Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Označenie obalu - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuUnituxin
Kód ATC klasifikácieL01XC
Látkadinutuximab
VýrobcaUnited Therapeutics Europe Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Unituxin 3,5 mg/ml infúzny koncentrát dinutuximab

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 ml koncentrátu obsahuje 3,5 mg dinutuximabu. Každá liekovka obsahuje 17,5 mg dinutuximabu v 5 ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

histidín

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

polysorbát 20

 

 

 

 

 

chlorid sodný

 

 

 

 

 

voda pre injekcie

 

 

 

 

 

Pre ďalšie informácie pozrite písomnú informáciu pre používateľa.

 

 

 

 

ou

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

ť

 

Infúzny koncentrát

 

 

 

platnos

 

1 injekčná liekovka

 

 

 

 

 

17,5 mg/5 ml

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

 

 

 

č

 

 

Intravenózne použitie.

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

 

 

s

 

 

 

 

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHULiekDETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte a prepravujte v chlade.

Nezmrazujte.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey, Surrey KT16 9FG

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/15/1022/001

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

ťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Unituxin 3,5 mg/ml sterilný koncentrát dinutuximab

Na vnútrožilové podanie po nariedení

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ťou

 

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

17,5 mg/5 ml

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis