Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyndaqel (tafamidis) – Označenie obalu - N07XX08

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuVyndaqel
Kód ATC klasifikácieN07XX08
Látkatafamidis
VýrobcaPfizer Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľka

1.NÁZOV LIEKU

Vyndaqel 20 mg mäkké kapsuly tafamidis meglumín

2.LIEČIVO

Jedna mäkká kapsula obsahuje 20mg tafamidis meglumínu zodpovedajúcich 12,2 mg tafamidisu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kapsula obsahuje sorbitol (E420). Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 mäkkých kapsúl

90 mäkkých kapsúl

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

Tu nadvihnite

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/11/717/001

EU/1/11/717/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Vyndaqel

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Teplom zatavený blister s 30 x 20 mg mäkkými kapsulami lieku Vyndaqel

1. NÁZOV LIEKU

Vyndaqel 20 mg mäkké kapsuly

Tafamidis meglumín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Limited (ako logo držiteľa rozhodnutia o registrácii)

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže:

5.INÉ

Kapsulu vyberte pretlačením z tejto strany.

Po vybratí kapsuly blister zahnite a opäť vložte do škatuľky.

Tu potiahnite.

1. deň až 30. deň

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis