Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Písomná informácia pre používateľa - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuWilzin
Kód ATC klasifikácieA16AX05
Látkazinc
VýrobcaOrphan Europe S.A.R.L.

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Wilzin 25 mg tvrdé kapsuly Wilzin 50 mg tvrdé kapsuly zinok

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1.Čo je Wilzin a na čo sa používa

2.Skôr ako užijete Wilzin

3.Ako užívať Wilzin

4.Možné vedľajšie účinky

5Ako uchovávať Wilzin

6.Ďalšie informácie

1.ČO JE WILZIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Wilzin patrí do skupiny liekov nazývaných rôzne lieky tráviaceho traktu a metabolizmu (látkovej premeny).

Wilzin je indikovaný (určneý) na liečbu Wilsonovej choroby, čo je vzácna dedičná porucha vylučovania medi. Meď zo stravy, ktorá sa nemôže riadne vylučovať, sa ukladá najskôr v pečeni, potom i v ďalších orgánoch, ako sú oči a mozog. To potenciálne vedie k poškodeniu pečene a neurologickým poruchám.

Wilzin blokuje vstrebávanie medi z čreva a tým bráni jej presunu do krvi a jej ďalšiemu ukladaniu v tele. Nevstrebaná meď sa potom vylučuje stolicou.

Wilsonova choroba je celoživotné ochorenie a preto je nutná liečba po celý život pacienta.

2.SKÔR AKO ZAČNETE UŽÍVAŤ WILZIN

Neužívajte Wilzin

keď ste alergický (precitlivený) na zinok alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Wilzin.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní prípravku Wilzin

Wilzin sa obvykle neodporúča na zahajovaciu liečbu pacientov s príznakmi a prejavmi Wilsonovej choroby vzhľadom na jeho pomalý nástup účinku.

Ak ste v súčasnej dobe liečený iným liekom brániacim vstrebávaniu medi, napr. penicilamínom, Váš lekár Vám môže pridať Wilzin ešte pred ukončením zahajovacej liečby.

Podobne ako u ostatných liekov brániacich vstrebávaniu medi, ako je penicilamín, po zahájení liečby sa môžu zhoršiť prejavy choroby. V takom prípade musíte informovať Vášho lekára.

Aby mohol Váš lekár sledovať Váš stav a liečbu, bude pravidelne kontrolovať Vašu krv a moč. Je to potrebné z toho dôvodu, aby bolo zaistené, že dostávate dostatočnú liečbu. Sledovanie môže zachytiť dôkazy o nedostatočnej liečbe (nadmerné množstvo medi v tele) alebo nadmernej liečbe (chýbanie medi). Obidve situácie môžu byť škodlivé, a to najmä pre deti v období rastu a tehotné ženy.

Ak sa u vás vyskytne neobvyklá svalová slabosť alebo abnormálne pocity v dolných končatinách, povedzte to svojmu lekárovi, keďže to môže byť príznakom nadmernej liečby.

Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Poraďte sa prosím so svojím lekárom skôr ako začnete užívať iné lieky, ktoré môžu znížiť účinnosť lieku Wilzin, ako je železo, výživové doplnky s obsahom vápnika, tetracyklíny (antibiotiká) alebo fosfor. Naopak, účinnosť niektorých liekov, ako je železo, tetracyklíny, fluorochinolóny (antibiotiká) môže byť znížená liekom Wilzin.

Užívanie prípravku Wilzin s jedlom a nápojmi:

Wilzin sa má užívať na prázdny žalúdok, mimo času jedla. Vstrebávanie solí zinku spomaľujú vlákniny v potrave a niektoré mliečne výrobky. U niektorých pacientov sa objavuje nevoľnosť žalúdka po rannej dávke. Preberte prosím túto problematiku s Vaším lekárom, u ktorého sa liečite na Wilsonovu chorobu, ak máte tieto ťažkosti. Tento nežiaduci účinok môžete znížiť tak, že odložíte prvú dennú dávku až na neskoré dopoludnie (medzi raňajkami a obedom). Ťažkosti môžete minimalizovať tiež tým, že si zoberiete prvú dávku prípravku Wilzin s malým množstvom jedla s obsahom bielkovín , ako je napr. mäso (nie však mlieko).

Gravidita

Ak plánujete tehotenstvo, poraďte sa so svojím lekárom. Je veľmi dôležité pokračovať počas tehotenstva v liečbe liekmi brániacimi vstrebávaniu medi.

Keď počas liečby prípravkom Wilzin otehotniete, Váš lekár rozhodne, aký liek a v akej dávke bude pre Vás najlepší.

Dojčenie

Ak ste liečená prípravkom Wilzin, nesmiete dojčiť. Preberte to prosím so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch prípravku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách prípravku Wilzin

Wilzin 50 mg tvrdé kapsuly obsahujú oranžovo-žlté farbivo FCF (E110), ktoré môže spôsobovať alergické reakcie.

3.AKO UŽÍVAŤ WILZIN

Vždy užívajte Wilzin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Pre rôzne režimy dávky je k dispozícii Wilzin vo forme tvrdých kapsúl 25 mg alebo 50 mg.

Pre dospelých pacientov:

Obvyklá dávka je 1 tvrdá kapsula prípravku Wilzin 50 mg (alebo 2 tvrdé kapsuly prípravku Wilzin 25 mg) 3x denne s maximálnou dávkou 1 tvrdá kapsula Wilzinu 50 mg (alebo 2 tvrdé kapsuly Wilzinu 25 mg) 5x denne.

Pre deti a dospievajúcich:

Obvyklá dávka je:

-vo veku 1 až 6 rokov: 1 tvrdá kapsula prípravku Wilzin 25 mg 2x denne

-vo veku od 6 do 16 rokov, ak je telesná váha pod 57 kg: 1 tvrdá kapsula prípravku Wilzin 25 mg 3x denne

- od veku 16 rokov, alebo ak je telesná váha nad 57 kg: 2 tvrdé kapsuly prípravku Wilzin 25 mg alebo 1 tvrdá kapsula prípravku Wilzin 50 mg 3x denne.

Vždy užívajte Wilzin na prázdny žalúdok, najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 - 3 hodiny po jedle. Ak nedobre znášate rannú dávku (pozri časť 4), je možné posunúť užitie tejto dávky na neskoré dopoludnie, medzi raňajkami a obedom. Môžete si tiež vziať Wilzin s malým množstvom bielkoviny, napr. s mäsom.

Ak Vám bol predpísaný Wilzin s iným liekom brániacim vstrebávaniu medi, ako napr. penicilamín, dodržujte interval medzi podaním jednotlivých liekov najmenej 1 hodinu.

Na podávanie prípravku Wilzin deťom, ktoré nie sú schopné prehltnúť kapsuly, otvorte kapsulu a zmiešajte prášok s malým množstvom vody (možné ochutiť cukrom alebo sirupom).

Ak ste užili viac prípravku Wilzin ako ste mali:

Ak ste užili viac prípravku Wilzin ako Vám bolo predpísané, môže sa u Vás vyskytnúť nutkanie na zvracanie, zvracanie a závraty.V tomto prípade sa musíte poradiť s Vaším lekárom.

Ak ste zabudli užiť Wilzin:

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.

4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Wilzin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto účinky sa môžu objaviť s určitými frekvenciami (častosťou), ktoré sú definované nasledovne:

• veľmi časté:

vyskytujú sa u viac ako 1 užívateľa z 10

• časté:

vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100

• menej časté:

vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000

• zriedkavé:

vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000

• veľmi zriedkavé: vyskytujú sa u menej ako 1 užívateľa z 10 000

• neznáme:

z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu.

Časté:

Po požití prípravku Wilzin môže dôjsť k podráždeniu žalúdka, a to najmä na začiatku liečby.

Boli popísané zmeny v krvnom obraze, ako je zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov a enzýmov podžalúdkovej žľazy.

Menej časté:

Môže sa vyskytnúť pokles červených a bielych krviniek.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.

5.AKO UCHOVÁVAŤ WILZIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Wilsin po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na fľaštičke a papierovej škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Wilsin obsahuje

Liečivo je zinok. Každá tvrdá kapsula obsahuje 25 mg zinku (zodpovedá 83,92 mg dihydrátu octanu zinočnatého) alebo 50 mg zinku (zodpovedá 167,84 mg dihydrátu octanu zinočnatého).

Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob a magnéziumstearát. Puzdro kapsuly obsahuje želatínu, oxid titaničitý (E 171) a buď veľmi jasné modré farbivo FCF (E 133) u prípravku Wilzin 25 mg alebo pomarančovú žltú FCF (E 110) u prípravku Wilzin 50 mg. Atrament na potlač obsahuje čierny oxid železitý (E172) a šelak.

Ako vyzerá Wilsin a obsah balenia

Wilzin 25 mg sú tvrdé kapsuly modrej farby s potlačou "93-376”. Wilzin 50 mg sú tvrdé kapsuly oranžovej farby s potlačou "93-377”.

Wilzin je k dispozícii v balení s 250 tvrdými kapsulami v polyetylénovej fľaštičke uzavretej polypropylénovým a polyetylénovým uzáverom.. Fľaštička obsahuje tiež bavlnenú výplň.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francúzsko

Výrobca

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F- 92800 Puteaux

Francúzsko

alebo

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Tel: + 46 8 545 80 230

 

Švedija

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Benelux

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Франция

Belgique/Belgien

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Franciaország

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Tlf : +46 8 545 80 230

Tel: +33 1 47 73 64 58

Sverige

Franza

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Tel: +49 731 140 554 0

Tel: +32 2 46101 36

 

België

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Tlf : +46 8 545 80 230

Rootsi

Sverige

Ελλάδα

Österreich

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Tel: +49 731 140 554 0

Γαλλία

Deutschland

España

Polska

Orphan Europe S.L.U.

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

 

Francja

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Portugal Lda.

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Franţa

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe SARL

Tel: +44 1491 414333

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

United Kingdom

Francija

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Simi:+46 8 545 80 230

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Svíþjóð

Francúzsko

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Tel: +39 02 487 87 173

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

 

Sverige

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Tel : +46 8 545 80 230

Γαλλία

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: + 46 8 545 80 230

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMEA) http://www.emea.europa.eu/. Sú tam aj odkazy na ďalšie internetové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis