Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telzir (fosamprenavir calcium) – Označenie obalu - J05AE07

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTelzir
Kód ATC klasifikácieJ05AE07
Látkafosamprenavir calcium
VýrobcaViiV Healthcare UK Limited  

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL/ PAPIEROVÁ SKLADAČKA NA TABLETY

1.NÁZOV LIEKU

Telzir 700 mg filmom obalené tablety

Fosamprenavir

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 700 mg fosamprenaviru vo forme fosamprenaviru vápenatého

(čo zodpovedá približne 600 mg amprenaviru)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

60 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/282/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

telzir 700 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA FĽAŠI NA TABLETY

1. NÁZOV LIEKU

Telzir 700 mg filmom obalené tablety

Fosamprenavir

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 700 mg fosamprenaviru vo forme fosamprenaviru vápenatého

(čo zodpovedá približne 600 mg amprenaviru)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

60 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/282/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Vzťahujú sa len na vonkajší obal

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL/PAPIEROVÁ SKLADAČKA NA PERORÁLNU SUSPENZIU

1. NÁZOV LIEKU

Telzir 50 mg/ml perorálna suspenzia

Fosamprenavir

2. LIEČIVO

Každý ml perorálnej suspenzie obsahuje 50 mg fosamprenaviru vo forme fosamprenaviru vápenatého

(čo zodpovedá približne 43 mg amprenaviru)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tento produkt obsahuje aj konzervačné látky:

metylparabén (E218) a propylparabén (E216), pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Fľaša s 225 ml perorálnej suspenzie

Súčasťou balenia je aj 10 ml dávkovacia striekačka a nástavec

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Pred použitím fľašu riadne pretrepte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Znehodnoťte po 28 dňoch po prvom otvorení

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neuchovávajte v mrazničke

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/282/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

telzir 50 mg/ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA FĽAŠI NA PERORÁLNU SUSPENZIU

1. NÁZOV LIEKU

Telzir 50 mg/ml perorálna suspenzia

Fosamprenavir

2. LIEČIVO

Každý ml perorálnej suspenzie obsahuje 50 mg fosamprenaviru vo forme fosamprenaviru vápenatého

(čo zodpovedá približne 43 mg amprenaviru)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Tento produkt obsahuje aj konzervačné látky:

metylparabén (E218) a propylparabén (E216), pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

225 ml perorálna suspenzia

Súčasťou balenia je aj 10 ml dávkovacia striekačka a nástavec

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Pred použitím fľašu riadne pretrepte

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Znehodnoťte po 28 dňoch po prvom otvorení

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neuchovávajte v mrazničke

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/282/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Vzťahujú sa len na vonkajší obal

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis