Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Písomná informácia pre používateľa - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Názov liekuTadalafil Generics
Kód ATC klasifikácieG04BE08
Látkatadalafil
VýrobcaMYLAN S.A.S

Písomná informácia pre používateľa

Tadalafil Generics 20 mg filmom obalené tablety tadalafil

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Tadalafil Generics a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tadalafil Generics

3.Ako užívať Tadalafil Generics

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Tadalafil Generics

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Tadalafil Generics a na čo sa používa

Tadalafil Generics obsahuje liečivo tadalafil.

Tadalafil Generics je určený na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku v pľúcnych cievach) u dospelých.

Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), ktoré pôsobia tak, že pomáhajú uvoľniť krvné cievy vo vašich pľúcach, zlepšujú prietok krvi do pľúc. Výsledkom toho je zlepšenie schopnosti vykonávať fyzickú činnosť.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tadalafil Generics

Neužívajte Tadalafil Generics:

-ak ste alergický na tadalafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

včasti 6).

-ak užívate nitráty v akejkoľvek forme, napr. amylnitrit, ktorý sa používa na liečbu bolesti

vhrudníku. Ukázalo sa, že Tadalafil Generics zosilňuje účinky týchto liekov. Ak užívate nitrát

vakejkoľvek forme alebo ak si tým nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom.

-ak ste niekedy stratili zrak – stav opísaný ako „očná príhoda“ (neartritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu - NAION).

-ak ste mali srdcový záchvat v priebehu posledných 3 mesiacov.

-ak máte nízky krvný tlak.

-ak užívate riociguát. Tento liek sa používa na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie (t.j. vysokého krvného tlaku v pľúcach) a chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie (t.j. vysokého krvného tlaku v pľúcach spôsobeného krvnými zrazeninami). Bolo dokázané, že PDE5 inhibítory, akým je Tadalafil Generics, zvyšujú hypotenzívny účinok tohto lieku. Ak užívate riociguát alebo si tým nie ste istý, povedzte to svojmu lekárovi.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tadalafil Generics, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte:

-akékoľvek problémy so srdcom okrem pľúcnej hypertenzie

-problémy s krvným tlakom

-akúkoľvek dedičnú poruchu očí

-poruchu červených krviniek (kosáčikovú anémiu)

-rakovinu kostnej drene (mnohopočetný myelóm)

-rakovinu krvi (leukémiu)

-akúkoľvek deformáciu penisu alebo nežiaduce či pretrvávajúce erekcie, ktoré trvajú viac ako 4 hodiny

-závažný problém s pečeňou

-závažný problém s obličkami

Ak sa u vás objaví náhle zhoršenie alebo strata zraku, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Deti a dospievajúci

Tento liek nie je určený na liečbu detí ani dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Iné lieky a Tadalafil Generics

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

NEUŽÍVAJTE tieto tablety, ak už užívate nitráty.

Tadalafil Generics môže ovplyvniť niektoré lieky alebo tieto lieky môžu ovplyvniť spôsob, akým Tadalafil Generics funguje. Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak už užívate:

-bosentan (inú liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie)

-nitráty (na bolesť v hrudníku)

-alfablokátory používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov s prostatou

-riociguát

-rifampicín (na liečbu bakteriálnych infekcií)

-ketokonazolové tablety (na liečbu plesňových infekcií)

-ritonavir (na liečbu HIV)

-tablety na erektilnú dysfunkciu (inhibítory PDE5).

Tadalafil Generics a alkohol

Požívanie alkoholu môže dočasne znížiť váš krvný tlak. Ak ste užili alebo plánujete užiť Tadalafil Generics, vyhnite sa nadmernému požívaniu alkoholu (viac ako 0,08 % alkoholu v krvi), pretože to môže zvýšiť riziko závratov pri vstávaní.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Neužívajte tento liek, ak ste tehotná, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné a pokiaľ ste sa neporadili so svojím lekárom.

Počas užívania týchto tabliet nedojčite, pretože nie je známe, či liek prechádza do materského mlieka u ľudí. Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Pri liečbe psov sa zaznamenala nižšia tvorba spermií v semenníkoch. Nižší počet spermií sa pozoroval aj u niektorých mužov. Je nepravdepodobné, že by tieto účinky viedli k nedostatočnej plodnosti.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bol hlásený závrat. Pozorne skúmajte vašu reakciu na liek pred vedením vozidiel alebo obsluhovaním strojov.

Tadalafil Generics obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.Ako užívať Tadalafil Generics

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tadalafil Generics je dodávaný vo forme 20 mg tablety. Zvyčajná dávka sú dve 20 mg tablety jedenkrát denne. Obe tablety máte užívať v rovnakom čase, jednu po druhej. Ak máte mierne alebo stredne závažné problémy s pečeňou alebo obličkami, lekár vám môže odporučiť užívanie len jednej

20 mg tablety denne.

Tablety prehltnite celé a zapite vodou. Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Ak užijete viac Tadalafilu Generics ako máte

Ak vy alebo niekto iný užije viac tabliet, ako má, oznámte to svojmu lekárovi alebo okamžite navštívte nemocnicu. Liek alebo obal lieku si vezmite so sebou. Môže dôjsť k niektorému vedľajšiemu účinku opísanému v časti 4.

Ak zabudnete užiť Tadalafil Generics

Svoju dávku užite hneď, ako si na to spomeniete, ak je to do 8 hodín od času, kedy ste mali svoju dávku užiť. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Tadalafil Generics

Neprestávajte užívať vaše tablety, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obyčajne mierneho až stredne ťažkého rázu.

Ak budete mať ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

-alergické reakcie vrátane kožnej vyrážky.

-bolesť v hrudníku – neužívajte nitráty, ale ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

-predĺžená, prípadne aj bolestivá erekcia po užití tohto lieku. Ak máte takúto erekciu, ktorá trvá súvisle dlhšie ako 4 hodiny, ihneď kontaktujte lekára.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

-náhla strata zraku.

Boli hlásené ďalšie vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

-bolesť hlavy.

-návaly tepla, prekrvenie nosovej sliznice a prinosových dutín (upchatý nos).

-nevoľnosť, poruchy trávenia (vrátane bolesti alebo nepríjemných pocitov v bruchu).

-bolesti svalov, bolesti chrbta a bolesti v končatinách (vrátane nepríjemných pocitov v končatinách).

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

-rozmazané videnie.

-nízky krvný tlak.

-krvácanie z nosa.

-vracanie.

-zvýšené alebo nezvyčajné krvácanie z maternice.

-opuch tváre.

-reflux žalúdočnej kyseliny.

-migréna.

-nepravidelný srdcový rytmus.

-mdloby.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb)

-záchvaty.

-prechodná strata pamäti.

-žihľavka.

-nadmerné potenie.

-krvácanie z penisu.

-prítomnosť krvi v semene a/alebo v moči.

-vysoký krvný tlak.

-zrýchlený pulz srdca.

-náhla srdcová smrť.

-zvonenie v ušiach.

Inhibítory PDE5 sa používajú tiež na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov. Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

-čiastočné, dočasné alebo trvalé zhoršenie alebo strata zraku v jednom alebo oboch očiach a závažná alergická reakcia spôsobujúca opuch tváre alebo hrdla. Bolo hlásené aj náhle zhoršenie alebo strata sluchu.

Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené u mužov užívajúcich tadalafil na liečbu erektilnej dysfunkcie. Tieto udalosti sa nepozorovali v klinických štúdiách s pľúcnou arteriálnou hypertenziou, a preto je ich častosť neznáma (častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

-opuch očných viečok, bolesť oka, červené oči, srdcový záchvat a mŕtvica.

U väčšiny týchto mužov, ale nie u všetkých, sa zaznamenal rýchly pulz srdca, nepravidelná činnosť srdca, srdcový záchvat a náhla srdcová smrť, problémy so srdcom však mali už pred užívaním tadalafilu. Nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli s tadalafilom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Tadalafil Generics

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Tadalafil Generics obsahuje

-Liečivo je tadalafil. Jedna tableta obsahuje 20 mg tadalafilu.

-Ďalšie zložky v jadre tablety sú povidón, laurylsulfát sodný, poloxamér 188, bezvodá laktóza (pozri časť 2 "Tadalafil Generics obsahuje laktózu"), mikrokryštalická celulóza (PH 101), sodná soľ kroskarmelózy, koloidný bezvodý oxid kremičitý a magnéziumstearát.

Filmový obal obsahuje monohydrát laktózy (pozri časť 2 "Tadalafil Generics obsahuje laktózu"), hypromelózu (E464), oxid titaničitý (E171) a triacetín.

Ako vyzerá Tadalafil Generics a obsah balenia

Tento liek má formu bielej filmom obalenej okrúhlej obojstranne vypuklej tablety so skoseným okrajom, označenej písmenom "M" na jednej strane a "TA20" na druhej strane.

Tento liek je dostupný v blistrových baleniach s obsahom 28 alebo 56 tabliet a v perforovaných blistrových baleniach s jednotlivými dávkami s obsahom 28 x 1 alebo 56 x 1 tableta.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Francúzsko

Výrobca

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13 Írsko

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Maďarsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis