Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD) (alendronic acid / colecalciferol) – Označenie obalu - M05BB03

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)
Kód ATC klasifikácieM05BB03
Látkaalendronic acid / colecalciferol
VýrobcaMerck Sharp

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE VANTAVO 70 mg/2 800 IU

1.NÁZOV LIEKU

VANTAVO 70 mg/2 800 IU tablety kyselina alendrónová/cholekalciferol

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej (vo forme trihydrátu sodnej soli) a 70 mikrogramov (2 800 IU) cholekalciferolu (vitamínu D3).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež: laktózu a sacharózu. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľku.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

2 tablety

4 tablety

6 tabliet

12 tabliet

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku.

Jedenkrát týždenne.

Na vnútorné použitie.

Užite jednu tabletu jedenkrát týždenne

Označte si deň v týždni, ktorý najviac vyhovuje vášmu režimu: PO

UT

ST ŠT PI SO NE

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/572/001 (2 tablety)

EU/1/09/572/002 (4 tablety)

EU/1/09/572/003 (6 tabliet)

EU/1/09/572/004 (12 tabliet)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

VANTAVO 70 mg

2 800 IU

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE VANTAVO 70 mg/2 800 IU

1. NÁZOV LIEKU

VANTAVO 70 mg/2 800 IU tablety

kyselina alendrónová/cholekalciferol

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE VANTAVO 70 mg/5 600 IU

1. NÁZOV LIEKU

VANTAVO 70 mg/5 600 IU tablety kyselina alendrónová/cholekalciferol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej (vo forme trihydrátu sodnej soli) a 140 mikrogramov (5 600 IU) cholekalciferolu (vitamínu D3).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež: laktózu a sacharózu. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľku.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

2 tablety

4 tablety

12 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľku.

Jedenkrát týždenne.

Na vnútorné použitie.

Užite jednu tabletu jedenkrát týždenne

Označte si deň v týždni, ktorý najviac vyhovuje vášmu režimu: PO

UT

ST ŠT PI SO NE

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou a svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/572/006 (2 tablety)

EU/1/09/572/007 (4 tablety)

EU/1/09/572/008 (12 tabliet)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

VANTAVO 70 mg

5 600 IU

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER PRE VANTAVO 70 mg/5 600 IU

1. NÁZOV LIEKU

VANTAVO 70 mg/5 600 IU tablety

kyselina alendrónová/cholekalciferol

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ V RÁMCI VONKAJŠIEHO OBALU (ŠKATUĽA)

Karta s inštrukciami

Dôležité informácie

Ako užívať tablety VANTAVO

1.Užite jednu tabletu jedenkrát týždenne.

2.Vyberte si deň v týždni, ktorý najviac vyhovuje vášmu režimu. Keď vo vybraný deň ráno vstanete z postele, prehltnite jednu tabletu VANTAVO (tabletu nedrvte, nežujte, ani ju nenechajte rozpustiť v ústach) a zapite ju plným pohárom vody (nie minerálnej vody) predtým, ako si vezmete prvé jedlo, nápoj alebo iné lieky.

3.Pokračujte vo svojej každodennej rannej činnosti. Môžete sedieť, stáť alebo sa prechádzať - len zostaňte úplne vzpriamená. Neľahnite si, nejedzte, nepite, ani neužívajte iné lieky aspoň 30 minút. Neľahnite si, pokiaľ nezjete prvé denné jedlo.

4.Pamätajte na to, aby ste užili VANTAVO jedenkrát každý týždeň v rovnaký deň tak dlho, ako vám lekár predpíše.

Ak vynecháte dávku, užite iba jednu tabletu VANTAVO nasledujúce ráno po tom, ako ste si to uvedomili. Neužívajte dve tablety v ten istý deň. Vráťte sa k užívaniu jednej tablety jedenkrát týždenne podľa pôvodného rozvrhu v deň, ktorý ste si zvolili.

Ďalšie dôležité informácie o tom, ako užívať VANTAVO, sú v písomnej informácii pre používateľku. Prečítajte si ju, prosím, pozorne.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis