Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Označenie obalu - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRenagel
Kód ATC klasifikácieV03AE02
Látkasevelamer
VýrobcaGenzyme Europe B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL – FĽAŠA S 360 TABLETAMI 400mg

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 400 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 400 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

360 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODÁVANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/005

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 400mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL s „blue boxom“ – MULTIBALENIE SO 720 TABLETAMI 400 mg (2 FĽAŠE PO 360)

VONKAJŠÍ OBAL s „blue boxom“ – MULTIBALENIE S 1080 TABLETAMI 400 mg (3 FĽAŠE PO 360)

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 400 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 400 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 720 (2 fľaše po 360) filmom obalených tabliet

Multibalenie: 1080 (3 fľaše po 360) filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/006 multibalenia obsahujú 720 filmom obalených tabliet (2 fľaše po 360) EU/1/99/123/007 multibalenia obsahujú 1080 filmom obalených tabliet (3 fľaše po 360)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 400mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK – FĽAŠA S 360 TABLETAMI 400 mg

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 400 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 400 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

360 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/005

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 400mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK bez „blue boxu“ – FĽAŠA S 360 TABLETAMI 400 mg (MULTIBALENIE)

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 400 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 400 mg sevelamériumchloridu

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

360 filmom obalených tabliet. Súčasť multibalenia, nemôže sa predávať samostatne.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Tablety sa musia prehĺtať celé.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/99/123/006 multibalenia obsahujú 720 filmom obalených tabliet (2 fľaše po 360) EU/1/99/123/007 multibalenia obsahujú 1080 filmom obalených tabliet (3 fľaše po 360

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 400 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL s „blue boxom“- MULTIBALENIE SO 180 TABLETAMI 800 mg (6 FLIAŠ PO 30)

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 800 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 800 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 180 (6 fliaš po 30) filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/013

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 800 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL – 1 FĽAŠA SO 100 TABLETAMI 800 mg

VONKAJŠÍ OBAL – 1 FĽAŠA SO 180 TABLETAMI 800 mg

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 800 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 800 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 filmom obalených tabliet

180 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/011 1 fľaša so 100 filmom obalenými tabletami

EU/1/99/123/008 1 fľaša so 180 filmom obalenými tabletami

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 800 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL s „blue boxom“ – MULTIBALENIE S 360 TABLETAMI 800 mg (2 FĽAŠE PO 180)

VONKAJŠÍ OBAL s „blue boxom“ – MULTIBALENIE S 540 TABLETAMI 800 mg (3 FĽAŠE PO 180)

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 800 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 800 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 360 (2 fľaše po 180) filmom obalených tabliet

Multibalenie: 540 (3 fľaše po 180) filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/009 multibalenia obsahujú 360 filmom obalených tabliet (2 fľaše po 180 tabliet) EU/1/99/123/010 multibalenia obsahujú 540 filmom obalených tabliet (3 fľaše po 180 tabliet)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 800 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK bez „blue boxu“– FĽAŠA S 30 TABLETAMI 800 mg (MULTIBALENIE)

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 800 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 800 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 filmom obalených tabliet. Súčasť multibalenia, nesmie sa predávať samostatne.

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/013

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 800 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK – FĽAŠA SO 100 TABLETAMI 800 mg

ŠTÍTOK – FĽAŠA SO 180 TABLETAMI 800 mg S VONKAJŠÍM OBALOM

ŠTÍTOK s „blue boxom“ – 1 FĽAŠA SO 180 TABLETAMI 800 mg BEZ VONKAJŠIEHO OBALU

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 800 mg filmom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 800 mg sevelamériumchloridu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 filmom obalených tabliet

180 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA

Tablety sa musia prehltnúť celé. Nežujte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE O TOM, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/99/123/011 1 fľaša so 100 filmom obalenými tabletami

EU/1/99/123/008 1 fľaša so 100 filmom obalenými tabletami s vonkajším obalom EU/1/99/123/012 1 fľaša so 100 filmom obalenými tabletami bez vonkajšieho obalu

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 800 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK bez „blue boxu“ BEZ VONKAJŠIEHO OBALU – FĽAŠA SO 180 TABLETAMI 800 mg S VONKAJŠÍM OBALOM (MULTIBALENIE)

1.NÁZOV LIEKU

Renagel 800 mg filom obalené tablety sevelamériumchlorid

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 800 mg sevelamériumchloridu

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

180 filmom obalených tabliet. Súčasť multibalenia, nesmie sa predávať samostatne.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Tablety sa musia prehĺtať celé. Nežuvať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú, aby sa zabránilo vlhkosti.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/99/123/009 multibalenia obsahujú 360 filmom obalených tabliet (2 fľaše po 180 tabliet) EU/1/99/123/010 multibalenia obsahujú 540 filmom obalených tabliet (3 fľaše po 180 tabliet)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Renagel 800 mg

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis