Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Označenie obalu - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuWilzin
Kód ATC klasifikácieA16AX05
Látkazinc
VýrobcaOrphan Europe S.A.R.L.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A NA VNÚTORNOM

OBALE

OZNAČENIE NA PAPIEROVEJ ŠKATUĽKE A NA FĽAŠTIČKE (Wilzin 25 mg tvrdé kapsuly)

1.NÁZOV LIEKU

Wilzin 25 mg tvrdé kapsuly

Zinok

2.<LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Každá tvrdá kapsula obsahuje 25 mg zinku (odpovedá 83,92 mg dihydrátu octanu zinočnatého)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

250 tvrdých kapsúl

5.SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Pred použitím lieku si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

EU/1/04/286/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Liek len na lekársky predpis

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Wilzin 25 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A NA VNÚTORNOM

OBALE

OZNAČENIE NA PAPIEROVEJ ŠKATUĽKE A NA FĽAŠTIČKE (Wilzin 50 mg tvrdé kapsuly)

1. NÁZOV LIEKU

Wilzin 50 mg tvrdé kapsuly

Zinok

2. <LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg zinku (odpovedá 167,84 mg dihydrátu octanu zinočnatého)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje E 110. Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

250 tvrdých kapsúl.

5. SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Pred použitím lieku si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

DOHĽADU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

EU/1/04/286/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Liek len na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Wilzin 50 mg

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis