Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Označenie obalu - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Názov liekuRiprazo
Kód ATC klasifikácieC09XA02
Látkaaliskiren
VýrobcaNovartis Europharm Ltd.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA OBSAHUJÚCA PA/Al/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

platnos

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA

PODANIA

 

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

ť

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/409/001

7 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/07/409/002

 

14 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/003

 

28 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/004

 

30 filmom obalených tabliet

ou

EU/1/07/409/005

 

50 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/07/409/006

 

56 filmom obalených tabliet

ť

EU/1/07/409/008

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

 

platnos

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

14.

 

 

 

 

enou

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

15.

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

16.

 

ukon

 

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Riprazo 150 mg

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA OBSAHUJÚCA PCTFE/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

platnos

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA

PODANIA

 

 

 

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

ť

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/409/021

14 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/022

 

28 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/023

 

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/024

 

50 filmom obalených tabliet

ou

EU/1/07/409/025

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 filmom obalených tabliet (perforovaný blister

 

 

 

 

ť

 

 

dávkami)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/028

 

98 filmom obalených tabliet

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

ukon

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

s

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

 

 

Liek

 

 

 

 

registrácie s jednotlivými

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

BLISTER (KALENDÁR)

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Liek

s

 

 

enou

č

ukon

 

 

ou

ť

platnos

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX) OBSAHUJÚCA PA/Al/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ou

 

 

4.

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

ť

 

 

platnos

14 filmom obalených tabliet

Súčasť spoločného balenia tvoreného 20 baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet. 28 filmom obalených tabliet

Súčasť spoločného balenia tvoreného 3 baleniami, z k orých každé obsahuje 28 tabliet. 49 filmom obalených tabliet

Súčasť spoločného balenia tvoreného 2 baleniami, z ktorých každé obsahuje 49 tabliet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

6.

 

ukon

 

 

 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/409/007

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

15.

POKYNY NA POUŽITIE

ť

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Riprazo 150 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)

OBSAHUJÚCA PA/Al/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ou

 

 

4.

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

ť

 

 

platnos

84 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 3 baleniami, z ktorých každé obsahuje 28 tabliet. 98 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 2 baleniami, z ktorých každé obsahuje 49 tabliet. 280 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 20 baleniami, z ktorých k ždé obsahuje 14 tabliet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

6.

 

ukon

 

 

 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/409/007

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

EU/1/07/409/009

 

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

EU/1/07/409/010

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

15.

POKYNY NA POUŽITIE

ť

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Riprazo 150 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)

OBSAHUJÚCA PCTFE/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

registrácie

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ou

 

 

4.

 

14 filmom obalených tabliet

ť

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia tvoreného 20 baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

 

49 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia tvoreného 2 baleniami, z k orých každé obsahuje 49 tabliet.

 

 

 

 

 

platnos

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú inf rmáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

ukon

 

 

Uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

s

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

 

 

Liek

 

 

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Veľká Británia

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

EU/1/07/409/029

98 filmom obalených tabliet (2x49) (perforovaný blister

 

 

 

 

 

s jednotlivými dávkami)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

ť

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Riprazo 150 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)

OBSAHUJÚCA PCTFE/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

ou

 

 

4.

 

 

 

 

 

ť

 

 

280 filmom obalených tabliet

platnos

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 20 baleniami, z ktorých každé

bsahuje 14 tabliet.

98 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 2 baleniami, z ktorých každé obsahuje 49 tabliet.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú inf rmáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

ukon

 

 

Uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

s

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

 

 

Liek

 

 

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Veľká Británia

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

EU/1/07/409/029

98 filmom obalených tabliet (2x49) (perforovaný blister

 

 

 

 

 

s jednotlivými dávkami)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

ť

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Riprazo 150 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA OBSAHUJÚCA PA/Al/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

platnos

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

ť

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i f

rmáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍč

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

EU/1/07/409/011

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

 

50 filmom obalených tabliet

 

ou

 

 

EU/1/07/409/016

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platnos

ť

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA OBSAHUJÚCA PCTFE/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

platnos

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA

PODANIA

 

 

 

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

ť

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

50 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/409/031

14 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/032

 

28 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/033

 

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/034

 

50 filmom obalených tabliet

ou

EU/1/07/409/035

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/07/409/036

 

56 filmom obalených tabliet (perforovaný blister

 

 

 

 

ť

 

 

dávkami)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

90 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/409/038

 

98 filmom obalených tabliet

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

ukon

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

s

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

Liek

 

 

 

 

registrácie s jednotlivými

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER

BLISTER (KALENDÁR)

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Liek

s

 

 

enou

č

ukon

 

 

ou

ť

platnos

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)

OBSAHUJÚCA PA/Al/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ou

 

 

4.

 

 

 

ť

 

 

 

 

platnos

14 filmom obalených tabliet

Súčasť spoločného balenia tvoreného 20 baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet. 28 filmom obalených tabliet

Súčasť spoločného balenia tvoreného 3 baleniami, z k orých každé obsahuje 28 tabliet. 30 filmom obalených tabliet

Súčasť spoločného balenia tvoreného 3 baleniami, z ktorých každé obsahuje 30 tabliet. 49 filmom obalených tabliet

 

Súčasť spoločného balenia tvoreného 2 baleniami, z ktorých každé obsahuje 49 tabliet.

 

 

 

enou

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

č

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNESA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADUUPOZORNENIE, ŽE LIEK

 

 

ukon

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

s

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

Liek

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

 

 

registrácie

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

EU/1/07/409/017

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 filmom obalených tabliet (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

č

 

Výdaj lieku je viazaný na l kársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

s

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

Liek

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)

OBSAHUJÚCA PA/Al/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ou

 

 

4.

 

 

 

ť

 

 

 

 

platnos

84 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 3 baleniami, z ktorých každé obsahuje 28 tabliet. 90 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 3 baleniami, z ktorých každé obsahuje 30 tabliet. 98 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 2 baleniami, z ktorých k ždé obsahuje 49 tabliet. 280 filmom obalených tabliet

 

Spoločné balenie tvorené 20 baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

 

 

 

enou

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

č

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNESA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADUUPOZORNENIE, ŽE LIEK

 

 

ukon

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

s

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

Liek

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

 

 

registrácie

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

EU/1/07/409/017

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 filmom obalených tabliet (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

č

 

Výdaj lieku je viazaný na l kársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

s

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

 

 

Liek

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)

OBSAHUJÚCA PCTFE/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

registrácie

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ou

 

 

4.

 

14 filmom obalených tabliet

ť

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia tvoreného 20 baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

 

49 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia tvoreného 2 baleniami, z k orých každé obsahuje 49 tabliet.

 

 

 

 

 

platnos

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú inf rmáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

ukon

 

 

Uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

s

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

 

 

Liek

 

 

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Veľká Británia

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

EU/1/07/409/039

98 filmom obalených tabliet (2x49) (perforovaný blister

 

 

 

 

 

s jednotlivými dávkami)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

ť

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Riprazo 300 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX) OBSAHUJÚCA PCTFE/PVC BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Riprazo 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. LIEČIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

ou

 

 

4.

 

 

 

 

 

ť

 

 

280 filmom obalených tabliet

platnos

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 20 baleniami, z ktorých každé

bsahuje 14 tabliet.

98 filmom obalených tabliet

Spoločné balenie tvorené 2 baleniami, z ktorých každé obsahuje 49 tabliet.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú inf rmáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

č

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

ukon

 

 

Uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

s

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

 

 

Liek

 

 

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB
Veľká Británia

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

EU/1/07/409/039

98 filmom obalených tabliet (2x49) (perforovaný blister

 

 

 

 

 

s jednotlivými dávkami)

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

ť

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Riprazo 300 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis