Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somavert (pegvisomant) – Písomná informácia pre používateľa - H01AX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSomavert
Kód ATC klasifikácieH01AX01
Látkapegvisomant
VýrobcaPfizer Limited

Písomná informácia pre používatel’a

SOMAVERT 10 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok SOMAVERT 15 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok SOMAVERT 20 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok SOMAVERT 25 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok SOMAVERT 30 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

pegvisomant

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je SOMAVERT a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SOMAVERT

3.Ako používať SOMAVERT

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať SOMAVERT

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je SOMAVERT a na čo sa používa

SOMAVERT sa používa na liečbu akromegálie, hormonálnej poruchy vyplývajúcej zo zvýšenej sekrécie rastového hormónu (RH) a IGF–I (inzulínu podobné rastové faktory), ktorá je charakteristická nadmerným rastom kostí, zväčšovaním mäkkých tkanív, ochorením srdca

a príbuznými poruchami.

Liečivo pegvisomant v SOMAVERTE je známe ako antagonista receptorov rastového hormónu. Tieto látky znižujú účinok RH a hladiny IGF–I v krvnom obehu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SOMAVERT

Nepoužívajte SOMAVERT:

ak ste alergický na pegvisomant alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať SOMAVERT, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Keď zistíte poruchu zraku alebo bolesti hlavy počas používania SOMAVERTU, musíte ihneď kontaktovať vášho lekára.

Váš lekár alebo zdravotná sestra budú monitorovať hladiny IGF–I (inzulínu podobné rastové faktory) kolujúce v krvi a v prípade potreby upravia dávku SOMAVERTU.

Váš lekár musí tiež monitorovať váš adenóm (nezhubný nádor).

Váš lekár alebo zdravotná sestra budú monitorovať hladiny pečeňových enzýmov v krvi každých 4 - 6 týždňov počas prvých šiestich mesiacov liečby SOMAVERTOM. Podávanie SOMAVERTU sa musí prerušiť, ak pretrvávajú znaky ochorenia pečene.

Ak ste diabetik, váš lekár bude možno potrebovať upraviť dávku inzulínu alebo iných liekov, ktoré užívate.

Pacientky musia užívať vhodnú antikoncepciu, pretože môžu mať zvýšenú plodnosť. Pozrite si nižšie tiež časť o tehotenstve.

Iné lieky a SOMAVERT

Musíte informovať svojho lekára, ak ste už predtým používali iné lieky na liečbu akromegálie alebo lieky na liečbu cukrovky.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ako súčasť vašej liečby môžete dostávať iné lieky. Je dôležité, aby ste ďalej užívali všetky vaše lieky, ako aj SOMAVERT, pokiaľ vám lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra nepovie inak.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Účinky SOMAVERTU u tehotných žien nie sú známe, a preto sa použitie tohto lieku u tehotných žien neodporúča. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Nie je známe, či pegvisomant prechádza do materského mlieka. Kým beriete SOMAVERT, nesmiete dojčiť, ak ste sa o tom neporozprávali so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

SOMAVERT obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mg sodíka v jednej dávke, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

3.Ako používať SOMAVERT

Vždy si podajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Úvodnú dávku 80 mg pegvisomantu vám podá subkutánne (iba pod kožu) váš lekár. Následne je zvyčajná denná dávka pegvisomantu 10 mg, ktorá sa podáva subkutánnou injekciou (iba pod kožu).

Každých 4 až 6 týždňov vám lekár bude primerane upravovať dávku, postupným zvyšovaním po 5 mg pegvisomantu/deň, na základe vašich takzvaných sérových hladín IGF–I, aby sa udržala optimálna terapeutická odpoveď.

Spôsob a cesta podania

SOMAVERT sa aplikuje pod kožu. Injekciu si môžete podať sám, alebo vám ju podá iná osoba, napríklad váš lekár/lekárka alebo jeho/jej asistent. Musíte dodržať podrobný návod týkajúci sa postupu podávania uvedený na konci tejto písomnej informácie pre používateľa. V podávaní tohto lieku musíte pokračovať tak dlho, ako vám nariadil váš lekár.

Tento liek sa musí pred použitím rozpustiť. Injekcia sa nesmie miešať v tej istej injekčnej striekačke alebo injekčnej liekovke ako akýkoľvek iný liek.

V mieste vpichu sa môže vytvoriť tukové tkanivo. Aby sa tomu zabránilo, použite na váš vpich zakaždým trochu iné miesto, ako je to opísané v 2. kroku časti písomnej informácie pre používateľa „Návod na prípravu a podanie injekcie SOMAVERTU“.To poskytne vašej pokožke a ploche pod pokožkou čas na zregenerovanie z jedného vpichu pred podaním ďalšieho do toho istého miesta.

Ak máte dojem, že účinok tohto lieku je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Ak si podáte viac SOMAVERTU, ako máte

Ak si náhodou podáte viac SOMAVERTU, ako vám povedal váš lekár, je nepravdepodobné, že by išlo o vážnu situáciu, napriek tomu okamžite vyhľadajte vášho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak zabudnete použiť SOMAVERT

Ak si zabudnete podať injekciu, musíte si aplikovať nasledujúcu dávku akonáhle to zistíte a potom pokračujte v podávaní SOMAVERTU tak, ako vám to predpísal váš lekár. Neaplikujte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, ,lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U niektorých pacientov používajúcich SOMAVERT boli hlásené mierne až závažné alergické (anafylaktické) reakcie. Príznaky závažnej alergickej reakcie môžu zahŕňať jeden alebo viac

z nasledujúcich prejavov: opuch tváre, jazyka, pier alebo hrdla; sipot alebo ťažkosti pri dýchaní (kŕč hrtana); kožné vyrážky po celom tele, žihľavka (urtikária) alebo svrbenie; alebo závrat. Ak sa u vás objavia niektoré z týchto príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

Bolesť hlavy.

Hnačka.

Bolesť kĺbov.

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

Dýchavičnosť.

Zvýšené hladiny látok určujúcich funkciu pečene. Možno ich vidieť vo výsledkoch krvných vyšetrení.

Krv v moči.

Zvýšený krvný tlak.

Zápcha, nutkanie na vracanie, vracanie, pocit plnosti, porucha trávenia, plynatosť.

Závrat, ospalosť, neovládateľná triaška, znížená citlivosť pri dotyku.

Vytváranie modrín alebo krvácanie v mieste vpichu, bolestivosť alebo opuch v mieste vpichu, vytvorenie tuku pod povrchom pokožky v mieste vpichu, opuchy končatín, slabosť, horúčka.

Potenie, svrbenie, vyrážka, sklon k modrinám.

Bolesť svalov, zápal kĺbov.

Zvýšený cholesterol v krvi, prírastok na hmotnosti, zvýšená hladina glukózy v krvi, znížená hladina glukózy v krvi.

Chrípke podobné príznaky, únava.

Nezvyčajné sny.

Bolesť očí.

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

Alergická reakcia po podaní (horúčka, vyrážka, svrbenie a v závažných prípadoch problém

s dýchaním, rýchly opuch kože vyžadujúci okamžitú lekársku starostlivosť). Môžu sa objaviť hneď alebo niekoľko dní po podaní.

Bielkoviny v moči, zvýšené množstvo moču, problémy s obličkami.

Nedostatok záujmu, pocit zmätenosti, zvýšené libido, záchvat paniky, strata pamäti, problémy so spánkom.

Znížený počet krvných doštičiek v krvi, zvýšený alebo znížený počet bielych krviniek v krvi, náchylnosť ku krvácaniu.

Nezvyčajné pocity, zhoršené hojenie.

Únava očí, problémy s vnútorným uchom.

Opuch tváre, suchá koža, nočné potenie, sčervenanie kože (erytém), vyvýšené svrbiace vyrážky na koži (žihľavka).

Zvýšená hladina tukových látok v krvi, zvýšená chuť do jedla.

Sucho v ústach, zvýšené slinenie, problémy so zubami, hemoroidy.

Poruchy chuti, migréna.

Neznáme: z dostupných údajov

Hnev.

Vážna dýchavičnosť (laryngospazmus).

Rýchly opuch kože, podkožného tkaniva a vnútornej výstelky (sliznice) orgánov (angioedém).

Asi 17 % pacientov si počas liečby vytvorí protilátky na rastový hormón. Nezdá sa však, že by tieto protilátky bránili pôsobeniu tohto lieku.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať SOMAVERT

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku (injekčné liekovky) a naplnenú injekčnú striekačku (naplnené injekčné striekačky) uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Pripravený roztok SOMAVERTU sa musí okamžite použiť.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok je zakalený alebo obsahuje pevné čiastočky.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SOMAVERT obsahuje

Liečivo je pegvisomant.

-SOMAVERT 10 mg: Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 10 mg pegvisomantu. Po rekonštitúcii v 1 ml rozpúšťadla obsahuje 1 ml roztoku 10 mg pegvisomantu.

-SOMAVERT 15 mg: Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 15 mg pegvisomantu. Po rekonštitúcii v 1 ml rozpúšťadla obsahuje 1 ml roztoku 15 mg pegvisomantu.

-SOMAVERT 20 mg: Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 20 mg pegvisomantu. Po rekonštitúcii v 1 ml rozpúšťadla obsahuje 1 ml roztoku 20 mg pegvisomantu.

-SOMAVERT 25 mg: Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 25 mg pegvisomantu. Po rekonštitúcii v 1 ml rozpúšťadla obsahuje 1 ml roztoku 25 mg pegvisomantu.

-SOMAVERT 30 mg: Jedna injekčná liekovka s práškom obsahuje 30 mg pegvisomantu. Po

rekonštitúcii v 1 ml rozpúšťadla obsahuje 1 ml roztoku 30 mg pegvisomantu.

Ďalšie zložky sú glycín, manitol (E421), bezvodý hydrogénfosforečnan sodný a monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného.

Rozpúšťadlom je voda na injekciu.

Ako vyzerá SOMAVERT a obsah balenia

SOMAVERT je dostupný ako prášok a rozpúšťadlo na injekciu v injekčnej liekovke (10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg alebo 30 mg pegvisomantu v injekčnej liekovke a 1 ml rozpúšťadla v naplnenej injekčnej striekačke). Veľkosti balenia po 1 a/alebo po 30. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Prášok je biely a rozpúšťadlo je číre a bezfarebné.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Veľká Británia

Výrobca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgicko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filial Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 6785800

España

Pfizer S.L

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1 800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: + 356 21 22 01 74

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421 2 3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 55052000

Κύπρος

United Kingdom

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Limited

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

 

Tel: +371 670 35 775

 

Lietuva

 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v .

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu. Nájdete tam aj odkazy na ďalšie webové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.

NÁVOD NA POUŽITIE

Somavert prášok v injekčnej liekovke s rozpúšťadlom v naplnenej injekčnej striekačke

pegvisomant na injekciu len na subkutánnu injekciu

injekčná liekovka s jednou dávkou

Somavert sa dodáva v injekčnej liekovke vo forme bieleho práškového bloku. Predtým, ako Somavert použijete, je potrebné ho zmiešať s kvapalinou (rozpúšťadlom).

Kvapalina sa dodáva v naplnenej injekčnej striekačke s označením „Rozpúšťadlo pre SOMAVERT“. Somavert nemiešajte so žiadnou inou kvapalinou.

Je veľmi dôležité, aby ste sa nepokúšali pichnúť injekciu sebe alebo niekomu inému, kým vás nezaškolí zdravotník.

Kompletné balenie uchovávajte v chladničke, pri 2 °C až 8 °C, mimo priameho slnečného svetla. Uchovávajte mimo dosahu detí.

1. Čo potrebujete

Jedno balenie Somavertu obsahuje:

Injekčnú liekovku s práškom Somavert.

Naplnenú injekčnú striekačku s rozpúšťadlom.

Bezpečnostnú ihlu.

Budete potrebovať aj:

Vatový tampón.

Alkoholový tampón.

Vhodnú nádobu na ostré predmety.

Liekovka

Zátka liekovky

(po odstránení vrchnáku liekovky)

Vrchnák liekovky

Dátum exspirácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvor v zátke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrchnák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

striekačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochranný prvok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úchyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Striekačk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príruba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostná

 

 

 

 

 

 

 

Kryt ihly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

striekačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Príprava

Predtým, ako začnete:

Somavert zmiešajte s rozpúšťadlom, len keď ste pripravený pichnúť si svoju dávku.

Vyberte z chladničky jedno balenie Somavertu a nechajte ho prirodzene zohriať na izbovú teplotu na bezpečnom mieste.

Umyte si ruky mydlom a vodou a dôkladne si ich osušte.

Otvorte obal injekčnej striekačky a bezpečnostnej ihly, aby ste ich mohli jednoducho vybrať, keď si budete pripravovať svoju injekciu.

Injekčnú striekačku alebo injekčnú liekovku nepoužívajte, ak:

o sú poškodené alebo chybné; o uplynul dátum ich exspirácie;

oboli zmrazené, aj keď sú teraz rozmrazené (to platí len pre injekčnú striekačku).

3.Vyberte miesto vpichu

 

 

Vyberte miesto vpichu

 

 

 

 

Ramená alebo dolná časť chrbta:

Zadná horná oblasť ramien

(Len zdravotník alebo

Brucho:

Dodržte vzdialenosť najmenej 2 palce (5 cm) od pupka.

Stehná

V každej oblasti si zvoľte na vpich iné miesto. Vyhnite sa miestam v blízkosti kostí alebo pomliaždeným, červeným, bolestivým alebo tvrdým miestam alebo zjazveným oblastiam alebo miestam, na ktorých sa prejavujú nejaké kožné problémy.

Miesto vpichu očistite alkoholovým tampónom podľa inštrukcií vášho zdravotníka.

Miesto vpichu nechajte vyschnúť.

4. Odstráňte vrchnák injekčnej liekovky

Odstráňte vrchnák 4 injekčnej liekovky.

Odstráňte vrchnák injekčnej liekovky.

Vrchnák zahoďte. Už ho nebudete potrebovať.

Varovanie: .Zábráňte akémukoľvek dotyku zátky liekovky.

5.Odstráňte vrchnák injekčnej striekačky.

5 Odstráňte vrchnák

puknutie

Odlomte vrchnák injekčnej striekačky. Toto odlomenie si môže vyžadovať viac sily, ako by ste očakávali.

Vrchnák injekčnej striekačky zahoďte. Už ho nebudete potrebovať.

Injekčnú striekačku držte smerom hore, aby z nej nevytekal obsah.

Varovanie: Nedovoľte, aby sa koniec striekačky niečoho dotkol, keď je vrchnák striekačky odstránený.

6. Pripojte bezpečnostnú ihlu

6 Pripojte bezpečnostnú

Naskrutkujte bezpečnostnú ihlu pevne na striekačku, na doraz.

7.Odstráňte kryt ihly

7 Odstráňte kryt ihly

Odklopte ochranný prvok ihly tak, aby nestál v ceste krytu ihly.

Opatrne stiahnite kryt ihly rovno.

Kryt ihly vyhoďte. Už ho nebudete potrebovať. Varovanie: Nedovoľte, aby sa ihla niečoho dotkla.

8. Zasuňte ihlu

8 Zasuňte ihlu

Pretlačte ihlu cez stred zátky injekčnej liekovky, ako je znázornené na obrázku.

Keď je ihla v zátke injekčnej liekovky, striekačku pridržiavajte, aby sa ihla neohla.

9.Pridajte kvapalinu

9 Pridajte kvapalinu

Nakloňte injekčnú liekovku aj striekačku do uhla, ktorý je znázornený na obrázku.

Pomaly zatláčajte tyč piestu, až kým sa všetka kvapalina nevyprázdni do injekčnej liekovky.

Varovanie: Nevystreknite kvapalinu priamo na prášok, pretože sa tak vytvorí pena. Pena znemožňuje použitie lieku.

Ihlu ešte nevyťahujte.

10. Krúžte s injekčnou liekovkou

10 Krúžte s liekovkou

Pevne uchopte injekčnú striekačku spolu s injekčnou liekovkou jednou rukou, ako je znázornené na obrázku.

Jemným krúžením premiešavajte kvapalinu, pričom injekčnú liekovku posúvajte kruhovým pohybom po rovnom povrchu.

V krúžení pokračujte, kým sa úplne nerozpustí všetok prášok. Poznámka: Môže to trvať až 5 minút.

11.Skontrolujte liek

11 Skontrolujte liek

Kým ihlu držíte v injekčnej liekovke, pozorne si pozrite liek. Musí byť číry a nesmie obsahovať žiadne častice.

Liek nepoužívajte, ak:

o je zakalený alebo zahmlený; o má akúkoľvek farbu;

o obsahuje akékoľvek častice alebo je v injekčnej liekovke vrstva peny.

12. Zmeňte polohu ihly

12 Zmeňte polohu ihly

Injekčnú liekovku otočte tak, aby ste mohli vidieť otvor v zátke, ako je znázornené na obrázku.

Potiahnite ihlu smerom dolu, aby jej špička bola v najnižšom bode kvapaliny. To vám pomôže vytiahnuť čo najviac kvapaliny.

Skontrolujte, či sa nepohla tyč piesta. Ak áno, potom ju úplne zatlačte do striekačky. Tým zabezpečíte úplné odstránenie vzduchu zo striekačky predtým, ako natiahnete dávku.

13.Natiahnite dávku

13 Natiahnite dávku

Tyč piesta pomaly ťahajte dozadu, aby ste natiahli čo najviac lieku z injekčnej liekovky. Poznámka: Ak v striekačke vidíte vzduchové bubliny, poklepte na jej valec, aby bublinky vplávali na povrch, a potom ich jemne vytlačte do injekčnej liekovky.

Vytiahnite ihlu s injekčnej liekovky.

14. Zapichnite ihlu

14 Zapichnite ihlu

Jemne prištipnite kožu v mieste vpichu.

Celú ihlu zasuňte do prištipnutej kože.

15.Aplikujte liek

15 Injektujte liek

Pomaly zatláčajte tyč piestu smerom dole, až kým sa valec nevyprázdni. Poznámka: Dbajte na to, aby bola ihla stále zapichnutá celá.

Uvoľnite prištipnutú kožu a ihlu ihneď vytiahnite.

16. Zaistite, aby bola ihla bezpečná

Zaistite, aby bola ihla 16 bezpečná

Preklopte ochranný prvok ihly cez ihlu.

Využite tvrdý povrch a jemne zatlačte, aby ochranný prvok ihly dosadol na svoje miesto. Poznámka: Keď ochranný prvok ihly zapadne, budete počuť klik.

17.Odstráňte

17 Odstráňte

Injekčná striekačka ani ihla sa nesmú NIKDY znova použiť. Ihlu a injekčnú striekačku odstráňte podľa inštrukcií vášho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika a v súlade

s miestnymi zdravotnými a bezpečnostnými zákonmi.

18. Po injekcii

18 Po injekcii

Ak je to potrebné, použite čistý vatový tampón a mierne zatlačte na miesto vpichu.

Miesto netrite.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Čo mám robiť, ak sa niečo nechtiac dotkne zátky injekčnej liekovky?

Očistite zátku injekčnej liekovky novým alkoholovým tampónom a nechajte ju úplne vyschnúť. Ak zátku nemôžete očistiť, injekčnú liekovku nepoužívajte.

Čo mám robiť, keď injekčná striekačka spadla?

Nepoužívajte ju, aj keď nevyzerá byť poškodená. Takúto injekčnú striekačku vyhoďte rovnako, ako keby bola použitá. Budete potrebovať náhradnú injekčnú striekačku.

Koľkokrát môžem bezpečne zasunúť ihlu do zátky injekčnej liekovky?

Len raz. Vytiahnutie a opätovné zasunutie ihly značne zvyšuje riziko jej poškodenia a ihlu otupuje. To môže spôsobiť nepríjemnosti a zvyšuje riziko poškodenia a infekcie kože. Je tu tiež riziko, že by mohlo dôjsť k strate určitého množstva lieku.

Je v poriadku, keď budem injekčnú liekovku pretrepávať v prípade, ak sa prášok nerozpúšťa?

Nie, injekčnú liekovku nikdy nepretrepávajte. Pretrepávanie môže poškodiť liek

a vytvárať penu. Úplné rozpustenie prášku môže trvať aj niekoľko minút. Krúžte preto jemne s injekčnou liekovkou, až kým sa kvapalina úplne nevyčíri.

Ako zistím, či je v injekčnej liekovke nejaká pena?

Pena vyzerá ako masa malých bubliniek, ktoré plávajú vo forme vrstvy na vrchu kvapaliny. Spenený Somavert neinjektujte.

Jemné bublinky sú prijateľné.

 

Vrstva peny nie je prijateľná.

 

 

 

Ako môžem zabrániť tomu, aby sa liek nespenil?

Piest stláčajte veľmi pomaly, aby kvapalina tiekla dolu do vnútra injekčnej liekovky jemne. Kvapalinu nestriekajte priamo na prášok, pretože tým sa vytvára pena. Týmto spôsobom sa aj skráti čas krúženia a umožní vám to natiahnuť viac lieku.

V striekačke vidím nejaké vzduchové bubliny. Je to v poriadku?

Jemné vzduchové bubliny v kvapaline sú normálne a je bezpečné ich injektovať. Do striekačky sa však nedopatrením môže dostať aj vzduch, ktorý sa musí pred pichnutím injekcie odstrániť. Bublinky vzduchu alebo vzduchové trhliny, ktoré plávajú na vrchu kvapaliny sa musia vytlačiť späť do injekčnej liekovky.

Prečo neviem z injekčnej liekovky dostať všetok liek?

Tvar injekčnej liekovky spôsobuje, že v nej ostane veľmi malé množstvo lieku. To je normálne. Na zabezpečenie toho, aby v nej ostali len stopy lieku musí byť špička ihly v injekčnej liekovke čo najnižšie, keď naťahujete svoju dávku.

Čo mám robiť, ak mám nejaké pochybnosti o svojom lieku?

So všetkými otázkami sa obráťte na lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika, ktorí majú skúsenosti s liekom SOMAVERT.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis