Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Písomná informácia pre používateľa - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSabervel
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaPharmathen S.A.

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Sabervel 75 mg filmom obalené tablety irbesartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

 

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

 

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

registrácie

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 

1.

Čo je Sabervel a na čo sa používa

 

2.

Skôr ako užijete Sabervel

 

3.

Ako užívať Sabervel

 

4.

Možné vedľajšie účinky

 

5.

Ako uchovávať Sabervel

 

6.

Ďalšie informácie

 

1.

ČO JE SABERVEL A NA ČO SA POUŽÍVA

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

Sabervel patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II

receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev z íže ie krvného tlaku. Sabervel spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu. Sabervel sa používa u dospelých pacientov na

je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viažeplatnosna recept ry v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Sabervel zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto

liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

2.SKÔR AKO UŽIJETEčSABERVEL

Neužívajte Sabervel

keď ste alergic ý (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sabervelu

keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa používaniu Sabervelu na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo)

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirensukon

LiekUpozorn nia a opatrenia

Povedzte svojmu lekárovi ak sa Vás týka nasledovné:

keď nadmerne zvraciate alebo máte hnačku

keď trpíte obličkovými problémami

keď trpíte srdcovými problémami

ak dostávate Sabervel na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade Vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcii obličiek

ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskiren

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov

(napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „<Neužívajte> <Nepoužívajte> Sabervel

Povedzte Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Sabervel sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).

Použitie u detí

registrácie

 

Tento liek nemá byť použitý u detí a dospievajúcich (do 18 rokov), pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.

Iné lieky a Sabervel

 

 

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

 

 

 

 

ou

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach “<Neužívajte>

<Nepoužívajte> Sabervel“ a „Upozornenia a opatrenia“).

ť

 

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

 

draslíkové výživové doplnky

 

soli obsahujúce draslík

 

 

draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)

 

lieky obsahujúce lítium.

enou

 

 

 

 

 

Ak používate lieky proti bolesti nazývané nesteroidovéplatnosprotizápalové lieky môže sa účinok irbesartanu

znižovať.

 

 

 

Užívanie Sabervelu s jedlom a ápojmi

 

 

 

č

 

Sabervel sa môže užiť s jedlom al bo bez jedla.

 

 

ukon

 

 

Tehotenstvo a dojčenie

 

 

 

Tehotenstvo

Povedzte Vášmu le árovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár Vám poradí, aby ste prestali užívať Sabervel predtým ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vámsaký liek máte užívať namiesto Sabervelu. Sabervel sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a ne mie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť Liekzávažné poš odenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte Vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Sabervel sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a Váš lekár Vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri liečbe Sabervelom sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u Vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi predtým, než budete šoférovať auto alebo používať stroje.

Ak užijete viac Sabervelu ako máte
Spôsob používania

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sabervelu

Sabervel obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktózu), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ SABERVEL

Vždy užívajte Sabervel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Sabervel sa používa

perorálne.

Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár). Sabervel sa môže používať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Sabervelu, pokiaľ Váš lekár nerozhodne inak.

Pacienti s vysokým krvným tlakom

 

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavujeregistráciedávka 300 mg raz

 

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v

 

závislosti na odozve Vášho krvného tlaku.

 

Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ocho ením obličiek

 

 

ou

 

denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.

 

platnos

 

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby ťu určitých pacientov, ako u pacientov podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 r k v.

Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 ýždňov po začatí liečby.

č

Ak zabudnete užiť Sabervel

enou

ukon

ú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte

Ak ste náhodou vynechali de

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Sabervel nesmú užívať deti

Sabervel sa nemá používať u deti mladších ako 18 rokov. Ak nejaké tablety prehltlo dieťa, ihneď kontaktujte lekára.

dvojnásobnú dáv u, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

s

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Liek

 

Tak ako všetky lieky, aj Sabervel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažne a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.

Ako u podobných liekov, vyskytli sa prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku u pacientov používajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto symptómov alebo máte krátke dýchanie, prestaňte používať Sabervel a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná nasledovným spôsobom: Veľmi časté: aspoň 1 z 10 pacientov alebo viac

Časté: aspoň 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov

Menej časté: aspoň 1 z 1000 a menej ako 1 zo 100 pacientov

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

5. AKO UCHOVÁVAŤ SABERVEL

Nežiaduce účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených irbesartanom boli:

Veľmi časté: ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2.typu s ochorením obličiek môžu krvné

 

testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka

 

Časté: závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín

 

enzýmov, ktoré kontrolujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza).U pacientov s

 

vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval závrat najmä pri

 

vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov alebo svalov a zníženie hladín bielkoviny

 

červených buniek krvi (hemoglobín).

 

Menej časté: rýchle búšenie srdca, začervenanie, kašeľ, hnačka, porucha trávenia/pálenie záhy,

 

sexuálna dysfunkcia (problémy sexuálneho správania), bolesť na hrudníku.

lekárovi alebo lekárnikovi.

registrácie

Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené od uvedenia irbesartanu na trh. Vedľajšie účinky ktorý h frekvencia nie je známa sú: pocit točenia, bolesť hlavy, porucha chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, neobvyklé poruchy funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v k vi, zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída). Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnut e kože a/alebo očných bielok).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozo uj te vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu ťou

platnos Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštneenoupodmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Sabervel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri: po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadov u v d u alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrá iť životné prostredie.

Čo Sabervel obsahuje

ukonč 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Liečivo je irbesartan. Každá tableta Sabervelu 75 mg obsahuje 75 mg irbesartanu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: Monohydrát laktózy, Mikrokryštalická celulóza, Sodná soľ kroskarmelózy, Koloidný oxid kremičitý bezvodý, hypromelóza, magnéziumstearát.

Filmotvorný povlak: Hypromelóza, Oxid titaničitý (E171), Makrogol 400

LiekAko vyzerá Sabervel a obsah balenia

Sabervel 75 mg filmom obalené tablety sú biele, konkávne (vypuklé), okrúhle a7 mm dlhé.

Sabervel 75 mg filmom obalené tablety sú dodávané v blistroch v balení po 28, 56, 90 alebo 98 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

France
Pharmathen S.A.
Tél: +30 210 66 65 067
Hrvatska
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
Deutschlandenou
Glenmark Arzneimittel GmbHč Tel: +49 8142 44392 0
Eesti (Estonia) ukon
Portfarma ehf. Tel: +354 534 4030
Ελλάδα s
LiekPharmathen Hellas S.A. Τηλ: +30 210 66 04 300
España
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
Danmark
Portfarma ehf. Tlf: +354 534 4030
Česká republika
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
15351 Pallini Attiki, Grécko
Výrobca:
J. Uriach y Compañía, S.A. Av. Camí Reial, 51-57
ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španielsko
Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.
15351 Pallini Attiki, Grécko

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grécko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zás upcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

 

registrácie

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534 4030

България

 

 

Luxembourg/Luxemb rg

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

ť4030ou

 

Teл.: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534

 

 

platnosPharmathen S.A.

 

Magyar rszág

Pharma hen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Malta

Tel: +30 210 66 65 067

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

Slovenija

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

 

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

 

Ísland

Slovenská republika

 

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

 

Italia

Suomi/Finland

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

Sverige

registrácie

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

Latvija

United Kingdom

Portfarma ehf.

Aspire Pharma Limited

Tel: +354 534 4030

Tel: +44(0)1730 234527

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovejťtránkeouEurópskej liekovej agentúry

http://www.ema.europa.eu/

platnos

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Sabervel 150 mg filmom obalené tablety irbesartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

 

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

 

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

registrácie

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 

1.

Čo je Sabervel a na čo sa používa

 

2.

Skôr ako užijete Sabervel

 

3.

Ako užívať Sabervel

 

4.

Možné vedľajšie účinky

 

5.

Ako uchovávať Sabervel

 

6.

Ďalšie informácie

 

1.

ČO JE SABERVEL A NA ČO SA POUŽÍVA

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

Sabervel patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II

receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev z íže ie krvného tlaku. Sabervel spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.

je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viažeplatnosna recept ry v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Sabervel zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto

Sabervel sa používa u dospelých pacientov na

liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

2.SKÔR AKO UŽIJETEčSABERVEL

Neužívajte Sabervel

keď ste alergic ý (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sabervelu

keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa používaniu Sabervelu na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo)

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirensukon

LiekUpozorn nia a opatrenia

Povedzte svojmu lekárovi ak sa Vás týka nasledovné:

keď nadmerne zvraciate alebo máte hnačku

keď trpíte obličkovými problémami

keď trpíte srdcovými problémami

ak dostávate Sabervel na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade Vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcii obličiek

ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskiren

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „<Neužívajte> <Nepoužívajte> Sabervel

Povedzte Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Sabervel sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).

Použitie u detí

registrácie

 

Tento liek nemá byť použitý u detí a dospievajúcich (do 18 rokov), pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.

Iné lieky a Sabervel

 

 

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

 

 

 

 

ou

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach “<Neužívajte>

<Nepoužívajte> Sabervel“ a „Upozornenia a opatrenia“)..

ť

 

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

 

draslíkové výživové doplnky

 

soli obsahujúce draslík

 

 

draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)

 

lieky obsahujúce lítium.

enou

 

 

 

 

 

Ak používate lieky proti bolesti nazývané nesteroidovéplatnosprotizápalové lieky môže sa účinok irbesartanu

znižovať.

 

 

 

Užívanie Sabervelu s jedlom a ápojmi

 

 

 

č

 

Sabervel sa môže užiť s jedlom al bo bez jedla.

 

 

ukon

 

 

Tehotenstvo a dojčenie

 

 

 

Tehotenstvo

Povedzte Vášmu le árovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár Vám poradí, aby ste prestali užívať Sabervel predtým ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vámsaký liek máte užívať namiesto Sabervelu. Sabervel sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a ne mie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť Liekzávažné poš odenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte Vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Sabervel sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a Váš lekár Vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri liečbe

Sabervelom sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u Vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi predtým, než budete šoférovať auto alebo používať stroje.

Ak užijete viac Sabervelu ako máte
Spôsob používania

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sabervelu

Sabervel obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktózu), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ SABERVEL

Vždy užívajte Sabervel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Sabervel sa používa perorálne. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár). Sabervel sa môže používať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Sabervelu, pokiaľ Váš lekár nerozhodne inak.

Pacienti s vysokým krvným tlakom

 

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavujeregistráciedávka 300 mg raz

 

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v

 

závislosti na odozve Vášho krvného tlaku.

 

Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ocho ením obličiek

 

 

ou

 

denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.

 

platnos

 

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby ťu určitých pacientov, ako u pacientov podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 r k v.

Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 ýždňov po začatí liečby.

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Sabervel nesmú užívať deti

č

Ak zabudnete užiť Sabervel

enou

ukon

ú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte

Ak ste náhodou vynechali de

Sabervel sa nemá používať u deti mladších ako 18 rokov. Ak nejaké tablety prehltlo dieťa, ihneď kontaktujte lekára.

dvojnásobnú dáv u, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

s

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Liek

 

Tak ako všetky lieky, aj Sabervel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažne a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.

Ako u podobných liekov, vyskytli sa prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku u pacientov používajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto symptómov alebo máte krátke dýchanie, prestaňte používať Sabervel a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná nasledovným spôsobom: Veľmi časté: aspoň 1 z 10 pacientov alebo viac

Časté: aspoň 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov

Menej časté: aspoň 1 z 1000 a menej ako 1 zo 100 pacientov

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
5. AKO UCHOVÁVAŤ SABERVEL

Nežiaduce účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených irbesartanom boli:

Veľmi časté: ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2.typu s ochorením obličiek môžu krvné

 

testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka

 

Časté: závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín

 

enzýmov, ktoré kontrolujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza).U pacientov s

 

vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval závrat najmä pri

 

vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov alebo svalov a zníženie hladín bielkoviny

 

červených buniek krvi (hemoglobín).

 

Menej časté: rýchle búšenie srdca, začervenanie, kašeľ, hnačka, porucha trávenia/pálenie záhy,

 

sexuálna dysfunkcia (problémy sexuálneho správania), bolesť na hrudníku.

lekárovi alebo lekárnikovi.

registrácie

Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené od uvedenia irbesartanu na trh. Vedľajšie účinky ktorý h frekvencia nie je známa sú: pocit točenia, bolesť hlavy, porucha chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, neobvyklé poruchy funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v k vi, zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída). Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnut e kože a/alebo očných bielok).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozo uj te vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu ťou

platnos Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštneenoupodmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Sabervel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri: po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadov u v d u alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrá iť životné prostredie.

Čo Sabervel obsahuje

ukonč 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Liečivo je irbesartan. Každá tableta Sabervelu 150 mg obsahuje 150 mg irbesartanu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: Monohydrát laktózy, Mikrokryštalická celulóza, Sodná soľ kroskarmelózy,

Koloidný oxid kremičitý bezvodý, hypromelóza, magnéziumstearát.

Filmotvorný povlak: Hypromelóza, Oxid titaničitý (E171), Makrogol 400

LiekAko vyzerá Sabervel a obsah balenia

Sabervel 150 mg filmom obalené tablety sú biele, konkávne (vypuklé), okrúhle a 9 mm dlhé.

Sabervel 150 mg filmom obalené tablety sú dodávané v blistroch v balení po 28, 56, 90 alebo 98 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

France
Pharmathen S.A.
Tél: +30 210 66 65 067
Hrvatska
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
Deutschlandenou
Glenmark Arzneimittel GmbHč Tel: +49 8142 44392 0
Eesti (Estonia) ukon
Portfarma ehf. Tel: +354 534 4030
Ελλάδα s
LiekPharmathen Hellas S.A. Τηλ: +30 210 66 04 300
España
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
Danmark
Portfarma ehf. Tlf: +354 534 4030
Česká republika
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
15351 Pallini Attiki, Grécko
Výrobca:
J. Uriach y Compañía, S.A. Av. Camí Reial, 51-57
ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španielsko
Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.
15351 Pallini Attiki, Grécko

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grécko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zás upcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

 

registrácie

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534 4030

България

 

 

Luxembourg/Luxemb rg

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

ť4030ou

 

Teл.: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534

 

 

platnosPharmathen S.A.

 

Magyar rszág

Pharma hen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Malta

Tel: +30 210 66 65 067

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

Slovenija

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

 

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

 

Ísland

Slovenská republika

 

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

 

Italia

Suomi/Finland

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

Sverige

registrácie

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

Latvija

United Kingdom

Portfarma ehf.

Aspire Pharma Limited

Tel: +354 534 4030

Tel: +44(0)1730 234527

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovejťtránkeouEurópskej liekovej agentúry

http://www.ema.europa.eu/

platnos

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Sabervel 300 mg filmom obalené tablety irbesartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

 

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

 

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

registrácie

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 

1.

Čo je Sabervel a na čo sa používa

 

2.

Skôr ako užijete Sabervel

 

3.

Ako užívať Sabervel

 

4.

Možné vedľajšie účinky

 

5.

Ako uchovávať Sabervel

 

6.

Ďalšie informácie

 

1.

ČO JE SABERVEL A NA ČO SA POUŽÍVA

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

Sabervel patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II

receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev z íže ie krvného tlaku. Sabervel spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu. Sabervel sa používa u dospelých pacientov na

je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viažeplatnosna recept ry v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Sabervel zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto

liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

2.SKÔR AKO UŽIJETEčSABERVEL

Neužívajte Sabervel

keď ste alergic ý (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sabervelu

keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa používaniu Sabervelu na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo)

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirensukon

LiekUpozorn nia a opatrenia

Povedzte svojmu lekárovi ak sa Vás týka nasledovné:

keď nadmerne zvraciate alebo máte hnačku

keď trpíte obličkovými problémami

keď trpíte srdcovými problémami

ak dostávate Sabervel na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade Vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcii obličiek

ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskiren

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov

(napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „<Neužívajte> <Nepoužívajte> Sabervel

Povedzte Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Sabervel sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).

Použitie u detí

registrácie

 

Tento liek nemá byť použitý u detí a dospievajúcich (do 18 rokov), pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.

Iné lieky a Sabervel

 

 

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

 

 

 

 

ou

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach “<Neužívajte>

<Nepoužívajte> Sabervel“ a „Upozornenia a opatrenia“).

ť

 

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

 

draslíkové výživové doplnky

 

soli obsahujúce draslík

 

 

draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)

 

lieky obsahujúce lítium.

enou

 

 

 

 

 

Ak používate lieky proti bolesti nazývané nesteroidovéplatnosprotizápalové lieky môže sa účinok irbesartanu

znižovať.

 

 

 

Užívanie Sabervelu s jedlom a ápojmi

 

 

 

č

 

Sabervel sa môže užiť s jedlom al bo bez jedla.

 

 

ukon

 

 

Tehotenstvo a dojčenie

 

 

 

Tehotenstvo

Povedzte Vášmu le árovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár Vám poradí, aby ste prestali užívať Sabervel predtým ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vámsaký liek máte užívať namiesto Sabervelu. Sabervel sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a ne mie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť Liekzávažné poš odenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte Vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Sabervel sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a Váš lekár Vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri liečbe Sabervelom sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u Vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi predtým, než budete šoférovať auto alebo používať stroje.

Ak užijete viac Sabervelu ako máte
Spôsob používania

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sabervelu

Sabervel obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktózu), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ SABERVEL

Vždy užívajte Sabervel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Sabervel sa používa perorálne. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár). Sabervel sa môže používať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Sabervelu, pokiaľ Váš lekár nerozhodne inak.

Pacienti s vysokým krvným tlakom

 

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavujeregistráciedávka 300 mg raz

 

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v

 

závislosti na odozve Vášho krvného tlaku.

 

Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ocho ením obličiek

 

 

ou

 

denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.

 

platnos

 

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby ťu určitých pacientov, ako u pacientov podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 r k v.

Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 ýždňov po začatí liečby.

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Sabervel nesmú užívať deti

Sabervel sa nemá používať u deti mladších ako 18 rokov. Ak nejaké tablety prehltlo dieťa, ihneď

kontaktujte lekára.

 

Ak zabudnete užiť Sabervel enou

 

č

Ak ste náhodou vynechali de ú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte

dvojnásobnú dáv u, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

s

ukon

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Liek

 

 

Tak ako všetky lieky, aj Sabervel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažne a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.

Ako u podobných liekov, vyskytli sa prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku u pacientov používajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto symptómov alebo máte krátke dýchanie, prestaňte používať Sabervel a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná nasledovným spôsobom: Veľmi časté: aspoň 1 z 10 pacientov alebo viac

Časté: aspoň 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov

Menej časté: aspoň 1 z 1000 a menej ako 1 zo 100 pacientov

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
5. AKO UCHOVÁVAŤ SABERVEL

Nežiaduce účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených irbesartanom boli:

Veľmi časté: ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2.typu s ochorením obličiek môžu krvné

 

testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka

 

Časté: závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín

 

enzýmov, ktoré kontrolujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza).U pacientov s

 

vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval závrat najmä pri

 

vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov alebo svalov a zníženie hladín bielkoviny

 

červených buniek krvi (hemoglobín).

 

Menej časté: rýchle búšenie srdca, začervenanie, kašeľ, hnačka, porucha trávenia/pálenie záhy,

 

sexuálna dysfunkcia (problémy sexuálneho správania), bolesť na hrudníku.

lekárovi alebo lekárnikovi.

registrácie

Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené od uvedenia irbesartanu na trh. Vedľajšie účinky ktorý h frekvencia nie je známa sú: pocit točenia, bolesť hlavy, porucha chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, neobvyklé poruchy funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v k vi, zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída). Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnut e kože a/alebo očných bielok).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozo uj te vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu ťou

platnos Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštneenoupodmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Sabervel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri: po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadov u v d u alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrá iť životné prostredie.

Čo Sabervel obsahuje

ukonč 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Liečivo je irbesartan. Každá tableta Sabervelu 300 mg obsahuje 300 mg irbesartanu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: Monohydrát laktózy, Mikrokryštalická celulóza, Sodná soľ kroskarmelózy, Koloidný oxid kremičitý, hypromelóza, magnéziumstearát.

Filmotvorný povlak: Hypromelóza, Oxid titaničitý (E171), Makrogol 400

LiekAko vyzerá Sabervel a obsah balenia

Sabervel 300 mg filmom obalené tablety sú biele, konkávne (vypuklé), okrúhle a 11 mm dlhé.

Sabervel 300 mg filmom obalené tablety sú dodávané v blistroch v balení po 28, 56, 90 alebo 98 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

France
Pharmathen S.A.
Tél: +30 210 66 65 067
Hrvatska
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
Deutschlandenou
Glenmark Arzneimittel GmbHč Tel: +49 8142 44392 0
Eesti (Estonia) ukon
Portfarma ehf. Tel: +354 534 4030
Ελλάδα s
LiekPharmathen Hellas S.A. Τηλ: +30 210 66 04 300
España
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
Danmark
Portfarma ehf. Tlf: +354 534 4030
Česká republika
Pharmathen S.A.
Tel: +30 210 66 65 067
15351 Pallini Attiki, Grécko
Výrobca:
J. Uriach y Compañía, S.A. Av. Camí Reial, 51-57
ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Španielsko
Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.
15351 Pallini Attiki, Grécko

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grécko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zás upcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

 

registrácie

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534 4030

България

 

 

Luxembourg/Luxemb rg

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

ť4030ou

 

Teл.: +30 210 66 65 067

Tel: +354 534

 

 

platnosPharmathen S.A.

 

Magyar rszág

Pharma hen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Malta

Tel: +30 210 66 65 067

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

Slovenija

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

 

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

 

Ísland

Slovenská republika

 

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

 

Italia

Suomi/Finland

 

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

registrácie

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

Sverige

 

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

 

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

 

Latvija

United Kingdom

 

Portfarma ehf.

Aspire Pharma Limited

 

Tel: +354 534 4030

Tel: +44(0)1730 234527

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry

 

platnos

http://www.ema.europa.eu/

ťou

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis