Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – Písomná informácia pre používateľa - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTelmisartan Teva Pharma
Kód ATC klasifikácieC09CA07
Látkatelmisartan
VýrobcaTeva B.V.

Písomná informácia pre používateľa

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tablety

Telmisartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Telmisartan Teva Pharma a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan Teva Pharma

3.Ako užívať Telmisartan Teva Pharma

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Telmisartan Teva Pharma

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Telmisartan Teva Pharma a na čo sa používa

Telmisartan Teva Pharma patrí do triedy liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka nachádzajúca sa v tele, ktorá spôsobuje zúženie krvných ciev a tým zvyšuje váš krvný tlak. Telmisartan Teva Pharma bráni tomuto účinku angiotenzínu II, aby sa krvné cievy uvoľnili a váš krvný tlak sa znížil.

Telmisartan Teva Pharma sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých. „Esenciálna“ znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený iným ochorením.

Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy v niekoľkých orgánoch, a to by mohlo niekedy viesť k srdcovým záchvatom, zlyhaniu srdca alebo obličiek, cievnym mozgovým príhodám alebo k oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú prítomné žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelne merať krvný tlak, aby sa overilo, že je v rozmedzí normálnych hodnôt.

Telmisartan Teva Pharma sa tiež používa na prevenciu srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcové zlyhanie alebo príhoda) u dospelých, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, mali srdcovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu. Váš lekár vás môže informovať, že máte vysoké riziko takýchto príhod.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan Teva Pharma

Neužívajte Telmisartan Teva Pharma

-ak ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Je tiež vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Telmisartanu Teva Pharma na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo).

-ak máte závažné problémy s pečeňou, ako je cholestáza alebo obštrukcia žlčových ciest (problémy s odtokom žlče z pečene a žlčníka) alebo akékoľvek iné závažné ochorenie pečene.

-ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.

Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, pred užitím Telmisartanu Teva Pharma to oznámte svojmu lekárovi.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte alebo ste prekonali ktorékoľvek z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

-ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky.

-stenóza renálnej artérie (zúženie krvných ciev vedúcich do jednej alebo oboch obličiek)

-ochorenie pečene

-problémy so srdcom

-zvýšené hladiny aldosterónu (zadržiavanie vody a soli v tele spolu s nerovnováhou rôznych minerálov v krvi)

-nízky krvný tlak (hypotenzia), ktorý sa pravdepodobne vyskytne, keď ste dehydratovaný (keď u vás došlo k nadmernej strate vody z tela), alebo keď máte nedostatok soli v tele, a to

v dôsledku liečby diuretikami („tabletami na odvodnenie“), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky alebo vracania.

-zvýšenie hladín draslíka vo vašej krvi

-cukrovka

Obraťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Telmisartan Teva Pharma:

-ak užívate digoxin.

-ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

-aliskiren

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Telmisartan Teva Pharma”.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť Tehotenstvo).

V prípade chirurgického zákroku alebo anestézie oznámte svojmu lekárovi, že užívate Telmisartan Teva Pharma.

Telmisartan Teva Pharma môže mať nižšiu účinnosť pri znižovaní krvného tlaku u černošských pacientov.

Deti a dospievajúci

Užívanie Telmisartanu Teva Pharma u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.

Iné lieky a Telmisartan Teva Pharma

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku týchto ďalších liekov alebo prijať iné opatrenia. V niektorých prípadoch budete možno musieť ukončiť užívanie jedného z liekov. To sa týka najmä liekov uvedených nižšie, ktoré sa užívajú súčasne s Telmisartanom Teva Pharma.

Lieky obsahujúce lítium na liečbu niektorých typov depresie.

Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady soli obsahujúce draslík, diuretiká šetriace draslík (niektoré „tablety na odvodnenie“), inhibítory ACE, antagonisty receptora angiotenzínu II, NSA (nesteroidné antiflogistiká, napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén), heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.

Diuretiká („tablety na odvodnenie“), najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach spolu

s Telmisartanom Teva Pharma, môžu viesť k nadmernej strate vody v tele a nízkemu tlaku krvi (hypotenzii).

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach “Neužívajte Telmisartan Teva Pharma“ a „Upozornenia a opatrenia“).

digoxín.

Účinok Telmisartanu Teva Pharma sa môže znížiť, ak užívate NSA (nesteroidné antiflogistiká, napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofen) alebo kortikosteroidy.

Telmisartan Teva Pharma môže zvýšiť účinok iných liekov znižujúcich krvný tlak používaných na liečbu vysokého krvného tlaku.

Ak trpíte stavom označovaným ako „ortostatická hypotenzia“ (pokles krvného tlaku pri postavení sa zo sediacej alebo ležiacej polohy, ktorý vyvoláva závraty alebo mdloby), tento stav sa môže zhoršiť, ak Telmisartan Teva Pharma užívate v kombinácii:

s inými liekmi používanými na liečbu vysokého krvného tlaku,

s baklofenom (svalové relaxancium),

s amifostínom (ochranný liek používaný počas liečby rakoviny ožarovaním)

s alkoholom,

s barbiturátmi (silné tablety na spanie),

s narkotikami (silné lieky proti bolesti),

s antidepresívami.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám za normálnych okolností odporučí, aby ste Telmisartan Teva Pharma prestali užívať ešte pred tým, než otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám, aby ste namiesto Telmisartanu Teva Pharma užívali iný liek. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva

a nesmiete ho užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a váš lekár vám môže predpísať iný liek, ak chcete dojčiť, najmä vtedy, ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď užívajú Telmisartan Teva Pharma. Ak pociťujete závrat alebo únavu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Telmisartan Teva Pharma obsahuje sorbitol.

Ak neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred užitím Telmisartanu Teva Pharma.

3.Ako užívať Telmisartan Teva Pharma

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka Telmisartanu Teva Pharma je jedna tableta denne. Snažte sa užívať tabletu každý deň v rovnakom čase. Telmisartan Teva Pharma môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Je dôležité, aby ste Telmisartan Teva Pharma užívali každý deň, pokiaľ vám lekár nepovie inak. Ak máte dojem, že účinok Telmisartanu Teva Pharma je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka Telmisartanu Teva Pharma pre väčšinu pacientov 40 mg jedenkrát denne na zníženie vášho krvného tlaku po dobu 24 hodín. Váš lekár vám odporučil nižšiu dávku jednu 20 mg tabletu jedenkrát denne. Eventuálne sa Telmisartan Teva Pharma môže používať v kombinácii s diuretikami (tabletami na odvodnenie) ktoré pri užívaní s Telmisartanom Teva Pharma preukázateľne spôsobujú dodatočné zníženie krvného tlaku.

Na zníženie výskytu srdcovo-cievnych príhod je zvyčajná dávka Telmisartanu Teva Pharma jedna 80 mg tableta raz denne. Na začiatku preventívnej liečby Telmisartanom Teva Pharma 80 mg sa má často sledovať krvný tlak.

Ak vaša pečeň riadne nefunguje, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg jedenkrát denne.

Ak užijete viac Telmisartanu Teva Pharma, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo pohotovosť najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Telmisartan Teva Pharma

Ak zabudnete užiť dávku, netrápte sa. Užite ju hneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte v užívaní ako predtým. Ak vašu tabletu neužijete jeden deň, užite zvyčajnú dávku nasledujúci deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:

Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:

Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“, je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela), náhly opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1

z 1000 osôb), no extrémne závažné a pacienti majú ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné.

Možné vedľajšie účinky telmisartanu:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

nízky krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí užívajú telmisartan na prevenciu srdcovo-cievnych príhod.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

Infekcie močových ciest, infekcie horných dýchacích ciest (ako bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, bežné prechladnutie), nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké hladiny draslíka, nespavosť, pocit smútku (depresia) mdloby (synkopa), závraty (vertigo), spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia), znížený krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí sa liečia na vysoký tlak krvi, závrat pri postavení sa (ortostatická hypotenzia), skrátený dych, kašeľ, bolesť brucha, hnačka (diarea), žalúdočné ťažkosti, opuchanie, vracanie, svrbenie, zvýšené potenie, lieková vyrážka, bolesť chrbta, svalové kŕče, bolesť svalov (myalgia), obličková nedostatočnosť vrátane akútneho zlyhania obličiek a bolesť na hrudi, pocit slabosti a zvýšená hladina kreatinínu v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

sepsa*(často nazývaná „otrava krvi”, je to ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť ku smrti), zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofília), nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia), alergické reakcie (ako vyrážka, svrbenie, sťažené dýchanie, chripot, opuch tváre alebo nízky tlak krvi), nízke hladiny cukru v krvi (u pacientov s cukrovkou), pocit úzkosti, ospalosť, poruchy videnia, búšenie srdca (tachykardia), sucho v ústach, žalúdočná nervozita, porucha chuti (dysgeúzia), abnormálna funkcia pečene(tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u japonských pacientov), náhly opuch kože a sliznice, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém, tiež so smrteľnými následkami), ekzém (kožné ochorenie), začervanenie pokožky, žihľavka (urtikária), závažná lieková vyrážka, bolesť kĺbov (artralgia), bolesť v končatinách, bolesť šliach, ochorenie podobné chrípke, znížený hemoglobín (krvný proteín), zvýšené hladiny kyseliny močovej, zvýšené pečeňové enzýmy alebo kreatínfosfokináza v krvi.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálne ochorenie pľúc)**.

* Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.

** Počas užívania telmisartanu sa zaznamenali prípady progresívneho jazvenia pľúcneho tkaniva. Avšak, nie je známe či to spôsobil telmisartan.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Telmisartan Teva Pharma

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Telmisartan Teva Pharma obsahuje

-Liečivo je telmisartan. Každá tableta Telmisartanu Teva Pharma obsahuje 20 mg telmisartanu.

-Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza (Avicel PH 102), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), poloxaméry, meglumín, povidón (PVP K-30), sorbitol (E420), magnéziumstearát.

Ako vyzerá Telmisartan Teva Pharma a obsah balenia

Telmisartan Teva Pharma 20 mg tablety sú biele až sivobiele, oválne tablety; jedna strana tablety je označená číslom „93“. Druhá strana tablety je označená číslom „7458“.

Telmisartan Teva Pharma sa dodáva v perforovaných snímateľných blistroch (hliník-hliník)

s jednotlivou dávkou a perforovaných blistroch (hliník-hliník) s jednotlivou dávkou obsahujúcich 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletu pre každý typ blistra, hoci nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Pokyny, ako vybrať tabletu z blistra, sú uvedené na vonkajšej škatuľke pre snímateľné blistre. Telmisartan Teva Pharma sa taktiež dodáva v blistroch (hliník-hliník) obsahujúcich 28 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

Výrobca je:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

P H-4042 Debrecen,

Pallagi út 13,

Maďarsko

alebo:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Maďarsko

alebo:

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Veľká Británia

alebo:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA, Haarlem,

Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 9 180 452 5900

Tel: +(421) 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Písomná informácia pre používateľa

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tablety

Telmisartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Telmisartan Teva Pharma a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan Teva Pharma

3.Ako užívať Telmisartan Teva Pharma

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Telmisartan Teva Pharma

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Telmisartan Teva Pharma a na čo sa používa

Telmisartan Teva Pharma patrí do triedy liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka nachádzajúca sa v tele, ktorá spôsobuje zúženie krvných ciev a tým zvyšuje váš krvný tlak. Telmisartan Teva Pharma bráni tomuto účinku angiotenzínu II, aby sa krvné cievy uvoľnili a váš krvný tlak sa znížil.

Telmisartan Teva Pharma sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých. „Esenciálna“ znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený iným ochorením.

Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy v niekoľkých orgánoch, a to by mohlo niekedy viesť k srdcovým záchvatom, zlyhaniu srdca alebo obličiek, cievnym mozgovým príhodám alebo k oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú prítomné žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelne merať krvný tlak, aby sa overilo, že je v rozmedzí normálnych hodnôt.

Telmisartan Teva Pharma sa tiež používa na prevenciu srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcové zlyhanie alebo príhoda) u dospelých, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, mali srdcovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu. Váš lekár vás môže informovať, že máte vysoké riziko takýchto príhod.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan Teva Pharma

Neužívajte Telmisartan Teva Pharma

-ak ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Je tiež vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Telmisartanu Teva Pharma na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo).

-ak máte závažné problémy s pečeňou, ako je cholestáza alebo obštrukcia žlčových ciest (problémy s odtokom žlče z pečene a žlčníka) alebo akékoľvek iné závažné ochorenie pečene.

-ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.

Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, pred užitím Telmisartanu Teva Pharma to oznámte svojmu lekárovi.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte alebo ste prekonali ktorékoľvek z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

-ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky.

-stenóza renálnej artérie (zúženie krvných ciev vedúcich do jednej alebo oboch obličiek)

-ochorenie pečene

-problémy so srdcom

-zvýšené hladiny aldosterónu (zadržiavanie vody a soli v tele spolu s nerovnováhou rôznych minerálov v krvi)

-nízky krvný tlak (hypotenzia), ktorý sa pravdepodobne vyskytne, keď ste dehydratovaný (keď u vás došlo k nadmernej strate vody z tela), alebo keď máte nedostatok soli v tele, a to

v dôsledku liečby diuretikami („tabletami na odvodnenie“), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky alebo vracania.

-zvýšenie hladín draslíka vo vašej krvi,

-cukrovka

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Telmisartan Teva Pharma:

-ak užívate digoxín.

-ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

-aliskiren

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Telmisartan Teva Pharma”.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť Tehotenstvo).

V prípade chirurgického zákroku alebo anestézie oznámte svojmu lekárovi, že užívate Telmisartan Teva Pharma.

Telmisartan Teva Pharma môže mať nižšiu účinnosť pri znižovaní krvného tlaku u černošských pacientov.

Deti a dospievajúci

Užívanie Telmisartanu Teva Pharma u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.

Iné lieky a Telmisartan Teva Pharma

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku týchto ďalších liekov alebo prijať iné opatrenia. V niektorých prípadoch budete možno musieť ukončiť užívanie jedného z liekov. To sa týka najmä liekov uvedených nižšie, ktoré sa užívajú súčasne s Telmisartanom Teva Pharma.

Lieky obsahujúce lítium na liečbu niektorých typov depresie.

Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady soli obsahujúce draslík, diuretiká šetriace draslík (niektoré „tablety na odvodnenie“), inhibítory ACE, antagonisty receptora angiotenzínu II, NSA (nesteroidné antiflogistiká, napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén), heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.

Diuretiká („tablety na odvodnenie“), najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach spolu

s Telmisartanom Teva Pharma, môžu viesť k nadmernej strate vody v tele a nízkemu tlaku krvi (hypotenzii).

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach “Neužívajte Telmisartan Teva Pharma“ a „Upozornenia a opatrenia“).

digoxín.

Účinok Telmisartanu Teva Pharma sa môže znížiť, ak užívate NSA (nesteroidné antiflogistiká, napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén) alebo kortikosteroidy.

Telmisartan Teva Pharma môže zvýšiť účinok iných liekov znižujúcich krvný tlak používaných na liečbu vysokého krvného tlaku.

Ak trpíte stavom označovaným ako „ortostatická hypotenzia“ (pokles krvného tlaku pri postavení sa zo sediacej alebo ležiacej polohy, ktorý vyvoláva závraty alebo mdloby), tento stav sa môže zhoršiť, ak Telmisartan Teva Pharma užívate v kombinácii:

s inými liekmi používanými na liečbu vysokého krvného tlaku,

s baklofenom (svalové relaxancium),

s amifostínom (ochranný liek používaný počas liečby rakoviny ožarovaním)

s alkoholom,

s barbiturátmi (silné tablety na spanie),

s narkotikami (silné lieky proti bolesti),

s antidepresívami.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám za normálnych okolností odporučí, aby ste Telmisartan Teva Pharma prestali užívať ešte pred tým, než otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám, aby ste namiesto Telmisartanu Teva Pharma užívali iný liek. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva

a nesmiete ho užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a váš lekár vám môže predpísať iný liek, ak chcete dojčiť, najmä vtedy, ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď užívajú Telmisartan Teva Pharma. Ak pociťujete závrat alebo únavu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Telmisartan Teva Pharma obsahuje sorbitol.

Ak neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred užitím Telmisartanu Teva Pharma.

3. Ako užívať Telmisartan Teva Pharma

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka Telmisartanu Teva Pharma je jedna tableta denne. Snažte sa užívať tabletu každý deň v rovnakom čase. Telmisartan Teva Pharma môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Je dôležité, aby ste Telmisartan Teva Pharma užívali každý deň, pokiaľ vám lekár nepovie inak. Ak máte dojem, že účinok Telmisartanu Teva Pharma je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka Telmisartanu Teva Pharma pre väčšinu pacientov 40 mg jedenkrát denne na zníženie vášho krvného tlaku po dobu 24 hodín. Avšak, môže lekár odporučiť nižšiu dávku 20 mg alebo vyššiu dávku 80 mg. Eventuálne sa Telmisartan Teva Pharma môže používať v kombinácii s diuretikami (tabletami na odvodnenie) ktoré pri užívaní

s Telmisartanom Teva Pharma preukázateľne spôsobujú dodatočné zníženie krvného tlaku.

Na zníženie výskytu srdcovo-cievnych príhod je zvyčajná dávka Telmisartanu Teva Pharma jedna 80 mg tableta raz denne. Na začiatku preventívnej liečby Telmisartanom Teva Pharma 80 mg sa má často sledovať krvný tlak.

Ak vaša pečeň riadne nefunguje, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg jedenkrát denne.

Ak užijete viac Telmisartanu Teva Pharma, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo pohotovosť najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Telmisartan Teva Pharma

Ak zabudnete užiť dávku, netrápte sa. Užite ju hneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte v užívaní ako predtým. Ak vašu tabletu neužijete jeden deň, užite zvyčajnú dávku nasledujúci deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:

Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:

Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“, je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela), náhly opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1

z 1000 osôb), no extrémne závažné a pacienti majú ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné.

Možné vedľajšie účinky telmisartanu:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

nízky krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí užívajú telmisartan na prevenciu srdcovo-cievnych príhod.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

Infekcie močových ciest, infekcie horných dýchacích ciest (ako bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, bežné prechladnutie), nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké hladiny draslíka, nespavosť, pocit smútku (depresia) mdloby (synkopa), závraty (vertigo), spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia), znížený krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí sa liečia na vysoký tlak krvi, závrat pri postavení sa (ortostatická hypotenzia), skrátený dych, kašeľ, bolesť brucha, hnačka (diarea), žalúdočné ťažkosti, opuchanie, vracanie, svrbenie, zvýšené potenie, lieková vyrážka, bolesť chrbta, svalové kŕče, bolesť svalov (myalgia), obličková nedostatočnosť vrátane akútneho zlyhania obličiek a bolesť na hrudi, pocit slabosti a zvýšená hladina kreatinínu v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

Sepsa*(často nazývaná „otrava krvi”, je to ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť ku smrti), zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofília), nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia), alergické reakcie (ako vyrážka, svrbenie, sťažené dýchanie, chripot, opuch tváre alebo nízky tlak krvi), nízke hladiny cukru v krvi (u pacientov s cukrovkou), pocit úzkosti, ospalosť, poruchy videnia, búšenie srdca (tachykardia), sucho v ústach, žalúdočná nervozita, porucha chuti (dysgeúzia), abnormálna funkcia pečene(tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u japonských pacientov), náhly opuch kože a sliznice, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém, tiež so smrteľnými následkami), ekzém (kožné ochorenie), začervanenie pokožky, žihľavka (urtikária), závažná lieková vyrážka, bolesť kĺbov (artralgia), bolesť v končatinách, bolesť šliach, ochorenie podobné chrípke, znížený hemoglobín (krvný proteín), zvýšené hladiny kyseliny močovej, zvýšené pečeňové enzýmy alebo kreatínfosfokináza v krvi.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálne ochorenie pľúc)**.

* Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.

** Počas užívania telmisartanu sa zaznamenali prípady progresívneho jazvenia pľúcneho tkaniva. Avšak, nie je známe či to spôsobil telmisartan.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Telmisartan Teva Pharma

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Telmisartan Teva Pharma obsahuje

-Liečivo je telmisartan. Každá tableta Telmisartanu Teva Pharma obsahuje 40 mg telmisartanu.

-Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza (Avicel PH 102), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), poloxaméry, meglumín, povidón (PVP K-30), sorbitol (E420), magnéziumstearát.

Ako vyzerá Telmisartan Teva Pharma a obsah balenia

Telmisartan Teva Pharma 40 mg tablety sú biele až sivobiele, oválne tablety; jedna strana tablety je označená číslom „93“. Druhá strana tablety je označená číslom „7459“.

Telmisartan Teva Pharma sa dodáva v perforovaných snímateľných blistroch (hliník-hliník)

s jednotlivou dávkou a perforovaných blistroch (hliník-hliník) s jednotlivou dávkou obsahujúcich 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletu pre každý typ blistra, hoci nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Telmisartan Teva Pharma sa taktiež dodáva v blistroch (hliník-hliník) po 28 a 30 tabliet.

Pokyny, ako vybrať tabletu z blistra, sú uvedené na vonkajšej škatuľke pre snímateľné blistre.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

Výrobca je:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

P H-4042 Debrecen,

Pallagi út 13,

Maďarsko

alebo:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Maďarsko

alebo:

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Veľká Británia

alebo:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA, Haarlem,

Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Lda Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Písomná informácia pre používateľa

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tablety

Telmisartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Telmisartan Teva Pharma a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan Teva Pharma

3.Ako užívať Telmisartan Teva Pharma

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Telmisartan Teva Pharma

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Telmisartan Teva Pharma a na čo sa používa

Telmisartan Teva Pharma patrí do triedy liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka nachádzajúca sa v tele, ktorá spôsobuje zúženie krvných ciev a tým zvyšuje váš krvný tlak. Telmisartan Teva Pharma bráni tomuto účinku angiotenzínu II, aby sa krvné cievy uvoľnili a váš krvný tlak sa znížil.

Telmisartan Teva Pharma sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých. „Esenciálna“ znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený iným ochorením.

Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy v niekoľkých orgánoch, a to by mohlo niekedy viesť k srdcovým záchvatom, zlyhaniu srdca alebo obličiek, cievnym mozgovým príhodám alebo k oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú prítomné žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelne merať krvný tlak, aby sa overilo, že je v rozmedzí normálnych hodnôt.

Telmisartan Teva Pharma sa tiež používa na prevenciu srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcové zlyhanie alebo príhoda) u dospelých, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, mali srdcovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu. Váš lekár vás môže informovať, že máte vysoké riziko takýchto príhod.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan Teva Pharma

Neužívajte Telmisartan Teva Pharma

-ak ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Je tiež vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Telmisartanu Teva Pharma na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo).

-ak máte závažné problémy s pečeňou, ako je cholestáza alebo obštrukcia žlčových ciest (problémy s odtokom žlče z pečene a žlčníka) alebo akékoľvek iné závažné ochorenie pečene.

-ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.

Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených bodov, pred užitím Telmisartanu Teva Pharma to oznámte svojmu lekárovi.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte alebo ste prekonali ktorékoľvek z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

-ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky.

-stenóza renálnej artérie (zúženie krvných ciev vedúcich do jednej alebo oboch obličiek)

-ochorenie pečene

-problémy so srdcom

-zvýšené hladiny aldosterónu (zadržiavanie vody a soli v tele spolu s nerovnováhou rôznych minerálov v krvi)

-nízky krvný tlak (hypotenzia), ktorý sa pravdepodobne vyskytne, keď ste dehydratovaný (keď u vás došlo k nadmernej strate vody z tela), alebo keď máte nedostatok soli v tele, a to

v dôsledku liečby diuretikami („tabletami na odvodnenie“), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky alebo vracania.

-zvýšenie hladín draslíka vo vašej krvi

-cukrovka

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Telmisartan Teva Pharma:

-ak užívate digoxín.

-ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

-aliskiren

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Telmisartan Teva Pharma”.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť Tehotenstvo).

V prípade chirurgického zákroku alebo anestézie oznámte svojmu lekárovi, že užívate Telmisartan Teva Pharma.

Telmisartan Teva Pharma môže mať nižšiu účinnosť pri znižovaní krvného tlaku u černošských pacientov.

Deti a dospievajúci

Užívanie Telmisartanu Teva Pharma u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.

Iné lieky a Telmisartan Teva Pharma

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku týchto ďalších liekov alebo prijať iné opatrenia. V niektorých prípadoch budete možno musieť ukončiť užívanie jedného z liekov. To sa týka najmä liekov uvedených nižšie, ktoré sa užívajú súčasne s Telmisartanom Teva Pharma.

Lieky obsahujúce lítium na liečbu niektorých typov depresie.

Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady soli obsahujúce draslík, diuretiká šetriace draslík (niektoré „tablety na odvodnenie“), inhibítory ACE, antagonisty receptora angiotenzínu II, NSA (nesteroidné antiflogistiká, napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén), heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.

Diuretiká („tablety na odvodnenie“), najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach spolu

s Telmisartanom Teva Pharma, môžu viesť k nadmernej strate vody v tele a nízkemu tlaku krvi (hypotenzii).

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach “Neužívajte Telmisartan Teva Pharma“ a „Upozornenia a opatrenia“).

digoxín

Účinok Telmisartanu Teva Pharma sa môže znížiť, ak užívate NSA (nesteroidné antiflogistiká, napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén) alebo kortikosteroidy.

Telmisartan Teva Pharma môže zvýšiť účinok iných liekov znižujúcich krvný tlak používaných na liečbu vysokého krvného tlaku.

Ak trpíte stavom označovaným ako „ortostatická hypotenzia“ (pokles krvného tlaku pri postavení sa zo sediacej alebo ležiacej polohy, ktorý vyvoláva závraty alebo mdloby), tento stav sa môže zhoršiť, ak Telmisartan Teva Pharma užívate v kombinácii:

s inými liekmi používanými na liečbu vysokého krvného tlaku,

s baklofenom (svalové relaxancium),

s amifostínom (ochranný liek používaný počas liečby rakoviny ožarovaním)

s alkoholom,

s barbiturátmi (silné tablety na spanie),

s narkotikami (silné lieky proti bolesti),

s antidepresívami.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám za normálnych okolností odporučí, aby ste Telmisartan Teva Pharma prestali užívať ešte pred tým, než otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám, aby ste namiesto Telmisartanu Teva Pharma užívali iný liek. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva

a nesmiete ho užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Telmisartan Teva Pharma sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a váš lekár vám môže predpísať iný liek, ak chcete dojčiť, najmä vtedy, ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď užívajú Telmisartan Teva Pharma. Ak pociťujete závrat alebo únavu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Telmisartan Teva Pharma obsahuje sorbitol.

Ak neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred užitím Telmisartanu Teva Pharma.

3. Ako užívať Telmisartan Teva Pharma

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka Telmisartanu Teva Pharma je jedna tableta denne. Snažte sa užívať tabletu každý deň v rovnakom čase. Telmisartan Teva Pharma môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Je dôležité, aby ste Telmisartan Teva Pharma užívali každý deň, pokiaľ vám lekár nepovie inak. Ak máte dojem, že účinok Telmisartanu Teva Pharma je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka Telmisartanu Teva Pharma pre väčšinu pacientov 40 mg jedenkrát denne na zníženie vášho krvného tlaku po dobu 24 hodín. Váš lekár vám odporučil vyššiu dávku jednu 80 mg tabletu jedenkrát denne. Eventuálne sa Telmisartan Teva Pharma môže používať v kombinácii s diuretikami (tabletami na odvodnenie) ktoré pri užívaní s Telmisartanom Teva Pharma preukázateľne spôsobujú dodatočné zníženie krvného tlaku.

Na zníženie výskytu srdcovo-cievnych príhod je zvyčajná dávka Telmisartanu Teva Pharma jedna 80 mg tableta raz denne. Na začiatku preventívnej liečby Telmisartanom Teva Pharma 80 mg sa má často sledovať krvný tlak.

Ak vaša pečeň riadne nefunguje, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg jedenkrát denne.

Ak užijete viac Telmisartanu Teva Pharma, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo pohotovosť najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Telmisartan Teva Pharma

Ak zabudnete užiť dávku, netrápte sa. Užite ju hneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte v užívaní ako predtým. Ak vašu tabletu neužijete jeden deň, užite zvyčajnú dávku nasledujúci deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:

Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:

Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“, je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela), náhly opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1

z 1000 osôb), no extrémne závažné a pacienti majú ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné.

Možné vedľajšie účinky telmisartanu:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

nízky krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí užívajú telmisartan na prevenciu srdcovo-cievnych príhod.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

Infekcie močových ciest, infekcie horných dýchacích ciest (ako bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, bežné prechladnutie), nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké hladiny draslíka, nespavosť, pocit smútku (depresia) mdloby (synkopa), závraty (vertigo), spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia), znížený krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí sa liečia na vysoký tlak krvi, závrat pri postavení sa (ortostatická hypotenzia), skrátený dych, kašeľ, bolesť brucha, hnačka (diarea), žalúdočné ťažkosti, opuchanie, vracanie, svrbenie, zvýšené potenie, lieková vyrážka, bolesť chrbta, svalové kŕče, bolesť svalov (myalgia), obličková nedostatočnosť vrátane akútneho zlyhania obličiek a bolesť na hrudi, pocit slabosti a zvýšená hladina kreatinínu v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

sepsa*(často nazývaná „otrava krvi”, je to ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť ku smrti), zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofília), nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia), alergické reakcie (ako vyrážka, svrbenie, sťažené dýchanie, chripot, opuch tváre alebo nízky tlak krvi), nízke hladiny cukru v krvi (u pacientov s cukrovkou), pocit úzkosti, ospalosť, poruchy videnia, búšenie srdca (tachykardia), sucho v ústach, žalúdočná nervozita, porucha chuti (dysgeúzia), abnormálna funkcia pečene (tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u japonských pacientov), náhly opuch kože a sliznice, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém, tiež so smrteľnými následkami), ekzém (kožné ochorenie), začervanenie pokožky, žihľavka (urtikária), závažná lieková vyrážka, bolesť kĺbov (artralgia), bolesť v končatinách, bolesť šliach, ochorenie podobné chrípke, znížený hemoglobín (krvný proteín), zvýšené hladiny kyseliny močovej, zvýšené pečeňové enzýmy alebo kreatínfosfokináza v krvi.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálne ochorenie pľúc)**.

* Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.

** Počas užívania telmisartanu sa zaznamenali prípady progresívneho jazvenia pľúcneho tkaniva. Avšak, nie je známe či to spôsobil telmisartan.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Telmisartan Teva Pharma

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Telmisartan Teva Pharma obsahuje

-Liečivo je telmisartan. Každá tableta Telmisartanu Teva Pharma obsahuje 80 mg telmisartanu.

-Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza (Avicel PH 102), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), poloxaméry, meglumín, povidón (PVP K-30), sorbitol (E420), magnéziumstearát.

Ako vyzerá Telmisartan Teva Pharma a obsah balenia

Telmisartan Teva Pharma 80 mg tablety sú biele až sivobiele, oválne tablety; jedna strana tablety je označená číslom „93“. Druhá strana tablety je označená číslom „7460“.

Telmisartan Teva Pharma sa dodáva v perforovaných snímateľných blistroch (hliník-hliník)

s jednotlivou dávkou a perforovaných blistroch (hliník-hliník) s jednotlivou dávkou obsahujúcich 14x1, 28x1, 30x1, 40x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 tabletu pre každý typ blistra, hoci nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Telmisartan Teva Pharma sa taktiež dodáva v blistroch (hliník-hliník) po 28 a 30 tabliet.

Pokyny, ako vybrať tabletu z blistra, sú uvedené na vonkajšej škatuľke pre snímateľné blistre.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii je:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

Výrobca je:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

P H-4042 Debrecen,

Pallagi út 13,

Maďarsko

alebo:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllő,

Táncsics Mihály út 82

Maďarsko

alebo:

TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne,

East Sussex,

BN22 9AG

Veľká Británia

alebo:

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA, Haarlem,

Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium S.A.

Teл: +359 2 489 95 82

Belgien/Belgique

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TPW)

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: (49) 731 40208

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 00 7

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +(48) 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Lda

 

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +(421) 2 5726 7911

Sími: +358 9 180 452 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +(39) 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +(46) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +(44) 1977 628 500

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis