Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vistide (cidofovir) – Písomná informácia pre používateľa - J05AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVistide
Kód ATC klasifikácieJ05AB12
Látkacidofovir
VýrobcaGilead Sciences International Limited

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

Vistide 75 mg/ml infúzny koncentrát

 

 

 

Cidofovir

 

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

-

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 

 

 

 

-

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie

 

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej infomácii pre používateľov, povedzte to, prosím,

 

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

 

registrácie

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

 

 

1.

Čo je Vistide a na čo sa používa

 

 

 

2.

Skôr ako použijete Vistide

 

 

 

3.

Ako používať Vistide

 

 

 

4.

Možné vedľajšie účinky

 

 

 

5.

Ako uchovávať Vistide

 

 

 

6.

Ďalšie informácie

 

 

ou

 

 

 

 

1.

Čo je Vistide a na čo sa používa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

Vistide sa používa na liečbu očnej infekcie nazývanej CMV retinitída u pacientov s AIDS

 

 

platnos

 

 

(syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti). Vistide evylieči CMV retinitídu, ale môže zlepšiť

Váš stav tým, že oddiali zhoršovanie ochorenia.

 

 

 

Bezpečnosť a účinnosť Vistidu nebola preukázaná re iné ochorenia ako CMV retinitída u pacientov s AIDS.

Vistide musí podávať odborný zdrav tnícky personál (lekár alebo zdravotná sestra) v nemocničnom prostredí.

Čo je CMV retinitída?

 

enou

 

 

 

č

CMV retinitída je očná i fekcia zapríčinená vírusom nazývaným cytomegalovírus (CMV). CMV

ukon

 

postihuje sietnicu oka a môže spôsobiť stratu zraku vedúcu napokon k slepote. Pacienti s AIDS majú

vysoké riziko vzni u CMV retinitídy (zápalu sietnice oka) alebo iných foriem CMV ochorenia, ako

napr. kolitídy (zápalovej choroby hrubého čreva). Liečba CMV retinitídy je potrebná, aby sa znížilo

 

 

s

možné riziko o lepnutia.

Liek

 

Vistide je antivírusový liek, ktorý bráni množeniu CMV tým, že ovplyvňuje tvorbu vírusovej DNA

(d oxyribonukleovej kyseliny).

2.

Skôr ako použijete Vistide

Nepoužívajte Vistide

Keď ste alergický (precitlivený) na cidofovir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Vistidu.

Keď ste už niekedy mali obličkové ochorenie.

Ak nesmiete užívať liek probenecid kvôli závažnej alergii na probenecid či iné lieky obsahujúce sulfónamid (napr. sulfametoxazol).

Ak sa Vás týkajú ktorékoľvek z týchto podmienok, povedzte to svojmu lekárovi. V takom prípade nesmiete dostávať Vistide.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Vistidu

Poškodenie obličiek je hlavný vedľajší účinok liečby Vistidom. Na zníženie rizika

 

poškodenia obličiek budete pred každou dávkou Vistidu dostávať intravenózne roztoky

 

(izotonický roztok chloridu sodného) a pred a po každej dávke Vistidu budete dostávať

 

tablety probenecidu (pre ďalšie informácie pozri časť 3 nižšie). Váš lekár Vás môže tiež

 

poučiť, aby ste pili veľa tekutín. Váš lekár bude sledovať Vaše obličkové funkcie pred každou

 

dávkou Vistidu. Váš lekár môže liečbu Vistidom ukončiť, ak sa vyskytnú zmeny vo funkcii

 

obličiek.

 

 

Oznámte Vášmu lekárovi, ak máte diabetes mellitus (cukrovku). Vistide sa musí používať

 

s opatrnosťou u diabetických pacientov vzhľadom na možné zvýšené riziko vzniku nízkeho

 

tlaku v oku (očná hypotónia).

 

 

Počas liečby Vistidom musíte pravidelne absolvovať kontrolné očné vyšetrenia z dôvodu

 

možného podráždenia oka, zápalu alebo opuchu. Ak sa u Vás vyskytne bolesť, sčervenanie

 

alebo svrbenie oka, alebo zmena videnia ohláste to okamžite Vášmu l károvi.

 

 

registrácie

Vistide zapríčinil u zvierat zníženie hmotnosti semenníkov a nízky počet spermií

 

(hypospermia). Hoci sa nepozorovali v štúdiách s Vistidom u ľudí, mohli by sa takéto zmeny

 

u ľudí vyskytnúť a spôsobiť neplodnosť. Muži majú používa bariérovú antikoncepčnú

 

 

ou

 

 

metódu počas a 3 mesiace po liečbe Vistidom.

ť

 

 

 

 

Vistide sa nepoužíva na liečbu HIV infekcie. Vis ide ezabráni prenosu infekcie HIV na iných

 

ľudí, preto musíte naďalej dodržiavať preven ívne opatrenia aby ste nenakazili ostatných.

Použitie u detí

 

platnos

 

 

Vistide sa neskúmal u detí. Preto sa tento liek nemá u detí používať.

Používanie iných liekov

enou

 

 

 

Ak užívate alebo stečv posl dnom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, keďže sa môžu navzájom ovplyvň vať s Vistidom alebo probenecidom.

 

 

ukon

Je veľmi dôležité informovať svojho lekára o tom, ak užívate iné lieky, ktoré môžu poškodiť

Vaše obličky.

 

Sem patria:s

 

li y obsahujúce tenofovir používané na liečbu infekcie HIV-1 a/alebo chronickej infekcie

h patitídou B,

aminoglykozidy, pentamidín alebo vankomycín (proti bakteriálnym infekciám),

amfotericín B (proti plesňovej infekcii),

foskarnet (proti vírusovej infekcii),

adefovir (proti infekcii HBV).Liek

Tieto lieky musíte prestať užívať aspoň 7 dní pred začatím užívania Vistidu.

Probenecid sa môže vzájomne ovplyvňovať s inými liekmi, ktoré sa často používajú na liečbu AIDS alebo ochorení spojených s AIDS, ako zidovudín (AZT). Ak užívate zidovudín, musíte so svojím lekárom prediskutovať či dočasne ukončíte užívanie zidovudínu alebo či sa u Vás zníži dávka zidovudínu o 50 % v dňoch, keď dostávate Vistide a probenecid.

Možné vzájomné sa ovplyvňovanie medzi Vistidom a anti-HIV inhibítormi proteáz sa neskúmali.

Používanie Vistidu s jedlom a nápojmi

Pred podaním Vistidu sa máte najesť. Váš lekár Vás môže poučiť, aby ste predtým, ako dostanete Vistide, pili veľa tekutín.

Tehotenstvo a dojčenie

Vistide nesmiete dostávať, ak ste tehotná. Ak otehotniete počas užívania tohto lieku, musíte

 

to okamžite oznámiť Vášmu lekárovi. Dokázalo sa, že Vistide spôsobuje poškodenie

 

nenarodených zvierat, a preto sa nesmie používať v tehotenstve, ak očakávaný prínos nepreváži

 

riziko poškodenia plodu. Ak by ste mohla otehotnieť, musíte používať účinnú metódu

 

antikoncepcie na zabránenie otehotneniu počas liečby Vistidom a 1 mesiac po om.

Vistide nesmiete dostávať, ak dojčíte. Nie je známe, či Vistide prechádza do d eťaťa cez

 

materské mlieko. Pretože sa do materského mlieka vylučujú mnohé li ky, dojčiace matky musia

 

ukončiť liečbu Vistidom, alebo musia prestať dojčiť, ak pokračujú v používaní Vistidu.

 

 

registrácie

Vo všeobecnosti ženy s vírusom HIV, nemajú dojčiť, aby sa vyhli prenosu HIV na ich

 

novorodenca mliekom.

ou

 

 

 

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov

ť

 

 

 

Vistide môže spôsobiť krátkodobé vedľajšie účinky, ako ú avu alebo slabosť. Ak vediete vozidlo

 

platnos

alebo obsluhujete stroje, poraďte sa so svojím lekárom, či máte prerušiť tieto činnosti vzhľadom na

Vaše ochorenie a znášanlivosť lieku.

 

Dôležité informácie o niektorých zložkách Vistidu

Tento liek obsahuje 2,5 mmol (alebo 57 mg) sodíka na injekčnú liekovku, čo sa má vziať do úvahy ak

držíte diétu s kontrolovaným obsah m s díka.

3.

Ako používať Vistide

enou

 

č

vrátane intraok lárnej injekcie (priama injekcia do oka) alebo lokálne (na kožu). Vistide musí podávať lekár alebo zdravotná sestra s dostatočnými skúsenosťami s liečbou pacientov s AIDS.

Vistide sa podávaukonintravenóznou infúziou (infúziou do žily). Nesmie sa podať inými spôsobmi,

Lekár aleboszdravotná sestra prenesie príslušnú dávku Vistidu z injekčnej liekovky do infúzneho vaku, Liekktorý obsahuje 100 ml 0,9 % (izotonického) roztoku chloridu sodného. Celý obsah infúzneho vaku sa Vám podá infúzne do žily konštantnou rýchlosťou počas 1 hodiny pomocou štandardnej infúznej pumpy. Odporúčaná dávka, frekvencia podania, ani rýchlosť infúzie sa nesmú prekročiť. Na konci tejto písomnej informácie sú uvedené ďalšie informácie pre zdravotnícky personál o tom, ako podávať Vistide.

V deň každej infúzie Vistidu sa musia podať tablety probenecidu a intravenózne roztoky (roztok chloridu sodného), aby sa znížilo riziko poškodenia obličiek. (Pozri podčasti „Ako užívať probenecid s Vistidom“ a „Ako sa podávajú i.v. tekutiny pred Vistidom“ nižšie.)

Dávka u dospelých

Potrebná dávka sa vypočíta na základe Vašej telesnej hmotnosti.

Úvodná liečba

Odporúčaná dávka Vistidu u pacientov s normálnou funkciou obličiek je 5 mg na kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podáva raz za týždeň počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov.

Udržiavacia liečba

Po uplynutí dvoch týždňov od ukončenia úvodnej liečby je odporúčaná udržiavacia dávka Vistidu

u pacientov s normálnou funkciou obličiek 5 mg na kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podáva raz za dva týždne.

Úprava dávky

 

Ak máte problémy s obličkami, Vistide pre Vás možno nie je vhodným liekom. Pred každou

tabuľke:

registrácie

infúziou Vistidu sa odoberú vzorky moču a/alebo krvi na vyšetrenie obličkových funkcií. Ak sa u pacientov zistia znížené obličkové funkcie, podávanie Vistidu sa môže prerušiť alebo ukončiť v závislosti od Vášho individuálneho prípadu.

Ak Vám náhodne podali viac Vistidu, než máte predpísané, okamžite to oznámte Vášmu lekárovi.

Ako užívať probenecid s Vistidom

Tablety probenecidu sa podávajú na zníženie rizika poškodenia obliči k. Musíte užiť 3 dávky

 

tabliet probenecidu perorálne (ústami) v rovnaký deň ako Vistide, ako je to uvedené v nasledujúcej

 

Čas

 

ou

Dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa podávajú i.v. tekutiny pred Vistidomplatnos

 

2 g probenecidu

 

 

3 hodiny pred začatím infúzie Vistidu

ť

 

 

2 hodiny po skončení infúzie Vistidu

 

 

1 g probenecidu

 

 

8 hodín po skončení infúzie Vistidu

 

 

1 g probenecidu

 

 

Spolu

 

 

4 g probenecidu

 

 

Probenecid sa užíva len v tých dňoch, keď sa

odáva Vistide.

 

 

 

 

pred každou dávkou Vistidu.čRoztokenouchloridu sodného sa má podávať počas 1 hodiny bezprostredne pred infúziou Vistidu. Ak dokážete tolerovať zvýšený prívod tekutín, Váš lekár vám môže podať druhý liter tekutín. Ak sa p dáva, druhý liter roztoku chloridu sodného sa má podávať buď na začiatku

Izotonický roztok chloridu sod ého sa p dáva, aby sa znížilo riziko poškodenia obličiek. Celkovo

máte dostať jeden liter 0,9 % (izoto ického) roztoku chloridu sodného intravenózne (infúziou do žily)

infúzie Vistidu, alebo amžite po nej, pričom infúzia trvá 1 až 3 hodiny. Váš lekár Vám môže tiež povedať, aby ste pili veľa tekutín.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

s

ukon

 

 

4. Možné vedľajšie účinky

Liek

 

 

Tak ako všetky lieky, aj Vistide môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky zvyčajne vymiznú po ukončení liečby Vistidom. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, okamžite svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Najčastejší vedľajší účinok pozorovaný u Vistidu je poškodenie obličiek.

Veľmi časté vedľajšie účinky

(môžu ovplyvniť viac než 1 z 10 pacientov)

nízky počet bielych krviniek, bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, vracanie, bielkovina v moči, zvýšenie kreatinínu v krvi (ukazovateľ funkcie obličiek), vypadávanie vlasov, vyrážka, slabosť/únava a horúčka.

Časté vedľajšie účinky

(môžu ovplyvniť viac 1 až 10 zo 100 pacientov)

zápal oka, znížený vnútroočný tlak, sťažené alebo namáhavé dýchanie, dýchavica, hnačka a triaška.

Akúkoľvek bolesť, sčervenanie alebo svrbenie oka alebo zmeny videnia musíte okamžite ohlásiť

Vášmu lekárovi, aby mohol upraviť Vašu liečbu.

 

 

Ďalšie reakcie hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú zlyhanie obličiek, poškodenie buniek

obličkových kanálikov, zápal pankreasu a poruchu sluchu.

 

 

Možné vedľajšie účinky pri užívaní probenecidu

 

 

Veľmi časté vedľajšie účinky pravdepodobne súvisiace s probenecidom

(môžu ovplyvniť viac než 1 z 10 pacientov)

 

 

registrácie

nutkanie na vracanie, vracanie, vyrážka a horúčka.

ťou

 

 

 

 

 

Časté vedľajšie účinky pravdepodobne súvisiace s probenecid m

 

(môžu ovplyvniť 1 až 10 zo 100 pacientov)

platnos

 

 

 

 

bolesť hlavy, slabosť/únava, triaška a alergické reakcie.

 

 

Na zníženie rizika nutkania na vracanie a/alebo vr c ia súvisiaceho s užívaním probenecidu sa

musíte pred každou dávkou probenecidu najesť. Váš lekár Vám môže odporučiť užívanie iných liekov, ako napr. antiemetík (lieky proti nevoľnosti), antihistaminík a/alebo paracetamolu na potlačenie vedľajších účinkov probenecidu.

Probenecid môže tiež zapríčiniť iné vedľajšie účinky vrátane straty chuti do jedla, bolestivých ďasien,

návalov tepla, vypadávania vlasov, závrat v, zníženého počtu červených krviniek a zvýšenej

ťažké alergické reakcie a závažnáčenoukožná reakcia. Boli hlásené prípady zníženia počtu bielych krviniek, toxického účinku na pečeň, toxického účinku na obličky a rozpadu červených krviniek. Vyskytli sa tiež prípady zníženia počtu krvných buniek a krvných doštičiek.

frekvencie močenia. Vyskytli sa al rgické reakcie so zápalom kože, svrbením, žihľavkou a zriedkavo

Preto sa Váš lekár pred podaním probenecidu musí oboznámiť s aktuálnou informáciou o predpisovaní týkajúcou sa bezpečnosti probenecidu. Tiež by ste si mali prečítať písomnú informáciu pre

probenecid.

ukon

s

Liek5. Ako uchovávať Vistide

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Vistide po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Lieky sa nemajú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Ďalšie informácie

Čo Vistide obsahuje

Liečivo vo Vistide 75 mg/ml je cidofovir. Každý ml obsahuje 75 mg bezvodého cidofoviru. Každá injekčná liekovka obsahuje 375 mg/5 ml bezvodého cidofoviru.

Ďalšie zložky sú:

• hydroxid sodný

• kyselina chlorovodíková

• voda na injekciu

Ako vyzerá Vistide a obsah balenia

Vistide sa dodáva ako sterilný infúzny koncentrát v priehľadných sklenených injekčných liekovkách, ktoré obsahujú 375 mg liečiva, bezvodého cidofoviru, rozpusteného v 5 ml vody na injekciu

v koncentrácii 75 mg/ml. Zloženie je upravené na príslušné pH hydroxidom sodným (a kyselinou chlorovodíkovou, ak je to potrebné) a neobsahuje žiadne konzervačné látky.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

registrácie

Gilead Sciences International Limited

ou

Cambridge

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

Výrobca

 

 

 

 

 

Gilead Sciences Limited

 

 

 

 

IDA Business & Technology Park

 

 

Carrigtohill Co. Cork

 

 

 

 

Írsko

 

 

 

 

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomtoplatnoslieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii.

 

 

 

 

België/Belgique/Belgien

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

enou

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

 

 

č

 

 

България

 

 

 

Magyarország

 

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

ukon

 

Malta

 

Česká republika

 

 

 

s

 

 

 

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

T l: + 44 (0) 20 7136 8820

 

 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

 

 

 

Nederland

 

LiekGilead Sciences Sweden AB

 

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Deutschland

 

 

 

Norge

 

Gilead Sciences GmbH

 

 

Gilead Sciences Sweden AB

 

 

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Eesti

 

 

 

 

Österreich

Gilead Sciences Sweden AB

 

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

Tel: + 43 1 260 830

Ελλάδα

 

 

 

 

Polska

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.

Τηλ: + 30 210 8930 100

 

 

Tel: + 48 22 262 8702

España

 

 

 

 

Portugal

Gilead Sciences, S.L.

 

 

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 34 91 378 98 30

 

 

Tel: + 351 21 7928790

Gilead Sciences Sweden AB

 

Gilead Sciences InternationalregistrácieLtd

France

 

 

 

 

România

Gilead Sciences

 

 

 

Gilead Sciences International Ltd

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

 

 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

 

 

 

 

Slovenija

Gilead Sciences Ltd

 

 

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

 

 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

 

 

 

 

Slovenská republika

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

Suomi/Finlandťou

Gilead Sciences S.r.l.

 

 

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

 

 

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

 

 

 

 

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

 

enou

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Lietuva

 

 

 

United Kingdom

Latvija

 

 

 

 

Gilead Sciences Sweden AB

 

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

č

Tel: + 44 (0) 1223 897555

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

Gilead Sciences Sweden AB

 

 

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

 

 

 

s

 

 

 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Liek

 

 

 

 

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu/.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a odborný zdravotnícky personál:

Injekčné liekovky s Vistide sa musia pred podaním skontrolovať zrakom. Ak sa spozorujú viditeľné čiastočky alebo zafarbenie, injekčná liekovka sa nesmie použiť.

Pri príprave, podávaní a likvidácii Vistidu sa odporúčajú dodržiavať príslušné opatrenia vrátane zabezpečenia primeraných bezpečnostných pomôcok. Príprava zriedeného roztoku Vistide sa musí robiť v miestnosti biologicky bezpečnej s laminárnym prúdením. Zamestnanci, ktorí priravujú roztok, musia mať chirurgické rukavice, bezpečnostné okuliare a spredu zapnutý chirurgický plášť so

zapnutými manžetami. Ak dôjde ku kontaktu Vistidu s kožou, treba ju umyť a dôkladne opláchnuť prúdom vody.

Príslušnú dávku Vistidu treba preniesť z injekčnej liekovky do infúzneho vaku, ktorý obsahuje 100 ml 0,9 % (izotonického) roztoku chloridu sodného. Celý obsah infúzneho vaku sa má podať infúziou do žily pacienta konštantnou rýchlosťou počas 1 hodiny pomocou štandardnej infúznej pumpy. Odporúčaná dávka, frekvencia podania, ani rýchlosť infúzie sa nesmú prekročiť.

Chemická stabilita Vistidu zmiešaného s roztokom chloridu sodného sa dokázala v sklenených fľašiach, infúznych vakoch zložených buď z polyvinylchloridu (PVC) alebo etylén/propylénového

kopolyméru a v PVC i.v. súpravách s ventilom. Iné typy i.v. súprav s hadičkami a infúznych vakov sa

z chladničky sa musia pred použitím nechať ohriať na izbovú teplotu.

registrácie

neskúmali.

 

Kompatibilita Vistidu s Ringerovým roztokom, s Ringerovým roztokom s laktátom alebo bakteriostatickými infúznymi roztokmi sa nehodnotila.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť okamžite po príprave.

Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného roztoku bola potvrdená do 24 hodín pri teplote

2 - 8°C, pokiaľ sa riedenie vykonáva za kontrolovaných a validovaných as ptických podmienok.

Uchovávanie dlhšie ako 24 hodín alebo uchovávanie v mrazničke sa neodpo úča. Infúzne vaky

 

 

 

 

 

ou

Vistide sa dodáva v injekčných liekovkách na jednorazové použitie. Čiastočne použité injekčné

liekovky sa musia zlikvidovať.

 

platnos

 

 

ť

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis