Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rezolsta (darunavir / cobicistat) – Písomná informácia pre používateľa - J05

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRezolsta
Kód ATC klasifikácieJ05
Látkadarunavir / cobicistat
VýrobcaJanssen-Cilag International N.V.

Písomná informácia pre používateľa

REZOLSTA 800 mg/150 mg filmom obalené tablety darunavir/kobicistat

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je REZOLSTA a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete REZOLSTU

3.Ako užívať REZOLSTU

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať REZOLSTU

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je REZOLSTA a na čo sa používa

Čo je REZOLSTA?

REZOLSTA je antivirotikum používané na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV).

Obsahuje dve liečivá, darunavir a kobicistat. Darunavir patrí do skupiny liekov proti HIV nazývaných „proteázové inhibítory“, ktoré spôsobujú zníženie množstva HIV vo vašom tele na veľmi nízku úroveň. Užíva sa s kobicistatom, ktorý zvyšuje množstvo darunaviru vo vašej krvi. Liečba

REZOLSTOU zlepší váš imunitný systém (prirodzená obrana vášho tela) a zníži riziko vzniku ochorení spojených s infekciou HIV, ale REZOLSTA nevylieči infekciu HIV.

Na čo sa používa?

REZOLSTA sa používa na liečbu dospelých vo veku 18 rokov a starších infikovaných HIV (pozri Ako užívať REZOLSTU).

REZOLSTA sa musí užívať v kombinácii s inými liekmi na HIV. Váš lekár sa s vami porozpráva o tom, ktoré kombinácie liekov sú pre vás najlepšie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete REZOLSTU

Neužívajte REZOLSTU

-ak ste alergický na darunavir, kobicistat alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-ak máte vážne problémy s pečeňou. Poraďte sa s lekárom, ak si nie ste istý závažnosťou vášho ochorenia pečene. Môže byť potrebné ďalšie vyšetrenie.

REZOLSTU neužívajte v kombinácii s nasledovnými liekmi

Ak užívate niektorý z týchto liekov, požiadajte svojho lekára o zmenu liečby s užívaním iného lieku.

Liek

Cieľ liečby

Alfuzosín

liečba zväčšenej prostaty

Amiodarón, bepridil, dronedarón, chinidín,

liečba niektorých ochorení srdca, napr.

ranolazín alebo lidokaín (podávaný injekčne)

abnormálneho tlkotu srdca

Karbamazepín, fenobarbital a fenytoín

prevencia epileptických kŕčov

Astemizol alebo terfenadín

liečba príznakov alergie

Kolchicín (ak máte problém

liečba dny alebo familiárnej stredomorskej

s obličkami/pečeňou)

horúčky

Rifampicín

liečba niektorých infekcií, ako napríklad

 

tuberkulóza

Lurazidón, pimozid, kvetiapín alebo sertindol

liečba psychiatrických porúch

Námeľové alkaloidy ako ergotamín,

liečba migrény a bolesti hlavy

dihydroergotamín, ergometrín a metylergonovín

 

Cisaprid

liečba niektorých porúch žalúdka

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

rastlinný liek používaný pri depresii

Elbasvir/grazoprevir

na liečbu infekcie hepatitídou C

Lovastatín alebo simvastatín

zníženie hladiny cholesterolu

Triazolam alebo perorálny (užívaný ústami)

podpora spánku a/alebo úľava od úzkosti

midazolam

 

Sildenafil

liečba poruchy srdca a pľúc nazývaná pľúcna

 

arteriálna hypertenzia. Sildenafil sa používa na

 

rôzne účely. Pozri časť „Iné lieky

 

a REZOLSTA“.

Avanafil

liečba poruchy erekcie

Tikagrelor

bráni zrážaniu krvných doštičiek pri liečbe

 

pacientov s infarktom v anamnéze

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať REZOLSTU, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie nakazeniu iných ľudí.

U ľudí užívajúcich REZOLSTU sa aj naďalej môžu objaviť infekcie alebo iné ochorenia v súvislosti s infekciou HIV. Musíte byť aj naďalej v pravidelnom kontakte so svojím lekárom.

Častejšie sa môžu vyrážky (zvyčajne mierne alebo stredne závažné) objaviť u pacientov užívajúcich

REZOLSTU a raltegravir (na infekciu HIV) ako u pacientov, ktorí užívajú niektorý z týchto liekov samostatne.

REZOLSTA bola použitá iba u obmedzeného počtu pacientov starších ako 65 rokov. Ak patríte do tejto vekovej skupiny, prosím, poraďte sa so svojím lekárom, či môžete REZOLSTU užívať.

Presvedčte sa, že ste si prečítali nasledujúce body a oznámte svojmu lekárovi, ak sa vás niektorý z nich týka.

-Povedzte svojmu lekárovi, ak ste v minulosti mali problémy s pečeňou, vrátane infekcie hepatitídou B alebo C. Skôr, ako váš lekár rozhodne o tom, či môžete užívať REZOLSTU, sa možno budete musieť podrobiť vyšetreniam, pomocou ktorých sa zistí, aké závažné ochorenie pečene máte.

-Povedzte svojmu lekárovi, ak ste v minulosti mali problémy s obličkami. Váš lekár starostlivo zváži, či vás bude liečiť REZOLSTOU.

-Povedzte svojmu lekárovi, ak máte diabetes (cukrovku). REZOLSTA môže zvýšiť hladiny cukru v krvi.

-Povedzte okamžite svojmu lekárovi, ak spozorujete niektoré príznaky infekcie (napríklad zväčšenie lymfatických uzlín a horúčka). U niektorých pacientov s pokročilou infekciou HIV a nezvyčajnou infekciou v minulosti z dôvodu oslabeného imunitného systému (oportunistická infekcia) sa môžu čoskoro po začatí liečby HIV objaviť príznaky a známky zápalu v dôsledku predchádzajúcich infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú dôsledkom zlepšenia imunitnej odpovede organizmu, umožňujúcej organizmu bojovať s infekciami, ktoré mohli byť prítomné aj bez zrejmých príznakov.

-Potom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, ktorou trpíte, sa môžu okrem oportunistických infekcií objaviť autoimúnne poruchy (ochorenie, ktoré sa objavuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivo). Autoimúnne poruchy sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak zaznamenáte akékoľvek príznaky infekcie alebo nejaké ďalšie príznaky ako je svalová slabosť, slabosť začínajúca v rukách a chodidlách, ktorá sa posúva smerom nahor k trupu, búšenie srdca, tras alebo hyperaktivitu, informujte o tom, prosím, bezodkladne svojho lekára, aby ste dostali potrebnú liečbu.

-Povedzte svojmu lekárovi, ak máte hemofíliu. REZOLSTA môže zvyšovať riziko krvácania.

-Povedzte svojmu lekárovi, ak ste alergický na sulfónamidy (používajú sa napr. na liečbu niektorých infekcií).

-Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akékoľvek problémy týkajúce sa svalov a kostí. U niektorých pacientov, ktorí užívajú kombinovanú antiretrovírusovú liečbu, sa môže vyvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumieranie kostného tkaniva spôsobené stratou

zásobovania kostného tkaniva krvou). Je to pravdepodobnejšie v prípade dlhodobej liečby HIV, vážneho poškodenia imunitného systému, nadváhy alebo konzumácie alkoholu alebo iných liekov nazývaných kortikosteroidy. Osteonekróza sa prejavuje stuhnutím kĺbov, bolesťou (hlavne bedrového kĺbu, kolena alebo ramena) a ťažkosťami pri pohybe. Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z týchto príznakov.

Deti a dospievajúci

REZOLSTA nie je určená na použitie u detí a dospievajúcich, pretože sa nesledovala u pacientov mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a REZOLSTA

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky sa nesmú užívať súčasne s REZOLSTOU. Tieto lieky sú uvedené v odseku „REZOLSTU neužívajte v kombinácii s nasledujúcimi liekmi“.

REZOLSTA sa nesmie užívať s iným antivirotikom, ktoré obsahuje posilňovač liečby alebo s iným antivirotikom, ktoré vyžaduje použitie posilňovača. V niektorých prípadoch je potrebné zmeniť dávkovanie iných liekov. Preto vždy povedzte svojmu lekárovi, ak užívate iné lieky proti HIV

a starostlivo sa riaďte jeho pokynmi ohľadom možnej kombinácie liekov.

Účinky REZOLSTY sa môžu zoslabiť, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

-Bosentan (na liečbu ochorenia srdca)

-Dexametazón (podávaný injekčne) (kortikosteroid)

-Efavirenz, etravirín, nevirapín (na liečbu infekcie HIV)

-Boceprevir, telaprevir (na liečbu infekcie hepatitídou C)

-Rifapentín, rifabutín (na liečbu bakteriálnych infekcií).

Účinky iných liekov môžu byť ovplyvnené, ak užívate REZOLSTU. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

-Amlodipín, karvedilol, diltiazem, dizopyramid, felodipín, flekainid, metoprolol, mexiletín, nikardipín, nifedipín, propafenón, timolol, verapamil (na ochorenie srdca), pretože terapeutický

účinok alebo vedľajšie účinky týchto liekov sa môžu zvýšiť.

-Apixaban, dabigatran etexilát, rivaroxaban, warfarín (na zníženie krvnej zrážanlivosti), pretože ich terapeutický účinok alebo vedľajšie účinky sa môžu zmeniť; lekár vám pravdepodobne skontroluje krv.

-Estrogénovú hormonálnu antikoncepciu a substitučnú hormonálnu liečbu. REZOLSTA môže znížiť jej účinnosť. Ak sa používa na zabránenie tehotenstvu, odporúča sa používať alternatívne nehormonálne metódy antikoncepcie.

-Atorvastatín, fluvastatín, pitavastatín, pravastatín, rosuvastatín (na zníženie hladiny cholesterolu). Riziko vzniku poruchy svalového tkaniva môže byť vtedy vyššie. Váš lekár zhodnotí, ktorá liečba na zníženie cholesterolu je najlepšia pre vás.

-Cyklosporín, everolimus, takrolimus, sirolimus (na liečbu imunitného systému), pretože sa terapeutický účinok alebo vedľajšie účinky týchto liekov môžu zvýšiť. Lekár vám možno urobí ešte ďalšie vyšetrenia.

-Kortikosteroidy vrátane betametazónu, budezonidu, flutikazónu, mometazónu, prednizónu, triamcinolónu. Tieto lieky sa používajú na liečbu alergií, astmy, zápalových ochorení čreva, zápalových stavov očí, kĺbov a svalov a iných zápalových stavov. Ak sa nemôžu použiť alternatívy, liek sa má použiť len po lekárskom posúdení a váš lekár vás musí pozorne sledovať z hľadiska vedľajších účinkov kortikosteroidov.

-Buprenorfín/naloxón, metadón (lieky na liečbu závislosti na opiátoch)

-Salmeterol (liek na liečbu astmy)

-Artemeter/lumefantrín (kombinovaný liek na liečbu malárie)

-Dasatinib, nilotinib, vinblastín, vinkristín (lieky na liečbu rakoviny)

-Perfenazín, risperidón, tioridazín (lieky na liečbu psychických porúch)

-Klorazepát, diazepam, estazolam, flurazepam (lieky na liečbu porúch spánku alebo úzkosti)

-Sildenafil, tadalafil, vardenafil (na poruchu erekcie alebo na liečbu poruchy srdca a pľúc nazývanej pľúcna arteriálna hypertenzia)

-Simeprevir (na liečbu infekcie hepatitídou C).

Môže byť potrebná zmena dávkovania niektorých liekov, pretože pri ich kombinácii môže byť ovplyvnený terapeutický účinok týchto liekov alebo REZOLSTY alebo vedľajšie účinky.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

-Alfentanil (injekčne podávaný silný liek proti bolesti s krátkodobým účinkom, ktorý sa používa počas chirurgických zákrokov)

-Digoxín (na niektoré ochorenia srdca)

-Klaritromycín (antibiotikum)

-Klotrimazol, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol (na liečbu hubových infekcií).

Vorikonazol sa má používať iba po lekárskom zhodnotení.

-Rifabutín (na liečbu bakteriálnych infekcií)

-Tadalafil, sildenafil, vardenafil (na liečbu erektilnej dysfunkcie (porucha erekcie) alebo vysokého tlaku krvi v pľúcnom obehu)

-Amitriptylín, dezipramín, imipramín, nortriptylín, paroxetín, sertralín, trazodón (lieky proti depresii a úzkosti)

-Maravirok (na liečbu infekcie HIV)

-Kolchicín (na liečbu dny alebo familiárnej stredomorskej choroby). Ak máte poruchu funkcie obličiek a/alebo pečene, pozri časť „REZOLSTU neužívajte v kombinácii s nasledovnými liekmi“.

-Bosentan (liek na liečbu vysokého tlaku krvi v pľúcnom obehu)

-Buspirón, klorazepát, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem, midazolam, keď sa podáva injekčne (lieky na liečbu problémov so spánkom a/alebo úzkosti)

-Metformín (na liečbu cukrovky typu 2)

-Fentanyl, oxykodón, tramadol (na liečbu bolesti)

Tento zoznam liekov nie je úplný. Povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate.

Tehotenstvo a dojčenie

Povedzte okamžite svojmu lekárovi, ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo ak dojčíte. Tehotné alebo dojčiace matky nesmú užívať REZOLSTU, pokým im to lekár výslovne nenariadi. Odporúča sa,

aby ženy infikované HIV nedojčili z dôvodu možnosti nakazenia dieťaťa vírusom HIV prostredníctvom materského mlieka a kvôli nepoznaným účinkom lieku na vaše dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neobsluhujte stroje ani neveďte vozidlo, ak máte po užití REZOLSTY závraty.

3.Ako užívať REZOLSTU

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

REZOLSTU užívajte každý deň a vždy s jedlom. REZOLSTA nemôže bez jedla správne účinkovať. REZOLSTU musíte užiť do 30 minút po jedle alebo malom občerstvení. Na druhu jedla nezáleží.

-Tabletu prehltnite celú a zapite ju nápojom, ako je voda alebo mlieko. Ak máte problém prehltnúť REZOLSTU, povedzte to svojmu lekárovi.

-Podľa odporúčania svojho lekára užite spolu s REZOLSTOU svoje ďalšie lieky proti HIV.

Otváranie detského bezpečnostného uzáveru

Plastová fľaša má detský bezpečnostný uzáver a musí sa otvárať nasledovne:

-Uzáver stlačte nadol a otáčajte ním proti smeru hodinových ručičiek.

-Povolený uzáver snímte z fľaše.

Ak užijete viac REZOLSTY, ako máte

Okamžite vyhľadajte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak zabudnete užiť REZOLSTU

Ak to zistíte v priebehu 12 hodín, okamžite užite tablety. Vždy ich užite spolu s jedlom. Ak to spozorujete po 12 hodinách, túto dávku vynechajte a pokračujte nasledujúcimi dávkami ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

REZOLSTU neprestaňte užívať bez toho, aby ste sa predtým o tom neporozprávali so svojím lekárom.

Po začatí liečby sa liečba nesmie ukončiť bez pokynu od lekára.

Lieky proti infekcii HIV vám môžu dať pocit lepšieho zdravia. REZOLSTU neprestaňte užívať ani vtedy, ak sa cítite lepšie. Najprv sa o tom porozprávajte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov.

Boli hlásené problémy s pečeňou, ktoré môžu byť niekedy závažné. Pred začatím liečby

REZOLSTOU váš lekár urobí vyšetrenie krvi. Ak máte chronickú infekciu hepatitídou B alebo C, váš lekár bude vyšetrovať vašu krv častejšie, pretože je u vás zvýšená možnosť vzniku problémov

s pečeňou. Porozprávajte sa so svojím lekárom o známkach a príznakoch problémov s pečeňou. Tieto môžu predstavovať zožltnutie vašej kože alebo očných bielok, tmavý (zafarbený ako čaj) moč, svetlú stolicu (pohyby čriev), nevoľnosť, vracanie, stratu chuti do jedla alebo bolesť alebo citlivosť na pravej strane pod rebrami.

Častým vedľajším účinkom REZOLSTY je kožná vyrážka (vyskytuje sa častejšie, keď sa REZOLSTA užíva spolu s raltegravirom), svrbenie. Vyrážka je zvyčajne mierne alebo stredne závažná. Kožná vyrážka môže byť tiež príznakom zriedkavého vážneho stavu. Preto je dôležité informovať vášho lekára, ak sa u vás vyrážka vyvinie. Váš lekár vám poradí, či sa vaše príznaky dajú liečiť, alebo či sa má liečba REZOLSTOU ukončiť.

Ďalšie klinicky významné závažné vedľajšie účinky pozorované až u 1 pacienta z 10, boli cukrovka. Zápal pankreasu (pankreatitída) bol hlásený až u 1 pacienta zo 100.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

-bolesť hlavy

-hnačka, nauzea.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

-alergické reakcie ako žihľavka (urtikária), svrbenie, závažný opuch kože a iných tkanív (najčastejšie pier alebo očí)

-znížená chuť do jedla

-neprirodzené sny

-vracanie, bolesť alebo zväčšenie brucha, porucha trávenia, plynatosť

-bolesť svalov, svalové kŕče alebo slabosť

-únava.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

-príznaky infekcie alebo porúch imunity (imunoreštitučný zápalový syndróm)

-osteonekróza (odumieranie kostného tkaniva spôsobené stratou zásobovania kostného tkaniva krvou)

-zväčšenie prsníkov

-slabosť.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

-reakcia nazývaná DRESS [závažná vyrážka, ktorú môže sprevádzať horúčka, únava, opuch tváre alebo lymfatických uzlín, zvýšenie eozinofilov (typu bielych krviniek), účinky na pečeň, obličky alebo pľúca].

Niektoré vedľajšie účinky sú typické pre lieky používané pri infekcii HIV, ktoré patria do rovnakej skupiny ako REZOLSTA. Patrí sem:

-bolesti svalov, citlivosť alebo slabosť. Tieto poruchy svalov môžu byť zriedkavo aj závažného charakteru.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať REZOLSTU

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

REZOLSTA nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa lekárnika ako likvidovať nepoužité lieky. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo REZOLSTA obsahuje

Liečivá sú darunavir a kobicistat. Každá tableta obsahuje 800 mg darunaviru (vo forme etanolátu) a 150 mg kobicistatu.

Ďalšie zložky sú hypromelóza, silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, krospovidón a magnéziumstearát. Obal tablety obsahuje polyvinylalkohol – čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý, polyetylén glykol (makrogol), mastenec, červený oxid železitý a čierny oxid železitý.

Ako vyzerá REZOLSTA a obsah balenia

Filmom obalená, ružová oválna tableta s nápisom TG na jednej strane a 800 na druhej strane. 30 tabliet v plastovej fľaši.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgicko

Výrobca

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

Luxembourg/Luxemburg

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Janssen-Cilag NV

ж.к. Младост 4

Antwerpseweg 15-17

Бизнес Парк София, сграда 4

B-2340 Beerse

София 1766

Belgique/Belgien

Тел.: +359 2 489 94 00

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika

Magyarország

Janssen-Cilag s.r.o.

Janssen-Cilag Kft.

Karla Engliše 3201/06

Nagyenyed u. 8-14

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov

H-Budapest, 1123

Tel: +420 227 012 227

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955-955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL

Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis