Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Písomná informácia pre používateľa - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTaltz
Kód ATC klasifikácieL04
Látkaixekizumab
VýrobcaEli Lilly Nederland B.V.

Písomná informácia pre pacientov

Taltz 80 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke ixekizumab

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Taltz a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Taltz

3.Ako používať Taltz

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Taltz

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Taltz a na čo sa používa

Taltz obsahuje liečivo ixekizumab.

Ixekizumab patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory interleukínu (IL). Tento liek účinkuje tak, že neutralizuje aktivitu bielkoviny s názvom IL-17A, ktorá podnecuje psoriázu.

Taltz sa používa na liečbu kožného ochorenia s názvom “ložisková psoriáza” u dospelých so stredne závažným až závažným ochorením. Taltz znižuje prejavy a príznaky tohto ochorenia.

Používanie Taltzu bude pre vás prínosné tým, že zlepší stav vašej pokožky a zmiernia sa vám príznaky ako je odlupovanie šupín, svrbenie a bolesť.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Taltz

Nepoužívajte Taltz

-ak ste alergický na ixekizumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak si myslíte, že môžete byť alergický, požiadajte pred použitím Taltzu svojho lekára o radu

-ak máte infekciu, o ktorej si váš lekár myslí, že je dôležitá (napríklad aktívnu tuberkulózu)

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Taltz, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

-ak máte momentálne nejakú infekciu alebo ak máte dlhodobé alebo opakované infekcie

-ak máte Crohnovu chorobu

-ak máte vredový zápal hrubého čreva (ulceróznu kolitídu)

-ak užívate nejakú inú liečbu psoriázy, ako napríklad imunosupresíva alebo fototerapiu ultrafialovým svetlom.

Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedených informácií, ešte pred použitím Taltzu sa obráťte na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Starostlivo sledujte prípadné infekcie a alergické reakcie

Taltz môže potenciálne spôsobovať závažné vedľajšie účinky vrátane infekcií a alergických reakcií.

Počas používania Taltzu si musíte dávať pozor na prejavy týchto ochorení.

Ak spozorujete akékoľvek prejavy závažnej infekcie alebo alergickej reakcie, ukončite používanie Taltzu a oznámte to svojmu lekárovi alebo ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto prejavy sú uvedené v časti 4 pod názvom “Závažné vedľajšie účinky”.

Deti a dospievajúci

Taltz sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18-ročným, pretože sa v tejto vekovej skupine neskúmal.

Iné lieky a Taltz

Povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre,

-ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky.

-ak ste v poslednom čase boli očkovaný alebo máte naplánované očkovanie. Počas používania Taltzu by vám nemali podávať určité typy vakcín.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Počas tehotenstva je lepšie vyhnúť sa užívaniu

Taltzu. Účinky tohto lieku na tehotné ženy nie sú známe. Ak ste žena v plodnom veku, odporúča sa, aby ste neotehotneli a počas užívania Taltzu a ešte najmenej 10 týždňov po podaní jeho poslednej dávky musíte používať vhodnú antikoncepciu.

Ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Spolu so svojím lekárom sa musíte rozhodnúť, či budete dojčiť alebo užívať Taltz. Nemali by ste robiť oboje.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Taltz mal vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Taltz obsahuje sodík

Tento liek obsahuje v jednej 80 mg dávke menej ako 1 mmol sodíka (23 mg), t.j. je v podstate „bez sodíka“.

3.Ako používať Taltz

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Taltz sa podáva pod kožu (podkožnou injekciou). Spolu so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou sa máte rozhodnúť, či si budete injekciu podávať sám.

Je dôležité, aby ste sa nepokúšali podávať si injekciu sám dovtedy, kým vás lekár alebo zdravotná sestra nezaškolia. Injekciu Taltzu vám môže po riadnom zaškolení podávať aj opatrovateľ.

Jedna injekčná striekačka obsahuje jednu dávku Taltzu (80 mg). V každej injekčnej striekačke je iba jedna dávka. Striekačkou nesmiete triasť.

Pred použitím Taltzu si starostlivo prečítajte “Návod na použitie” injekčnej striekačky.

Koľko Taltzu sa podáva a ako dlho

Váš lekár rozhodne, koľko Taltzu budete potrebovať a ako dlho potrvá vaša liečba.

-Prvá dávka je 160 mg (dve 80 mg injekcie) v subkutánnej injekcii. Túto vám môže podať váš lekár alebo zdravotná sestra.

-Po prvej dávke budete užívať 80 mg dávku (jednu injekciu) v 2., 4., 6., 8., 10. a 12. týždni. Od 12. týždňa budete užívať 80 mg dávku (jednu injekciu) každé 4 týždne.

Najlepším spôsobom pripomenutia sú poznámky v kalendári alebo denníku, aby ste si zapamätali svoju nasledujúcu dávku aby ste predišli chýbajúcim alebo opakovaným dávkam.

Taltz je určený na dlhodobú liečbu. Váš lekár alebo zdravotná sestra budú pravidelne sledovať vaše ochorenie, aby si overili, či má liečba požadovaný účinok.

Ak použijete viac Taltzu, ako máte

Ak ste užili viac Taltzu, ako ste mali, alebo vám dávka bola podaná skôr, ako bolo predpísané, informujte o tom svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Taltz

Ak ste si zabudli podať dávku Taltzu, obráťte sa na svojho lekára.

Ak prestanete užívať Taltz

Nesmiete prestať užívať Taltz bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom. Ak liečbu ukončíte, príznaky psoriázy sa môžu vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte používať Taltz a obráťte sa na svojho lekára alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Váš lekár rozhodne, či a kedy môžete znova začať s liečbou:

Možná závažná infekcia (môže sa vyskytnúť u 1 zo 100 osôb) - k prejavom môže patriť:

-horúčka, príznaky podobné chrípke, nočné potenie

-pocit únavy alebo ťažkosti s dýchaním, kašeľ, ktorý neprestáva

-teplá, červená a boľavá pokožka alebo boľavá kožná vyrážka s pľuzgiermi

Závažná alergická reakcia (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov) - k prejavom môžu patriť:

-ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

-opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla

-silné svrbenie kože, s červenou vyrážkou alebo vyvýšenými pupienkami

Iné hlásené vedľajšie účinky

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 osôb):

-infekcie horných dýchacích ciest s takými príznakmi ako je bolesť hrdla a upchatý nos (nazofaryngitída)

-reakcie v mieste podania injekcie (napr. červená koža, bolesť)

Niektoré vedľajšie účinky sú časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 osôb):

-nevoľnosť (pocit na vracanie)

-tinea (hubové) infekcie ako napríklad atletická noha

-bolesť v zadnej časti hrdla

Niektoré vedľajšie účinky sú menej časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 osôb):

-afty v ústach (orálna kandidóza)

-chrípka

-nádcha

-bakteriálna kožná infekcia

-žihľavka

-výtok z oka so svrbením, začervenaním a opuchom (konjunktivitída)

-

prejavy nízkej hladiny bielych krviniek, ako napríklad horúčka, bolesť hrdla alebo vredy

 

v ústach ako následok infekcie (neutropénia)

-nízka hladina krvných doštičiek (trombocytopénia).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Taltz

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení injekčnej striekačky a na vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Taltz môžete nechať vybratý z chladničky až 5 dní pri teplote nižšej ako 30 °C.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že je injekčná striekačka poškodená alebo liek je zakalený, zreteľne hnedý alebo obsahuje častice.

Tento liek je určený iba na jedno použitie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Taltz obsahuje

-Liečivo je ixekizumab.

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje v 1 ml roztoku 80 mg ixekizumabu.

-Ďalšie zložky sú citrát sodný, bezvodá kyselina citrónová, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekcie.

Ako vyzerá Taltz a obsah balenia

Taltz je roztok v injekčnej striekačke z číreho skla. Jeho farba sa môže líšiť od bezfarebnej po bledožltú.

Veľkosť balenia s 1, 2, 3 naplnenými injekčnými striekačkami. Na trh vo vašej krajine nemusia byť uvedené všetky veľkosti.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko

Výrobca

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písomná informácia pre pacientov

Taltz 80 mg injekčný roztok naplnený v pere ixekizumab

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Taltz a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Taltz

3.Ako používať Taltz

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Taltz

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Taltz a na čo sa používa

Taltz obsahuje liečivo ixekizumab.

Ixekizumab patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory interleukínu (IL). Tento liek účinkuje tak, že neutralizuje aktivitu bielkoviny s názvom IL-17A, ktorá podnecuje psoriázu.

Taltz sa používa na liečbu kožného ochorenia s názvom “ložisková psoriáza” u dospelých so stredne závažným až závažným ochorením. Taltz znižuje prejavy a príznaky tohto ochorenia.

Používanie Taltzu bude pre vás prínosné tým, že zlepší stav vašej pokožky a zmiernia sa vám príznaky ako je odlupovanie šupín, svrbenie a bolesť.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Taltz

Nepoužívajte Taltz

-ak ste alergický na ixekizumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak si myslíte, že môžete byť alergický, požiadajte pred použitím Taltzu svojho lekára o radu

-ak máte infekciu, o ktorej si váš lekár myslí, že je dôležitá (napríklad aktívnu tuberkulózu)

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Taltz, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

-ak máte momentálne nejakú infekciu alebo ak máte dlhodobé alebo opakované infekcie

-ak máte Crohnovu chorobu

-ak máte vredový zápal hrubého čreva (ulceróznu kolitídu)

-ak užívate nejakú inú liečbu psoriázy, ako napríklad imunosupresíva alebo fototerapiu ultrafialovým svetlom.

Ak si nie ste istý, či sa vás týka niečo z vyššie uvedených informácií, ešte pred použitím Taltzu sa obráťte na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Starostlivo sledujte prípadné infekcie a alergické reakcie

Taltz môže potenciálne spôsobovať závažné vedľajšie účinky vrátane infekcií a alergických reakcií.

Počas používania Taltzu si musíte dávať pozor na prejavy týchto ochorení.

Ak spozorujete akékoľvek prejavy závažnej infekcie alebo alergickej reakcie, ukončite používanie

Taltzu a oznámte to svojmu lekárovi alebo ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto prejavy sú uvedené v časti 4 pod názvom “Závažné vedľajšie účinky”.

Deti a dospievajúci

Taltz sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18-ročným, pretože sa v tejto vekovej skupine neskúmal.

Iné lieky a Taltz

Povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre,

-ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky.

-ak ste v poslednom čase boli očkovaný alebo máte naplánované očkovanie. Počas používania Taltzu by vám nemali podávať určité typy vakcín.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Počas tehotenstva je lepšie vyhnúť sa užívaniu Taltzu. Účinky tohto lieku na tehotné ženy nie sú známe. Ak ste žena v plodnom veku, odporúča sa, aby ste neotehotneli a počas užívania Taltzu aešte najmenej 10 týždňov po podaní jeho poslednej dávky musíte používať vhodnú antikoncepciu.

Ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Spolu so svojím lekárom sa musíte rozhodnúť, či budete dojčiť alebo užívať Taltz. Nemali by ste robiť oboje.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Taltz mal vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Taltz obsahuje sodík

Tento liek obsahuje v jednej 80 mg dávke menej ako 1 mmol sodíka (23 mg), t.j. je v podstate „bez sodíka“.

3. Ako používať Taltz

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo vaša zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Taltz sa podáva pod kožu (podkožnou injekciou). Spolu so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou sa máte rozhodnúť, či si budete injekciu podávať sám.

Je dôležité, aby ste sa nepokúšali podávať si injekciu sám dovtedy, kýmvás lekár alebo zdravotná sestra nezaškolia. Injekciu Taltzu vám môže po riadnom zaškolení podávať aj opatrovateľ.

Jedno pero obsahuje jednu dávku Taltzu (80 mg). V každom pere je iba jedna dávka. Perom nesmiete triasť.

Pred použitím Taltzu si starostlivo prečítajte “Návod na použitie” pera.

Koľko Taltzu sa podáva a ako dlho

Váš lekár rozhodne, koľko Taltzu budete potrebovať a ako dlho potrvá vaša liečba.

-Prvá dávka je 160 mg (dve 80 mg injekcie) v subkutánnej injekcii. Túto vám môže podať váš lekár alebo zdravotná sestra.

-Po prvej dávke budete užívať 80 mg dávku (jednu injekciu) v 2., 4., 6., 8., 10. a 12. týždni. Od 12. týždňa budete užívať 80 mg dávku (jednu injekciu) každé 4 týždne.

Najlepším spôsobom pripomenutia sú poznámky v kalendári alebo denníku, aby ste si zapamätali svoju nasledujúcu dávku aby ste predišli chýbajúcim alebo opakovaným dávkam.

Taltz je určený na dlhodobú liečbu. Váš lekár alebo zdravotná sestra budú pravidelne sledovať vaše ochorenie, aby si overili, či má liečba požadovaný účinok.

Ak použijete viac Taltzu, ako máte

Ak ste užili viac Taltzu, ako ste mali, alebo vám dávka bola podaná skôr, ako bolo predpísané, informujte o tom svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Taltz

Ak ste si zabudli podať dávku Taltzu, obráťte sa na svojho lekára.

Ak prestanete užívať Taltz

Nesmiete prestať užívať Taltz bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom. Ak liečbu ukončíte, príznaky psoriázy sa môžu vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte používať Taltz a obráťte sa na svojho lekára alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Váš lekár rozhodne, či a kedy môžete znova začať s liečbou:

Možná závažná infekcia (môže sa vyskytnúť u 1 zo 100 osôb) - k prejavom môže patriť:

-horúčka, príznaky podobné chrípke, nočné potenie

-pocit únavy alebo ťažkosti s dýchaním, kašeľ, ktorý neprestáva

-teplá, červená a boľavá pokožka alebo boľavá kožná vyrážka s pľuzgiermi

Závažná alergická reakcia (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov) - k prejavom môžu patriť:

-ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním

-opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla

-silné svrbenie kože, s červenou vyrážkou alebo vyvýšenými pupienkami

Iné hlásené vedľajšie účinky

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 osôb):

-infekcie horných dýchacích ciest s takými príznakmi ako je bolesť hrdla a upchatý nos (nazofaryngitída)

-reakcie v mieste podania injekcie (napr. červená koža, bolesť)

Niektoré vedľajšie účinky sú časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 osôb):

-nevoľnosť (pocit na vracanie)

-tinea (hubové) infekcie ako napríklad atletická noha

-bolesť v zadnej časti hrdla

Niektoré vedľajšie účinky sú menej časté (môžu sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 osôb):

-afty v ústach (orálna kandidóza)

-chrípka

-nádcha

-bakteriálna kožná infekcia

-žihľavka

-výtok z oka so svrbením, začervenaním a opuchom (konjunktivitída)

-

prejavy nízkej hladiny bielych krviniek, ako napríklad horúčka, bolesť hrdla alebo vredy

 

v ústach ako následok infekcie (neutropénia)

-nízka hladina krvných doštičiek (trombocytopénia).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Taltz

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení pera a na vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Taltz môžete nechať vybratý z chladničky až 5 dní pri teplote nižšej ako 30 °C.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že je pero poškodené alebo liek je zakalený, zreteľne hnedý alebo obsahuje častice.

Tento liek je určený iba na jedno použitie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Taltz obsahuje

-Liečivo je ixekizumab.

Každé naplnené pero obsahuje v 1 ml roztoku 80 mg ixekizumabu.

-Ďalšie zložky sú citrát sodný, bezvodá kyselina citrónová, chlorid sodný, polysorbát 80, voda na injekcie.

Ako vyzerá Taltz a obsah balenia

Taltz je roztok v injekčnej striekačke z číreho skla. Jeho farba sa môže líšiť od bezfarebnej po bledožltú.

Injekčná striekačka je zabudovaná v jednorazovom pere s jednou dávkou lieku.

Veľkosť balenia s 1, 2, 3 naplnenými perami. Na trh vo vašej krajine nemusia byť uvedené všetky veľkosti.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko

Výrobca

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod na použitie

Taltz 80 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Ixekizumab

Pred použitím naplnenej injekčnej striekačky:

Čo je dôležité vedieť

Pred použitím naplnenej injekčnej striekačky s Taltzom si prečítajte a dôsledne dodržiavajte všetky postupné pokyny. Uschovajte si Návod na použitie a v prípade potreby ho použite.

Naplnená injekčná striekačka obsahuje 1 dávku Taltzu. Injekčná striekačka je určená IBA NA

JEDNO POUŽITIE.

Injekčnou striekačkou netraste.

Váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, do ktorého miesta na tele si budete podávať injekciu so svojou dávkou lieku.

Prečítajte si Písomnú informáciu pre používateľa o Taltzi, aby ste sa o svojom lieku dozvedeli viac.

NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým, ako použijete naplnenú injekčnú striekačku s TALTZOM, si prečítajte a dôsledne dodržiavajte všetky postupné pokyny.

Prehľad jednotlivých dielov

telo striekačky s liekom

ihla

1 PRIPRAVTE SA

sedlo pre palec

zelený piest

úchop pre prsty

šedý piest striekačky

kryt ihly

1a

Vyberte injekčnú striekačku z chladničky. Počkajte 30 minút, aby sa

 

injekčná striekačka ohriala na izbovú teplotu predtým, ako ju použijete.

 

 

 

minút

 

Na ohriatie lieku NEPOUŽÍVAJTE žiadne zdroje tepla, napríklad:

 

 

mikrovlnnú rúru, horúcu vodu ani priame slnečné svetlo.

 

1b

Nachystajte si všetko potrebné na podanie injekcie:

 

 

1 alkoholový tampón

 

 

1 vatový tampón alebo kus gázy

 

 

1 nádobu na ostré predmety na likvidáciu injekčných striekačiek

 

1c

dátum exspirácie

1d Pred podaním injekcie si umyte ruky.

1e

zadná

časť ramena

brucho

stehno

Skontrolujte, či naplnená injekčná striekačka nemá vonkajšie poškodenie. Neskladajte kryt zo striekačky dovtedy, kým nie ste pripravený na podanie injekcie.

Skontrolujte označenie. Uistite sa, že na označení sa nachádza názov Taltz.

Liek vo vnútri má byť číry. Jeho farba sa môže líšiť od bezfarebnej po žltkastú.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich znakov, NEPOUŽÍVAJTE injekčnú striekačku a zlikvidujte ju podľa pokynov:

je po dátume exspirácie.

vyzerá poškodená.

liek je zakalený, je zreteľne hnedý alebo obsahuje čiastočky.

Vyberte si miesto podania injekcie.

Injekciu si môžete podať do brucha (oblasti žalúdka), do stehna alebo do zadnej časti ramena. Do zadnej časti ramena vám injekciu bude musieť podať niekto iný.

NEPODÁVAJTE SI injekciu do miesta, kde je koža tenká, pomliaždená, červená alebo tvrdá alebo kde máte jazvy či strie. NEPODÁVAJTE SI injekciu do vzdialenosti 2,5 cm od pupka.

Striedajte miesta podania injekcie. NEPODÁVAJTE SI injekciu vždy presne do toho istého miesta. Napríklad, ak ste si poslednú injekciu podávali do

ľavého stehna, svoju ďalšiu injekciu by ste si mali podať do pravého stehna, brucha alebo do zadnej časti niektorého ramena.

1f Pripravte si kožu. Očistite kožu alkoholovým tampónom. Predtým, ako si podáte injekciu, nechajte miesto podania injekcie prirodzeným spôsobom vyschnúť.

PODAJTE SI INJEKCIU

2a

Stiahnite uzáver ihly a odhoďte ho.

 

NENASADZUJTE kryt opäť na ihlu - mohli by ste

 

náhodou poškodiť ihlu alebo sa poraniť.

NEDOTÝKAJTE SA ihly.

2b

Jemne stlačte a podržte si záhyb kože, do

 

ktorého si budete podávať injekciu.

2cVpichnite ihlu do kože pod 45-stupňovým uhlom.

Potom kožu pomaly pustite. Uistite sa, že ihla ostala na mieste.

2d

zelený piest

šedý piest striekačky

UKONČITE PODÁVANIE

3a

 

 

 

 

Stlačte piest.

Pomaly stlačte piest na doraz, kým si nepodáte všetok liek. Šedý piest injekčnej striekačky sa má zatlačiť na doraz až po koniec striekačky. Pomaly vytiahnite ihlu z kože.

Pritlačte na miesto podania injekcie vatový tampón alebo gázu. NETRITE miesto podania, lebo to môže spôsobiť podliatinu. Môže sa objaviť slabé krvácanie. Je to normálne.

Ak ste si podali celú injekciu, mali by ste cez telo injekčnej striekačky vidieť zelený piest.

Likvidácia injekčnej striekačky.

NENASADZUJTE naspäť na ihlu kryt. Odhoďte injekčnú striekačku do nádoby na ostré predmety alebo ju zlikvidujte podľa pokynov svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Likvidácia injekčnej striekačky a nádoby na ostré predmety:

Injekčnú striekačku odhoďte do nádoby na ostré predmety alebo ju zlikvidujte podľa pokynov svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Nerecyklujte plnú nádobu na ostré predmety.

Opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry, ako likvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.

Bezpečnostné rady

Ak máte otázky alebo potrebujete pomôcť s naplnenou injekčnou striekačkou, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak máte ťažkosti so zrakom, NEPOUŽÍVAJTE naplnenú injekčnú striekačku bez pomoci osoby, ktorá je zaškolená v jej používaní.

NEPOŽIČIAVAJTE si ani opakovane nepoužívajte svoju injekčnú striekačku s Taltzom.

Môžete niekoho alebo sám seba nakaziť.

Uchovávajte injekčnú striekačku mimo dosahu a dohľadu detí.

Ak nemáte nádobu na ostré predmety, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry, kde môžete nejakú získať.

Najčastejšie otázky

Ot.

Čo ak vo svojej injekčnej striekačke spozorujem vzduchové bubliny?

Odp.

Niekedy je normálne, keď sa v striekačke objavia vzduchové bubliny. Taltz sa injekčne

 

podáva pod kožu (podkožnou injekciou). Vzduchové bubliny v tomto type injekcie

 

nepredstavujú problém. Neublížia vám, ani nebudú mať vplyv na vašu dávku lieku.

Ot.

Čo ak po odstránení krytu ihly ostane na špičke ihly kvapka tekutiny?

Odp.

Ak na špičke ihly uvidíte kvapku tekutiny, je to v poriadku. Neuškodí vám to, ani to nebude

 

mať vplyv na vašu dávku lieku.

Ot.

Čo ak sa mi nedarí stlačiť piest?

Odp.

Ak sa piest zasekne alebo poškodí:

 

∙ NEPOUŽÍVAJTE ďalej injekčnú striekačku.

 

Vytiahnite ihlu z kože.

Ot.

Ako zistím, či som si podal celú injekčnú dávku?

Odp.

Kedy ste si podali celú injekčnú dávku:

Cez telo injekčnej striekačky musí byť vidno zelený piest.

Šedý piest injekčnej striekačky musí byť stlačený na doraz až po koniec striekačky.

Prečítajte si celý Návod na použitie a Písomnú informáciu pre používateľa o Taltzi, ktorá je súčasťou tohto balenia, aby ste sa o svojom lieku dozvedeli viac.

Pokyny na použitie

Taltz 80 mg injekčný roztok naplnený v pere

Ixekizumab

Pred použitím naplneného pera:

Čo je dôležité vedieť

Predtým, ako použijete naplnené pero s Taltzom, si prečítajte a dôsledne dodržiavajte všetky postupné pokyny. Uschovajte si Návod na použitie a v prípade potreby ho použite.

Naplnené pero obsahuje 1 dávku Taltzu. Naplnené pero je IBA NA JEDNO POUŽITIE.

Naplnené pero netraste.

Naplnené pero obsahuje sklenené časti. Zaobchádzajte s ním opatrne. Ak vám padne na tvrdý povrch, nepoužívajte ho. Na injekciu použite nové naplnené pero.

Váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, do ktorého miesta na tele si budete podávať injekciu so svojou dávkou lieku.

Prečítajte si Písomnú informáciu pre používateľa o Taltzi vo vnútri tejto škatule, aby ste sa o svojom lieku dozvedeli viac.

NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým, ako použijete naplnené pero s Taltzom, prečítajte si a dôsledne dodržiavajte všetky postupné pokyny.

Prehľad jednotlivých dielov

vrch injekčné tlačidlo

poistný krúžok

symboly zamknuté/odomknuté

liek

ihla

priesvitný spodný diel

skrutkovací

spodný

uzáver

spodok

1 PRIPRAVTE SA

1a Vyberte naplnené pero z chladničky. Počkajte 30 minút, aby sa naplnené pero pred použitím ohrialo na izbovú teplotu.

Na ohriatie lieku NEPOUŽÍVAJTE žiadne zdroje tepla, napríklad: mikrovlnnú rúru, horúcu vodu ani priame slnečné svetlo.

1b Nachystajte si všetko potrebné na podanie injekcie:

1 alkoholový tampón

1 vatový tampón alebo kus gázy

1 nádobu na ostré predmety na likvidáciu naplneného pera

minút

1c

Skontrolujte naplnené pero. Skontrolujte označenie.

 

Uistite sa, že na označení sa nachádza názov Taltz.

dátum exspirácie

Liek vo vnútri má byť číry. Jeho farba sa môže líšiť od

 

bezfarebnej po žltkastú.

 

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich znakov,

 

NEPOUŽÍVAJTE naplnené pero a zlikvidujte ho podľa

 

pokynov:

 

∙ je po dátume exspirácie.

 

vyzerá poškodené.

 

liek je zakalený, je zreteľne hnedý alebo obsahuje

 

 

čiastočky.

1d Pred podaním injekcie si umyte ruky.

1e

zadná časť ramena

brucho

stehná

Vyberte si miesto podania injekcie.

Injekciu si môžete podať do brucha (oblasti žalúdka), do stehna alebo do zadnej časti ramena. Do zadnej časti ramena vám injekciu bude musieť podať niekto iný.

NEPODÁVAJTE SI injekciu do miesta, kde je koža tenká, pomliaždená, červená alebo tvrdá alebo kde máte jazvy či strie. NEPODÁVAJTE SI injekciu do vzdialenosti 2,5 cm od pupka.

Striedajte miesta podania injekcie. NEPODÁVAJTE SI injekciu vždy presne do toho istého miesta. Napríklad, ak ste si poslednú injekciu podávali do

ľavého stehna, svoju ďalšiu injekciu by ste si mali podať do pravého stehna, brucha alebo do zadnej časti niektorého ramena.

1f Pripravte si kožu. Očistite kožu alkoholovým tampónom. Predtým, ako si podáte injekciu, nechajte miesto podania injekcie prirodzeným spôsobom vyschnúť.

PODAJTE SI INJEKCIU

2a

Uistite sa, že poistný krúžok je v polohe zamknuté.

 

NEODSTRAŇUJTE spodný uzáver dovtedy, kým nie

ste pripravený podať si injekciu. NEDOTÝKAJTE SA ihly.

Odskrutkujte spodný uzáver.

Odhoďte uzáver do koša. Nebudete ho musieť opäť nasadiť - mohli by ste poškodiť ihlu alebo sa náhodou poraniť.

2b

Priložte priesvitný spodný diel rovno a pevne

 

k pokožke.

 

Injekcia do stehna

2c

Držte spodný diel na pokožke a potom otočte

 

poistným krúžkom do polohy odomknuté. Teraz ste

 

pripravený podať si injekciu.

2d

10 cvak sekúnd

šedý piest

Stlačte zelené injekčné tlačidlo. Ozve sa silné cvaknutie.

Držte priesvitný spodný diel na koži. Približne o 10 sekúnd po prvom sa ozve druhé silné cvaknutie.

Druhé silné cvaknutie vám oznámi, že ste si podali celú dávku.

V hornej časti priesvitného spodného dielu uvidíte aj šedý piest.

Odtiahnite pero od kože.

Pritlačte vatový tampón alebo gázu na miesto podania injekcie. NETRITE miesto podania injekcie, pretože to môže spôsobiť podliatinu. Môže sa objaviť slabé krvácanie. Je to normálne.

UKONČITE PODÁVANIE

3a

 

Zlikvidujte naplnené pero.

 

 

 

Uzáver spodného dielu NENASADZUJTE späť.

 

 

Prázdne pero odhoďte do nádoby na ostré predmety

 

 

alebo ho zlikvidujte podľa pokynov svojho lekára,

 

 

lekárnika alebo zdravotnej sestry.

 

 

 

Likvidácia pera a nádoby na ostré predmety:

Pero odhoďte do nádoby na ostré predmety alebo ho zlikvidujte podľa pokynov svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Nerecyklujte plnú nádobu na ostré predmety.

Opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry ako likvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.

Bezpečnostné rady

Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete s naplneným perom pomôcť, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak máte ťažkosti so zrakom, NEPOUŽÍVAJTE naplnené pero bez pomoci osoby, ktorá je zaškolená v jeho používaní.

Uchovávajte naplnené pero mimo dosahu a dohľadu detí.

Ak nemáte nádobu na ostré predmety, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej

sestry, kde môžete nejakú získať.

Najčastejšie otázky

Ot. Čo ak v naplnenom pere spozorujem vzduchové bubliny?

Odp. Niekedy je normálne, keď sa v naplnenom pere objavia vzduchové bubliny. Taltz sa injekčne podáva pod kožu (podkožnou injekciou). Vzduchové bubliny v tomto type injekcie nepredstavujú problém. Neublížia vám, ani nebudú mať vplyv na dávku lieku.

Ot. Čo ak po odstránení krytu ihly ostane na špičke ihly kvapka tekutiny?

Odp. Ak na špičke ihly uvidíte kvapku tekutiny, je to v poriadku. Neuškodí vám to, ani to nebude mať vplyv na vašu dávku lieku.

Ot. Čo ak som otvoril naplnené pero a stlačil zelené injekčné tlačidlo predtým, ako som odkrútil spodný uzáver?

Odp. Neodstraňujte spodný uzáver. Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ot. Musím pridržať injekčné tlačidlo dolu dovtedy, kým nie je podaná celá injekcia? Odp. Nie je to potrebné, ale môže vám to pomôcť pridržať si naplnené pero nehybne a pevne na

koži.

Ot. Čo ak sa ihla po podaní injekcie nevtiahne späť?

Odp. Nedotýkajte sa ihly ani nedávajte naspäť spodný uzáver. Naplnené pero odhoďte do uzatvárateľnej, voči prepichnutiu odolnej nádoby na ostré predmety. Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ot. Čo ak som počas podávania injekcie počul viac ako 2 cvaknutia - 2 silné a jedno slabé?

Podal som si celú injekčnú dávku?

Odp. Niektorí pacienti tesne pred druhým silným cvaknutím počujú aj jedno slabé cvaknutie. Je to normálne. Neodtiahnite naplnené pero od kože dovtedy, kým nezačujete druhé silné cvaknutie.

Ot. Ako zistím, či som si podal celú injekčnú dávku?

Odp. Potom, ako stlačíte zelené injekčné tlačidlo, budete počuť 2 silné cvaknutia. Druhé cvaknutie vám oznámi, že ste si podali celú injekčnú dávku. V priesvitnom spodnom diele budete tiež vidieť šedý piest .

Prečítajte si celú Písomnú informáciu pre používateľa o Taltzi, ktorá je súčasťou tohto balenia, aby ste sa o tomto lieku dozvedeli viac.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis