Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synflorix (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Označenie obalu - J07AL52

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuSynflorix
Kód ATC klasifikácieJ07AL52
Látkapneumococcal polysaccharide serotype 1 /pneumococcal polysaccharide serotype 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f /pneumococcal polysaccharide serotype 14 /pneumococcal polysaccharide serotype 18c /pneumococcal polysaccharide serotype 19f / pneumococcal
VýrobcaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA S NAPLNENOU INJEKČNOU STRIEKAČKOU S IHLOU ALEBO BEZ IHLY, BALENIE PO 1, 10, 50 KS

1.NÁZOV LIEKU

Synflorix injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná)

2.LIEČIVÁ

Jedna 0,5 ml dávka obsahuje 1 mikrogram polysacharidu v prípade sérotypov 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 a 23F a 3 mikrogramy polysacharidu v prípade sérotypov 4, 18C a 19F

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný

Voda na injekciu

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke

1 naplnená injekčná striekačka

1 dávka (0,5 ml)

10 naplnených injekčných striekačiek

10 dávok (0,5 ml)

1 naplnená injekčná striekačka + 1 ihla

1 dávka (0,5 ml)

10 naplnených injekčných striekačiek + 10 ihiel

10 x 1 dávka (0,5 ml)

1 naplnená injekčná striekačka + 2 ihly

1 dávka (0,5 ml)

50 naplnených injekčných striekačiek

50 dávok (0,5 ml)

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Vnútrosvalové použitie

Pred použitím má očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu

Pred použitím dôkladne pretrepte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke

Neuchovávajte v mrazničke

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/508/001 – balenie po 1 ks bez ihly

EU/1/09/508/002 – balenie po 10 ks bez ihly

EU/1/09/508/003 – balenie po 1 ks s 1 ihlou

EU/1/09/508/004 – balenie po 10 ks s 10 ihlami

EU/1/09/508/005 – balenie po 1 ks s 2 ihlami

EU/1/09/508/010 – balenie po 50 ks bez ihly

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Synflorix injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke i.m.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka (0,5 ml)

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA, BALENIE PO 1, 10, 100 KS

1. NÁZOV LIEKU

Synflorix injekčná suspenzia

Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná)

2. LIEČIVÁ

Jedna 0,5 ml dávka obsahuje 1 mikrogram polysacharidu v prípade sérotypov 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 a 23F a 3 mikrogramy polysacharidu v prípade sérotypov 4, 18C a 19F

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný

Voda na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 injekčná liekovka

1 dávka (0,5 ml)

10 injekčných liekoviek

10 dávok (0,5 ml)

100 injekčných liekoviek

100 x 1 dávka (0,5 ml)

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Vnútrosvalové použitie

Pred použitím má očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu

Pred použitím dôkladne pretrepte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke

Neuchovávajte v mrazničke

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/508/006 – balenie po 1 ks

EU/1/09/508/007 – balenie po 10 ks

EU/1/09/508/008 – balenie po 100 ks

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Synflorix injekčná suspenzia i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka (0,5 ml)

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VIACDÁVKOVÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA (2 DÁVKY), BALENIE PO 100 KS

1. NÁZOV LIEKU

Synflorix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení (2 dávky) Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná)

2. LIEČIVÁ

Jedna 0,5 ml dávka obsahuje 1 mikrogram polysacharidu v prípade sérotypov 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 a 23F a 3 mikrogramy polysacharidu v prípade sérotypov 4, 18C a 19F

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný

Voda na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení (2 dávky)

100 VIACDÁVKOVÝCH injekčných liekoviek (2 dávky na injekčnú liekovku - 0,5 ml na dávku)

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Vnútrosvalové použitie

Pred použitím má očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu

Pred použitím dôkladne pretrepte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke Neuchovávajte v mrazničke

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom

Očkovacia látka sa musí použiť do 6 hodín po prvom otvorení injekčnej liekovky

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/508/009

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK VIACDÁVKOVEJ INJEKČNEJ LIEKOVKY (2 DÁVKY)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Synflorix injekcia i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2 dávky (0,5 ml/dávka)

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VIACDÁVKOVÁ INJEKČNÁ LIEKOVKA (4 DÁVKY), BALENIE PO 10, 100 KS

1. NÁZOV LIEKU

Synflorix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení (4 dávky) Pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka (adsorbovaná)

2. LIEČIVÁ

Jedna 0,5 ml dávka obsahuje 1 mikrogram polysacharidu v prípade sérotypov 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 a 23F a 3 mikrogramy polysacharidu v prípade sérotypov 4, 18C a 19F

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný 2-fenoxyetanol Voda na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení (4 dávky)

10 VIACDÁVKOVÝCH injekčných liekoviek (4 dávky na injekčnú liekovku - 0,5 ml na dávku) 100 VIACDÁVKOVÝCH injekčných liekoviek (4 dávky na injekčnú liekovku - 0,5 ml na dávku)

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Vnútrosvalové použitie

Pred použitím má očkovacia látka dosiahnuť izbovú teplotu

Pred použitím dôkladne pretrepte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke Neuchovávajte v mrazničke

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom

Po prvom použití sa očkovacia látka môže uchovávať v chladničke maximálne 28 dní

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/508/012 – balenie po 10 ks

EU/1/09/508/013 – balenie po 100 ks

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK VIACDÁVKOVEJ INJEKČNEJ LIEKOVKY (4 DÁVKY)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Synflorix injekcia i.m.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

4 dávky (0,5 ml/dávka)

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis