Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTrumenba
Kód ATC klasifikácieJ07AH09
LátkaNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
VýrobcaPfizer Limited

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

Trumenba, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti meningokokom skupiny B (rekombinantná, adsorbovaná)

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

Neisseria meningitidis séroskupiny B fHbp podskupiny A1,2,3

60 mikrogramov

Neisseria meningitidis séroskupiny B fHbp podskupiny B1,2,3

60 mikrogramov

1Rekombinantný lipidovaný fHbp (proteín viažuci faktor H)

2Vyprodukovaný v bunkách Escherichia coli rekombinantnou DNA technológiou

3Adsorbovaný na fosforečnan hlinitý (0,25 miligramu hliníka v jednej dávke)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia.

Biela kvapalná suspenzia.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Trumenba je indikovaná na aktívnu imunizáciu jedincov vo veku 10 rokov a starších za účelom prevencie pred invazívnym meningokokovým ochorením spôsobeným baktériou

Neisseria meningitidis séroskupiny B.

Pozri časť 5.1 pre informácie o imunitnej odpovedi pred špecifickými kmeňmi séroskupiny B.

Táto očkovacia látka sa má používať v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Primárna séria dávok

2 dávky (každá 0,5 ml) podávané v 6-mesačnom intervale (pozri časť 5.1).

3 dávky: 2 dávky (každá 0,5 ml) podávané aspoň v 1-mesačnom odstupe, nasledované treťou dávkou podanou aspoň 4 mesiace po druhej dávke (pozri časť 5.1).

Posilňovacia dávka

Po obidvoch dávkovacích režimoch sa má zvážiť podanie posilňovacej dávky u jedincov s pretrvávajúcim rizikom invazívneho meningokokového ochorenia (pozri časť 5.1).

Iná pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Trumenby u detí mladších ako 10 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Iba pre intramuskulárne injekčné použitie. Uprednostňovaným miestom podania injekcie je deltový sval ramena.

Pokyny na zaobchádzanie s očkovacou látkou pred podaním, pozri časť 6.6.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Za účelom zlepšenia sledovateľnosti biologických liekov, by mali byť obchodný názov a číslo šarže podaného prípravku jasne zaznamenané (alebo uvedené) v zdravotnej dokumentácii pacienta.

V prípade anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky musí byť vždy okamžite dostupná zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad.

Očkovanie sa musí odložiť u jedincov trpiacich závažným akútnym febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie, akou je nádcha, by nemalo viesť k odloženiu očkovania.

Nepodávajte intravenózne, intradermálne ani subkutánne.

Trumenba sa nemá podávať jedincom s trombocytopéniou alebo akoukoľvek poruchou zrážanlivosti krvi, pri ktorých je kontraindikovaná intramuskulárna injekcia, pokiaľ prínosy jasne neprevážia riziko podania.

Podobne ako pri iných očkovacích látkach očkovanie Trumenbou nemusí chrániť všetkých príjemcov očkovacej látky.

Obmedzenia klinických skúšaní

K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití Trumenby u imunokompromitovaných jedincov.

U imunokompromitovaných jedincov, vrátane jedincov podstupujúcich imunosupresívnu liečbu, sa nemusí vyvolať dostatočná imunitná odpoveď na Trumenbu.

K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití Trumenby u osôb starších ako 65 rokov.

4.5Liekové a iné interakcie

Trumenba sa môže podávať súbežne s ktoroukoľvek z týchto očkovacích látok: kombinovanou očkovacou látkou proti toxoidu tetanu, redukovanému toxoidu záškrtu, čiernemu kašľu (acelulárna zložka) a poliovírusu (inaktivovaná zložka) (TdaP-IPV), kvadrivalentnou očkovacou látkou

proti ľudskému papilomavírusu (HPV4), konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom skupín A, C, Y a W (MenACWY) a kombinovanou očkovacou látkou proti toxoidu tetanu, redukovanému toxoidu záškrtu a čiernemu kašľu (acelulárna zložka) (Tdap).

Pri podaní s inými očkovacími látkami musí byť Trumenba podaná na inom mieste podania injekcie.

Trumenba sa nesmie miešať s inými očkovacími látkami v rovnakej injekčnej striekačke.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití očkovacej látky Trumenba u gravidných žien. Možné riziko pre gravidné ženy nie je známe. Napriek tomu nemá byť očkovanie odmietnuté v prípadoch, kedy existuje jednoznačné riziko vystavenia meningokokovej infekcii.

Štúdie na samiciach králikov nepreukázali žiadne poruchy plodnosti u samíc alebo poškodenie plodu spôsobené očkovacou látkou Trumenba.

Dojčenie

Nie je známe, či sa Trumbenba vylučuje do ľudského mlieka. Trumbenba by mala byť použitá počas dojčenia len v prípadoch, kedy možné výhody prevažujú nad možnými rizikami.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z hľadiska fertility u samíc (pozri časť 5.3).

Účinky očkovacej látky Trumenba na fertilitu u samcov neboli posúdené.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Trumenba nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak niektoré z účinkov spomenuté v časti 4.8 môžu dočasne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Prezentovaný bezpečnostný profil je založený na analýze 15 000 účastníkov (vo veku 10 rokov

a starších), ktorí boli očkovaní aspoň 1 dávkou očkovacej látky Trumenba v 11 ukončených klinických štúdiách. Najčastejšími pozorovanými nežiaducimi reakciami bola bolesť, začervenanie a opuch

v mieste očkovania, bolesť hlavy, únava, zimnica, hnačka, bolesť svalov, bolesť kĺbov a nauzea.

Zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách sú zoradené podľa klesajúcej frekvencie výskytu a závažnosti a sú roztriedené do nasledujúcich kategórií:

Veľmi časté (≥ 1/10) Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) Veľmi zriedkavé (< 1/10 000) Neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému

Neznáme:

Alergické reakcie*

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Bolesť hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Hnačka; nauzea

Časté:

Vracanie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté:

Bolesť svalov (myalgia); bolesť kĺbov (artralgia)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Zimnica; únava; začervenanie (erytém), opuch (indurácia) a bolesť v mieste vpichu

Časté:

Horúčka ≥ 38 °C (pyrexia)

*Nasledujúca reakcia je považovaná za nežiaducu reakciu na očkovaciu látku Trumenba a bola hlásená po jej uvedení na trh. Pretože táto reakcia bola odvodená zo spontánnych hlásení, jej frekvencia výskytu nemohla byť stanovená, a preto je považovaná za neznámu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním sú obmedzené. V prípade predávkovania sa odporúča sledovať vitálne funkcie a možná symptomatická liečba.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: očkovacie látky; ATC kód: J07AH09

Mechanizmus účinku

Trumenba je očkovacia látka pozostávajúca z 2 variantov rekombinantného lipidovaného proteínu viažuceho faktor H (fHbp). fHbp sa nachádza na povrchu meningokokových baktérií a je pre baktérie nevyhnutný, keďže im umožňuje vyhnúť sa imunitnej obrane hostiteľa. Varianty fHbp sa delia do 2 imunologicky rozdielnych podskupín A a B, a viac ako 96 % izolátov meningokokovej séroskupiny B v Európe exprimuje na bakteriálnom povrchu varianty fHbp z týchto podskupín.

Imunizácia očkovacou látkou Trumenba, ktorá obsahuje jeden variant fHbp z podskupiny A a jeden

z podskupiny B, je určená na stimuláciu produkcie baktericídnych protilátok, ktoré rozpoznávajú fHbp exprimovaný meningokokmi. Test Meningococcal Antigen Surface Expression (MEASURE) bol vyvinutý, aby dal do súvislosti úroveň povrchovej expresie fHbp s usmrcovaním meningokokových kmeňov séroskupiny B v testoch baktericídnej aktivity séra využívajúcich ľudský komplement (hSBA). Prehľad viac ako 2150 rozdielnych invazívnych izolátov meningokokovej séroskupiny B zozbieraných v rokoch 2000-2014 v 7 európskych štátoch, USA a Kanade preukázal, že viac ako 91 % všetkých izolátov meningokokovej séroskupiny B exprimovalo dostatočné hladiny fHbp, aby boli citlivé na baktericídne usmrcovanie protilátkami indukovanými očkovacou látkou.

Klinická účinnosť

Účinnosť očkovacej látky Trumenba nebola posúdená v klinických štúdiách. Účinnosť očkovacej látky bola odvodená z preukázania indukcie tvorby sérových baktericídnych protilátok proti 4 testovaným meningokokovým kmeňom séroskupiny B (pozri časť Imunogenita). 4 testované kmene exprimovali varianty fHbp predstavujúce 2 podskupiny (A a B) a spolu predstavujú meningokokové kmene séroskupiny B spôsobujúce invazívne ochorenie.

Imunogenita

Ochrana pred invazívnym meningokokovým ochorením je sprostredkovaná sérovými baktericídnymi protilátkami proti povrchovým antigénom baktérií. Baktericídne protilátky účinkujú pri usmrcovaní meningokokov spolu s ľudským komplementom. Tento dej je meraný in vitro testami stanovujúcimi baktericídnu aktivitu séra proti meningokokom séroskupiny B pomocou ľudského komplementu (hSBA). Titer hSBA väčší alebo rovný 1:4 sa považuje za ochranný proti meningokokovým ochoreniam. V analýze imunogenity očkovacej látky Trumenba bola odpoveď definovaná ako titer hSBA aspoň 1:8 alebo 1:16 v závislosti od kmeňa hSBA. 4-násobné zvýšenie titra hSBA v každom zo 4 primárnych testovaných kmeňov meningokokov séroskupiny B bolo definované nasledovne:

(1) U jedincov so základným titrom hSBA < 1:4 bola odpoveď v podobe 4-násobného zvýšenia definovaná ako titer hSBA ≥ 1:16. (2) U jedincov so základným titrom hSBA ≥ 1:4 bola odpoveď v podobe 4-násobného zvýšenia definovaná ako titer hSBA ≥ 4-násobok dolného limitu stanovenia alebo ≥ 4-násobok základného titra, pričom platí vyššia hodnota. Zložená odpoveď bola definovaná ako odpoveď pri všetkých 4 kmeňoch hSBA kombinovane.

Imunogenita očkovacej látky Trumenba po 2 alebo 3 očkovaniach bola posúdená u jedincov vo veku 11 až 18 rokov v Európe (Štúdia B1971012) a po 3 očkovaniach u jedincov vo veku 10 až 25 rokov na celom svete (Štúdie B1971009 a B1971016).

V štúdii B1971012 bola Trumenba podávaná podľa nasledujúcich schém: Skupina 1 (0, 1 a 6 mesiacov); Skupina 2 (0, 2 a 6 mesiacov); Skupina 3 (0 a 6 mesiacov); Skupina 4 (0 a 2 mesiace); Skupina 5 (0 a 4 mesiace). Z 1 713 randomizovaných jedincov bolo 427 v skupine 1, 430 v skupine 2, 427 v skupine 3, 286 v skupine 4 a 143 v skupine 5. Všetkým jedincom boli podané v rámci štúdie

4 injekcie, buď 2 alebo 3 dávky očkovacej látky Trumenba a 1 alebo 2 dávky fyziologického roztoku. Odpovede v zmysle tvorby sérových baktericídnych protilátok po druhej alebo tretej dávke

v skupinách 1, 2 a 3 sú uvedené v tabuľkách 1 a 2.

Pri druhej a tretej dávke bolo sérum získané približne 1 mesiac po podaní druhej alebo tretej dávky očkovacej schémy.

Tabuľka 1: Imunitné odpovede medzi jedincami vo veku 11 až 18 rokov, ktorým bola podaná Trumenba, po rôznych 2- a 3-dávkových schémach (Štúdia B1971012)

 

 

 

Skupina 1

 

Skupina 2

 

Skupina 3

 

 

(0, 1 a 6 mesiacov)

(0, 2 a 6 mesiacov)

(0 a 6 mesiacov)

 

 

N

%

N

%

N

 

%

 

 

 

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

Kmeň hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

(variant fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

73,5

88,1

 

93,2

PMB80

(68,6; 78,0)

(84,2; 91,3)

 

(90,2; 95,6)

 

 

 

Dávka

 

91,4

95,0

--

 

--

(A22)

 

(88,0; 94,1)

(92,1; 97,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Dávka

55,7

 

73,8

 

80,7

 

 

 

 

 

(50,3;

61,0)

 

 

 

(68,8;

78,4)

 

(76,2; 84,6)

 

 

 

Dávka

 

78,1

 

 

84,0

--

--

 

 

 

 

(73,4;

82,3)

 

 

(79,7;

87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

96,6

 

 

97,9

98,4

 

 

 

 

(94,1;

98,2)

 

 

(95,8;

99,2)

(96,5; 99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

99,4

 

 

98,9

--

--

PMB2001

 

 

(98,0;

99,9)

 

 

(97,2;

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

86,1

 

 

90,5

90,4

 

 

 

 

(81,9;

89,6)

 

 

(86,8;

93,5)

 

(86,8; 93,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

93,4

 

 

94,2

--

--

 

 

 

 

(90,2;

95,8)

 

 

(91,2;

96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

62,2

 

 

70,3

81,1

 

 

 

 

(56,9;

67,4)

 

 

(65,1;

75,2)

(76,6; 85,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

89,0

 

 

88,4

--

--

PMB2948

 

 

(85,2;

92,0)

 

 

(84,6;

91,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

47,2

 

 

54,1

65,5

 

 

 

 

(41,8;

52,7)

 

 

(48,5;

59,5)

 

(60,4; 70,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

74,6

 

 

75,4

--

--

 

 

 

 

(69,8;

79,1)

 

 

(70,6;

79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

54,0

 

 

61,9

77,5

 

 

 

 

(48,5;

59,3)

 

 

(56,5; 67,2)

(72,8; 81,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

88,5

 

 

86,1

--

--

PMB2707

 

 

(84,7;

91,6)

 

 

(82,0; 89,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

43,4

 

 

55,2

66,8

 

 

 

 

(38,0;

48,8)

 

 

(49,6;

60,6)

 

(61,6; 71,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

82,2

 

 

81,7

--

--

 

 

 

 

(77,8;

86,0)

 

 

(77,2;

85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zložená odpoveď (Odpoveď pri všetkých 4 kmeňoch hSBA kombinovane)

 

 

 

 

Pred

 

3,5

 

 

2,4

3,2

 

 

dávkou 1

 

(1,8;

6,1)

 

 

(1,0;

4,7)

(1,6; 5,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

 

45,1

 

 

54,3

73,5

 

 

 

 

 

(39,5;

50,9)

 

 

(48,6;

60,0)

(68,5; 78,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

83,1

 

 

81,7

--

--

 

 

 

 

 

(78,6;

86,9)

 

 

(77,3;

85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skratky: hSBA = test baktericídnej aktivity séra využívajúci ľudský komplement; fHbp = proteín viažuci faktor H. Poznámka: Dolný limit stanovenia je titer hSBA = 1:16 pri PMB80 (A22) a 1:8 pri PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) a PMB2707 (B44).

Tabuľka 2: Imunitné odpovede medzi jedincami vo veku 11 až 18 rokov, ktorým bola podaná Trumenba, po rôznych 2- a 3-dávkových schémach (Štúdia B1971012)

 

 

 

 

Skupina 1

 

Skupina 2

 

 

Skupina 3

 

 

 

(0, 1 a 6 mesiacov)

(0, 2 a 6 mesiacov)

 

(0 a 6 mesiacov)

 

 

N

 

GMT

N

GMT

N

 

GMT

 

 

 

 

(95 % IS)

 

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

Kmeň hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

(variant fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

Dávka

29,0

35,6

50,6

 

(26,0; 32,5)

(32,2; 39,4)

(45,9; 55,8)

 

 

 

 

 

Dávka

58,4

58,3

 

--

 

(52,4; 64,9)

(53,2; 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

PMB200

Dávka

77,3

94,6

125,6

(68,5; 87,1)

(84,6; 105,7)

(112,6; 140,2)

 

 

 

1 (A56)

Dávka

 

152,9

 

155,6

--

--

 

(140,4;

 

 

 

(137,2; 170,5)

 

 

 

 

 

 

172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

PMB294

Dávka

13,8

14,9

20,6

(12,2; 15,6)

(13,2; 16,7)

(18,4; 23,2)

8 (B24)

 

 

 

Dávka

29,1

25,6

--

--

 

 

(25,9; 32,7)

(23,0; 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

PMB270

Dávka

13,1

15,5

22,5

(11,3; 15,1)

(13,5; 17,9)

(19,6; 25,7)

7 (B44)

 

 

 

Dávka

40,3

35,0

--

--

 

 

(35,2; 46,1)

(30,6; 39,9)

 

 

 

 

 

 

 

Skratky: GMT = geometrický priemer titrov; hSBA = test baktericídnej aktivity séra využívajúci ľudský komplement; fHBP = proteín viažuci faktor H.

Štúdia B1971009 bola randomizovaná, multicentrická štúdia 3. fázy s aktívnou kontrolou a zaslepeným pozorovateľom, v ktorej jedinci vo veku 10 až 18 rokov obdržali 1 z 3 šarží (skupiny 1, 2 a 3) očkovacej látky Trumenba alebo aktívnu kontrolu skladajúcu sa z očkovacej látky proti vírusu hepatitídy A (HAV) a fyziologického roztoku. Celkovo 2 693 účastníkov štúdie obdržalo aspoň

1 dávku očkovacej látky Trumenba a 897 obdržalo aspoň 1 dávku očkovacej látky proti vírusu hepatitídy A (HAV) a fyziologický roztok. Štúdia posudzovala bezpečnosť, znášanlivosť, imunogenitu a schopnosť vyrobiteľnosti 3 šarží očkovacej látky Trumenba podanej podľa schémy 0, 2 a 6 mesiacov. Odpovede v zmysle tvorby sérových baktericídnych protilátok po tretej dávke v skupine 1 sú uvedené v tabuľkách 3 a 4. Výsledky zo skupín 2 a 3 nie sú prezentované, keďže boli vyhodnotené iba 2 reprezentatívne kmene. Podobné výsledky ako v skupine 1 boli pozorované v skupinách 2 a 3.

Štúdia B1971016 bola randomizovaná, placebom kontrolovaná, multicentrická štúdia 3. fázy so zaslepeným pozorovateľom, v ktorej boli jedinci vo veku 18 až 25 rokov rozdelení do 2 skupín

v pomere 3:1 (Skupina 1: Skupina 2). Skupine 1 bola Trumenba podaná v mesiacoch 0, 2 a 6. Skupine 2 bol podaný fyziologických roztok v mesiacoch 0, 2 a 6. Celkovo 2471 účastníkom štúdie bola podaná očkovacia látka Trumenba a 822 fyziologický roztok. Odpovede v zmysle tvorby sérových baktericídnych protilátok pozorované po tretej dávke v skupinách 1 a 2 sú uvedené v tabuľkách 3 a 4.

Sérum bolo získané približne 1 mesiac po očkovaní.

Tabuľka 3. Imunitné odpovede medzi jedincami vo veku 10 až 25 rokov 1 mesiac po podaní tretej dávky očkovacej látky Trumenba alebo kontroly, ktoré boli aplikované podľa schémy 0, 2 a 6 mesiacov (štúdia B1971009 a štúdia B1971016)

 

 

Štúdia B1971009 (vek 10-18 rokov)

Štúdia B1971016 (vek 18-25 rokov)

 

 

Skupina 1

Skupina 4

Skupina 1

Skupina 2

 

 

Trumenba

HAV/fyziologic

Trumenba

Fyziologický

 

 

 

 

 

ký roztok

 

 

 

roztok

Kmeň hSBA

N

%

N

%

N

%

N

 

%

(variant fHbp)

 

 

(95 % IS)

 

(95 % IS)

 

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

 

 

97,8

 

34,0

 

93,5

 

 

36,6

 

 

(96,8;

(30,7;

(92,2;

 

(32,6;

(A22)

 

 

 

98,5)

 

37,6)

 

94,6)

 

 

40,6)

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2

 

9,6

 

80,5

 

6,3

 

 

 

(81,0;

(7,6;

(78,6;

 

 

 

(4,5; 8,7)

 

 

 

 

85,2)

 

12,0)

 

82,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

PMB200

 

 

99,5

 

27,5

 

99,4

 

34,2

 

 

(98,9;

(23,0;

(98,9;

(30,3;

 

 

1 (A56)

 

 

99,8)

 

32,5)

 

99,7)

 

38,4)

 

 

 

 

 

 

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

 

11,3

 

90,0

 

10,3

 

 

 

(88,4;

(8,1;

(88,4;

 

 

 

(7,9 13,2)

 

 

 

91,9)

 

15,1)

 

91,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

PMB294

 

 

87,1

 

7,0

 

95,1

 

30,2

 

 

(85,1;

(93,9;

(26,5;

 

 

(5,3; 9,0)

8 (B24)

 

 

88,9)

 

 

96,0)

 

34,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

79,8

 

2,7

 

79,3

5,5

 

 

 

(77,4;

(77,3;

 

(3,8; 7,7)

 

 

 

(1,6; 4,1)

 

 

 

 

82,0)

 

 

81,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

PMB270

 

 

89,3

 

5,3

 

87,4

 

11,4

 

 

(87,4;

(85,8;

(9,0;

 

 

(3,3; 8,1)

7 (B44)

 

 

90,9)

 

 

89,0)

 

14,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

≥4-násobný nárast titra hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

85,9

 

1,0

79,6

1,6

 

 

 

(83,8;

 

(77,6;

 

(0,7; 3,0)

 

 

 

(0,3; 2,6)

 

 

 

 

 

87,8)

 

 

81,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zložená odpoveď (Odpoveď pri všetkých 4 kmeňoch hSBA kombinovane)

 

 

 

Pred

 

1,1

2,0

7,3

6,1

 

dávkou 1

 

(0,6; 1,9)

(0,8; 4,0)

 

(6,0; 8,6)

 

(4,2; 8,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

83,5

 

2,8

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

(81,3;

84,9

 

7,5

 

 

(1,4; 5,1)

 

 

 

 

85,6)

 

 

(83,1;

(5,4;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,6)

 

10,0)

Skratky: hSBA = test baktericídnej aktivity séra využívajúci ľudský komplement; fHbp = proteín viažuci faktor H. Poznámka: Dolný limit stanovenia je titer hSBA = 1:16 pri PMB80 (A22) a 1:8 pri PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) a PMB2707 (B44).

Tabuľka 4. Imunitné odpovede medzi jedincami vo veku 10 až 25 rokov 1 mesiac po podaní tretej dávky očkovacej látky Trumenba alebo kontroly, ktoré boli aplikované podľa schémy 0, 2 a 6 mesiacov (štúdia B1971009 a B1971016)

 

Štúdia B1971009 (vek 10-18 rokov)

Štúdia B1971016 (vek 18-25 rokov)

 

Skupina 1

Skupina 4

Skupina 1

 

Skupina 2

 

Trumenba

HAV/fyziologický

Trumenba

Fyziologický roztok

 

 

 

 

roztok

 

 

 

 

 

Kmeň

N

GMT

N

 

GMT

N

GMT

N

 

GMT

hSBA

 

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

 

(95 % IS)

 

 

(95 % IS)

(variant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

86,8

 

12,6

 

74,3

 

 

13,2

(A22)

 

 

(12,0;

 

(82,3; 91,5)

 

 

(70,2; 78,6)

 

(12,4; 14,1)

 

 

 

 

13,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

222,5

 

8,8

176,7

 

9,1

(A56)

 

(210,1;

 

(7,6; 10,1)

 

(167,8;

 

(8,2; 10,1)

 

 

235,6)

 

 

 

186,1)

 

 

PMB2948

24,1

4,5

49,5

7,2

(B24)

(22,7; 25,5)

(4,4; 4,7)

(46,8; 52,4)

(6,6; 7,8)

 

 

 

 

PMB2707

50,9

4,4

47,6

4,8

(B44)

(47,0; 55,2)

(4,2; 4,6)

(44,2; 51,3)

(4,6; 5,1)

 

 

 

 

Skratky: GMT = geometrický priemer titrov; hSBA = test baktericídnej aktivity séra využívajúci ľudský komplement; fHbp = proteín viažuci faktor H.

V štúdiách B1971009 a B1971016 bol vyhodnotený podiel jedincov, ktorí dosiahli definovaný titer hSBA po 3 dávkach očkovacej látky Trumenba podanej podľa schémy 0, 2, 6 mesiacov proti panelu 10 ďalších kmeňov, z ktorých každý exprimoval iný variant fHbp (Tabuľka 5). Tieto ďalšie kmene hSBA podporujú a rozširujú šírku pokrytia očkovacou látkou, ktoré bolo demonštrované

4 reprezentatívnymi primárnymi kmeňmi (Tabuľky 3 a 4).

Sérum bolo získané približne 1 mesiac po očkovaní.

Tabuľka 5. Imunitné odpovede medzi jedincami vo veku 10 až 25 rokov proti 10 ďalším kmeňom 1 mesiac po podaní tretej dávky očkovacej látky Trumenba, ktoré boli aplikované podľa schémy 0, 2 a 6 mesiacov (štúdia B1971009 a štúdia B1971016)

 

 

Štúdia B1971009

Štúdia B1971016

 

 

(vek 10 až 18 rokov)

(vek 18 až 25 rokov)

 

 

N

% (95 % IS)

N

% (95 % IS)

Kmeň hSBA (variant fHbp)

 

 

 

 

Dávka

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

96,4

95,7

 

 

(93,5; 98,3)

 

(92,6; 97,7)

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

87,2

91,8

 

 

(82,6; 91,0)

 

(87,9; 94,7)

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

98,6

99,3

 

 

(96,4; 99,6)

 

(97,5; 99,9)

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

92,5

86,4

 

 

(88,7; 95,3)

 

(81,8; 90,3)

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

86,2

77,0

 

 

(81,6; 90,1)

 

(71,6; 81,9)

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

98,2

96,7

 

 

(95,9; 99,4)

 

(93,9; 98,5)

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

81,7

78,0

 

 

(76,6; 86,0)

 

(72,6; 82,8)

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

95,7

92,0

 

 

(92,6; 97,8)

 

(88,1; 94,9)

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

75,1

71,3

 

 

(69,6; 80,1)

 

(65,5; 76,5)

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

92,7

95,8

 

 

(89,0; 95,5)

 

(92,7; 97,8)

 

 

 

 

Skratky: hSBA = test baktericídnej aktivity séra využívajúci ľudský komplement; fHbp = proteín viažuci faktor H.

Pretrvávanie imunitnej odpovede a odpoveď na posilňovacie očkovanie

Štúdia B1971033 je otvorená, nadväzujúca štúdia, do ktorej sú zahrnutí jedinci, ktorí boli predtým účastníkmi primárnej štúdie, vrátane štúdie B1971012. Jedinci boli sledovaní 4 roky a boli im odoberané vzorky krvi a dostali jednu posilňovaciu dávku očkovacej látky Trumenba približne 4 roky potom, čo im bola podaná primárna séria 2 alebo 3 dávok očkovacej látky Trumenba. Odpovede

v zmysle hSBA u jedincov zaradených zo skupiny 1 (schéma podávania 0, 1 a 6 mesiacov), skupiny 2 (0, 2 a 6 mesiacov) a skupiny 3 (0 a 6 mesiacov) z primárnej štúdie B1971012 sú uvedené v tabuľkách 6 a 7. 1 mesiac po podaní posilňovacej dávky očkovacej látky Trumenba, ktorá bola podaná približne 4 roky po primárnej sérii 2 dávok (skupina 3) alebo 3 dávok (skupiny 1 a 2), bola pomocou hSBA sledovaná odpoveď naň.

Tabuľka 6: Pretrvávanie imunitnej odpovede a odpovede na posilňovaciu dávku

medzi jedincami vo veku 11 až 18 rokov, ktorým bola podaná primárna séria dávok očkovacej látky Trumenba podľa schémy 0, 1 a 6 mesiacov alebo 0, 2 a 6 mesiacov alebo 0 a 6 mesiacov a následne posilňovacia dávka 4 roky po primárnej sérii (štúdia B1971033)

 

 

Očkovacia skupina z primárnej štúdie B1971012

 

 

(ako bola randomizovaná)

 

 

 

 

 

 

Skupina 1

 

Skupina 2

 

Skupina 3

 

 

(0, 1 a 6 mesiacov)

(0, 2 a 6 mesiacov)

(0 a 6 mesiacov)

 

 

N

GMT (95 %

N

GMT (95 %

N

 

GMT

 

 

 

IS)

 

IS)

 

 

(95 % IS)

Kmeň hSBA (variant fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový bod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

 

91,0 (83,6;

92,0 (85,4;

 

96,5 (91,3;

 

primárnej dávke

 

95,8)

96,3)

 

99,0)

 

 

 

 

 

12 mesiacov po poslednej

 

41,4 (31,6;

45,0 (35,6;

 

36,3 (27,4;

 

primárnej dávke

 

51,8)

54,8)

 

45,9)

PMB8

 

 

 

48 mesiacov po poslednej

 

41,1 (30,8;

43,0 (33,1;

 

39,6 (30,0;

primárnej dávke

 

52,0)

53,3)

 

49,8)

 

 

 

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

 

98,3 (90,9;

100,0 (93,8;

 

95,2 (86,5;

 

dávke

 

100,0)

100,0)

 

99,0)

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

100,0 (96,4;

99,1 (95,1;

 

99,1

 

primárnej dávke

 

(95,3;

 

100,0)

100,0)

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mesiacov po poslednej

73,5

76,1

 

60,4

 

primárnej dávke

(63,6; 81,9)

(67,0; 83,8)

 

(50,4; 69,7)

PMB2

 

 

48 mesiacov po poslednej

47,1

58,6

 

57.6

primárnej dávke

(36,1; 58,2)

(48,2; 68,4)

 

(47,2; 67,5)

 

 

 

 

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

 

100,0

 

100,0

 

 

98,4

 

dávke

 

(91,3;

 

(93,9; 100,0)

(93,8; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

90,0

88,6

 

81,4

 

primárnej dávke

(82,4; 95,1)

(81,3; 93,8)

 

(73,0; 88,1)

 

12 mesiacov po poslednej

40,8

49,1

 

36,9

 

primárnej dávke

(31,0; 51,2)

(39,3; 58,9)

 

(27,6; 47,0)

 

 

 

PMB2

48 mesiacov po poslednej

41,1

40,8

 

30,5

primárnej dávke

(30.8, 52.0)

(31,0; 51,2)

 

(21,9; 40,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

100.0

100,0

 

93,4

(B24)

dávke

(93,9; 100,0)

(93,8; 100,0)

 

(84,1; 98,2)

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

88,9

87,4

 

77,9

 

primárnej dávke

 

(81,0; 94,3)

 

(79,7; 92,9)

(69,1; 85,1)

 

12 mesiacov po poslednej

24,0

 

22,5

16,5

PMB2

primárnej dávke

(16,0; 33,6)

 

(15,1; 31,4)

(10,3; 24,6)

48 mesiacov po poslednej

20,7

 

18,0

18,9

primárnej dávke

(12,9; 30,4)

 

(11,0; 26,9)

(11,9; 27,6)

 

 

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

94,9

 

98,2

91,9

 

dávke

(85,9; 98,9)

 

(90,6; 100,0)

(82,2; 97,3)

 

 

 

 

 

Zložená odpoveď (odpoveď zahŕňajúca všetky 4 hSBA kmene)

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

80,7

 

87,3

77,2

 

primárnej dávke

(68,1; 90,0)

 

(75,5; 94,7)

(64,2; 87,3)

 

 

 

 

 

 

12 mesiacov po poslednej

10,9

 

13,7

20,4

 

primárnej dávke

(4,1; 22,2)

 

(5,7; 26,3)

(10,2; 34,3)

 

 

 

 

 

 

48 mesiacov po poslednej

15,7

 

18,2

16,4

 

primárnej dávke

(7,0; 28,6)

 

(9,1; 30,9)

(7,8; 28,8)

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

93,2

 

98,2

91,8

 

dávke

(83,5; 98,1)

 

(90,6; 100,0)

(81,9; 97,3)

 

 

 

 

 

Skratky: hSBA = test baktericídnej aktivity séra využívajúci ľudský komplement; fHbp = proteín viažuci faktor.

Poznámka: Dolný limit kvantifikácie je hSBA titer = 1:16 pre PMB80 (A22) a 1:8 pre PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) a PMB2707 (B44).

Tabuľka 7: Pretrvávanie imunitnej odpovede a odpovede na posilňovaciu dávku medzi jedincami vo veku 11 až 18 rokov, ktorým bola podaná primárna séria dávok očkovacej látky Trumenba podľa schémy 0, 1 a 6 mesiacov alebo 0, 2 a 6 mesiacov alebo 0 a 6 mesiacov a následne posilňovacia dávka 4 roky po primárnej sérii (štúdia B1971033)

 

 

Očkovacia skupina z primárnej štúdie B1971012

 

 

 

(ako bola randomizovaná)

 

 

 

 

 

 

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

 

 

 

(0, 1 a 6 mesiacov)

(0, 2 a 6 mesiacov)

(0 a 6 mesiacov)

 

 

N

GMT (95 %

N

 

GMT (95 %

N

GMT

(95 %

 

 

 

IS)

 

 

IS)

 

IS)

 

Kmeň hSBA (variant fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový bod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

60,1 (48,6;

 

56,6 (47,0;

54,7

(47,3;

 

primárnej dávke

74,4)

 

68,2)

63,3)

 

12 mesiacov po poslednej

14,9 (12,6;

 

15,8 (13,4;

15,6

(13,0;

 

primárnej dávke

17,7)

 

18,6)

18,8)

PMB8

 

 

48 mesiacov po poslednej

14,3 (11,9;

 

15,1 (12,7;

14,8

(12,5;

primárnej dávke

17,0)

 

18,0)

17,6)

 

 

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

90,0 (69,6;

 

119,1 (90,0;

140,0

(104,2;

 

dávke

116,3)

 

157,8)

187,9)

 

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

199,5 (162,7;

 

196,2 (161,8;

142,5

(118,3;

 

primárnej dávke

244,5)

 

237,9)

171,7)

 

12 mesiacov po poslednej

25,7 (19,4;

 

27,3 (21,0;

18,5

(13,8;

 

primárnej dávke

34,0)

 

35,4)

24,7)

 

 

 

PMB2

48 mesiacov po poslednej

11,5 (8,6;

 

17,5 (13,2;

16,0

(12,1;

primárnej dávke

15,5)

 

23,3)

21,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

335,4 (262,1;

 

370,8 (275,8;

358,0

(262,1;

(A56)

dávke

429,2)

 

498,6)

489,0)

 

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

29,7 (23,9;

 

30,9 (25,3;

28,0

(22,0;

 

primárnej dávke

36,8)

 

37,7)

35,5)

 

12 mesiacov po poslednej

9,7 (7,5;

 

11,5 (9,0;

8,4

(6,7;

 

primárnej dávke

 

12,4)

14,6)

10,6)

PMB2

48 mesiacov po poslednej

9,4 (7,3;

9,7 (7,6;

7,5 (6,1; 9,2)

primárnej dávke

12,1)

12,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

74,6 (55,9;

80,3 (62,6;

86,0 (62,6;

(B24)

dávke

99,5)

103,1)

118,2)

 

 

 

 

GMT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po poslednej

50,1 (38,0;

41,9 (32,3;

31,4 (23,9;

 

primárnej dávke

66,1)

54,3)

41,3)

 

 

 

12 mesiacov po poslednej

6,4 (5,2; 7,8)

6,0 (5,1; 7,2)

5,6 (4,8; 6,5)

 

primárnej dávke

PMB2

 

 

 

48 mesiacov po poslednej

6,0 (5,0; 7,2)

5,3 (4,6; 6,1)

5,1 (4,6; 5,7)

primárnej dávke

 

 

 

 

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

1 mesiac po posilňovacej

109,9 (74,5;

117,6 (84,5;

84,6 (57,8;

 

dávke

162,0)

163,5)

124,0)

 

 

 

 

Skratky: GMT = geometrický priemer titrov; hSBA = test baktericídnej aktivity séra využívajúci ľudský komplement; fHbp =

proteín viažuci faktor H.

 

 

 

 

 

 

Európska lieková agentúra udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Trumenbou v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie na prevenciu invazívneho meningokokového ochorenia spôsobeného N. meningitidis séroskupiny B (informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií toxicity po opakovanom podávaní a reprodukčnej a vývojovej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný

Histidín

Polysorbát 80 (E433)

Voda na injekciu

Pre adsorbent, pozri časť 2.

6.2Inkompatibility

Nemiešajte očkovaciu látku Trumenba s inými očkovacími látkami alebo liekmi v rovnakej injekčnej striekačke.

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C - 8 °C).

Injekčné striekačky by mali byť uchovávané v chladničke vodorovne, aby sa minimalizovala doba potrebná na opätovné rozptýlenie roztoku.

Neuchovávajte v mrazničke.

6.5Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml suspenzie v naplnenej injekčnej striekačke (sklo typu I) s plastovou spojkou s luerovým zámkom, zátkou piestu z chlórbutylovej gumy a krytom špičky zo syntetickej

izoprénovej brómbutylovej gumy s plastovým pevným obalom krytu špičky, s ihlou alebo bez ihly. Kryt špičky a gumený piest naplnenej injekčnej striekačky nie sú vyrábané z prírodného kaučuku (latexu).

Veľkosti balenia 1, 5 a 10 naplnených injekčných striekačiek s ihlou alebo bez ihly.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Počas uchovávania môže byť v naplnenej injekčnej striekačke obsahujúcej suspenziu pozorovaná biela usadenina a číry supernatant.

Pred použitím je potrebné s naplnenou injekčnou striekačkou silno zatriasť, aby sa vytvorila homogénna biela suspenzia.

Očkovaciu látku nepoužívajte, pokiaľ nemôže byť resuspendovaná.

Pred podaním očkovaciu látku vizuálne skontrolujte, či neobsahuje pevné častice a nezmenila farbu. Ak sa v očkovacej látke nachádzajú akékoľvek cudzorodé častice a/alebo je zmenený jej vzhľad, nepodávajte ju.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Spojené kráľovstvo

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis