Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velcade (bortezomib) – Označenie obalu - L01XX32

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVelcade
Kód ATC klasifikácieL01XX32
Látkabortezomib
VýrobcaJanssen-Cilag International NV

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA, VELCADE 1 mg

1.NÁZOV LIEKU

VELCADE 1 mg prášok na injekčný roztok bortezomib

2.LIEČIVO

Jedna injekčná liekovka obsahuje 1 mg bortezomibu (ako ester kyseliny boritej s manitolom).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Manitol (E421), dusík

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na injekčný roztok 1 injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Len na intravenózne použitie.

Len na jednorazové použitie. Nepodávajte inými spôsobmi.

Intravenózne použitie: Na dosiahnutie výslednej koncentrácie 1 mg/ml pridajte 1 ml 0,9 % injekčného roztoku chloridu sodného.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

CYTOTOXICKÉ. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Injekčnú liekovku uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Každý nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/274/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA VELCADE 1 mg

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

VELCADE 1 mg prášok na injekčný roztok bortezomib

Len na intravenózne použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 mg

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA, VELCADE 3,5 mg

1. NÁZOV LIEKU

VELCADE 3,5 mg prášok na injekčný roztok bortezomib

2. LIEČIVO

Jedna injekčná liekovka obsahuje 3,5 mg bortezomibu (ako ester kyseliny boritej s manitolom).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Manitol (E421), dusík

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na injekčný roztok 1 injekčná liekovka

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Len na subkutánne alebo intravenózne použitie.

Len na jednorazové použitie. Nepodávajte inými spôsobmi.

Subkutánne použitie: Na dosiahnutie výslednej koncentrácie 2,5 mg/ml pridajte 1,4 ml 0,9 % injekčného roztoku chloridu sodného.

Intravenózne použitie: Na dosiahnutie výslednej koncentrácie 1 mg/ml pridajte 3,5 ml 0,9 % injekčného roztoku chloridu sodného.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

CYTOTOXICKÉ. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte injekčnú liekovku v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Každý nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku majú byť zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/04/274/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA VELCADE 3,5 mg SNÍMATEĽNÁ NÁLEPKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

VELCADE 3,5 mg prášok na injekčný roztok bortezomib

Len na subkutánne alebo intravenózne použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3,5 mg

6. INÉ

Len na jednorazové použitie.

Nepodávajte inými spôsobmi.

Subkutánne použitie: Na dosiahnutie výslednej koncentrácie 2,5 mg/ml pridajte 1,4 ml 0,9 % injekčného roztoku chloridu sodného.

Intravenózne použitie: Na dosiahnutie výslednej koncentrácie 1 mg/ml pridajte 3,5 ml 0,9 % injekčného roztoku chloridu sodného.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte injekčnú liekovku v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tu odlepte.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis