Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Označenie obalu - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTachoSil
Kód ATC klasifikácieB02BC30
Látkahuman fibrinogen / human thrombin
VýrobcaTakeda Austria GmbH

INFORMÁCIE UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

KARTÓNOVÁ ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

TachoSil, matrica s tkanivovým lepidlom

2.LIEČIVÁ

Každá matrica obsahuje na cm2 ľudský fibrinogén 5,5 mg ľudský trombín 2,0 IU

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Konský kolagén, ľudský albumín, riboflavín (E101), chlorid sodný, citronan sodný (E331), L-arginínhydrochlorid

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Matrica s tkanivovým lepidlom

1 matrica s rozmerom 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrice s rozmerom 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrica s rozmerom 3,0 cm x 2,5 cm

5 matríc s rozmerom 3,0 cm x 2,5 cm

1 predtočená matrica s rozmerom 4,8 cm x 4,8 cm

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na epiléziové použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Po otvorení fóliového vreca ihneď použite. Opätovne nesterilizujte.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {MM/RRRR}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Austria GmbH

St.Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Rakúsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/277/001 1 matrica s rozmerom 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matrice s rozmerom 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matrica s rozmerom 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matríc s rozmerom 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 predtočená matrica s rozmerom 4,8 cm x 4,8 cm

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA HLINÍKOVEJ FÓLII, VRECKO

1. NÁZOV LIEKU A SPÔSOB APLIKÁCIE

TachoSil, matrica s tkanivovým lepidlomľudský fibrinogén/ľudský trombín

Na epiléziové použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 matrica s rozmerom 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrica s rozmerom 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrica s rozmerom 3,0 cm x 2,5 cm

1 predtočená matrica s rozmerom 4.8 cm x 4.8 cm

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

POLYETYLÉNTEREFTALÁTOVÝ BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

TachoSil

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: {MM/RRRR}

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis