Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Telmisartan Teva (telmisartan) – Označenie obalu - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTelmisartan Teva
Kód ATC klasifikácieC09CA07
Látkatelmisartan
VýrobcaTeva B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľa pre snímateľné blistre

1.NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 20 mg tablety telmisartan

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 20 mg telmisartanu

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sorbitol (E420). Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

1.Oddeľte jeden samostatný blister od zvyšku pásu jemným odtrhnutím v miestach perforácie.

2.Opatrne stiahnite papierovú fóliu.

3.Vytlačte tabletu cez odokrytú fóliu.

4.Vložte si tabletu do úst a prehltnite ju spolu s vodou alebo vhodnou tekutinou.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/610/001

14x1 tableta

EU/1/09/610/002

28x1 tableta

EU/1/09/610/003

30x1 tableta

EU/1/09/610/004

40x1 tableta

EU/1/09/610/005

56x1 tableta

EU/1/09/610/006

60x1 tableta

EU/1/09/610/007

84x1 tableta

EU/1/09/610/008

90x1 tableta

EU/1/09/610/009

98x1 tableta

EU/1/09/610/010

100x1 tableta

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Telmisartan Teva 20 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľa pre blistre

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 20 mg tablety telmisartan

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 20 mg telmisartanu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sorbitol (E420). Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/610/031

14x1 tableta

EU/1/09/610/032

28x1 tableta

EU/1/09/610/033

30x1 tableta

EU/1/09/610/034

40x1 tableta

EU/1/09/610/035

56x1 tableta

EU/1/09/610/036

60x1 tableta

EU/1/09/610/037

84x1 tableta

EU/1/09/610/038

90x1 tableta

EU/1/09/610/039

98x1 tableta

EU/1/09/610/040

100x1 tableta

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Telmisartan Teva 20 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľa pre snímateľné blistre

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 40 mg tablety telmisartan

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sorbitol (E420). Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

1.Oddeľte jeden samostatný blister od zvyšku pásu jemným odtrhnutím v miestach perforácie.

2.Opatrne stiahnite papierovú fóliu.

3.Vytlačte tabletu cez odokrytú fóliu.

4.Vložte si tabletu do úst a prehltnite ju spolu s vodou alebo vhodnou tekutinou.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/610/011

14x1 tableta

EU/1/09/610/012

28x1 tableta

EU/1/09/610/013

30x1 tableta

EU/1/09/610/014

40x1 tableta

EU/1/09/610/015

56x1 tableta

EU/1/09/610/016

60x1 tableta

EU/1/09/610/017

84x1 tableta

EU/1/09/610/018

90x1 tableta

EU/1/09/610/019

98x1 tableta

EU/1/09/610/020

100x1 tableta

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Telmisartan Teva 40 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľa pre blistre

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 40 mg tablety telmisartan

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sorbitol (E420). Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

30 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/610/041

14x1 tableta

EU/1/09/610/042

28x1 tableta

EU/1/09/610/043

30x1 tableta

EU/1/09/610/044

40x1 tableta

EU/1/09/610/045

56x1 tableta

EU/1/09/610/046

60x1 tableta

EU/1/09/610/047

84x1 tableta

EU/1/09/610/048

90x1 tableta

EU/1/09/610/049

98x1 tableta

EU/1/09/610/050

100x1 tableta

EU/1/09/610/061

30 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Telmisartan Teva 40 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľa pre snímateľné blistre

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 80 mg tablety telmisartan

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sorbitol (E420). Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

1.Oddeľte jeden samostatný blister od zvyšku pásu jemným odtrhnutím v miestach perforácie.

2.Opatrne stiahnite papierovú fóliu.

3.Vytlačte tabletu cez odokrytú fóliu.

4.Vložte si tabletu do úst a prehltnite ju spolu s vodou alebo vhodnou tekutinou.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/610/021

14x1 tableta

EU/1/09/610/022

28x1 tableta

EU/1/09/610/023

30x1 tableta

EU/1/09/610/024

40x1 tableta

EU/1/09/610/025

56x1 tableta

EU/1/09/610/026

60x1 tableta

EU/1/09/610/027

84x1 tableta

EU/1/09/610/028

90x1 tableta

EU/1/09/610/029

98x1 tableta

EU/1/09/610/030

100x1 tableta

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Telmisartan Teva 80 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia škatuľa pre blistre

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 80 mg tablety telmisartan

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sorbitol (E420). Ďalšie informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14x1 tableta

28x1 tableta

30x1 tableta

40x1 tableta

56x1 tableta

60x1 tableta

84x1 tableta

90x1 tableta

98x1 tableta

100x1 tableta

30 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/610/051

14x1 tableta

EU/1/09/610/052

28x1 tableta

EU/1/09/610/053

30x1 tableta

EU/1/09/610/054

40x1 tableta

EU/1/09/610/055

56x1 tableta

EU/1/09/610/056

60x1 tableta

EU/1/09/610/057

84x1 tableta

EU/1/09/610/058

90x1 tableta

EU/1/09/610/059

98x1 tableta

EU/1/09/610/060

100x1 tableta

EU/1/09/610/062

30 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Telmisartan Teva 80 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 20 mg tablety telmisartan

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 40 mg tablety telmisartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan Teva 80 mg tablety telmisartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis