Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Písomná informácia pre používateľa - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuStarlix
Kód ATC klasifikácieA10BX03
Látkanateglinide
VýrobcaNovartis Europharm Ltd

Písomná informácia pre používateľa

Starlix 60 mg filmom obalené tablety

Starlix 120 mg filmom obalené tablety

Starlix 180 mg filmom obalené tablety

Nateglinid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Starlix a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Starlix

3.Ako užívať Starlix

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Starlix

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Starlix a na čo sa používa

Čo je Starlix

Starlix patrí do skupiny liekov označovaných ako perorálne andidiabetiká.

Na čo sa používa Starlix

Starlix sa používa na liečbu pacientov s cukrovkou 2. typu. Znižuje hladinu cukru (glukózy) v krvi.

Lekár vám predpíše Starlix spolu s ďalším perorálnym antidiabetikom, ktoré obsahuje metformín.

Ako účinkuje Starlix

Inzulín je látka, ktorá sa tvorí v pankrease. Pomáha znižovať hladiny cukru v krvi, hlavne po jedle. Ak máte cukrovku 2. typu, vaše telo nemusí tvoriť inzulín dosť rýchlo po jedle. Starlix účinkuje tak, že podnecuje rýchlejšiu tvorbu inzulínu v pankrease. Pomáha tak udržať pod kontrolou vašu hladinu cukru v krvi po jedle.

Tablety Starlix začínajú účinkovať krátko po užití a rýchlo sa vylúčia z tela.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Starlix

Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré vám dal lekár alebo lekárnik, aj keď sa líšia od údajov v tejto písomnej informácii.

Neužívajte Starlix

-ak ste alergický na nateglinid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-ak máte cukrovku 1. typu (t.j. vaše telo netvorí žiadny inzulín).

-ak sa u vás vyskytnú príznaky ťažkej hyperglykémie (príliš vysoká hladina cukru v krvi a/alebo diabetická ketoacidóza), napríklad silný smäd, časté močenie, slabosť alebo únava, nutkanie na vracanie, dýchavičnosť alebo zmätenosť.

-ak viete, že máte vážne ťažkosti s pečeňou.

-ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť.

-ak dojčíte.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužite Starlix a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

U ľudí s cukrovkou môžu niekedy vzniknúť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (označovanej aj ako hypoglykémia). Niektoré lieky vrátane Starlixu tiež môžu vyvolať príznaky nízkej hladiny cukru v krvi.

Ak máte nízku hladinu cukru v krvi, môžete pocítiť závraty, hlad, chvenie alebo mať iné príznaky uvedené v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“. Ak sa vám to stane, zjedzte alebo vypite niečo, čo obsahuje cukor, a porozprávajte sa so svojím lekárom.

U niektorých ľudí je väčšia pravdepodobnosť, že u nich vzniknú príznaky nízkej hladiny cukru v krvi. Buďte opatrný:

ak máte viac ako 65 rokov.

ak ste podvyživený.

ak máte iné ochorenie, ktoré môže znížiť hladinu cukru v krvi (napríklad nedostatočnú činnosť hypofýzy alebo nadobličiek).

Ak sa na vás vzťahuje niektorá z uvedených možností, pozornejšie sledujte svoje hladiny cukru v krvi.

Dávajte pozor na príznaky nízkej hladiny cukru v krvi, najmä:

ak ste mali viac namáhavého telesného pohybu ako zvyčajne.

ak ste pili alkohol.

Alkohol môže narušiť kontrolu vašej hladiny cukru v krvi, preto sa porozprávajte s lekárom o pití alkoholu počas užívania Starlixu.

Predtým, ako začnete užívať Starlix, obráťte sa na svojho lekára

ak viete, že máte ťažkosti s pečeňou.

ak máte vážne ťažkosti s obličkami.

ak máte ťažkosti s metabolizmom liečiv.

ak sa chystáte na operáciu.

ak ste nedávno mali horúčku alebo infekciu alebo ste utrpeli úraz. Možno bude potrebné upraviť vašu liečbu.

Ak neznášate laktózu (druh cukru), porozprávajte sa s lekárom pred užitím Starlixu.

Deti a dospievajúci

Použitie Starlixu u detí a dospievajúcich (vo veku pod 18 rokov) sa neodporúča, pretože jeho účinky u tejto vekovej skupiny sa nesledovali.

Iné lieky a Starlix

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Množstvo Starlixu, ktoré potrebujete, sa môže zmeniť, ak užívate iné lieky, pretože to môže spôsobiť zvýšenie alebo zníženie vašich hladín cukru v krvi.

Je zvlášť dôležité, aby ste vášmu lekárovi alebo lekárnikovi povedali, ak užívate:

betablokátory alebo inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín) (používajú sa napríklad na liečbu vysokého tlaku krvi a niektorých ochorení srdca).

diuretiká (používajú sa na liečbu vysokého tlaku krvi).

kortikosteroidy, napríklad prednizón alebo kortizón (používajú sa na liečbu zápalových ochorení).

inhibítory metabolizmu liečiv, napríklad flukonazol (používa sa na liečbu hubových infekcií), gemfibrozil (používa sa na liečbu porúch metabolizmu tukov) alebo sulfínpyrazón (používa sa na liečbu chronickej dny).

anabolické hormóny (napríklad metandrostenolón).

ľubovník bodkovaný (liek rastlinného pôvodu).

somatropín (rastový hormón).

analógy somatostatínu, napríklad lanreotid a oktreotid (používajú sa na liečbu akromegálie).

rifampicín (používa sa napríklad na liečbu tuberkulózy).

fenytoín (používa sa napríklad na liečbu epilepsie).

Váš lekár môže upraviť dávkovanie týchto liekov.

Starší ľudia

Starlix môžu užívať ľudia vo veku nad 65 rokov. Títo pacienti majú zvlášť dbať o to, aby sa vyvarovali príliš nízkej hladiny cukru v krvi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Neužívajte Starlix, ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť. Čo najskôr navštívte lekára, ak otehotniete počas liečby.

Počas liečby Starlixom nedojčite.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť sústrediť sa alebo reagovať môže byť znížená, ak máte nízku hladinu cukru v krvi (hypoglykémiu). Pamätajte na to, keď vediete vozidlo alebo obsluhujete stroje, pretože môžete ohroziť seba alebo iných.

Poraďte sa so svojím lekárom o vedení vozidla, ak sa u vás často vyskytuje hypoglykémia alebo ak si neuvedomujete prvé príznaky hypoglykémie.

Starlix obsahuje laktózu

Tablety Starlix obsahujú monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.Ako užívať Starlix

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody.

Koľko Starlixu užívať

Zvyčajná začiatočná dávka Starlixu je 60 mg trikrát denne, ktoré sa užívajú pred každým z troch hlavných jedál. Niektorí pacienti potrebujú vyššiu dávku a váš lekár určí, aká dávka je pre vás najlepšia. Odporúčaná najvyššia dávka je 180 mg trikrát denne, ktoré sa užívajú pred každým z troch hlavných jedál.

Kedy užívať Starlix

Užívajte Starlix pred jedlom. Jeho účinok sa môže oddialiť, ak sa užíva počas alebo po jedle. Užívajte Starlix pred tromi hlavnými jedlami, zvyčajne:

-1 dávku pred raňajkami

-1 dávku pred obedom

-1 dávku pred večerou

Najlepšie je užívať Starlix bezprostredne pred hlavným jedlom, ale možno ho užiť až 30 minút vopred.

Neužite Starlix, ak nebudete jesť hlavné jedlo. Ak vynecháte jedlo, neužite dávku Starlixu, ale počkajte do ďalšieho jedla.

Aj keď užívate lieky proti cukrovke, je dôležité, aby ste dodržiavali diétu a/alebo mali dostatok pohybu, ako vám to odporučil lekár.

Ako dlho užívať Starlix

Pokračujte v užívaní Starlixu, kým vám lekár nepovie, aby ste užívanie ukončili.

Ak užijete viac Starlixu, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet, okamžite sa spojte s lekárom. Ak pocítite príznaky príliš nízkej hladiny cukru v krvi (uvedené v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“), zjedzte alebo vypite niečo, čo obsahuje cukor.

Ak máte pocit, že sa u vás začína ťažký záchvat hypoglykémie (ktorý môže spôsobiť stratu vedomia alebo kŕče), privolajte rýchlu lekársku pomoc – alebo zariaďte, aby to za vás urobil niekto iný.

Ak zabudnete užiť Starlix

Ak zabudnete užiť tabletu, jednoducho užite ďalšiu tabletu pred najbližším jedlom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Vyšetrenia počas vašej liečby Starlixom

Lekár si môže pravidelne overovať množstvo Starlixu, ktoré užívate. Môže upravovať dávku podľa vašich potrieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Starlixu alebo toho, prečo vám predpísali tento liek, opýtajte sa svojho lekára.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky Starlixu sú zvyčajne slabé až stredne silné.

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí):

Toto sú príznaky nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie), ktoré sú obvykle slabé. Patrí k nim

potenie

závraty

chvenie

pocit slabosti

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "A10BX03"

 • Trazec - A10BX03

hlad

rýchly tep srdca

únava

nevoľnosť (nutkanie na vracanie)

Tieto príznaky môžu byť vyvolané aj nedostatkom jedla alebo príliš vysokou dávkou niektorého lieku proti cukrovke, ktorý užívate. Ak pocítite príznaky príliš nízkej hladiny cukru v krvi, zjedzte alebo vypite niečo, čo obsahuje cukor.

K ďalším vedľajším účinkom môžu patriť:

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí): bolesť brucha, tráviace ťažkosti, hnačka, nutkanie na vracanie

Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí): vracanie

Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí): mierne odchýlky v testoch funkcie pečene, alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), napríklad vyrážky a svrbenie

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí): kožné vyrážky s pľuzgiermi, ktoré postihujú pery, oči a/alebo ústa, niekedy s bolesťou hlavy, horúčkou a/alebo hnačkou

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Starlix

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte balenie Starlixu, ktoré je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Starlix obsahuje

Liečivo je nateglinid. Každá tableta obsahuje 60, 120 alebo 180 mg nateglinidu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy; mikrokryštalická celulóza; povidón; sodná soľ kroskarmelózy; magnéziumstearát a koloidný oxid kremičitý.

Obal tablety obsahuje hypromelózu; oxid titaničitý (E171); mastenec; makrogol a červený (60 a 180 mg tablety) alebo žltý (120 mg tablety) oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Starlix a obsah balenia

Starlix 60 mg filmom obalené tablety sú ružové, okrúhle tablety s označením „STARLIX” na jednej a „60” na druhej strane.

Starlix 120 mg filmom obalené tablety sú žlté, oválne tablety s označením „STARLIX” na jednej a „120” na druhej strane.

Starlix 180 mg filmom obalené tablety sú červené, oválne tablety s označením „STARLIX” na jednej a „180” na druhej strane.

Každé blistrové balenie obsahuje 12, 24, 30, 60, 84, 120 alebo 360 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia alebo liekové sily tabliet musia byť dostupné vo vašej krajine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

Výrobca

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Neapol

Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 976 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis