Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ventavis (iloprost) – Označenie obalu - B01AC11

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVentavis
Kód ATC klasifikácieB01AC11
Látkailoprost
VýrobcaBayer Schering Pharma AG

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA

30 AMPULIEK PO 2 ML

90 AMPULIEK PO 2 ML

90 (3 x 30) AMPULIEK PO 2 ML

100 AMPULIEK PO 2 ML

300 AMPULIEK PO 2 ML

300 (10 x 30) AMPULIEK PO 2 ML

1.NÁZOV LIEKU

Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2.LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 2 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač

30 ampuliek po 2 ml

90 ampuliek po 2 ml

Multipak: 90 (3 x 30) ampuliek po 2 ml 100 ampuliek po 2 ml

300 ampuliek po 2 ml

Multipak: 300 (10 x 30) ampuliek po 2 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pre podanie rozprašovacím systémom Venta-Neb.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/03/255/001

[30 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/006

[90 x 2 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/007

[90 (3 x 30)

 

x 2 ml]

 

EU/1/03/255/002

[100 x 2 ml]

 

 

EU/1/03/255/003

[300 x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 10 mikrogramov/ml; 2 ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VNÚTORNÁ ŠKATUĽA BEZ POŽIADAVIEK BLUE BOXU

BALENIE S 30 AMPULKAMI V ŠKATULI S 90 (3 X 30) AMPULKAMI PO 2 ML BALENIE S 30 AMPULKAMI V ŠKATULI S 300 (10 X 30) AMPULKAMI PO 2 ML

1. NÁZOV LIEKU

Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 2 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač

30 ampuliek po 2 ml. Jednotlivé časti multipaku sa nemôžu predávať samostatne.

Časť multipaku s obsahom 90 ampuliek po 2 ml. Časť multipaku s obsahom 300 ampuliek po 2 ml.

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pre podanie rozprašovacím systémom Venta-Neb.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

EU/1/03/255/007

 

 

 

[90 (3 x 30) x 2 ml]

 

EU/1/03/255/008

[300 (10 x 30) x 2 ml]

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 10 mikrogramov/ml; 2 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Neaplikovateľné.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

Neaplikovateľné.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽA

30 AMPULIEK PO 1 ML

42 AMPULIEK PO 1 ML

168 (4 x 42) AMPULIEK PO 1 ML

1. NÁZOV LIEKU

Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač. 30 ampuliek po 1 ml 42 ampuliek po 1 ml

Multipak: 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pre podanie rozprašovacím systémom Breelib alebo I–Neb.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

EU/1/03/255/004

 

 

 

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/011

[42 x 1 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/005

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 10 mikrogramov/ml; 1 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽA

168 (4 x 42) AMPULIEK PO 1 ML ZABALENÝCH SPOLU SO SPOTREBNOU SÚPRAVOU BREELIB

1. NÁZOV LIEKU

Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač.

Multipak: 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml zabalených spolu so spotrebnou súpravou Breelib (obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pre podanie rozprašovacím systémom Breelib.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/03/255/013 [168 (4 x 42) x 1 ml] zabalené spolu so spotrebnou súpravou Breelib (obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 10 mikrogramov/ml; 1 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VNÚTORNÁ ŠKATUĽA BEZ POŽIADAVIEK BLUE BOXU

BALENIE SO 42 AMPULKAMI V ŠKATULI SO 168 (4 X 42) AMPULKAMI PO 1 ML BALENIE SO 42 AMPULKAMI V ŠKATULI SO 168 (4 X 42) AMPULKAMI PO 1 ML ZABALENÝMI SPOLU SO SPOTREBNOU SÚPRAVOU BREELIB

1. NÁZOV LIEKU

Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramov iloprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač.

42 ampuliek po 1 ml. Jednotlivé časti multipaku sa nemôžu predávať samostatne.

Časť multipaku s obsahom 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml.

Časť multipaku obsahujúceho 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml zabalených spolu so spotrebnou súpravou Breelib (obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

EU/1/03/255/005

 

 

 

 

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/013

[168 (4 x 42) x 1 ml]

zabalené spolu so spotrebnou súpravou Breelib

 

 

(obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

 

 

 

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 10 mikrogramov/ml; 1 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Neaplikovateľné.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

Neaplikovateľné.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

AMPULKA S 1 ML

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

Inhalačné použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

AMPULKA S 2 ML

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Ventavis 10 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

Inhalačné použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2ml

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA

30 AMPULIEK PO 1 ML

42 AMPULIEK PO 1 ML

168 (4 x 42) AMPULIEK PO 1 ML

1. NÁZOV LIEKU

Ventavis 20 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 1 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač.

30 ampuliek po 1 ml.

42 ampuliek po 1 ml.

Multipak obsahujúci 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml.

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pre podanie rozprašovacím systémom Breelib alebo I–Neb.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

 

EU/1/03/255/009

 

 

 

[30 x 1 ml]

 

EU/1/03/255/012

[42 x 1 ml]

 

 

 

EU/1/03/255/010

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

Na podávanie pomocou rozprašovača I–Neb.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 20 mikrogramov/ml; 1 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽA

168 (4 x 42) AMPULIEK PO 1 ML ZABALENÝCH SPOLU SO SPOTREBNOU SÚPRAVOU BREELIB

1. NÁZOV LIEKU

Ventavis 20 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 1 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač

Multipak: 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml zabalených spolu so spotrebnou súpravou Breelib (obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pre podanie rozprašovacím systémom Breelib.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/03/255/014 [168 (4 x 42) x 1 ml] zabalené spolu so spotrebnou súpravou Breelib (obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 20 mikrogramov/ml; 1 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VNÚTORNÁ ŠKATUĽA BEZ POŽIADAVIEK BLUE BOXU

BALENIE SO 42 AMPULKAMI V ŠKATULI SO 168 (4 X 42) AMPULKAMI PO 1 ML BALENIE SO 42 AMPULKAMI V ŠKATULI SO 168 (4 X 42) AMPULKAMI PO 1 ML ZABALENÝMI SPOLU SO SPOTREBNOU SÚPRAVOU BREELIB

1. NÁZOV LIEKU

Ventavis 20 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

2. LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu (ako iloprostyltrometamol). Každá ampulka s 1 ml roztoku obsahuje 20 mikrogramov iloprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky:

trometamol, 96 % etanol, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Roztok pre rozprašovač.

42 ampuliek po 1 ml. Jednotlivé časti multipaku sa nemôžu predávať samostatne.

Časť multipaku s obsahom 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml.

Časť multipaku obsahujúceho 168 (4 x 42) ampuliek po 1 ml zabalených spolu so spotrebnou súpravou Breelib (obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Inhalačné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Nemecko

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

EU/1/03/255/010

 

 

 

 

[168 (4 x 42) x 1 ml]

 

EU/1/03/255/014

[168 (4 x 42) x 1 ml]

zabalené spolu so spotrebnou súpravou Breelib

 

 

(obsahujúcou 1 náustok a 1 medikačnú komoru).

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

Č. šarže

 

 

 

 

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ventavis 20 mikrogramov/ml; 1 ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Neaplikovateľné.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

Neaplikovateľné.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

AMPULKA S 1 ML

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Ventavis 20 mikrogramov/ml roztok pre rozprašovač iloprost

Inhalačné použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis