Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTekturna
Kód ATC klasifikácieC09XA02
Látkaaliskiren
VýrobcaNovartis Europharm Ltd.
European Medicines Agency
EURÓPSKA VEREJNÁ HODNOTIACA SPRÁVA (EPAR)

TEKTURNA

Súhrn správy EPAR pre verejnosť

Na čo sa liek Tekturna používa?

kombinácii s inými liekmi na hyp rt ziu. Mala by sa mal užívať s ľahkým jedlom, najlepšie každý

lieku Tekturna sa môže zvýšičť na 300 mg raz denne v prípade pacientov, ktorých krvný tlak nie je primerane regulovaný. Liek Tekturna sa neodporúča používať v prípade pacientov mladších ako 18

deň v rovnakom čase. Liek T kturna by sa však nemal užívať spolu s grapefruitovým džúsom. Dávka

rokov, pretože informácie bezpečnosti a účinnosti lieku v tejto vekovej skupine nie sú dostupné.

Zablokovaním tvorby angiotenzínu I klesajú hladiny angiotenzínu I, aj angiotenzínu II. To spôsobuje vazod latáciu (rozšírenie krvných ciev), čím sa krvný tlak znižuje. Tým sa môžu znížiť riziká súvisiace s vysokým krvným tlakom, ako je napríklad mozgová porážka.

Ako bol liek Tekturna skúmaný?

Účinok lieku Tekturna sa najprv skúmal na pokusných modeloch a potom na ľuďoch.

Liek Tekturna sa skúmal v 14 hlavných štúdiách, ktoré zahŕňali vyše 10 000 pacientov s esenciálnou hypertenziou. Trinásť štúdií zahŕňalo pacientov s miernou až stredne vážnou hypertenziou a jedna štúdia zahŕňala pacientov s vážnou hypertenziou. V piatich štúdiách sa účinky lieku Tekturna, ktorý sa užíval samostatne, porovnávali s účinkami placeba (zdanlivý liek). Liek Tekturna, užívaný samostatne

alebo v kombinácii s ďalšími liekmi, sa porovnával aj s inými liekmi na hypertenziu. Štúdie, ktoré sa zaoberali kombináciou liekov, skúmali liek Tekturna pri použití s inhibítorom enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ramiprilom), s blokátorom receptora angiotenzínu (valsartanom), s betablokátorom (atenololom), s blokátorom kalciových kanálov (amlodipínom) a s diuretikom (hydrochlorotiazidom). Štúdie trvali šesť až 52 týždňov a hlavnou mierou účinnosti bola zmena krvného tlaku buď počas pokojovej fázy srdcového pulzu (diastolický tlak) alebo pri kontrakcii srdcových komôr (systolický tlak). Krvný tlak sa meral meraný v milimetroch ortuťového stĺpca (mmHg).

Aký prínos preukázal liek Tekturna v týchto štúdiách?

Liek Tekturna užívaný samostatne bol pri znížení krvného tlaku účinnejší ako placebo a taký účinný,

ako porovnávacie liečby. Pokiaľ ide o celkové výsledky piatich štúdií porovnávajúcich liek Tekturna, užívaný v monoterapii, s placebom, u pacientov mladších ako 65 rokov saregistráciepo ôsmich týždňoch l čby

liekom Tekturna v dávke 150 mg zaznamenal priemerný pokles diastolického krvného tlaku o 9,0 mmHg z priemernej hodnoty 99,4 mmHg na začiatku štúdie. To sa porovnávalo s poklesom o 5,8 mmHg z 99,3 mmHg v prípade pacientov, ktorí užívali placebo.

Väčšie poklesy sa pozorovali v prípade pacientov vo veku 65 rokov alebo starších a v p ípade pacientov užívajúcich vyššie dávky lieku Tekturna. Liek Tekturna znížil krvný tlak aj v prípade

pacientov s cukrovkou a pacientov s nadmernou hmotnosťou. Účinky lieku sa v dvoch z týchto štúdií

udržali až po dobu jedného roka.

Štúdie tiež ukázali, že liek Tekturna užívaný v kombinácii s ďalšími liekmi (zvlášť s hydrochlorotiazidom), môže viesť k ďalšiemu poklesu krvného tlaku v po ovnaní so znížením dosiahnutým pri užívaní týchto liekov bez lieku Tekturna.

Liek Tekturna by nemali užívať osoby, ktoré môžu byť precitlivené (alergické) na aliskiren alebo na iné zložky lieku. Nesmie sa používať v prípade p cientov, ktorí prekonali angioedém (opuch pod

enou Prečo bol liek Tekturna povolčný?

úpravu nepravidelného srdcového rytm ) alebo verapamilom (používaným na liečbu problémov so srdcom).

Výbor pre lieky na humá e použitie (CHMP) rozhodol, že prínos lieku Tekturna je väčší ako riziká spojené s jeho používa ím pri liečbe esenciálnej hypertenzie. Výbor odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku Tekturna na trh.

Úplné zn nie správy EPAR o lieku Tekturna sa nachádza tu.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 04-2009

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis