Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTachoSil
Kód ATC klasifikácieB02BC30
Látkahuman fibrinogen / human thrombin
VýrobcaTakeda Austria GmbH

1.NÁZOV LIEKU

TachoSil matrica s tkanivovým lepidlom

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

TachoSil obsahuje na cm2:

Ľudský fibrinogén 5,5 mg Ľudský trombín 2,0 IU

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Matrica s tkanivovým lepidlom

TachoSil je takmer biela matrica s tkanivovým lepidlom. Aktívna strana matrice, ktorá je pokrytá fibrinogénom a trombínom, je označená žltou farbou.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

TachoSil je určený pre dospelých na podpornú liečbu pri chirurgických výkonoch na zlepšenie hemostázy, na podporu spojenia tkanív, na podporu sutúr v cievnej chirurgii, keď sú štandardné postupy nedostačujúce a na podporné utesnenie dura mater, aby sa zabránilo postoperatívnemu úniku cerebrospinálneho moku po neurochirurgickom zákroku (pozri časť 5.1).

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

TachoSil môžu používať iba skúsení chirurgovia.

Množstvo aplikovaného TachoSilu sa má vždy riadiť príslušnými klinickými požiadavkami týkajúcimi sa pacienta. Množstvo aplikovaného TachoSilu závisí od veľkosti poranenej oblasti.

Aplikáciu TachoSilu musí individuálne prispôsobiť ošetrujúci chirurg. Pri klinických skúškach sa zvyčajne používali 1 až 3 kusy (9,5 cm x 4,8 cm), ale bola hlásená aj aplikácia až 10 kusov. Pre menšie rany, napríklad pri minimálnej invazívnej chirurgii, sa odporúčajú menšie veľkosti matríc (4,8 cm x 4,8 cm alebo 3,0 cm x 2,5 cm) - alebo predtočené matrice (základná veľkosť matrice 4,8 cm x 4,8 cm).

Spôsob a cesta podania

Iba na epiléziové použitie. Nepoužívajte intravaskulárne.

Pre bližšie informácie pozri časť 6.6.

Pediatrickí pacienti

TachoSil sa neodporúča používať pre deti mladšie ako 18 rokov pre nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.

4.3Kontraindikácie

TachoSil sa nesmie aplikovať intravaskulárne.

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v čati 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Iba na epiléziové použitie.

Nepoužívajte intravaskulárne. Po intravaskulárnej aplikácii lieku sa môžu vyskytnúť život ohrozujúce tromboembolické komplikácie.

Konkrétne údaje o použití tohto lieku pri gastrointestinálnych chirurgických anastomózach nie sú k dispozícii.

Nie je známe, či nedávna rádioterapia ovplyvňuje účinnosť Tachosilu pri použití na utesnenie dura mater.

Podobne ako pri iných liekoch obsahujúcich proteíny môže dôjsť k výskytu hypersenzitívnych reakcií alergického typu. Medzi príznaky reakcií z precitlivenosti patria žihľavka, žihľavka po celom tele, tlak na hrudi, sipot, nízky tlak a anafylaxia. V prípade výskytu týchto príznakov musí sa okamžite prestať s aplikáciou.

Na zabránenie rozvoja tkanivových zrastov na nežiadúcich miestach, treba zabezpečiť dostatočné vyčistenie príslušnej aplikačnej oblasti pred podaním TachoSilu (pozri časť 6.6). Udalosti vedúce ku gastrointestinálnej obštrukcii spôsobené adhéziou Tachosilu na gastrointestinálne tkanivá boli hlásené pri brušnej chirurgii vykonávanej v blízkosti čreva.

V prípade šoku sa musia dodržiavať aktuálne štandardy týkajúce sa liečby šoku.

Medzi štandardné opatrenia na zabránenie infekciám spôsobeným použitím liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy patrí výber darcov, kontrola jednotlivých odberov a zdrojov plazmy na špecifické indikátory infekcie a zahrnutie účinných výrobných krokov na inaktiváciu a odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam sa pri aplikácii liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nedá úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Týka sa to aj neznámych alebo objavovaných vírusov a ďalších patogénov.

Vykonané opatrenia sa považujú za účinné proti obaleným vírusom, ako je napríklad HIV, HBV a HCV a neobalený vírus HAV. Vykonané opatrenia môžu mať obmedzenú účinnosť proti neobaleným vírusom, ako je napríklad parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (infekcia plodu) a pre jednotlivcov s nedostatočnou imunitou alebo zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytická anémia).

Pri každej aplikácii TachoSilu pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby boli k dispozícii záznamy dokumentujúce použitie čísiel šarží pre jednotlivých pacientov.

4.5Liekové a iné interakcie

Doteraz sa nevykonali žiadne formálne štúdie interakcií.

Podobne ako v prípade porovnateľných liekov alebo trombínových roztokov, látka na zastavenie krvácania sa môže denaturovať po vystavení pôsobeniu roztokov obsahujúcich alkohol, jód alebo ťažké kovy (napr. antiseptické roztoky). Takéto látky sa majú v maximálnej možnej miere pred aplikovaním látky na zastavenie krvácania odstrániť.

4.6Gravidita a laktácia

Bezpečnosť lieku TachoSil pri použití u gravidných alebo dojčiacich žien v kontrolovaných klinických skúškach sa doposiaľ nezisťovala. Experimentálne štúdie na zvieratách sú nedostatočné na zhodnotenie bezpečnosti s ohľadom na reprodukciu, vývoj embrya alebo plodu, priebeh tehotenstva a peri- a postnatálny vývoj.

TachoSil sa má preto podávať tehotným a dojčiacim ženám iba v nevyhnutnom prípade.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nerelevantné

4.8Nežiaduce účinky

V zriedkavých prípadoch sa u pacientov ošetrovaných fibrínovými tesniacimi tmelmi/hemostatikami môžu vyskytnúť alergické reakcie alebo precitlivenosť (môže k nim patriť angioedém, pálenie

a štípanie na mieste aplikácie, bronchospazmus, pocit chladu, sčervenanie, generalizovaná žihľavka, bolesť hlavy, vyrážka, hypotenzia, letargia, nauzea, nepokoj, tachykardia, problémy s dýchaním, pichanie, vracanie, chripenie). V ojedinelých prípadoch sa tieto alergické reakcie môžu rozvinúť do závažného anafylaktického šoku. Takéto reakcie sa môžu pozorovať najmä pri opakovanej aplikácii alebo pri aplikácii pacientom precitliveným na zložky lieku.

Imunogenicita:

Protilátky proti zložkám fibrínových tesniacich tmelov /hemostatikám sa môžu vyskytnúť zriedkavo. Avšak, v priebehu klinickej štúdie s TachoSilom skúmajúcej chirurgické výkony na pečeni, v ktorej bola u pacientov sledovaná tvorba protilátok, sa u 26 % z 96 testovaných pacientov liečených TachoSilom vyvinuli protilátky proti konskému kolagénu. Protilátky proti konskému kolagénu, ktoré sa vyvinuli u niektorých pacientov po použití TachoSilu, neboli reaktívne voči ľudskému kolagénu. Proti ľudskému fibrinogénu sa vyvinuli protilátky u jedného pacienta.

Nevyskytli sa žiadne nežiaduce účinky spojené s tvorbou protilátok proti ľudskému fibrinogénu alebo konskému kolagénu.

K dispozícii je iba veľmi obmedzené množstvo klinických údajov súvisiacich s opätovnou expozíciou TachoSilu. Dvaja pacienti boli opakovane exponovaní v klinickej štúdii a neboli u nich hlásené imunologické nežiaduce účinky, avšak stav ich protilátok proti kolagénu alebo fibrinogénu nie je známy.

Tromboembolické komplikácie sa môžu vyskytnúť, keď sa liek aplikuje intravaskulárne (pozri časť 4.4)

Informácie o bezpečnosti ohľadom vírusových infekcií pozri v časti 4.4.

Súhrn bezpečnostného profilu

Údaje o bezpečnosti TachoSilu odrážajú zvyčajné typy pooperačných komplikácií spojených s chirurgickými výkonmi, u ktorých sa vykonávali klinické skúšky a so sprievodnými ochoreniami pacientov.

Údaje z ôsmich kontrolovaných klinických skúšok, ktoré vykonal držiteľ rozhodnutia o registrácii boli zhrnuté do jedného celku. V integrovaných analýzach sa 997 pacientov liečilo TachoSilom

a 984 dostávalo porovnávaciu liečbu. Z praktických dôvodov (porovnanie štandardnej chirurgickej

a štandardnej hemostatickej liečby) nebolo možné zaslepenie štúdií s TachoSilom. Z tohto dôvodu sa štúdie vykonali ako otvorené označené štúdie.

Prehľad nežiaducich účinkov v tabuľke

Počas skúseností po uvedení lieku na trh sa s TachoSilom hlásili nasledujúce nežiaduce účinky. Frekvencia výskytu všetkých nežiaducich účinkov sa hodnotila ako neznáma (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Neznáma frekvencia

 

 

Poruchy imunitného systému

anafylaktický šok, precitlivenosť

Poruchy ciev

trombóza

Poruchy gastrointestinálneho traktu

obštrukcia čreva (po brušných operáciách)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

zrasty

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Lokálne hemostatikum, ATC kód: B02BC30

TachoSil obsahuje fibrinogén a trombín vo forme vysušeného povlaku na povrchu kolagénovej matrice. V kontakte s fyziologickými tekutinami, napríklad krvou, lymfou alebo fyziologickým roztokom, sa zložky povlaku rozpúšťajú a čiastočne difundujú do povrchu rany. Po tomto nasleduje reakcia fibrinogénu s trombínom, ktorá iniciuje poslednú fázu fyziologickej koagulácie krvi. Fibrinogén sa premieňa na fibrínové monoméry, ktoré spontánne polymerizujú na fibrínové koaguláty a držia kolagénovú matricu pevne na povrchu rany. Fibrín sa potom priečne viaže prostredníctvom endogénneho faktora XIII, čím vytvára pevnú, mechanicky stabilnú sieťovú štruktúru s dobrými adhéznymi vlastnosťami a poskytuje aj utesnenie.

Vykonané boli dve klinické štúdie na 240 pacientoch (119 TachoSil, 121 argon beamer systém) podstupujúcich čiastočnú chirurgickú resekciu pečene a na 185 pacientoch (92 TachoSil,

93 štandardná chirurgická liečba), ktorí podstúpili chirurgickú resekciu povrchového nádoru obličiek. V ďalšej kontrolovanej štúdii na 119 pacientoch (62 TachoSil, 57 hemostatická pokrývka) sa dokázalo uzatvorenie, hemostáza a podpora sutury u pacientov podstupujúcich kardiovaskulárnu operáciu.

Utesnenie tkaniva v pľúcnej chirurgii sa sledovalo v dvoch kontrolovaných štúdiách u pacientov, ktorí podstúpili operáciu pľúc. Prvá kontrolovaná klinická štúdia zameraná na skúmanie utesnenia tkaniva pri chirurgii pľúc nepreukázala pri meraní úniku vzduchu lepšiu účinnosť v porovnaní so štandardným ošetrením preto, že bola zaradená veľká skupina pacientov bez úniku vzduchu. Avšak v druhej štúdii skúmajúcej utesnenie tkanív u 299 pacientov (149 TachoSil, 150 štandardná chirurgická liečba)

s dokázaným intraoperačným únikom vzduchu sa preukázala vyššia účinnosť TachoSilu v porovnaní so štandardnou liečbou.

Účinnosť TachoSilu sa testovala v randomizovanej, kontrolovanej štúdii u 726 pacientov (u 362 sa použil Tachosil a u 364 kontrolný prípravok), podstupujúcich chirurgický zákrok lebečnej bázy,

v ktorej bol použitý ako doplnok k šitiu na utesnenie dura mater, a pri ktorej sa výsledok účinnosti meral postoperačne ako potvrdené úniky cerebrospinálneho moku alebo prípady pseudomeningocele,

alebo ako neúspechy počas chirurgického zákroku. V tejto štúdii nebolo možné zdokumentovať vyššiu účinnosť v porovnaní so súčasnými postupmi (ktoré zahŕňali šitie, duraplastiku a tesnenie fibrínovými a polymérovými lepidlami alebo ich kombináciu). Počet pacientov, u ktorých sa vyskytol účinný výsledok, bol 25 (6,9 %) a 30 (8,2 %) pre pacientov liečených TachoSilom a súčasnými postupmi,

v uvedenom poradí, čo poskytuje pomer šancí 0,82 (95% IS: 0,47; 1,43). Avšak 95 percentný interval spoľahlivosti pre výsledok pomeru šancí naznačoval, že TachoSil má podobnú účinnosť ako súčasné postupy. V tejto štúdii sa vyhodnocovali dve aplikačné techniky TachoSilu: aplikácia TachoSilu na dura mater a aplikácia TachoSilu z oboch strán dura mater. Výsledky nepodporovali druhú metódu. TachoSil bol dobre znášaný a jeho použitie ako doplnok pri zatváraní dura mater v neurochirurgii bolo bezpečné.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

TachoSil je určený iba na epiléziové použitie. Intravaskulárna aplikácia je kontraindikovaná. Z tohto dôvodu sa u človeka nevykonali intravaskulárne farmakokinetické štúdie.

Fibrinové tmely/hemostatiká sú metabolizované rovnako ako endogénny fibrín pri fibrinolýze a fagocytóze.

Pri štúdiách na zvieratách sa TachoSil po podaní na povrch rany rozkladal a po 13 tich týždňoch bolo prítomných niekoľko zvyškov. Kompletný rozklad TachoSilu bol pozorovaný u niektorých zvierat 12 mesiacov po aplikácii na ranu na pečeni, zatiaľ čo ešte zostali malé zvyšky na iných častiach. Rozklad bol spôsobený infiltráciou granulocytov a tvorbou resorpčného granulačného tkaniva, čo spôsobilo rozkladanie Tachosilových zvyškov. Pri štúdiách na zvieratách nebol pozorovaný žiadny dôkaz miestnej intolerancie.

U človeka boli zaznamenané ojedinelé prípady, náhodné nálezy zvyškov bez známok funkčného ovplyvnenia.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie toxicity pri jednorazových dávkach u rozličných druhov zvierat nepreukázali žiadne známky akútnych toxických účinkov.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Konský kolagén Ľudský albumín Riboflavín (E 101) Chlorid sodný Citronan sodný (E131) L-arginín-hydrochlorid.

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

Po otvorení fóliového vrecka sa TachoSil musí okamžite použiť.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Každá matrica je zabalená v PET-GAG blistri zlepenom fóliou potiahnutou PE. Blister je zabalený vo vrecku z hliníkovej zlepenej fólie s vysušovadlom vo vrecku a zabalená vo vonkajšom obale.

Veľkosti balení:

Balenie obsahujúce 1 matricu s rozmerom 9,5 cm x 4,8 cm

Balenie obsahujúce 2 matrice s rozmerom 4,8 cm x 4,8 cm

Balenie obsahujúce 1 matricu s rozmerom 3,0 cm x 2,5 cm

Balenie obsahujúce 5 matríc s rozmerom 3,0 cm x 2,5 cm

Balenie s 1 predtočenou matricou s rozmerom 4,8 cm x 4,8 cm

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh..

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

TachoSil sa dodáva v sterilných baleniach a musí sa s ním podľa toho aj zaobchádzať. Používajte iba nepoškodené balenia. Po otvorení balenia nie je možné vykonať dodatočnú sterilizáciu. Vonkajšie vrecko z hliníkovej fólie sa môže otvoriť v nesterilnej oblasti operačnej sály. Vnútorný sterilný blister sa musí otvoriť v sterilnej oblasti operačnej sály. TachoSil sa musí použiť okamžite po otvorení vnútorného sterilného obalu.

TachoSil sa používa v sterilných podmienkach. Pred aplikáciou sa má poranená oblasť vyčistiť, napríklad od krvi, dezinfekčných prostriedkov a ďalších tekutín. Klasický, plochý TachoSil sa má po vybratí zosterilného obalu navlhčiť vo fyziologickom roztoku a potom okamžite aplikovať. Žltá, aktívna strana matrice sa aplikuje na krvácajúci alebo presakujúci povrch a pridŕža k nemu miernym tlakom po dobu 3-5 minút. Tento postup umožňuje jednoduché prilipnutie TachoSilu na povrch rany.

Po odstránení predtočeného Tachosilu zo sterilného obalu sa má okamžite použiť s pomocou trokaru bez predchádzajúceho navlhčenia. Pri odvíjaní matice sa žltá, aktívna strana matrice aplikuje na krvácajúce miesto, napr. pridržaním na povrchu rany vyčistenými kliešťami, miernym tlakom po dobu 3-5 minút na vlhčiacej poduške. Tento postup umožňuje jednoduchú adhéziu Tachosilu k povrchu rany.

Tlak sa aplikuje navlhčenou rukavicou alebo vlhčiacou poduškou. Z dôvodu silnej afinity kolagénu ku krvi sa TachoSil môže prilepiť aj k chirurgickým nástrojom, rukaviciam alebo okolitým tkanivám pokrytým krvou. Tomuto sa dá zabrániť predbežným vyčistením chirurgických nástrojov, rukavíc okolitých tkanív pred použitím. Dôležité je si uvedomiť, že ak nebudú dostatočne vyčistené okolité tkanivá, môže dôjsť ku vzniku zrastov (pozri časť 4.4). Po pritlačení TachoSilu na ranu treba rukavicu alebo podušku opatrne odstrániť. Aby sa zabránilo uvoľneniu Tachosilu, môže sa na jednom konci pridŕžať napríklad pomocou chirurgických klieští.

Alternatívne, napríklad v prípade silnejšieho krvácania, sa TachoSil môže aplikovať bez predchádzajúceho navlhčenia, avšak stále pri súčasnom miernom pritláčaní na ranu po dobu 3-5 minút.

Aktívna strana TachoSilu sa musí aplikovať tak, aby presahoval okraje rany o 1-2 cm. Ak sa používa viac matríc, tieto by sa mali prekrývať.Tachosil sa môže strihať na vhodnú veľkosť a vhodný tvar.

V neurochirurgii sa má Tachosil aplikovať na povrch primárneho uzatvorenia dura mater.

Predtočený Tachosil sa môže používať v otvorenej chrurgii, ako aj v minimálnej invazívnej chirurgii a dá sa vložiť do 10 mm alebo dlhšej kanyly alebo trokaru.

Každý nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz

Rakúsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/277/001-005

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 08 júna 2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 08 júna 2009

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMA) http://www.ema.europa.eu/

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis