Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tybost (cobicistat on silicon dioxide) – Označenie obalu - V03AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuTybost
Kód ATC klasifikácieV03AX03
Látkacobicistat on silicon dioxide
VýrobcaGilead Sciences International Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM

OBALE

OZNAČENIE FĽAŠE A ŠKATULE

1.NÁZOV LIEKU

Tybost 150 mg filmom obalené tablety

Kobicistát

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kobicistátu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje žltý hlinitý lak SY (FCF) (E110), ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 filmom obalených tabliet

30 tabliet

90 (3 fľaše po 30) filmom obalených tabliet

90 (3 fľaše po 30) tabliet

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na perorálne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gilead Sciences Intl Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/872/001 30 filmom obalených tabliet

EU/1/13/872/002 90 (3 fľaše po 30) filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Tybost [len na vonkajšom obale]

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis