Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Označenie obalu - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVfend
Kód ATC klasifikácieJ02AC03
Látkavoriconazole
VýrobcaPfizer Limited

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Blistrové balenie pre 50 mg filmom obalené tablety – balenie po 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 50 mg filmom obalené tablety vorikonazol

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 50 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

2 filmom obalené tablety

10 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

20 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

50 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

Zalepené balenie.

Nepoužívajte, ak bola škatuľka otvorená.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/001 2 filmom obalené tablety

EU/1/02/212/002 10 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/003 14 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/004 20 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/005 28filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/006 30 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/007 50 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/008 56 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/009 100 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

VFEND 50 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Blistrová fólia pre 50 mg filmom obalené tablety (všetky blistrové balenia)

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 50 mg filmom obalené tablety vorikonazol

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Ltd (ako logo držiteľa rozhodnutia o registrácii)

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

Vonkajšie balenie s fľaškou a štítok na fľaške pre 50 mg filmom obalené tablety – balenie po 2, 30, 100

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 50 mg filmom obalené tablety vorikonazol

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 50 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

2 filmom obalené tablety

30 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/010 2 filmom obalené tablety

EU/1/02/212/011 30 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/012 100 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

VFEND 50 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Blistrové balenie pre 200 mg filmom obalené tablety – balenie po 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 200 mg filmom obalené tablety vorikonazol

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 200 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

2 filmom obalené tablety

10 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

20 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

50 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie

Zalepené balenie.

Nepoužívajte, ak bola škatuľka otvorená.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/013 2 filmom obalené tablety

EU/1/02/212/014 10 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/015 14 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/016 20 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/017 28 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/018 30 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/019 50 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/020 56 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/021 100 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

VFEND 200 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Blistrová fólia pre 200 mg filmom obalené tablety (všetky blistrové balenia)

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 200 mg filmom obalené tablety vorikonazol

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Ltd (ako logo držiteľa rozhodnutia o registrácii)

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

Vonkajšie balenie s fľaškou a štítok na fľaške pre 200 mg filmom obalené tablety – balenie po 2, 30, 100

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 200 mg filmom obalené tablety vorikonazol

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 200 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

2 filmom obalené tablety

30 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/022 2 filmom obalené tablety

EU/1/02/212/023 30 filmom obalených tabliet

EU/1/02/212/024 100 filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

VFEND 200 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia papierová škatuľka

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 200 mg prášok na infúzny roztok vorikonazol

2.LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 200 mg vorikonazolu.

Po rekonštitúcii každý ml obsahuje 10 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocná látka: sodná soľ sulfobutoxybetadexu. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na infúzny roztok

1 injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pred použitím rozpustite a narieďte.

Len na intravenózne použitie.

Nepodávať ako bolusovú dávku v injekcii.

Injekčná liekovka na jednorazové použitie

Infúziu podávajte maximálnou rýchlosťou 3 mg/kg za hodinu.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii: 24 hodín, ak sa uchováva pri 2 C – 8 C.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/025

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia papierová škatuľka

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 200 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok vorikonazol

2.LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 200 mg vorikonazolu.

Po rekonštitúcii každý ml obsahuje 10 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

50 ml infúzny vak obsahujúci 0,9 % chloridu sodného.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Každé balenie obsahuje:

1 injekčnú liekovku VFENDU na infúzny roztok (injekčná liekovka na jednorazové použitie) 1 obal

1 adaptér injekčnej liekovky

1 injekčnú striekačku

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Pred použitím rozpustite a narieďte.

Na intravenózne použitie.

Nepodávať ako bolusovú dávku v injekcii.

Nepoužívajte s inými liekmi.

Infúziu podávajte maximálnou rýchlosťou 3 mg/kg za hodinu.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii: 24 hodín, ak sa uchováva pri 2 C – 8 C.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/027

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

Pokyny na použitie – prosím riaďte sa podľa obrázkového návodu, aby ste porozumeli, ako používať tento liek.

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Štítok na injekčnej liekovke

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

VFEND 200 mg prášok na infúzny roztok vorikonazol

Na intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím rozpustite a narieďte – pozri písomnú informáciu pre používateľa. Infúziu podávajte maximálnou rýchlosťou 3 mg/kg za hodinu.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

200 mg (10 mg/ml)

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Štítok na obale

1.NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

Rozpúšťadlo na VFEND prášok na infúzny roztok chlorid sodný 0,9 % vo vode na injekcie

Na intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Nepodávať ako bolusovú dávku v injekcii.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

50 ml

6.INÉ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia papierová škatuľka

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 40 mg/ml prášok na perorálnu suspenziu vorikonazol

2.LIEČIVO

1 ml rekonštituovanej suspenzie obsahuje 40 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež sacharózu. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na perorálnu suspenziu

1 fľaška so 45 g

Odmerná nádobka (kalibrovaná na 23 ml), 5 ml perorálna striekačka a tlakový adaptér na fľašku

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie po rozpustení.

Fľašku pred použitím približne 10 sekúnd pretrepte.

Použite injekčnú striekačku dodanú v balení na odmeranie správnej dávky.

Pokyny na prípravu:

Poklepte fľašku, aby sa prášok uvoľnil.

Pridajte 46 ml vody a približne 1 minútu poriadne pretrepte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zvyšok suspenzie sa má znehodnotiť 14 dní po rozpustení.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Prášok: pred rekonštitúciou uchovávajte v chladničke.

Pripravená perorálna suspenzia:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/026

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

VFEND 40 mg/ml

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Fľaška

1.NÁZOV LIEKU

VFEND 40 mg/ml prášok na perorálnu suspenziu vorikonazol

2.LIEČIVO

1 ml pripravenej suspenzie obsahuje 40 mg vorikonazolu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje tiež sacharózu. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na perorálnu suspenziu 45 g

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie po rozpustení.

Fľašku pred použitím približne 10 sekúnd pretrepte.

Použite injekčnú striekačku dodanú v balení na odmeranie správnej dávky.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zvyšok suspenzie sa má znehodnotiť 14 dní po rozpustení.

Dátum exspirácie pripravenej suspenzie:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Prášok: pred rekonštitúciou uchovávajte v chladničke.

Pripravená perorálna suspenzia:

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Fľašku udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/212/026

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

[Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.]

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis