Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Označenie obalu - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSabervel
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaPharmathen S.A.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

 

Sabervel 75 mg filmom obalené tablety

 

 

 

registrácie

 

irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO(LIEČIVÁ)

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 75 mg irbesartanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy

 

ou

 

 

Ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľov.

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

platnos

 

 

 

 

 

 

 

28 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalené tablety

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Na vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNEUCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADUUPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

A DOSAHU DETÍ

 

s

Uchovávajte mimoukondohľadu a dosahu detí.

Liek

 

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grécko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

EU/1/12/765/010

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

ou

Č. šarže

ť

platnos

 

14.

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

enou

Sabervel 75 mg

č

ukon

 

Liek

s

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Sabervel 75 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmathen S.A.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

ou

Lot

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

platnos

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

 

Sabervel 150 mg filmom obalené tablety

 

 

 

registrácie

 

irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO(LIEČIVÁ)

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 150 mg irbesartanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy

 

ou

 

 

Ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľov.

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

platnos

 

 

 

 

 

 

 

28 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalené tablety

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Na vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNEUCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADUUPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

A DOSAHU DETÍ

 

s

Uchovávajte mimoukondohľadu a dosahu detí.

Liek

 

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grécko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

EU/1/12/765/011

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

ou

Č. šarže

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

platnos

 

14.

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

 

 

 

 

enou

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Sabervel 150 mg

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Sabervel 150 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmathen S.A.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

ou

Lot

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

platnos

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL/ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

 

Sabervel 300 mg filmom obalené tablety

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO(LIEČIVÁ)

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 300 mg irbesartanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy

ť

 

 

Ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

28 filmom obalené tablety

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalené tablety

 

enou

 

 

 

 

98 filmom obalené tablety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie. Pred čpoužitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

Uchovávajtesmimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grécko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

EU/1/12/765/005

EU/1/12/765/006

EU/1/12/765/009

EU/1/12/765/012

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

Č. šarže

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

 

 

 

 

enou

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

ukon

 

 

 

Sabervel 300 mg

č

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Sabervel 300 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmathen S.A.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

ou

Lot

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

platnos

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis