Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Označenie obalu - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuValtropin
Kód ATC klasifikácieH01AC01
Látkasomatropin
VýrobcaBioPartners GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Valtropin 5 mg/1,5 ml prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok somatropín

2.LIEČIVO

1 injekčná liekovka prášku obsahuje 5 mg (15 IU) somatropínu (3,33 mg/ml somatropínu po príprave pomocou 1,5 ml rozpúšťadla).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Prášok: glycín, manitol, dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosfo čnan sodný.

Úprava pH: hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková.

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

Rozpúšťadlo: metakrezol (ďalšie informácie v písomnej informácii pre používateľov) a voda na

injekciu.

platnos

 

 

 

 

 

 

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztokenou 1 injekčná liekovka obsahujúca 5 mg prášku.

1 naplnená injekčná striekačka obsahujúca 1,5 ml rozpúšťadla. č

Informácie o príprave a po žívaní, pozri písomnú informáciu pre používateľov.

5. SPÔSOB A CESTAukonPODANIA

s

6.ŠPECIÁLNELiek UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A DOHĽADU DETÍNa podkožné použitie

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po príprave pomocou dodávaného rozpúšťadla: môže sa uchovávať v chladničke počas 21 dní.

Po príprave pomocou vody na injekciu: musí sa použiť okamžite.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

 

 

 

 

registrácie

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Nemecko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

EU/1/06/335/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

ť

 

Č. šarže

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

enou

 

 

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

 

 

15.

č

 

 

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

 

 

Valtropin 5 mg/1,5sml

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA S PRÁŠKOM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Valtropin 5 mg/1,5 ml prášok na injekčný roztok somatropín

Na podkožné použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

registrácie

 

 

 

 

 

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

ť

 

Č. šarže

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

 

JEDNOTKÁCH

enou

 

 

 

 

 

 

5 mg (15 IU)

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INÉ

 

 

 

 

 

 

s

ukon

 

 

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

 

 

Liek

 

 

 

 

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA S ROZPÚŠŤADLOM

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Rozpúšťadlo pre Valtropin

Na podkožné použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

registrácie

 

 

 

 

 

 

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

Č. šarže

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

 

JEDNOTKÁCH

 

 

 

 

 

 

čenou

 

 

 

1,5 ml (voda na injekciu s metakrezolom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis