Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valdoxan (agomelatine) – Označenie obalu - N06AX22

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuValdoxan
Kód ATC klasifikácieN06AX22
Látkaagomelatine
VýrobcaLes Laboratoires Servier

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Valdoxan 25 mg filmom obalené tablety agomelatín

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg agomelatínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

Pre ďalšie pokyny pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

42 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/08/499/001 7 filmom obalených tabliet [EU/1/08/499/002] 14 filmom obalených tabliet [EU/1/08/499/003] 28 filmom obalených tabliet [EU/1/08/499/004] 42 filmom obalených tabliet [EU/1/08/499/005] 56 filmom obalených tabliet [EU/1/08/499/006] 84 filmom obalených tabliet [EU/1/08/499/007] 98 filmom obalených tabliet [EU/1/08/499/008] 100 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Valdoxan 25 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Valdoxan 25 mg tablety agomelatín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Les Laboratoires Servier

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.INÉ

Po Ut St Št Pi So Ne

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis