Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victrelis (boceprevir) – Písomná informácia pre používateľa - J05AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVictrelis
Kód ATC klasifikácieJ05AE
Látkaboceprevir
VýrobcaMerck Sharp

Písomná informácia pre používateľa

Victrelis 200 mg tvrdé kapsuly

Boceprevir

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1.Čo je Victrelis a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Victrelis

3.Ako užívať Victrelis

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Victrelis

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Victrelis a na čo sa používa

Čo je Victrelis

Victrelis obsahuje liečivo boceprevir, ktoré pomáha bojovať proti infekcii vírusom hepatitídy C tým, že zastavuje množenie vírusu. Victrelis sa musí vždy užívať spolu s dvoma ďalšími liečivami. Tieto liečivá sa nazývajú peginterferón alfa a ribavirín. Victrelis sa nesmie užívať samostatne.

Na čo sa Victrelis používa

Victrelis sa v kombinácii s peginterferónom alfa a ribavirínom používa u dospelých na liečbu chronickej infekcie vírusom hepatitídy C (nazývanej tiež infekcia HCV).

Victrelis sa môže používať u dospelých, ktorí neboli predtým liečení na infekciu HCV alebo ktorí predtým užívali lieky nazývané „interferóny“ a „pegylované interferóny“.

Ako Victrelis účinkuje

Victrelis potláča priamu replikáciu vírusu a týmto spôsobom prispieva k znižovaniu množstva vírusu hepatitídy C vo vašom tele.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Victrelis

Neužívajte Victrelis v kombinácii s peginterferónom alfa a ribavirínom, ak:

ste alergický na boceprevir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

ste tehotná,

máte ochorenie nazývané „autoimunitná hepatitída“,

užívate bepridil, pimozid, lurazidon, midazolam užívaný ústami, triazolam užívaný ústami, simvastatín, lovastatín, alfuzosín, silodozín, liečivá zo skupiny námeľových alkaloidov (ako sú dihydroergotamín, ergometrín, ergotamín alebo metylergometrín), lumefantrín, halofantrín, kvetiapín alebo inhibítory tyrozínkinázy.

Neužívajte Victrelis, ak sa vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečím istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete Victrelis.

Pripomienka: Predtým ako začnete užívať Victrelis, prečítajte si tiež časť „Neužívajte“ v písomných informáciách pre používateľa peginterferónu alfa a ribavirínu.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať svoj liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

ste niekedy mali ochorenie krvi, ako je anémia (keď máte málo zdravých červených krviniek, ktoré prenášajú kyslík vo vašom tele),

ste niekedy mali ochorenie krvi, ako je neutropénia (nedostatok určitého typu bielych krviniek). Neutropénia ovplyvňuje schopnosť organizmu bojovať proti infekciám.

ste niekedy mali ochorenie krvi, ako je pancytopénia (kombinácia nízkeho počtu krvných doštičiek a červených a bielych krviniek),

máte zlyhanie pečene,

okrem infekcie hepatitídy C máte iné ochorenie pečene,

máte HIV (vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti) alebo ste niekedy mali akékoľvek iné ochorenie imunitného systému,

ste príjemca transplantovaného orgánu,

máte hepatitídu C iného genotypu ako genotyp 1,

ste pacient, u ktorého predchádzajúca liečba inhibítorom HCV proteázy zlyhala,

vy alebo niekto z vašej rodiny má nepravidelný rytmus srdca, najmä stav nazývaný „predĺženie QT intervalu“,

máte nízku hladinu draslíka v krvi (hypokaliémia).

Ak sa vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného (alebo si nie ste niečím istý), porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Victrelis.

Počas užívania Victrelisu v kombinácii s ribavirínom a peginterferónom alfa boli hlásené závažné alergické reakcie. Pre viac informácií pozri „Možné vedľajšie účinky“.

Vyšetrenia

Váš lekár vám bude robiť pravidelné vyšetrenia krvi. Tieto vyšetrenia krvi sa robia z viacerých dôvodov:

aby váš lekár vedel, či u vás liečba účinkuje,

aby pomohli vášmu lekárovi rozhodnúť sa, ako dlho sa budete Victrelisom liečiť,

aby sa sledovali vedľajšie účinky.

Iné lieky a Victrelis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto zahŕňa aj lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné prípravky.

Victrelis hlavne neužívajte, ak užívate ktorékoľvek z nasledujúcich liečiv:

alfuzosín a silodozín – používajú sa na liečbu príznakov zväčšenej prostaty,

bepridil – používa sa pri problémoch so srdcom,

pimozid alebo lurazidon – používa sa pri psychických problémoch,

midazolam užívaný ústami alebo triazolam užívaný ústami – liečivá s tlmiacim účinkom na centrálny nervový systém podávané ústami,

statíny (na liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu) – simvastatín alebo lovastatín,

liečivá zo skupiny námeľových alkaloidov, ako sú dihydroergotamín, ergometrín, ergotamín alebo metylergometrín – používajú sa pri migréne a histamínových bolestiach hlavy (cluster headache),

lumefantrín a halofantrín – liečivá proti malárii,

kvetiapín – používa sa na liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a veľkej depresívnej poruchy,

inhibítory tyrozínkinázy – liečivá proti rakovine.

Ak užívate ktorékoľvek z vyššie uvedených liečiv, Victrelis neužívajte. Ak si nie ste niečím istý, predtým ako začnete užívať Victrelis, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Svojho lekára alebo lekárnika tiež informujte, ak užívate ktorýkoľvek liek z nasledujúcich:

lieky na zabránenie otehotneniu – drospirenón,

liečivá indukujúce CYP3A4 (ako sú antibiotiká – rifampicín a antiepileptiká – karbamazepín, fenobarbital, fenytoín),

liečivá proti arytmii – amiodarón, chinidín,

antimikrobiálne liečivo – pentamidín,

niektoré neuroleptiká,

liečivá proti hubovým infekciám – ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol,

nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy HIV – efavirenz, etravirín,

inhibítory HIV proteázy – atazanavir, darunavir, lopinavir, ritonavir,

liečivá na upokojenie podávané vnútrožilovo – benzodiazepíny (napr. alprazolam, midazolam, triazolam),

liečivá na potlačenie imunitného systému – takrolimus, sirolimus, cyklosporín,

vybrané statíny (na liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu) – atorvastatín alebo pravastatín,

metadón,

hormonálnu substitučnú liečbu – lieky na báze estrogénu,

liečivá používané na zníženie krvného tlaku – blokátory vápnikového kanála (napr. amlodipín, diltiazem, felodipín, nikardipín, nifedipín, nizoldipín, verapamil),

liečivá používané na liečbu príznakov zväčšenej prostaty – doxazosín a tamsulozín,

warfarín a iné podobné liečivá nazývané antagonisty vitamínu K, ktoré sa používajú na riedenie krvi. Váš lekár možno bude musieť zvýšiť frekvenciu vyšetrení krvi, aby skontroloval zrážanie vašej krvi.

Tehotenstvo a dojčenie

Vzhľadom na to, že sa Victrelis užíva s ribavirínom, musí sa zabrániť otehotneniu. Ribavirín môže byť veľmi škodlivý pre nenarodené dieťa. Preto, ak existuje akákoľvek možnosť otehotnenia, musíte vy

a váš partner dodržiavať vo svojej sexuálnej aktivite osobitné opatrenia:

-ak ste žena v plodnom veku, ktorá užíva ribavirín:

musíte mať negatívny tehotenský test pred začatím liečby, každý mesiac v priebehu liečby

a počas 4 mesiacov po jej ukončení. Počas užívania ribavirínu a počas 4 mesiacov po ukončení liečby musíte používať účinné prostriedky na zabránenie počatiu. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

-ak ste muž, ktorý užíva ribavirín:

nemajte pohlavný styk s tehotnou ženou bez použitia prezervatívu. Zníži to možnosť, že ribavirín zostane v tele ženy. Ak vaša partnerka nie je tehotná, ale je v plodnom veku, musí si robiť tehotenský test každý mesiac počas liečby a počas 7 mesiacov po ukončení liečby. Vy alebo vaša partnerka musíte používať účinné prostriedky na zabránenie počatiu počas užívania ribavirínu a počas ďalších 7 mesiacov po ukončení liečby. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.

Je možné, že sa boceprevir vylučuje do ľudského mlieka. Ak dojčíte, váš lekár vám odporučí, aby ste prerušili dojčenie alebo vysadili Victrelis počas dojčenia.

Pripomienka: Predtým ako začnete užívať Victrelis, prečítajte si, prosím, tiež časť „Tehotenstvo a dojčenie“ v písomných informáciách pre používateľa peginterferónu alfa a ribavirínu.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Victrelis neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá alebo používať nástroje alebo stroje. Kombinácia Victrelisu, peginterferónu alfa a ribavirínu však u vás môže spôsobiť pocit únavy, slabosti a pocit točenia hlavy, zmeny krvného tlaku, zmätenosť alebo problémy s ostrým videním. Ak sa tak stane, neveďte vozidlá ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje.

Victrelis obsahuje laktózu

Victrelis obsahuje laktózu (typ cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo máte poruchu trávenia niektorých cukrov (máte neznášanlivosť niektorých cukrov), ako je lapónsky deficit laktázy alebo glukózo-galaktózová malabsorpcia, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.Ako užívať Victrelis

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Akú dávku užiť

Odporúčaná dávka Victrelisu je 4 kapsuly trikrát denne (celkovo 12 kapsúl za deň). Kapsuly užite ráno, popoludní a večer s jedlom alebo s malým občerstvením. Užívanie bez jedla môže u vás závažne znížiť pravdepodobnosť úspechu liečby.

Ako užívať tento liek

Odlúpnite fóliu, aby ste sa dostali ku kapsule – kapsulu nepretláčajte cez blister, pretože pretlačenie kapsuly cez blister môže rozlomiť kapsulu.

Tento liek užite ústami.

Tento liek sa má užívať s jedlom alebo s malým občerstvením.

Victrelis sa vždy užíva v kombinácii s peginterferónom alfa a ribavirínom.

Dĺžka podávania týchto liekov bude závisieť od vašej odpovede a liečebného plánu.

Pripomienka: Predtým ako začnete užívať Victrelis, prečítajte si, prosím, tiež časť „Možné vedľajšie účinky“ v písomných informáciách pre používateľa peginterferónu alfa a ribavirínu.

Ak užijete viac Victrelisu, ako máte

Ak užijete viac Victrelisu, ako máte, oznámte to svojmu lekárovi alebo okamžite choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť.

Ak zabudnete užiť Victrelis

Ak zabudnete užiť dávku a do vašej ďalšej dávky ostávajú viac ako 2 hodiny, užite vynechanú dávku s jedlom. Potom pokračujte v užívaní vašich kapsúl ako zvyčajne.

Ak však ostávajú do vašej ďalšej dávky menej ako 2 hodiny, zabudnutú dávku preskočte.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako postupovať, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak prestanete užívať Victrelis

Neprestaňte užívať Victrelis, pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, pretože vaša liečba nemusí účinkovať.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri tomto lieku sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:

Prestaňte užívať Victrelis a okamžite navštívte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek

z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc:

ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, sipot, žihľavka, svrbenie, opuch tváre, očí, pier, jazyka alebo hrdla – sú to prejavy alergickej reakcie.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

Celkové: bolesť hlavy; zimnica, horúčka; pocit na vracanie (nevoľnosť); príznaky podobné chrípke, pocit závratu, nedostatok energie; neschopnosť zaspať; slabá chuť do jedla, úbytok telesnej hmotnosti; dýchavičnosť

Ústa, nos alebo hrdlo: kašeľ; sucho v ústach; zmenená chuť

Koža a vlasy: suchá koža, svrbenie, vyrážka; vypadávanie alebo rednutie vlasov

Kĺby a svaly: nezvyčajná slabosť; bolestivé, opuchnuté kĺby; bolesť svalov, ktorá nie je spôsobená cvičením

Žalúdok a črevá: hnačka; vracanie

Psychické poruchy: pocit úzkosti; pocit hlbokého smútku alebo bezcennosti (depresia); pocit podráždenosti, napätia a nepokoja

Krv: nízky počet červených krviniek (anémia), znížený počet červených krviniek – prejavy môžu zahŕňať pocit únavy, bolesť hlavy, dýchavičnosť pri námahe; nízky počet neutrofilov (neutropénia), nízky počet bielych krviniek – prejavy môžu zahŕňať častejší výskyt infekcií ako zvyčajne – vrátane horúčky, závažnej zimnice, bolesti hrdla alebo vredov v ústach

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

Celkové: tras; mdloba; ťažkosti s dýchaním; pocit smädu; poruchy spánku; pulzujúca bolesť hlavy; celkový pocit nevoľnosti; pocit točenia sa

Oči alebo uši: suché oči; zvonenie v ušiach; zmeny vo vašom videní

Ústa, nos alebo hrdlo: bolesť v ústach, bolesť zubov; bolesť pri prehĺtaní; krvácanie z nosa, upchatý nos; zmena vo vnímaní vône; bolesť a vyvýšené ložiská v ústach; pocit veľkého smädu so suchom v ústach alebo suchou kožou; opuch štítnej žľazy, krku alebo hlasiviek; znížená činnosť štítnej žľazy, bolesť alebo opuch v ústach, pocit pálenia na jazyku; pocit tlaku alebo plnosti v nose, lícach a za očami – niekedy s pulzujúcou bolesťou, horúčkou alebo upchatým nosom (sinusitída)

Koža a vlasy: opary, tŕpnutie alebo znecitlivenie kože; znížené vnímanie alebo cit pre dotyk; kožná vyrážka, fľakatá kožná vyrážka, červená koža; vyvýšená červená kožná vyrážka niekedy s pľuzgiermi naplnenými hnisom; horúca citlivá a červená koža, niekedy s horúčkou

a zimnicou; zvýšené potenie; kožné ochorenie s hrubými červenými škvrnami na koži – často so striebristými šupinami

Kĺby a svaly: svalový kŕč; pocit únavy, svalová slabosť, pocit chladu; bolesť chrbta, bolesť krku, bolesť rúk alebo nôh

Žalúdok a črevá: bolesť v žalúdku a na hornej pravej strane žalúdka alebo v chrbte; pocit pálenia v žalúdku, žalúdočná nevoľnosť; pocit plnosti, grganie (odgrgnutie)

Análny otvor: vetry (plynatosť); hemoroidy; problémy s vyprázdňovaním stolice (zápcha) Močové cesty: návšteva toalety kvôli potrebe močiť častejšie ako zvyčajne

Pohlavné orgány: pokles sexuálnej túžby; ťažkosti s dosiahnutím alebo udržaním erekcie Psychické poruchy: zmeny nálady, pocit nepokoja; strata pamäti, problémy so sústredením sa Hrudník: ťažkosti s dýchaním; nepríjemný pocit v hrudníku, bolesť v hrudníku; pocit ťažoby v hrudníku s ťažkosťami pri dýchaní alebo sipotom

Srdce alebo obehová sústava: rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca; vysoký alebo nízky krvný tlak

Krv: znížený počet krvných doštičiek – prejavy môžu zahŕňať krvácanie alebo tvorbu modrín ľahšie ako zvyčajne; vysoké hladiny cukru (glukózy) v krvi, vysoké hladiny triglyceridov

v krvi; vysoké hladiny kyseliny močovej v krvi; kombinácia nízkeho počtu krvných doštičiek a červených a bielych krviniek (pancytopénia); závažné zníženie počtu neutrofilov (agranulocytóza).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Celkové: závrat, zápal kĺbov; zvýšený sklon ku krvácaniu; opuchnuté krčné uzliny alebo uzliny v podpazuší alebo v slabinách; silné pálenie alebo bodavá bolesť; zvýšená citlivosť na svetlo, zvuk, vône alebo na chute jedla; cukrovka

Oči alebo uši: ružové oko; bolesť oka; hluchota; ťažkosti so sluchom; opuch okolo očného viečka; zvýšené slzenie; výtok tekutiny z ucha alebo oka; nezvyčajný pocit okolo oka, červená škvrna na očnom bielku; zožltnutie bielej časti očí alebo pokožky

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "J05AE "

 • Incivo - J05AE

Ústa, nos alebo hrdlo: zachrípnutie, sucho v hrdle alebo pier; bolestivé alebo krvácajúce ďasná; citlivosť alebo bolesť zubov; opuchnutý jazyk so zmenenou farbou alebo vredmi; pľuzgiere na jazyku; silná bolesť pri prehĺtaní; bolesť na hrudníku v blízkosti pľúc; bolesť hrudníka, ktorá sa zhoršuje pri hlbokom nádychu; nekontrolované slinenie; zvýšená činnosť štítnej žľazy

Koža a vlasy: žihľavka; otvorená rana; neznášanlivosť tepla; výrazne červená tvár; bledá tvár; žlto sfarbená koža; vyrážka spôsobená slnečným svetlom; zle hojaca sa rana

Chodidlá alebo ruky, alebo nohy, alebo ramená: pocit bolesti, znecitlivenie, tŕpnutie alebo pichanie; krvná zrazenina v žile; pocit chladu v ruke alebo nohe; bolestivý zápal kĺbov, najčastejšie na chodidle (dna)

Žalúdok a črevá: bolesť v dolnej časti žalúdka; zápal podžalúdkovej žľazy

Močové cesty: bolesť pri močení; pocit pálenia alebo ťažkosti pri močení; prebudenie sa niekoľkokrát počas noci kvôli potrebe močiť

Konečník alebo análny otvor: svrbenie análneho otvoru; neschopnosť vyprázdniť sa alebo zafarbená stolica; častejšie vyprázdňovanie čriev; krvácanie z análneho otvoru

Pohlavné orgány: vynechaná menštruácia; silná alebo predĺžená menštruácia; krvácanie

z maternice (t.j. predĺžené > 7 dňové krvácanie alebo silné krvácanie v nepravidelných alebo častejších intervaloch ako zvyčajne, krvácanie vyskytujúce sa u žien po menopauze minimálne 6 mesiacov až 1 rok po ukončení menštruačných cyklov)

Psychické poruchy: hnev; nepriateľský postoj alebo správanie; ohrozujúce správanie; problémy so zneužívaním liekov, neobvyklé správanie; pocit zmätenosti; samovražedné myšlienky; náhly pocit veľkého strachu alebo obavy; pocit prenasledovania; ťažkosti s riešením problémov

Svaly: bolesť v kostiach; miestna alebo šíriaca sa bolesť Hrudník: zápal pľúc

Srdce alebo obehová sústava: neobvyklý alebo rýchly tlkot srdca; ochorenie srdca spôsobené slabým prietokom krvi v srdci

Krv: nízke hladiny draslíka v krvi, vysoké hladiny vápnika v krvi

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

Celkové: ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním, nádor štítnej žľazy; infekcia krvi; opuch alebo hrče v orgánoch tela; ochorenie, ktoré vedie k zvyšujúcemu sa ochrnutiu svalov; ochorenie mozgu – prejavy môžu zahŕňať bolesť hlavy a horúčku, ochrnutie časti tela, stuhnutý krk alebo citlivosť na svetlo

Oči alebo uši: bolesť ucha

Koža a vlasy: začervenanie kože; bakteriálna infekcia kože

Žalúdok a črevá: problémy s trávením jedla; vracanie krvi; vracanie, hnačka a silná (abdominálna) bolesť v pravej hornej časti žalúdka

Pohlavné orgány: zníženie počtu spermií

Psychické poruchy: zmeny nálady; pocit, akoby sa vám rozpadal život; videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné (halucinácie); samovražedné myšlienky (o samovražde), pokus o samovraždu; pocit veľkého šťastia (mánia) a následne pocit hlbokého smútku alebo bezcennosti

Hrudník: dýchavičnosť v ľahu; závažná infekcia pľúc, ako je zápal pľúc; ostrá bolesť

v hrudníku, ktorá sa zhoršuje pri dýchaní; bolesť za hrudnou kosťou, ktorá sa môže šíriť do krku a ramien

Srdce alebo obehová sústava: srdcový infarkt; zastavenie dýchania; krvná zrazenina v nohe alebo ruke; znížený prietok krvi do niektorých častí mozgu (napr. závrat, dvojité videnie alebo slabosť po oboch stranách tela)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Koža a vlasy: závažná vyrážka, ktorá môže byť sprevádzaná horúčkou, únavou, opuchom tváre alebo lymfatických uzlín, zvýšením počtu eozinofilov (druh bielych krviniek), vplyvmi na pečeň, obličky alebo pľúca (reakcia nazývaná DRESS); závažná kožná reakcia vrátane tvorby pľuzgierov alebo odlupovania kože (reakcia nazývaná Stevensov-Johnsonov syndróm). Obličky: porucha funkcie obličiek (po ukončení liečby zvyčajne vratná)

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Victrelis

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistrovej fólii po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávanie lekárnikom

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Uchovávanie pacientom

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C) do uplynutia času použiteľnosti. ALEBO

Uchovávajte mimo chladničky pri teplote neprevyšujúcej 30 C do uplynutia času použiteľnosti,

nie dlhšie ako 3 mesiace. Po uplynutí tejto doby sa musí liek zlikvidovať. Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Victrelis obsahuje

-Liečivo je boceprevir. Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg bocepreviru.

-Ďalšie zložky sú nátriumlaurylsulfát, mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, predželatínovaný škrob, magnéziumstearát, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatína a šelak.

Ako vyzerá Victrelis a obsah balenia

Tvrdá kapsula má žltohnedý vrchnák s logom „MSD“ vytlačeným červeným atramentom a sivobiele telo s „314“ vytlačeným červeným atramentom.

Odlupovacie blistre obsahujúce 12 tvrdých kapsúl (3 x 4 kapsuly v blistrovom páse).

Veľkosti balenia: škatuľa s 84 tvrdými kapsulami a multibalenie obsahujúce 336 (4 škatule po 84) tvrdých kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Výrobca

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Belgicko

Veľká Británia

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: +361 888 53 00

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: +45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis