Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Urorec (silodosin) – Písomná informácia pre používateľa - G04CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuUrorec
Kód ATC klasifikácieG04CA04
Látkasilodosin
VýrobcaRecordati Ireland Ltd

Písomná informácia pre používateľa

Urorec 8 mg tvrdé kapsuly

Urorec 4 mg tvrdé kapsuly

Silodozín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Urorec a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Urorec

3.Ako užívať Urorec

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Urorec

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Urorec a na čo sa používa

Čo je Urorec

Urorec patrí do skupiny liekov nazývaných blokátory alfa1A-adrenoreceptorov.

Urorec pôsobí na konkrétne receptory, ktoré sa nachádzajú v prostate, močovom mechúre a močovej rúre. Zablokovaním týchto receptorov spôsobuje uvoľnenie hladkého svalstva v týchto tkanivách. To vám uľahčí močenie a zmierni vaše príznaky.

Na čo sa Urorec používa

Urorec sa používa u dospelých mužov na liečbu močových príznakov spojených s nezhubným zväčšením prostaty (hyperpláziou prostaty), ako sú:

ťažkosti pri začatí močenia,

pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra,

častejšia potreba močiť, aj v noci.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Urorec

Neužívajte Urorec

ak ste alergický na silodozín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Urorec, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte podstúpiť operáciu oka kvôli zákalu očnej šošovky (operáciu katarakty), je dôležité okamžite informovať vášho očného lekára o tom, že používate alebo ste predtým používali

Urorec. Je to kvôli tomu, lebo niektorí pacienti liečení týmto druhom lieku stratili počas takejto operácie svalové napätie dúhovky (okrúhlej sfarbenej časti oka). Očný špecialista môže urobiť náležité opatrenia ohľadom použitia liekov a chirurgických techník. Opýtajte sa svojho lekára, či máte pri podstupovaní operácie oka kvôli zákalu očnej šošovky (katarakty) užívanie Urorecu odložiť alebo dočasne prerušiť.

Ak ste niekedy pri náhlom vstávaní odpadli alebo pocítili závraty, informujte o tom prosím

svojho lekára predtým, ako užijete Urorec.

Pri užívaní Urorecu sa môžu pri vstávaní vyskytnúť závraty a príležitostne mdloby, hlavne na začiatku liečby alebo ak užívate ďalšie lieky, ktoré znižujú krvný tlak. Pri ich výskyte si hneď sadnite alebo ľahnite, kým tieto príznaky nezmiznú a čo najskôr informujte svojho lekára (pozri tiež časť „Vedenie vozidiel a obsluha strojov“).

Ak máte závažné problémy s pečeňou, nesmiete užívať Urorec, pretože nebola testovaná jeho bezpečnosť u pacientov s takýmito problémami.

Ak máte problémy s obličkami, požiadajte svojho lekára o radu.

Ak máte stredne závažné problémy s obličkami, váš lekár začne liečbu Urorecom opatrne a pravdepodobne v nižšej dávke (pozri časť 3, „Dávka“).

Ak máte závažné problémy s obličkami, Urorec neužívajte.

Keďže nezhubné zväčšenie prostaty a rakovina prostaty môžu mať rovnaké príznaky, predtým, ako váš lekár začne liečbu Urorecom, skontroluje, či nemáte rakovinu prostaty. Urorec nelieči rakovinu prostaty.

Liečba Urorecom môže viesť k neobvyklej ejakulácii (zníženiu množstva spermií uvoľnených počas pohlavného styku), ktoré môže dočasne ovplyvniť mužskú plodnosť. Tento účinok po vysadení Urorecu zmizne. Ak plánujte mať deti, informujte prosím svojho lekára.

Deti a dospievajúci

Nedávajte tento liek deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, pretože indikácia sa tejto vekovej skupiny netýka.

Iné lieky a Urorec

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Svojho lekára informujte hlavne ak užívate:

lieky, ktoré znižujú krvný tlak (hlavne lieky nazývané alfa1-blokátory, ako sú prazosín alebo doxazosín), pretože počas užívania Urorecu môže nastať zosilnenie účinku týchto liekov,

protiplesňové lieky (ako sú ketokonazol alebo itrakonazol), lieky používané na liečbu infekcie HIV/AIDS (ako je ritonavir) alebo lieky používané po transplantáciách na predchádzanie odmietnutia orgánu (ako je cyklosporín), pretože tieto lieky môžu zvýšiť množstvo Urorecu v krvi,

lieky používané na liečbu problémov s dosiahnutím a udržaním erekcie (ako sú sildenafil alebo tadalafil), keďže súbežné používanie s Urorecom môže viesť k miernemu zníženiu krvného tlaku,

lieky na epilepsiu alebo rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy), pretože sa môže znížiť účinok Urorecu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak pocítite mdloby, závrat, ste ospalý alebo máte rozmazané videnie.

3.Ako užívať Urorec

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna 8 mg kapsula Urorecu denne, podávaná cez ústa.

Kapsulu užívajte vždy s jedlom, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase. Kapsulu nerozlamujte ani nerozhryzujte, prehltnite ju celú a pokiaľ možno zapite ju pohárom vody.

Pacienti s problémami s obličkami

Ak máte stredne závažné problémy s obličkami, váš lekár vám môže predpísať inú dávku. Pre tento účel sú k dispozícii 4 mg tvrdé kapsuly Urorecu.

Ak užijete viac Urorecu, ako máte

Ak ste užili viac ako jednu kapsulu, čo najskôr informujte svojho lekára. Ak dostanete závrat alebo pocítite slabosť, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Urorec

Ak ste kapsulu zabudli užiť ako zvyčajne, môžete ju užiť neskôr v ten istý deň. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, zameškanú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú kapsulu.

Ak prestanete užívať Urorec

Ak liečbu ukončíte, príznaky sa môžu vrátiť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich alergických reakcií, okamžite to oznámte svojmu lekárovi: opuch tváre alebo hrdla, sťažené dýchanie, pocit mdloby, svrbenie kože alebo žihľavka, pretože dôsledky môžu byť závažné.

Najčastejším vedľajším účinkom je zníženie množstva spermií uvoľnených počas pohlavného styku. Tento účinok po vysadení Urorecu zmizne. Ak plánujte mať deti, informujte prosím svojho lekára.

Môžu sa vyskytnúť závraty, vrátane závratov pri vstávaní, a občas sa môžu vyskytnúť mdloby.

Ak pocítite slabosť alebo závrat, okamžite si sadnite alebo ľahnite, kým tieto príznaky nezmiznú. Ak sa vyskytnú závraty pri vstávaní alebo mdloby, prosím čo najskôr informujte svojho lekára.

Urorec môže spôsobiť komplikácie počas operácie katarakty (operácia oka kvôli zákalu očnej šošovky, pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Je dôležité, aby ste okamžite informovali vášho očného lekára, ak užívate alebo ste v minulosti užívali Urorec.

Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

neobvyklá ejakulácia (počas pohlavného styku dochádza k výronu menšieho množstva spermií alebo nedochádza k žiadnej badateľnej ejakulácii, pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

závraty vrátane závratov pri vstávaní (pozri tiež vyššie, v tejto časti),

nádcha alebo upchatý nos,

hnačka.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

znížená sexuálna túžba,

nevoľnosť,

sucho v ústach,

ťažkosti s dosiahnutím alebo udržaním erekcie,

zrýchlená srdcová frekvencia,

príznaky alergickej reakcie postihujúcej kožu, ako napríklad vyrážka, svrbenie, žihľavka a vyrážka spôsobená liekom,

abnormálne výsledky pečeňových testov,

nízky krvný tlak.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

rýchle alebo nepravidelné búšenie srdca (tzv. palpitácie),

mdloby/strata vedomia.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

iné alergické reakcie s opuchom tváre alebo hrdla.

Neznáme (z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu výskytu)

vlajúca zrenica oka počas operácie oka kvôli zákalu očnej šošovky (katarakty) (pozri tiež vyššie, v tejto časti).

Prosím, kontaktujte svojho lekára, ak je váš sexuálny život ovplyvnený.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "G04CA04"

 • Silodyx - G04CA04

5.Ako uchovávať Urorec

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že balenie je poškodené alebo vykazuje príznaky manipulácie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Urorec obsahuje

Urorec 8 mg

Liečivo je silodozín. Každá kapsula obsahuje 8 mg silodozínu.

Ďalšie zložky sú predželatínovaný kukuričný škrob, manitol (E421), magnéziumstearát, laurylsulfát sodný, želatína, oxid titaničitý (E171).

Urorec 4 mg

Liečivo je silodozín. Každá kapsula obsahuje 4 mg silodozínu.

Ďalšie zložky sú predželatínovaný kukuričný škrob, manitol (E421), magnéziumstearát, laurylsulfát sodný, želatína, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Urorec a obsah balenia

Urorec 8 mg sú biele, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly.

Urorec 4 mg sú žlté, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly.

Urorec sa dodáva v baleniach obsahujúcich 5, 10, 20, 30, 50, 90, 100 kapsúl. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Recordati Ireland Ltd. Raheens East Ringaskiddy Co. Cork Írsko

Výrobca

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Via Matteo Civitali 1

20148 Milan

Taliansko

LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI

Parc Mécatronic

03410 Saint Victor

Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Recordati Ireland Ltd.

PharmaSwiss UAB

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 370 5 2790762

България

Luxembourg/Luxemburg

PharmaSwiss EOOD

Recordati Ireland Ltd.

Тел.: + 359 2 895 21 10

Tél/Tel: + 353 21 4379400

Česká republika

Magyarország

Herbacos Recordati s.r.o.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 420 466 741 915

Tel: + 353 21 4379400

Danmark

Malta

Recordati Ireland Ltd.

Focused Pharma Ltd.

Tlf: + 353 21 4379400

Tel: + 356 79426930

Deutschland

Nederland

Recordati Pharma GmbH

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 49 731 70470

Tel: + 353 21 4379400

Eesti

Norge

PharmaSwiss Eesti OÜ

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 372 6827400

Tlf: + 353 21 4379400

Ελλάδα

Österreich

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 30 210-6773822

Tel: + 353 21 4379400

España

Polska

Casen Recordati, S.L.

RECORDATI POLSKA sp. z o.o.

Tel: + 34 91 659 15 50

Tel: + 48 22 206 84 50

France

Portugal

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

Jaba Recordati, S.A.

Tél: + 33 1 45 19 10 00

Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

România

PharmaSwiss d.o.o.

Recordati România S.R.L.

Tel: +385 1 63 11 833

Tel: + 40 21 667 17 41

Ireland

Slovenija

Recordati Ireland Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 353 21 4379400

Tel: + 353 21 4379400

Ísland

Slovenská republika

Recordati Ireland Ltd.

Herbacos Recordati s.r.o.

Sími: + 353 21 4379400

Tel: + 420 466 741 915

Italia

Suomi/Finland

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati Ireland Ltd.

Tel: + 39 02 487871

Puh/Tel: + 353 21 4379400

Κύπρος

Sverige

G.C. Papaloisou Ltd.

Recordati Ireland Ltd.

Τηλ: + 357 22 49 03 05

Tel: + 353 21 4379400

Latvija

United Kingdom

PharmaSwiss UAB

Recordati Pharmaceuticals Ltd.

Tel: + 370 5 2790762

Tel: + 44 1491 576336

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis