Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Písomná informácia pre používateľa - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSancuso
Kód ATC klasifikácieA04AA02
Látkagranisetron
VýrobcaKyowa Kirin Limited

Písomná informácia pre používateľa

SANCUSO 3,1 mg/24 hodín transdermálna náplasť

Granisetron

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je SANCUSO a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SANCUSO

3.Ako používať SANCUSO

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať SANCUSO

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je SANCUSO a na čo sa používa

Liečivo v SANCUSE je granisetron, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antiemetiká a lieky proti nevoľnosti.

SANCUSO je transdermálna (kožná) náplasť, ktorá sa používa na prevenciu nevoľnosti a vracania u dospelých liečených chemoterapeutickými liečbami (lieky na liečbu rakoviny) počas 3 až 5 dní a ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním tabliet (napríklad z dôvodu poranení, suchosti alebo zápalu úst alebo hrdla).

Ak sa po prvom dni chemoterapie nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie , musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete SANCUSO

Nepoužívajte SANCUSO:

-ak ste alergický na granisetron alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v

časti 6).

-ak ste alergický na ktorýkoľvek iný liek proti nevoľnosti, ktorého názov sa končí na „setron“ napr. ondansetron.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať tento liek, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa vás týka ktorýkoľvek z nasledujúcich bodov: :

ak vám bolo povedané, že máte poruchu alebo ochorenie srdca

ak máte bolesti žalúdka alebo opuch žalúdka

ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou.

Tento liek nemusí účinkovať správne a/alebo môže ovplyvňovať vašu kožu, ak je vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo žiareniu z horského slnka alebo solária. Je dôležité urobiť nasledovné:

ak budete vystavený slnečnému žiareniu alebo budete v blízkosti horského slnka, vrátane solárií, počas nosenia transdermálnej náplasti ju majte zakrytú odevom

majte kožu, kde je nalepený tento liek, zakrytú aj ďalších 10 dní po odstránení transdermálnej náplasti na ochranu pred vystavením priamemu slnečnému žiareniu.

Nie je známe, ako činnosti, ako je plávanie, namáhavé cvičenie alebo používanie sauny alebo vírivky, môžu ovplyvňovať tento liek. Týmto činnostiam sa vyhýbajte počas nosenia tejto transdermálnej náplasti. Počas nosenia transdermálnej náplasti môžete pokračovať vo zvyčajnom sprchovaní a umývaní.

Externému teplu, napr. z termoforov alebo vyhrievacích podložiek, sa treba vyhýbať na miestach transdermálnej náplasti.

Deti a dospievajúci

Tento liek nemajú používať deti alebo dospievajúci vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a SANCUSO

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. SANCUSO môže ovplyvňovať spôsob účinku niektorých liekov. Taktiež niektoré iné lieky môžu ovplyvňovať spôsob účinku SANCUSA. Oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, hlavne ak užívate nasledujúce lieky:

paracetamol, používaný na liečbu bolesti.

fenobarbital, používaný na liečbu epilepsie.

ketokonazol, používaný na liečbu hubových infekcií.

SSRIs (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) používané na liečbu depresie a/alebo úzkosti, zahrňujúce fluoxetín, paroxetín, sertralín, fluvoxamín, citalopram, escitalopram.

SNRIs (inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu) používané na liečbu depresie a/alebo úzkosti, zahrňujúce venlafaxín, duloxetín.

Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte tento liek, ak ste tehotná, pokiaľ vám to špeciálne neodporučil váš lekár.

Počas nosenia náplasti prestaňte dojčiť.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

SANCUSO nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3.Ako používať SANCUSO

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná dávka je jedna jednorazová transdermálna náplasť. Liek v transdermálnej náplasti prechádza postupne cez kožu do vášho tela a preto sa náplasť aplikuje 1 až 2 dni (24 až 48 hodín) pred začiatkom chemoterapeutickej liečby.

Tento liek je určený na transdermálne použitie. Tento liek dodáva liečivo cez vašu kožu pomaly a konštantne a do vášho krvného obehu počas nosenia transdermálnej náplasti.

Veci, na ktoré treba pamätať pri používaní transdermálnej náplasti

Nenechávajte ani neuchovávajte transdermálnu náplasť mimo zataveného vrecka.

Transdermálnu náplasť nestrihajte na menšie kúsky.

Používajte naraz len jednu transdermálnu náplasť.

Pri odstraňovaní transdermálnej náplasti si skontrolujte svoju kožu a oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete závažnú kožnú reakciu (ak je vaša koža veľmi červená, svrbí alebo na nej spozorujete akékoľvek pľuzgiere).

Transdermálnu náplasť môže ovplyvňovať priame slnečné žiarenie alebo vystavenie horskému slnku. Počas nosenia transdermálne náplasti ju musíte zakrývať, napr. odevom, ak existuje riziko vystavenia slnečnému žiareniu alebo horskému slnku. Miesto aplikácie majte zakryté aj ďalších 10 dní po odstránení transdermálnej náplasti.

Kontakt s vodou počas kúpania alebo sprchovania nezmení spôsob účinku SANCUSA. Transdermálna náplasť sa však môže čiastočne odlepiť. Snažte sa zabrániť noseniu transdermálnej náplasti vo vode dlhšiu dobu.

O vplyve iných činností, ako je namáhavé cvičenie alebo používanie sauny alebo vírivky, na transdermálnu náplasť nie sú dostupné žiadne informácie; preto je potrebné vyhýbať sa týmto činnostiam počas nosenia tejto transdermálnej náplasti.

Vyhýbajte sa externému teplu (napríklad termoforom alebo vyhrievacím podložkám) na miestach transdermálnej náplasti.

Kedy aplikovať a odstrániť transdermálnu náplasť

Nevyberajte transdermálnu náplasť z vrecka kým nie ste pripravený na jej použitie. Transdermálnu náplasť aplikujte minimálne 1 deň (24 hodín) pred vašou plánovanou chemoterapeutickou liečbou. Transdermálna náplasť sa môže aplikovať maximálne 2 dni (48 hodín) pred chemoterapiou.

Transdermálnu náplasť noste po celý čas vašej chemoterapie. Transdermálna náplasť sa môže nosiť až 7 dní v závislosti od trvania vašej chemoterapeutickej liečby. Transdermálnu náplasť odstráňte minimálne 1 deň (24 hodín) po ukončení vašej chemoterapie.

Kam aplikovať transdermálnu náplasť

Transdermálnu náplasť aplikujte na čistú, suchú, zdravú oblasť kože na vonkajšej časti vášho nadlaktia. Ak vaše rameno nie je vhodným miestom na aplikáciu transdermálnej náplasti, váš lekár vám môže predpísať aplikáciu na brucho. Miesto, ktoré vyberiete, nemá byť mastné, nedávno oholené alebo nemá mať kožné problémy ako je poranenie (porezanie alebo poškriabanie) alebo podráždenie (sčervenanie alebo vyrážka). SANCUSO neaplikujte na oblasti, ktoré sú liečené krémami, olejmi, lociónmi, práškami alebo inými kožnými prípravkami, ktoré by mohli zabrániť dôkladnému nalepeniu transdermálnej náplasti na vašu kožu.

Ako si aplikovať transdermálnu náplasť

1.Vyberte vrecko zo škatuľky a pomocou označeného zárezu otvorte vrecko odtrhnutím. Každé vrecko obsahuje jednu transdermálnu náplasť uchytenú na pevnom filme z plastickej hmoty.

2.Vyberte transdermálnu náplasť z vrecka.

3.Lepiaca strana transdermálnej náplasti je pokrytá dvojdielnym pevným filmom z plastickej hmoty. Ohnite transdermálnu náplasť v strede a odstráňte polovicu pevného filmu z plastickej hmoty. Snažte sa transdermálnu náplasť nezlepiť a zabráňte dotyku lepiacej strany transdermálnej náplasti.

4.Druhú polovicu pevného filmu z plastickej hmoty držte a transdermálnu náplasť aplikujte na kožu na vonkajšiu časť vášho nadlaktia.

5.Odstráňte druhú polovicu pevného filmu z plastickej hmoty a prstami zatlačte celú transdermálnu náplasť pevne na miesto a vyrovnajte ju. Pevne pritlačte, aby ste sa uistili, že je dobre umiestnená na kožu, obzvlášť na okrajoch.

6.Po aplikácii transdermálnej náplasti si umyte ruky.

7.Počas celej doby chemoterapie noste nalepenú transdermálnu náplasť.

8.Po odstránení transdermálnej náplasti ju znovu nepoužívajte, pozrite si nižšie uvedené pokyny pre odstránenie a likvidáciu transdermálnej náplasti (pozri časť 5).

Po odstránení transdermálnej náplasti

1.Použitá transdermálna náplasť stále obsahuje nejaký granisetron a má sa okamžite zlikvidovať tak, ako je to opísané v časti 5.

2.Po odstránení transdermálnej náplasti môže na vašej koži zostať lepkavá hmota. Odstráňte si to jemným umytím tejto oblasti mydlom a vodou. Alkohol alebo iné rozpúšťadlá, ako je odlakovač, môžu spôsobiť podráždenie kože a nemajú sa používať.

3.Umyte si ruky.

4.Na mieste, odkiaľ bola odstránená transdermálna náplasť, môžete vidieť mierne sčervenanie.

Toto sčervenanie časom zmizne. Ak nie, oznámte to svojmu lekárovi.

Ak sa transdermálna náplasť odlepuje

Ak sa transdermálna náplasť začne odlepovať, je možné tú istú transdermálnu náplasť pripevniť na to isté miesto kože. Ak je to potrebné, na upevnenie transdermálnej náplasti použite chirurgické obväzy alebo leukoplast. Ak transdermálnu náplasť stratíte alebo sa poškodí, vráťte sa k svojmu lekárovi.

Ak použijete viac SANCUSA, ako máte

Ak použijete viac SANCUSA, ako máte, jednoducho odstráňte zvyšnú náplasť (náplasti) a kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete použiť SANCUSO

Je dôležité používať tento liek podľa pokynov vášho lekára, aby ste zabránili nevoľnosti alebo vracaniu po vašej chemoterapii. Ak ste si zabudli aplikovať svoju transdermálnu náplasť načas, aplikujte si ju hneď ako si na to spomeniete a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi pred chemoterapeutickou liečbou.

Ak prestanete používať SANCUSO

Je dôležité používať tento liek počas celého trvania chemoterapie (až 7 dní), aby sa predišlo pocitu nevoľnosti a vracaniu po chemoterapii. Ak chcete odstrániť náplasť pred ukončením liečebného cyklu chemoterapie (až 7 dní), poraďte sa s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak ste liečení chemoterapiou, ktorá je stredne alebo v značnej miere schopná vyvolať nevoľnosť, môžete vracať aj napriek liečbe liekmi proti vracaniu, vrátane tohto lieku.

Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyvinie zápcha alebo vás začne bolieť alebo vám opuchne žalúdok. Zápcha je častým vedľajším účinkom a môže postihovať až 1 z 10 osôb.

Odstráňte transdermálnu náplasť a oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete závažnú kožnú reakciu (ak je vaša koža veľmi červená, svrbí alebo spozorujete pľuzgiere). Kožné reakcie na mieste aplikácie, ako je podráždenie, svrbenie alebo sčervenanie, sú menej časté a môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Menej časté vedľajšie účinky sú:

bolesť hlavy, pocit „točenia“ aj keď stojíte bez pohnutia (vertigo)

znížená chuť do jedla, pokles hmotnosti

sčervenanie

pocit nevoľnosti (nauzea), dvíhanie žalúdka, sucho v ústach

bolesť kĺbov

opuch z dôvodu zadržiavania vody (edém)

zmeny v pečeňových testoch (ak pôjdete na vyšetrenie krvi, povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že ste mali aplikované SANCUSO).

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) sú:

-abnormálne svalové pohyby (ako je trasenie, stuhnutosť svalov a svalové kontrakcie).

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (z dostupných údajov) sú:

-Alergické kožné reakcie. Príznaky môžu zahrňovať červené, vyvýšené svrbiace hrčky.

Ďalšie možné vedľajšie účinky spojené s liekmi obsahujúcimi granisetron (frekvencia neznáma):

Alergické reakcie vrátane žihľavky (svrbiace, začervenané, vystúpené kožné vyrážky) a anafylaxia (závažná alergická reakcia, ktorá môže zahrnovať náhlu dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch viečok, tváre alebo perí, vyrážky alebo svrbenie)

Ťažkosti so spánkom/narušený spánok

Nadmerná ospalosť

Predĺženie interval QT na EKG (zmeny záznamu srdcovej frekvencie (EKG) poukazujúce na poruchu srdcového rytmu)

Zápcha

Hnačka

Nedostatok energie/slabosť/strata sily

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené vprílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku

5.Ako uchovávať SANCUSO

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšej škatuli a vrecku po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Použité transdermálne náplasti stále obsahujú účinné látky, ktoré môžu byť škodlivé pre iných. Použitú transdermálnu náplasť zložte na polovicu lepiacou stranou dovnútra a bezpečne ju zlikvidujte, mimo dosahu detí. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SANCUSO obsahuje

-Liečivo je granisetron. Každých 52 cm2 transdermálnej náplasti obsahuje 34,3 mg granisetronu, ktoré uvoľňujú 3,1 mg granisetronu za 24 hodín.

-Ďalšie zložky sú:

-Lepiaca transdermálna náplasť: kopolymér akrylát-vinylacetátu

-Podkladová vrstva: polyester

-Pevný film z plastickej hmoty: silikonizovaný polyester

Ako vyzerá SANCUSO a obsah balenia

SANCUSO je tenká, priesvitná transdermálna náplasť obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi, prichytená na pevnom filme z plastickej hmoty. Transdermálna náplasť je vložená do vrecka. Každá

škatuľka obsahuje jednu transdermálnu náplasť.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Kyowa Kirin Ltd

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Veľká Británia

Tel: +44 (0)1896 664000

Fax: +44 (0)1896 664001

Výrobca

Pharbil Waltrop GmbH (dcérska spoločnosť spoločnosti NextPharma) Im Wirrigen 25

45731 Waltrop Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 66400

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

Česká republika

Magyarország

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel.: +44 (0)1896 664000

Danmark

Malta

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB

Kyowa Kirin Ltd

Tlf: +46 8 50 90 74 10

Tel: +44 (0)1896 664000

Deutschland

Nederland

Kyowa Kirin GmbH

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Eesti

Norge

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB

Tel: +44 (0)1896 664000

Tlf: +46 8 50 90 74 10

 

Ελλάδα

Österreich

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Kyowa Kirin Ltd

Τηλ. + 30 2102711020

Tel: +44 (0)1896 664000

España

Polska

Kyowa Kirin Farmacéutica, S.L.U.

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 534 37 10

Tel.: + 48 (012) 653 15 71

France

Portugal

Kyowa Kirin Pharma SAS

Kyowa Kirin Ltd

Tél: +33 (0)1 55 39 14 30

Tel: +44 (0)1896 664000

Hrvatska

România

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Ireland

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Ísland

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Sími: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l.,

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: +358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: +357 22 283565

Tel: +46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis