Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuValtropin
Kód ATC klasifikácieH01AC01
Látkasomatropin
VýrobcaBioPartners GmbH

Valtropin

registrácie

 

somatropín

 

Toto je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Valt opin. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil liek a dospel k stanovisku

Valtropin je prášok a rozpúšťadlo, z ktorých sa pripravujeplatnosinjekčný roztok. Liek Valtropin obsahuje účinnú látku somatropín.

Čo je liek Valtropin?

lieku (tzv. referenčný liek), ktorý čuž jeenouv Európskej únii (EÚ) povolený, a že liek Valtropin a referenčný liek obsahujú rovnakú účinnú látku. Referenčným liekom pre liek Valtropin je Humatrope. Viac

Liek Valtropin je tzv. biologicky podobný liek. To znamená, že liek Valtropin je podobný biologickému

informácií o biologicky podobných liekoch sa nachádza v dokumente otázok a odpovedí, ktorý nájdete tu.

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Liek Valtropin sa používa aj na liečbu dospelých s výrazným deficitom rastového hormónu, ktorý sa začal v dospelosti alebo v detstve a pred liečbou ho treba potvrdiť príslušnými testami (substitučná liečba).

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Ako sa liek Valtropin užíva?

Liečba liekom Valtropin sa má vykonávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami so starostlivosťou

o pacientov s poruchami rastu. Liek Valtropin sa podáva formou podkožnej injekcie raz denne. Pacient alebo jeho opatrovateľ môžu vpichovať liek Valtropin sami po vyškolení lekárom alebo zdravotnou sestrou. Lekár vypočíta dávku individuálne pre každého pacienta na základe jeho hmotnosti a stavu. Táto dávka sa postupom času môže upravovať v závislosti od zmeny telesnej hmotnosti a odpovede na liečbu. Miesto injekcie sa musí meniť, aby sa predišlo lipoatrofii (strate podkožného tuku).

Akým spôsobom liek Valtropin účinkuje?

Rastový hormón je látka vylučovaná žľazou umiestnená v spodnej časti mozgu, ktorá sa volá hypofýza. Tento hormón podporuje rast v detstve a dospievaní a vplýva nato, ako telo zaobchádza s bielkovinami, tukmi a cukrami. Účinná látka lieku Valtropin, somatropín, je totožná ľudským rastovým hormónom.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Valtropin?

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Valtropin sú reakcie v mieste vpichu injekcie a hormonálne zmeny a v prípade dospelých bolesti hlavy, parestézia (nezvyčajné pocity, ako tŕpnutie a mravčenie), artralgia (bolesť kĺbov) a poruchy kĺbov. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Valtropin sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Liek Valtropin by nemali používať osoby, ktoré sú precitlivené (alergické) na somatropín alebo iné zložky lieku (rozpúšťadlo pre liek Valtropin obsahuje metakresol). Liek Valtropin sa nesmie používať

v prípade, že pacient trpí aktívnym tumorom alebo akútnou život ohrozujúcou chorobou. Liek Valtropin sa nesmie používať na podporu rastu u detí s uzavretými epifýzami (stav dlhých kostí po ukončení rastu). Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Valtropin

Prečo bol liek Valtropin povolený?

Výbor CHMP rozhodol, že v súlade s požiadavkami EÚ liek Valtropin preukázal porovnateľný profil kvality, bezpečnosti a účinnosti, ako má liek Humatrope. Výboru CHMP preto zastával názor, že tak, ako v prípade lieku Humatrope, prínos je väčší než identifikované riziká.

Ďalšie informácie o lieku Valtropin:

Dňa 24. apríla 2006 Európska komisia vydala spoločnosti BioPartners GmbH povolenie na uvedenie lieku Valtropin na trh platné v celej Európskej únii. Platnosť povolenia na uvedenie na trh bola po piatich rokoch predĺžená o ďalších päť rokov.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Valtropin sa nachádza na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Valtropin, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 03-2011

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtropin

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis