Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Označenie obalu - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuStarlix
Kód ATC klasifikácieA10BX03
Látkanateglinide
VýrobcaNovartis Europharm Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Starlix 60 mg filmom obalené tablety

Nateglinid

2.LIEČIVO

1 filmom obalená tableta obsahuje 60 mg nateglinidu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

12 filmom obalených tabliet

24 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

360 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/01/174/001

12 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/002

24 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/003

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/004

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/005

84 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/006

120 filmom obalených tabliet

EU/1/01/174/007

360 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Starlix 60 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Starlix 60 mg tablety

Nateglinid

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Starlix 120 mg filmom obalené tablety

Nateglinid

2. LIEČIVO

1 filmom obalená tableta obsahuje 120 mg nateglinidu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

12 filmom obalených tabliet

24 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

360 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/01/174/008

12 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/009

24 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/010

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/011

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/012

84 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/013

120 filmom obalených tabliet

EU/1/01/174/014

360 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Starlix 120 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Starlix 120 mg tablety

Nateglinid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Starlix 180 mg filmom obalené tablety

Nateglinid

2. LIEČIVO

1 filmom obalená tableta obsahuje 180 mg nateglinidu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta

12 filmom obalených tabliet

24 filmom obalených tabliet

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "A10BX03"

 • Trazec - A10BX03

30 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

360 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/01/174/015

12 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/016

24 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/017

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/018

60 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/019

84 filmom obalených tabliet

 

EU/1/01/174/020

120 filmom obalených tabliet

EU/1/01/174/021

360 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Starlix 180 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Starlix 180 mg tablety

Nateglinid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis