Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Písomná informácia pre používateľa - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuUltibro Breezhaler
Kód ATC klasifikácieR03AL04
Látkaindacaterol / glycopyrronium bromide
VýrobcaNovartis Europharm Ltd

Písomná informácia pre používateľa

Ultibro Breezhaler 85 mikrogramov/43 mikrogramov inhalačný prášok v tvrdých kapsulách indakaterol/glykopyrónium

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Ultibro Breezhaler a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ultibro Breezhaler

3.Ako používať Ultibro Breezhaler

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Ultibro Breezhaler

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Ultibro Breezhaler a na čo sa používa

Čo je Ultibro Breezhaler

Tento liek obsahuje dve liečivá nazvané indakaterol a glykopyrónium. Patria do skupiny liekov označovaných ako bronchodilatanciá.

Na čo sa používa Ultibro Breezhaler

Tento liek sa používa na uľahčenie dýchania u dospelých pacientov, ktorí majú ťažkosti s dýchaním v dôsledku ochorenia pľúc nazývaného chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Pri CHOCHP sú svaly dýchacích ciest stiahnuté. Sťažuje to dýchanie. Tento liek bráni stiahnutiu týchto svalov v pľúcach, čo uľahčuje prúdenie vzduchu do pľúc a z pľúc.

Keď budete používať tento liek raz denne, pomôže vám to zmenšiť dopad CHOCHP na každodenný život.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ultibro Breezhaler

Nepoužívajte Ultibro Breezhaler

-ak ste alergický na indakaterol alebo glykopyrónium alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Ultibro Breezhaler, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, ak sa vás týka čokoľvek z uvedeného:

-ak máte astmu – tento liek sa nemá používať na liečbu astmy.

-ak máte ťažkosti so srdcom.

-ak máte kŕče alebo záchvaty kŕčov.

-ak máte ťažkosti so štítnou žľazou (tyreotoxikózu).

-ak máte cukrovku.

-ak používate akékoľvek lieky na ochorenie pľúc, ktoré obsahujú podobné liečivá (patriace do rovnakej skupiny), ako sú liečivá v lieku Ultibro Breezhaler (pozri časť „Iné lieky a Ultibro Breezhaler“).

-ak máte ťažkosti s obličkami.

-ak máte závažné ťažkosti s pečeňou.

-ak máte ochorenie očí nazývané glaukóm s úzkym uhlom.

-ak máte ťažkosti s močením.

Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka (alebo si tým nie ste istý), obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako použijete tento liek.

Počas liečby liekom Ultibro Breezhaler

-Prestaňte používať tento liek a okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov:

-bolesť alebo nepríjemné pocity v očiach, prechodné neostré videnie, žiarivé prstence alebo farebné obrazy spolu so sčervenaním očí – môžu to byť príznaky akútneho záchvatu glaukómu s úzkym uhlom.

-ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch jazyka, pier alebo tváre, vyrážky na koži, svrbenie a žihľavka (prejavy alergickej reakcie).

-zvieranie v hrudníku, kašeľ, sipot alebo dýchavičnosť bezprostredne po použití tohto lieku – môže ísť o prejavy stavu, ktorý sa nazýva paradoxný bronchospazmus.

-Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa príznaky CHOCHP, napríklad dýchavičnosť, sipot alebo kašeľ u vás nezlepšia, alebo sa zhoršia.

Ultibro Breezhaler sa používa na dlhodobú liečbu CHOCHP. Nepoužívajte tento liek na liečbu náhlych záchvatov dýchavičnosti alebo sipotu.

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom alebo dospievajúcim mladším ako 18 rokov.

Iné lieky a Ultibro Breezhaler

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

-akékoľvek lieky, ktoré môžu byť podobné ako Ultibro Breezhaler (obsahujú podobné liečivá).

-lieky nazývané beta-blokátory, ktoré sa môžu používať na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných ťažkostí so srdcom (napríklad propranolol), alebo lieky používané pri liečbe ochorenia očí nazývaného glaukóm (napríklad timolol).

-lieky, ktoré znižujú hladinu draslíka v krvi. Patria k nim:

-steroidy (napríklad prednizolón),

-diuretiká (tablety na odvodnenie) používané proti vysokému krvnému tlaku, napríklad hydrochlorotiazid,

-lieky proti ťažkostiam s dýchaním (napríklad teofylín).

-lieky používané na liečbu depresie (napríklad tricyklické antidepresíva, inhibítory monoaminooxidázy).

Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú dostupné údaje o používaní tohto lieku u tehotných žien a nie je známe, či liečivo z tohto lieku prestupuje do materského mlieka.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek. Ultibro Breezhaler nemáte používať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že tento liek ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tento liek však môže vyvolať závraty (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“). Ak počas používania tohto lieku pocítite závraty, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.

Ultibro Breezhaler obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu (23,5 mg v kapsule). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.

Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

3.Ako používať Ultibro Breezhaler

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Koľko lieku Ultibro Breezhaler sa má použiť

Zvyčajnou dávkou je inhalácia obsahu jednej kapsuly každý deň.

Inhalovať stačí iba raz denne, pretože účinok tohto lieku pretrváva 24 hodín. Nepoužívajte viac lieku, ako vám povedal váš lekár.

Starší ľudia (vo veku 75 rokov a starší)

Ak máte 75 rokov alebo viac, môžete používať tento liek v rovnakej dávke ako iní dospelí.

Kedy inhalovať Ultibro Breezhaler

Tento liek používajte každý deň v rovnakom čase. Pomôže vám to zapamätať si, že máte liek použiť.

Ultibro Breezhaler môžete inhalovať kedykoľvek, pred jedlom alebo nápojmi, alebo po nich.

Ako inhalovať Ultibro Breezhaler

-V tomto balení nájdete inhalátor a kapsuly (v blistroch), ktoré obsahujú liek vo forme inhalačného prášku. Kapsuly používajte len pomocou inhalátora, ktorý je súčasťou tohto balenia (inhalátor Ultibro Breezhaler). Kapsuly majú ostať v blistri až dovtedy, keď ich potrebujete použiť.

-Otvorte blister odlúpnutím krycej vrstvy - nepretláčajte kapsulu cez fóliu.

-Ak otvoríte nové balenie, použite nový inhalátor Ultibro Breezhaler, ktorý je v balení.

-Každý inhalátor zahoďte po 30 dňoch používania.

-Kapsuly neprehĺtajte.

-Podrobnejšie informácie o používaní inhalátora si prečítajte v návode na použitie na konci tejto písomnej informácie.

Ak použijete viac lieku Ultibro Breezhaler, ako máte

Ak ste inhalovali príliš veľa tohto lieku alebo ak niekto iný omylom použije vaše kapsuly, okamžite o tom povedzte buď svojmu lekárovi, alebo vyhľadajte najbližšiu lekársku pohotovostnú službu. Ukážte balenie lieku Ultibro Breezhaler. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.

Ak zabudnete použiť Ultibro Breezhaler

Ak zabudnete inhalovať dávku vo zvyčajnom čase, inhalujte ju v ten deň čo najskôr. Ďalšiu dávku potom inhalujte v obvyklom čase na ďalší deň. Neinhalujte v ten istý deň viac ako jednu dávku.

Ako dlho pokračovať v používaní lieku Ultibro Breezhaler

-Používajte Ultibro Breezhaler tak dlho, ako vám povie váš lekár.

-CHOCHP je dlhotrvajúca choroba a Ultibro Breezhaler používajte každý deň, a nie iba vtedy, keď máte ťažkosti s dýchaním alebo iné prejavy CHOCHP.

Ak chcete vedieť, ako dlho sa máte liečiť týmto liekom, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch jazyka, pier alebo tváre, žihľavka, vyrážky na koži

– môžu to byť prejavy alergickej reakcie.

pocit únavy alebo silného smädu, zvýšená chuť do jedenia bez zvýšenia hmotnosti a vylučovanie väčšieho množstva moču ako zvyčajne – môžu to byť prejavy vysokej hladiny cukru v krvi (hyperglykémie).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

zvieravá bolesť v hrudníku spojená so zvýšeným potením – môže to byť závažný problém so srdcom (ischemická choroba srdca).

opuch, najmä jazyka, pier, tváre alebo hrdla (možné prejavy angioedému).

ťažkosti s dýchaním spojené so sipotom alebo kašľom.

bolesť alebo nepríjemný pocit v očiach, prechodné neostré videnie, žiarivé prstence alebo farebné obrazy spolu so sčervenaním očí – môžu to byť prejavy glaukómu.

nepravidelný tep srdca.

Ak sa u vás objaví niektorý z týchto závažných vedľajších účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.

K ďalším vedľajším účinkom môžu patriť:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

upchatý nos, kýchanie, kašeľ, bolesť hlavy s horúčkou alebo bez nej - môžu to byť prejavy infekcie horných dýchacích ciest.

Časté

kombinácia bolesti hrdla a výtoku z nosa - môžu to byť prejavy zápalu nosohltana (nazofaryngitídy).

bolestivé a časté močenie – môžu to byť prejavy infekcie močových ciest nazvanej cystitída.

pocit tlaku alebo bolesť v lícach a v čele - môžu to byť prejavy zápalu prinosových dutín nazvaného sínusitída.

výtok z nosa alebo upchatý nos.

závraty.

bolesť hlavy.

kašeľ.

bolesť hrdla.

žalúdočná nevoľnosť, zažívacie ťažkosti.

zubný kaz.

ťažkosti a bolesť pri močení – môžu to byť prejavy upchatia močového mechúra alebo zadržiavania moču.

horúčka.

bolesť na hrudi.

Menej časté

nespavosť.

rýchly tep srdca.

búšenie srdca – prejavy nezvyčajného tepu srdca.

zmena hlasu (zachrípnutie).

krvácanie z nosa.

hnačka alebo bolesť žalúdka.

suchosť v ústach.

svrbenie alebo vyrážky.

bolesť svalov, väzov, šliach, kĺbov a kostí.

svalový kŕč.

bolesť alebo citlivosť svalov na dotyk.

bolesť v ramenách alebo nohách.

opuch rúk, členkov a chodidiel.

únava.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

pocit mravčenia alebo znížená citlivosť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené

v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Ultibro Breezhaler

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Uchovávajte kapsuly v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou a vyberte ich z balenia až bezprostredne pred použitím.

Každý inhalátor sa má zlikvidovať po 30 dňoch používania.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že balenie je poškodené alebo nesie stopy nedovoleného zaobchádzania.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ultibro Breezhaler obsahuje

-Liečivá sú indakaterol (ako maleinát) a glykopyróniumbromid. Podaná dávka (dávka, ktorá opustí náustok inhalátora) zodpovedá 85 mikrogramom indakaterolu (zodpovedá

110 mikrogramom indakateróliummaleinátu) a 43 mikrogramom glykopyrónia (zodpovedá

54 mikrogramom glykopyróniumbromidu).

-Ďalšie zložky inhalačného prášku sú monohydrát laktózy a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Ultibro Breezhaler a obsah balenia

V tomto balení nájdete inhalátor spolu s kapsulami v blistroch. Každý blister obsahuje buď 6, alebo 10 tvrdých kapsúl.

Kapsuly majú priehľadné žlté viečko a bezfarebné priehľadné telo. Obsahujú biely až takmer biely prášok, s kódom prípravku „IGP110.50“ vytlačeným modrou farbou pod dvomi modrými prúžkami na

tele a s logom spoločnosti vytlačeným čiernou farbou () na viečku kapsuly.

Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia:

Jednotlivé balenie obsahujúce 6x1, 10x1, 12x1 alebo 30x1 tvrdých kapsúl spolu s jedným inhalátorom.

Multibalenia obsahujúce 90 (3 balenia po 30x1) tvrdých kapsúl a 3 inhalátory. Multibalenia obsahujúce 96 (4 balenia po 24x1) tvrdých kapsúl a 4 inhalátory. Multibalenia obsahujúce 150 (15 balení po 10x1) tvrdých kapsúl a 15 inhalátorov. Multibalenia obsahujúce 150 (25 balení po 6x1) tvrdých kapsúl a 25 inhalátorov.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť dostupné vo vašej krajine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

Výrobca

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberg

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Návod na použitie inhalátora Ultibro Breezhaler

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste sa naučili používať tento liek.

Používajte len inhalátor Ultibro Breezhaler, ktorý je súčasťou tohto balenia. Nepoužívajte kapsuly Ultibro Breezhaler s iným inhalátorom a nepoužívajte inhalátor Ultibro Breezhaler na podanie iného lieku v kapsulách.

Nepretláčajte kapsulu cez fóliu pri vyberaní z blistra.

Keď otvoríte nové balenie, používajte iba nový inhalátor Ultibro Breezhaler, ktorý je v balení.

Každý inhalátor sa má zlikvidovať po 30 dňoch používania. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako máte zlikvidovať lieky a inhalátory, ktoré už nepotrebujete.

Kapsuly neprehĺtajte. Prášok v kapsulách je určený na inhaláciu.

Balenie lieku Ultibro Breezhaler

Každé balenie lieku Ultibro Breezhaler obsahuje:

-jeden inhalátor Ultibro Breezhaler

-jeden alebo viac blistrov obsahujúcich buď 6, alebo 10 kapsúl Ultibro Breezhaler, ktoré sa používajú pomocou inhalátora.

Náustok

Viečko

Ochranná

mriežka

 

 

 

 

 

 

Tlačidlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lôžko na kapsulu

 

 

Spodná časť

 

Blistre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalátor

 

Blister

Spodná časť inhalátora

Ako používať inhalátor

Odstráňte viečko.

Otvorte inhalátor:

Pevne držte spodnú časť inhalátora a odklopte náustok. Týmto sa inhalátor otvorí.

Pripravte kapsulu:

Oddeľte jeden blister z kartičky ťahom pozdĺž perforácie.

Uchopte blister a stiahnite ochrannú vrstvu, aby sa odkryla kapsula.

Nepretláčajte kapsulu cez fóliu.

Vyberte kapsulu:

Kapsuly uchovávajte vždy v blistri a vyberajte ich bezprostredne pred použitím.

Suchými rukami vyberte jednu kapsulu z blistra. Kapsulu neprehltnite.

Vložte kapsulu:

Kapsulu vložte do lôžka na kapsulu.

Kapsulu nikdy nevložte priamo do náustka.

Uzavrite inhalátor:

Uzavrite inhalátor tak, aby bolo počuť

„cvaknutie“.

Prepichnite kapsulu:

Inhalátor držte zvislo, s náustkom obráteným nahor.

Silným stlačením obidvoch bočných tlačidiel súčasne prepichnite kapsulu.

Urobte to len raz.

Pri prepichnutí kapsuly by ste mali počuť

„cvaknutie“.

Úplne uvoľnite bočné tlačidlá.

Vydýchnite:

Skôr ako si vložíte do úst náustok, úplne vydýchnite.

Nevydychujte do náustka.

Inhalujte liek:

Vdýchnutie lieku hlboko do dýchacích ciest:

Inhalátor držte tak, ako je to znázornené na obrázku. Bočné tlačidlá majú smerovať doľava a doprava. Nestláčajte bočné tlačidlá.

Vložte si náustok do úst a pevne ho obopnite perami.

Vdýchnite rýchlo, ale rovnomerne a čo najhlbšie. Nestláčajte bočné tlačidlá.

Poznámka:

Počas vdychovania cez inhalátor sa kapsula v lôžku otáča, takže by ste mali počuť vírivý zvuk. Pri prenikaní lieku do pľúc budete cítiť sladkú chuť.

Ak nepočujete vírivý zvuk:

Kapsula môže byť zaseknutá v lôžku. Ak sa to stane:

Otvorte inhalátor a kapsulu opatrne uvoľnite poklopaním na spodnú časť inhalátora.

Nestláčajte bočné tlačidlá.

Inhalujte liek znovu opakovaním krokov 9 a 10.

Zadržte dych:

Po vdýchnutí lieku:

Zadržte dych minimálne na 5-10 sekúnd alebo aspoň tak dlho, pokiaľ vám to nie je nepríjemné a vyberte pritom inhalátor z úst.

Potom vydýchnite.

Otvorte inhalátor a skontrolujte, či v kapsule neostal zvyšok prášku.

Ak je ešte v kapsule zvyšok prášku:

Uzavrite inhalátor.

Zopakujte kroky 9 až 12.

Väčšina ľudí dokáže obsah kapsuly vyprázdniť jedným alebo dvoma vdýchnutiami.

Ďalšie informácie

Niektorí ľudia môžu ihneď po inhalácii občas krátko kašlať. Ak sa to stane, nemusíte mať obavy. Pokiaľ je kapsula prázdna, použili ste dostatok lieku.

Po skončení podania dennej dávky Ultibro Breezhaler:

Znovu odklopte náustok a prázdnu kapsulu odstráňte klopkaním na lôžko kapsuly. Prázdnu kapsulu zahoďte medzi odpadky.

Zatvorte inhalátor a nasaďte viečko.

Neprepichnuté kapsuly neuchovávajte v inhalátore.

Doplňujúce informácie

Občas môžu veľmi malé kúsky kapsuly prejsť cez ochrannú mriežku a dostať sa do úst. Ak sa to stane, môžete ich pocítiť na jazyku. Prehltnutie alebo vdýchnutie týchto kúskov nie je škodlivé. Pravdepodobnosť roztrieštenia kapsuly sa zvýši, ak kapsulu prepichnete viac ako raz (krok 7).

Ako čistiť inhalátor

Inhalátor nikdy neumývajte vodou. Ak chcete inhalátor očistiť, poutierajte náustok zvnútra a zvonka čistou, suchou utierkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, aby ste odstránili zvyšky prášku. Udržujte inhalátor suchý.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis