Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSabervel
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaPharmathen S.A.
EMEA/H/C/002510

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o liekuregistrácieSabervel. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyh dn til liek a dospel k stanovisku

Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Sabervel

irbesartan

v prospech vydania povolenia na uvedenie na trh, ako aj k odporúťčouaniam, ako používať liek Sabervel.

Liek Sabervel je liek, ktorý obsahuje účinnú látkuplatnosirbes rtan. Je dostupný vo forme tabliet (75, 150 a 300 mg).

Čo je liek Sabervel?

Liek Sabervel je tzv. generický liek. To znamená, že liek Sabervel je podobný referenčnému lieku,

ktorý už je v Európskej únii (EÚ) pov lený pod názvom Aprovel. Viac informácií o generických liekoch sa nachádza v dokumente s otázkami a odpoveďami tu.

Esenciálny znamená, že hypertenzia nemá žiadnu zjavnú príčinu. Liek Sabervel sa tiež používa na liečbu obličkových chorôb u pacientov s hypertenziou a cukrovkou 2. typu.

Výdaj lieku jesviazaný na lekársky predpis.

AkoLieksa liek Sabervel užíva?

Bežná odporúčaná dávka lieku Sabervel je 150 mg jedenkrát denne. Ak krvný tlak nie je dostatočne regulovaný, dávku možno zvýšiť na 300 mg denne alebo sa môžu pridať iné lieky na hypertenziu, napríklad hydrochlorotiazid. Pacientom, ktorí sú na hemodialýze (technika čistenia krvi), alebo pacientom starším ako 75 rokov, možno podať úvodnú dávku 75 mg.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Prečo bol liek Sabervel povolený?

U pacientov s hypertenziou a cukrovkou 2. typu sa liek Sabervel pridáva k ďalšej liečbe hypertenzie. Liečba sa začína dávkou 150 mg užívanou jedenkrát denne a zvyčajne sa zvyšuje na dávku 300 mg užívanú jedenkrát denne.

Akým spôsobom liek Sabervel účinkuje?

Účinná látka lieku Sabervel, irbesartan, je tzv. antagonista receptoru angiotenzínu II, čo znamená, že v tele blokuje účinok hormónu nazývaného angiotenzín II. Angiotenzín II je účinný vazokonstriktor (látka, ktorá zužuje krvné cievy). Irbesartan bráni hormónu v účinku blokovaním receptorov, na ktoré sa angiotenzín II viaže, čím umožňuje rozšírenie krvných ciev. Týmto krvný tlak klesne, čím sa zn žujú riziká ochorení súvisiacich s vysokým krvným tlakom, ako je napríklad mozgová porážka.

Ako bol liek Sabervel skúmaný?

Keďže liek Sabervel je generický liek, štúdie u pacientov sa obmedzili na testy na preukázanie jeho biologickej rovnocennosti s referenčným liekom Aprovel. Dva lieky sú biologicky rovnocenné, keď v tele produkujú rovnaké hladiny účinnej látky.

Keďže liek Sabervel je generický liek a je biologicky rovnocenný s referenčným liekom, jeho prínosy

Výbor CHMP dospel k záveru, že v súlade s poži d vk mi EÚ bola preukázaná porovnateľná kvalita a biologická rovnocennosť lieku Sabervel s liekom Aprovel. Výbor CHMP preto usúdil, že tak, ako

v prípade lieku Aprovel, jeho prínos je väčší než identifikované riziká. Výbor odporučil udeliť povolenie

Ďalšie informácie o lieku Sabervel

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Ak potrebujete

Úplné znenie správy EPAR o referenčnom lieku sa takisto nachádza na webovej stránke agentúry. Posl dná aktualizácia tohto súhrnu: 03-2012

Sabervel

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis