Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Označenie obalu - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSancuso
Kód ATC klasifikácieA04AA02
Látkagranisetron
VýrobcaKyowa Kirin Limited

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

SANCUSO 3,1 mg/24 hodín transdermálna náplasť granisetron

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každých 52 cm2 transdermálnej náplasti obsahuje 34,3 mg granisetronu, ktoré uvoľňujú 3,1 mg granisetronu za 24 hodín.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: kopolymér akrylát-vinylacetátu, polyester, silikonizovaný polyester.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 transdermálna náplasť

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Kyowa Kirin Ltd, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Spojené kráľovstvo.

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/12/766/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Sancuso

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

<Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.>

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

VRECKO

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

SANCUSO 3,1 mg/24 h transdermálna náplasť granisetron

Transdermálne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6.INÉ

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Kyowa Kirin Ltd

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis