Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Označenie obalu - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVaniqa
Kód ATC klasifikácieD11AX
Látkaeflornithine
VýrobcaAlmirall, S.A.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

TEXT NA ŠKATULI

1.NÁZOV LIEKU

Vaniqa 11,5 % krém

Eflornitín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý gram krému obsahuje 115 mg eflornitínu (vo forme monohydrátu hydrochloridu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalej obsahuje: cetylalkohol a stearylalkohol; makrogol cetostearyléter; dimetikón; glycerylstearát; makrogol stearát; metylparabén (E218); tekutý parafín; fenoxyetanol; propylparabén (E216); purifikovanú vodu; stearylalkohol a hydroxid sodný (na úpravu pH).

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Krém 15 g 30 g 60 g

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Použitie na kožu.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po 6 mesiacoch po otvorení tubu zlikvidujte.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Španielsko.

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Vaniqa

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC: {číslo}

SN: {číslo}

NN: {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

TUBY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Vaniqa 11,5 % krém

Eflornitín

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Použitie na kožu.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po 6 mesiacoch po otvorení tubu zlikvidujte.

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

15 g

30 g

60 g

6.INÉ

Almirall, S.A.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis