Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Označenie obalu - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTekturna
Kód ATC klasifikácieC09XA02
Látkaaliskiren
VýrobcaNovartis Europharm Ltd.
7 filmom obalených tabliet
14 filmom obalených tabliet
28 filmom obalených tabliet
30 filmom obalených tabliet
50 filmom obalených tabliet
56 filmom obalených tabliet
90 filmom obalených tabliet

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ťou platnos

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát)registrácie.
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Tekturna 150 mg filmom obalené tablety Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

enou

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

Na vnútorné použitie.

 

 

 

 

 

č

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

ukon

 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

s

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

registrácie

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

EU/1/07/408/001

 

 

 

 

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

EU/1/07/408/002

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/003

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

EU/1/07/408/004

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

EU/1/07/408/005

50 filmom obalených tabliet

 

ou

 

 

EU/1/07/408/006

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

EU/1/07/408/008

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

 

enou

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

15.

 

 

č

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

16.

 

 

ukon

 

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

s

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

 

 

Liek

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

BLISTER (KALENDÁR)

1. NÁZOV LIEKU

Tekturna 150 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

Pondelok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatok

 

 

 

ukon

 

 

 

 

Sobota

 

 

č

 

 

 

Nedeľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)
1. NÁZOV LIEKU
Tekturna 150 mg filmom obalené tablety Aliskiren

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia

tvoreného 20 baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia

tvoreného 3 baleniami, z ktorých každé obsahuje 28 tabliet.

 

 

 

49 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia

tvoreného 2 baleniami, z k orých každé obsahuje 49 tabliet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉsŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

 

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

platnos

 

14.

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

č

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)
1. NÁZOV LIEKU
Tekturna 150 mg filmom obalené tablety Aliskiren

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 3

baleniami, z ktorých každé obsahuje 28 tabliet.

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 2

baleniami, z ktorých každé bsahuje 49 tabliet.

 

 

 

 

 

280 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 20

baleniami, z ktorých k ždé obsahuje 14 tabliet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉsŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

 

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

platnos

 

14.

 

 

 

 

 

 

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

č

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

7 filmom obalených tabliet
14 filmom obalených tabliet
28 filmom obalených tabliet
30 filmom obalených tabliet
50 filmom obalených tabliet
56 filmom obalených tabliet
4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH
ťou platnos
3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK
2. LIEČIVO
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát)registrácie.
ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA JEDNOTLIVÉHO BALENIA
1. NÁZOV LIEKU
Tekturna 300 mg filmom obalené tablety Aliskiren

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľov.

 

 

 

 

enou

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE,č

ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

s

ukon

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

Liek

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/07/408/011

7 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/408/012

14 filmom obalených tabliet

 

EU/1/07/408/013

28 filmom obalených tabliet

EU/1/07/408/014

30 filmom obalených tabliet

EU/1/07/408/015

50 filmom obalených tabliet

EU/1/07/408/016

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

ou

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

ť

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

platnos

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

16.

 

 

č

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

Tekturna 300 mg

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

BLISTER (KALENDÁR)

1. NÁZOV LIEKU

Tekturna 300 mg filmom obalené tablety

Aliskiren

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

EXP

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

5. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

Pondelok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda

 

 

 

 

 

 

 

 

Štvrtok

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatok

 

 

 

ukon

 

 

 

 

Sobota

 

 

č

 

 

 

Nedeľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
ŠKATUĽKA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)
1. NÁZOV LIEKU
Tekturna 300 mg filmom obalené tablety Aliskiren

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

ť

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia

tvoreného 20 baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

 

28 filmom obalených tabliet

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia

tvoreného 3 baleniami, z ktorých každé obsahuje 28 tabliet.

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia

tvoreného 3 baleniami, z k orých každé obsahuje 30 tabliet.

 

 

49 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

Súčasť spoločného balenia

tvoreného 2 baleniami, z ktorých každé obsahuje 49 tabliet.

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNESA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU AUPOZORNENIE, ŽE LIEK

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

s

Uchovávajte mimoukondosahu a dohľadu detí.

Liek

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

 

 

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

EU/1/07/408/018

90 filmom obalených tabliet (3x30)

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

ou

 

 

 

 

ť

Č. šarže

 

platnos

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

15. POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

enou

 

 

č

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

ukon

 

Tekturna 300 mg

 

Liek

s

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)
1. NÁZOV LIEKU
Tekturna 300 mg filmom obalené tablety Aliskiren

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (ako hemifumarát).

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmom obalených tabliet

 

 

ť

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 3

baleniami, z ktorých každé obsahuje 28 tabliet.

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 3

baleniami, z ktorých každé bsahuje 30 tabliet.

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 2

baleniami, z ktorých k ždé obsahuje 49 tabliet.

 

 

 

 

280 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

Spoločné balenie tvorené 20

baleniami, z ktorých každé obsahuje 14 tabliet.

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

Na vnútorné použitie.

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNESA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU AUPOZORNENIE, ŽE LIEK

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

s

Uchovávajte mimoukondosahu a dohľadu detí.

Liek

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

 

 

84 filmom obalených tabliet (3x28)

 

EU/1/07/408/018

90 filmom obalených tabliet (3x30)

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmom obalených tabliet (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmom obalených tabliet (20x14)

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

ou

 

 

 

 

ť

Č. šarže

 

platnos

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

15. POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

enou

 

 

č

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

ukon

 

Tekturna 300 mg

 

Liek

s

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

platnos

ĽOV

 

 

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEťou

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

Tekturna 150 mg filmom obalené tablety

 

 

Aliskiren

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

-

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 

 

-

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

 

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

 

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

registrácie

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 

1.

Čo je Tekturna a na čo sa používa

 

2.

Skôr ako užijete Tekturnu

 

3.

Ako užívať Tekturnu

 

4.

Možné vedľajšie účinky

 

5.

Ako uchovávať Tekturnu

ou

6.

Ďalšie informácie

 

 

 

 

 

ť

 

1.ČO JE TEKTURNA A NA ČO SA POUŽÍVA

spôsobuje zúženie krvných ciev, čo zvyšuje krvnýplatnost ak. Zmenšenie množstva angiotenzínu II umožní uvoľnenie krvných ciev, čo znižuje krvný tlak.

Tekturna patrí do novej triedy liekov nazývaných inhibí ory renínu. Pomáha znižovať vysoký krvný

tlak. Inhibítory renínu zmenšujú množstvo angiotenzínu II, ktoré si telo môže vytvoriť. Angiotenzín II

čenou 2. SKÔR AKOukonUŽIJETE TEKTURNU

Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca a ciev. Ak takýto stav trvá dlho, môžu sa poškodiť

krvné cievy mozgu, srdca a obličiek, č môže vyústiť do mŕtvice, zlyhania srdca, srdcového infarktu alebo zlyhania obličiek. Zníž nie krv ého tlaku na normálnu hodnotu zmenšuje riziko vzniku týchto ochorení.

Neužívajte Tekt rnu

-keď te alergický (precitlivený) na aliskiren alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Tekturny.

Ak si my líte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

-eď sa u Vás už vyskytol angioedém (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka), keď ste užívali aliskiren.

-počas posledných 6 mesiacov tehotenstva alebo ak dojčíte, pozri časť Tehotenstvo a dojčenie.

-keď užívate cyklosporín (liek používaný po transplantácii, aby sa zabránilo odvrhnutiu orgánu, alebo pri iných ochoreniach, napríklad reumatoidnej artritíde alebo atopickej dermatitíde) alebo

verapamil (liek používaný na zníženie krvného tlaku, na úpravu srdcového rytmu alebo na liečbu angina pectoris) alebo chinidín (liek používaný na úpravu srdcového rytmu).Liek

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tekturny

-ak užívate diuretikum (druh lieku známy aj ako liek „na odvodnenie“, ktorý zvyšuje množstvo vytvoreného moču).

-ak máte zhoršenú funkciu obličiek.

-ak u Vás vznikne angioedém (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka).

Ak sa Vás niektorý z uvedených stavov týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako užijete Tekturnu.

Použitie Tekturny u detí a dospievajúcich sa neodporúča.

Nie sú žiadne zvláštne odporúčania pre dávkovanie u pacientov vo veku 65 rokov a starších.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár možno bude musieť zmeniť Vašu dávku a/alebo urobiť iné opatrenia, ak užívate niektorý

Tekturnu spolu s grepovou šťavou.

registrácie

z nasledujúcich liekov:

 

-

lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka vo Vašej krvi. Patria k nim diuretiká šetriace kál um

 

a doplnky draslíka.

 

-

furosemid, liek patriaci do skupiny známej ako diuretiká alebo lieky „na odvodnenie“, ktorý sa

 

používa na zvýšenie množstva vytvoreného moču.

 

-

ketokonazol, liek používaný na liečbu hubových infekcií.

 

-

niektoré druhy liekov proti bolesti, nazývané nesteroidné protizápalové lieč vá (NSAID).

Užívanie Tekturny s jedlom a nápojmi

 

Užívajte Tekturnu s ľahkým jedlom raz denne, pokiaľ možno každý deň v

ovnakom čase. Neužívajte

Tehotenstvo a dojčenieťou

Neužívajte Tekturnu, keď ste tehotná. Je dôležité, aby ste sa ihneď porozprávali so svojím lekárom, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete oteh tnieť. Nedojčite, keď užívate Tekturnu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Možno budete pociťovať závraty, čo u Vás môže zhoršiť schopnosť sústrediť sa. Skôr ako budete viesť

 

enou

vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať inéplatnosčinnosti, ktoré vyžadujú sústredenie, uistite sa, že

viete, ako reagujete na účinky Tekturny.

č

3. AKO UŽÍVAŤ TEKTURNU

ukon

 

Vždy užívajte Tekturnu pres e tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

u svojho lekára alebo lekárnika.

Ľudia s vysokým krvným tlakom si často nevšimnú žiadne príznaky ochorenia. Mnohí sa môžu cítiť

 

s

celkom normálne. Je veľmi dôležité, aby ste užívali tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár,

aby ste do iahli najlepšie výsledky a znížilo sa riziko vedľajších účinkov. Chodievajte k Vášmu

Liek

 

lekárovi na dohodnuté vyšetrenia aj vtedy, keď sa budete cítiť dobre.

Zvyčajná začiatočná dávka je jedna 150 mg tableta raz denne.

V závislosti od Vašej odpovede na liečbu Vám lekár môže predpísať vyššiu dávku – jednu 300 mg tabletu raz denne. Lekár Vám môže predpísať Tekturnu spolu s inými liekmi, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku.

Spôsob podávania

Odporúča sa zapíjať tablety trochou vody. Užívajte Tekturnu s ľahkým jedlom raz denne, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase. Neužívajte Tekturnu spolu s grepovou šťavou.

Ak užijete viac Tekturny, ako máte

Ak ste omylom užili priveľa tabliet Tekturny, ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Tekturnu

Ak si zabudnete vziať dávku Tekturny, vezmite si ju hneď, ako si spomeniete, a ďalšiu dávku užite v obvyklom čase. Ak je už ale takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho si vezmite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Menej časté (postihujú menej než 1 zo 100 pacientov): kožné vyrážky.

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 pacientov): angioedém (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka).

Tak ako všetky lieky, aj Tekturna môže spôsobovať vedľajšie účinky, hociregistráciesa neprejavia u každého. Časté (postihujú menej než 1 z 10 pacientov): hnačka.

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov): ťažkosti s obličkami.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozo ujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

ťou

5.AKO UCHOVÁVAŤ TEKTURNU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. platnos

Nepoužívajte Riprazo po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Tekturna obsahuje

č

 

enou

-

 

 

ukon

 

Liečivo je aliskiren (ako hemifumarát) 150 mg.

-

Ďalšie zložky sú kr

spovidón, hypromelóza, magnéziumstearát, makrogol, mikrokryštalická

 

celulóza, povidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, oxid titaničitý (E 171), čierny

 

oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

 

 

s

 

 

 

Ako vyzerá Tekturna a obsah balenia

Liek

 

 

 

 

Tekturna 150 mg filmom obalené tablety sú svetloružové, dvojvypuklé, okrúhle tablety s vyrazeným označ ním „IL“ na jednej strane a „NVR“ na druhej strane.

Tekturna je dostupná v baleniach obsahujúcich 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 alebo 280 tabliet. Balenia obsahujúce 84 (3x28), 98 (2x49) alebo 280 (20x14) tabliet sú spoločné balenia. Nie všetky veľkosti balenia musia byť dostupné vo Vašej krajine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

Výrobca

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

210 281 17 12

 

enou

Τηλ: +30

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +372 60 62 400

 

 

Ελλάδα

 

 

 

č

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

España

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

France

 

s

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbHregistrácie

Tél/Tel: +49 911 273 0

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Malta

Novartis Pharma Se vic s Inc.

Tel: +356 2298 3217

Nederland ou

Novartis Pharmať B.V. platnosTel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

 

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

 

 

registrácie

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

Tekturna 300 mg filmom obalené tablety

 

 

Aliskiren

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

-

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 

 

-

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

 

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

 

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

registrácie

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 

1.

Čo je Tekturna a na čo sa používa

 

2.

Skôr ako užijete Tekturnu

 

3.

Ako užívať Tekturnu

 

4.

Možné vedľajšie účinky

 

5.

Ako uchovávať Tekturnu

ou

6.

Ďalšie informácie

 

 

 

 

 

ť

 

1. ČO JE TEKTURNA A NA ČO SA POUŽÍVA

spôsobuje zúženie krvných ciev, čo zvyšuje krvnýplatnost ak. Zmenšenie množstva angiotenzínu II umožní uvoľnenie krvných ciev, čo znižuje krvný tlak.

Tekturna patrí do novej triedy liekov nazývaných inhibí ory renínu. Pomáha znižovať vysoký krvný

tlak. Inhibítory renínu zmenšujú množstvo angiotenzínu II, ktoré si telo môže vytvoriť. Angiotenzín II

čenou 2. SKÔR AKOukonUŽIJETE TEKTURNU

Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca a ciev. Ak takýto stav trvá dlho, môžu sa poškodiť

krvné cievy mozgu, srdca a obličiek, č môže vyústiť do mŕtvice, zlyhania srdca, srdcového infarktu alebo zlyhania obličiek. Zníž nie krv ého tlaku na normálnu hodnotu zmenšuje riziko vzniku týchto ochorení.

Neužívajte Tekt rnu

-keď te alergický (precitlivený) na aliskiren alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Tekturny.

Ak si my líte, že môžete byť alergický, poraďte sa so svojím lekárom.

-eď sa u Vás už vyskytol angioedém (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka), keď ste užívali aliskiren.

-počas posledných 6 mesiacov tehotenstva alebo ak dojčíte, pozri časť Tehotenstvo a dojčenie.

-keď užívate cyklosporín (liek používaný po transplantácii, aby sa zabránilo odvrhnutiu orgánu, alebo pri iných ochoreniach, napríklad reumatoidnej artritíde alebo atopickej dermatitíde) alebo

verapamil (liek používaný na zníženie krvného tlaku, na úpravu srdcového rytmu alebo na liečbu angina pectoris) alebo chinidín (liek používaný na úpravu srdcového rytmu).Liek

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tekturny

-ak užívate diuretikum (druh lieku známy aj ako liek „na odvodnenie“, ktorý zvyšuje množstvo vytvoreného moču).

-ak máte zhoršenú funkciu obličiek.

-ak u Vás vznikne angioedém (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka).

Ak sa Vás niektorý z uvedených stavov týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako užijete Tekturnu.

Použitie Tekturny u detí a dospievajúcich sa neodporúča.

Nie sú žiadne zvláštne odporúčania pre dávkovanie u pacientov vo veku 65 rokov a starších.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár možno bude musieť zmeniť Vašu dávku a/alebo urobiť iné opatrenia, ak užívate niektorý

Tekturnu spolu s grepovou šťavou.

registrácie

z nasledujúcich liekov:

 

-

lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka vo Vašej krvi. Patria k nim diuretiká šetriace kál um

 

a doplnky draslíka.

 

-

furosemid, liek patriaci do skupiny známej ako diuretiká alebo lieky „na odvodnenie“, ktorý sa

 

používa na zvýšenie množstva vytvoreného moču.

 

-

ketokonazol, liek používaný na liečbu hubových infekcií.

 

-

niektoré druhy liekov proti bolesti, nazývané nesteroidné protizápalové lieč vá (NSAID).

Užívanie Tekturny s jedlom a nápojmi

 

Užívajte Tekturnu s ľahkým jedlom raz denne, pokiaľ možno každý deň v

ovnakom čase. Neužívajte

Tehotenstvo a dojčenieťou

Neužívajte Tekturnu, keď ste tehotná. Je dôležité, aby ste sa ihneď porozprávali so svojím lekárom, ak si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak plánujete oteh tnieť. Nedojčite, keď užívate Tekturnu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Možno budete pociťovať závraty, čo u Vás môže zhoršiť schopnosť sústrediť sa. Skôr ako budete viesť

 

enou

vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať inéplatnosčinnosti, ktoré vyžadujú sústredenie, uistite sa, že

viete, ako reagujete na účinky Tekturny.

č

3. AKO UŽÍVAŤ TEKTURNU

ukon

 

Vždy užívajte Tekturnu pres e tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

u svojho lekára alebo lekárnika.

Ľudia s vysokým krvným tlakom si často nevšimnú žiadne príznaky ochorenia. Mnohí sa môžu cítiť

 

s

celkom normálne. Je veľmi dôležité, aby ste užívali tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár,

aby ste do iahli najlepšie výsledky a znížilo sa riziko vedľajších účinkov. Chodievajte k Vášmu

Liek

 

lekárovi na dohodnuté vyšetrenia aj vtedy, keď sa budete cítiť dobre.

Zvyčajná začiatočná dávka je jedna 150 mg tableta raz denne.

V závislosti od Vašej odpovede na liečbu Vám lekár môže predpísať vyššiu dávku – jednu 300 mg tabletu raz denne. Lekár Vám môže predpísať Tekturnu spolu s inými liekmi, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku.

Spôsob podávania

Odporúča sa zapíjať tablety trochou vody. Užívajte Tekturnu s ľahkým jedlom raz denne, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase. Neužívajte Tekturnu spolu s grepovou šťavou.

Ak užijete viac Tekturny, ako máte

Ak ste omylom užili priveľa tabliet Tekturny, ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete užiť Tekturnu

Ak si zabudnete vziať dávku Tekturny, vezmite si ju hneď, ako si spomeniete, a ďalšiu dávku užite v obvyklom čase. Ak je už ale takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho si vezmite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Menej časté (postihujú menej než 1 zo 100 pacientov): kožné vyrážky.

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 pacientov): angioedém (ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, alebo opuch tváre, rúk a nôh, očí, pier a/alebo jazyka).

Tak ako všetky lieky, aj Tekturna môže spôsobovať vedľajšie účinky, hociregistráciesa neprejavia u každého. Časté (postihujú menej než 1 z 10 pacientov): hnačka.

Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov): ťažkosti s obličkami.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozo ujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

ťou

5.AKO UCHOVÁVAŤ TEKTURNU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. platnos

Nepoužívajte Tekturnu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Tekturna obsahuje

č

 

enou

-

 

 

ukon

 

Liečivo je aliskiren (ako hemifumarát) 300 mg.

-

Ďalšie zložky sú kr

spovidón, hypromelóza, magnéziumstearát, makrogol, mikrokryštalická

 

celulóza, povidón, bezvodý koloidný oxid kremičitý, mastenec, oxid titaničitý (E 171), čierny

 

oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

 

 

s

 

 

 

Ako vyzerá Tekturna a obsah balenia

Liek

 

 

 

 

Tekturna 300 mg filmom obalené tablety sú svetločervené, dvojvypuklé, oválne tablety s vyrazeným označ ním „IU“ na jednej strane a „NVR“ na druhej strane.

Tekturna je dostupná v baleniach obsahujúcich 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 alebo 280 tabliet. Balenia obsahujúce 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) alebo 280 (20x14) tabliet sú spoločné balenia. Nie všetky veľkosti balenia musia byť dostupné vo Vašej krajine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Veľká Británia

Výrobca

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Taliansko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

210 281 17 12

 

enou

Τηλ: +30

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +372 60 62 400

 

 

Ελλάδα

 

 

 

č

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

España

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

France

 

s

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbHregistrácie

Tél/Tel: +49 911 273 0

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Malta

Novartis Pharma Se vic s Inc.

Tel: +356 2298 3217

Nederland ou

Novartis Pharmať B.V. platnosTel: +31 26 37 82 111

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

 

Τηλ: +357 22 690 690

 

Tel: +46 8 732 32 00

 

Latvija

 

 

 

United Kingdom

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

 

 

registrácie

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis