Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Označenie obalu - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTargretin
Kód ATC klasifikácieL01XX25
Látkabexarotene
VýrobcaEisai Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

TEXT NA VONKAJŠOM OBALE A TEXT NA ŠTÍTKU FĽAŠE

1.NÁZOV LIEKU

Targretin 75 mg mäkké kapsuly

Bexarotén

2.LIEČIVÁ

Jedna kapsula obsahuje 75 mg bexaroténu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sorbitol. Viac informácií nájdete v písomnej informácii.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

100 mäkkých kapsúl.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Perorálne použitie.

Prehltnúť vcelku.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Fľašu udržujte dôkladne uzatvorenú.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/01/178/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. Šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Targretin 75 mg

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis