Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xadago (safinamide methanesulfonate) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - N04B

Updated on site: 10-Oct-2017

Názov liekuXadago
Kód ATC klasifikácieN04B
Látkasafinamide methanesulfonate
VýrobcaZambon SpA

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.

1.NÁZOV LIEKU

Xadago 50 mg filmom obalené tablety

Xadago 100 mg filmom obalené tablety

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Xadago 50 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje safinamidiummetánsulfonát zodpovedajúci 50 mg safinamidu.

Xadago 100 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje safinamidiummetánsulfonát zodpovedajúci 100 mg safinamidu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta)

Xadago 50 mg filmom obalené tablety

Oranžová až medená, okrúhla, dvojdutá, filmom obalená tableta o priemere 7 mm s metalickým lesklým povrchom, s vyrazenou silou „50“ na jednej strane tablety.

Xadago 100 mg filmom obalené tablety

Oranžová až medená, okrúhla, dvojdutá, filmom obalená tableta o priemere 9 mm s metalickým lesklým povrchom, s vyrazenou silou „100“ na jednej strane tablety.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Xadago je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (Parkinson‘s disease, PD) ako podporná liečba k stabilnej dávke levodopy (L-dopa), buď samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na PD v strednom až neskorom štádiu fluktuujúcich pacientov.

4.2.Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Liečba Xadagom sa má začať dávkou 50 mg na deň. Táto denná dávka môže byť zvýšená na 100 mg/deň na základe individuálnych klinických potrieb.

Ak sa dávka vynechá, ďalšiu dávku je potrebné užiť v bežnom čase na druhý deň.

Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná zmena dávkovania.

Skúsenosti s používaním safinamidu u pacientov starších ako 75 rokov sú obmedzené.

Porucha funkcie pečene

Xadago je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky. Nižšia dávka 50 mg/deň sa odporúča u pacientov s miernym poškodením pečene. Ak poškodenie pečene pokročí z mierneho na závažné, podávanie Xadaga sa má zastaviť (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť safinamidu u detí a dospievajúcich vo veku pod 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Xadago sa má užívať s vodou.

Xadago je možné užívať s jedlom alebo bez neho.

4.3.Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Súbežná liečba s inými inhibítormi monoamínoxidázy (MAO) (pozri časti 4.4 a 4.5). Súbežná liečba petidínom (pozri časti 4.4 a 4.5).

Použitie u pacientov so závažným poškodením pečene (pozri časť 4.2).

Použitie u pacientov s albinizmom, degeneráciou sietnice, uveitídou, dedičnou retinopatiou alebo závažnou progresívnou diabetickou retinopatiou (pozri časti 4.4 a 5.3).

4.4.Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné upozornenia

Xadago sa vo všeobecnosti môže užívať so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (selective serotonin re-uptake inhibitors, SSRI) v najnižšej účinnej dávke a s opatrnosťou kvôli serotinovým príznakom. Súbežnému užívaniu Xadaga s fluoxetínom alebo fluvoxamínom sa však má predchádzať, avšak ak je táto súbežná liečba nevyhnutná, lieky sa majú podávať v nízkych dávkach (pozri časť 4.5). Pred začatím liečby Xadagom sa má zvážiť obdobie vyplavovania zodpovedajúce 5 polčasom SSRI, podávaného v predchádzajúcom období.

Medzi vysadením Xadaga a začatím liečby inhibítormi MAO alebo petidínom musí uplynúť aspoň 7 dní (pozri časť 4.3 a 4.5).

Porucha funkcie pečene

Liečba Xadagom u pacientov s miernym poškodením pečene sa má začínať opatrne. Ak poškodenie pečene u pacientov pokročí z mierneho na závažné, podávanie Xadaga sa má ukončiť (pozri časť 4.2, 4.3 a 5.2).

Možnosť degenerácie sietnice u pacientov s aktuálnou/predchádzajúcou anamnézou ochorenia sietnice

Xadago sa nemá podávať pacientom s oftalmologickou anamnézou, pretože by to zvýšilo riziko potenciálnych účinkov na sietnicu (napr. albíni, pacienti s rodinnou anamnézou dedičného ochorenia sietnice, retinitis pigmentosa, akoukoľvek aktívnou retinopatiou, alebo uveitídou). Pozri časť 4.3 a 5.3.

Poruchy ovládania impulzov (Impulse control disorders, ICDs)

K poruche ovládania impulzov môže dôjsť u pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo dopaminergikami. Boli zaznamenané aj hlásenia ICDs pri užívaní inhibítorov MAO. Liečba safinamidom nebola spojená so žiadnym nárastom v prejavoch ICDs.

Pacienti a opatrovatelia si majú byť vedomí príznakov správania, ako sú poruchy kontroly impulzov, ktoré boli pozorované u pacientov liečených inhibítormi MAO, vrátane prípadov nutkavého správania, obsesívnych myšlienok, patologického hráčstva, zvýšeného libida, hypersexuality, impulzívneho správania a nekontrolovaného míňania alebo nakupovania.

Vedľajšie účinky dopaminergík

Safinamid používaný ako prídavok k liečbe levodopou môže vyvolať vedľajšie účinky levodopy a môže tiež zhoršiť už prítomnú dyskinéziu, čo bude vyžadovať zníženie dávky levodopy. Tieto účinky neboli pozorované keď sa ako prídavná liečba k agonistom dopamínu u pacientov s PD v rannom štádiu použil safinamid.

4.5.Liekové a iné interakcie

Farmakodynamické interakcie lieku in vivo a in vitro

Inhibítory MAO a petidín

Xadago sa nesmie podávať spolu s inými inhibítormi MAO (vrátane moklobemidu), pretože nastáva riziko neselektívnej inhibície MAO, ktorá môže viesť k hypertenznej kríze (pozri časť 4.3).

Závažné nežiaduce reakcie boli hlásené pri súbežnou užívaní petidínu a inhibítorov MAO. Keďže môže ísť o účinky triedy, súbežné podávanie Xadaga a petidínu je kontraindikované (pozri časť 4.3). Pri súbežnom užívaní inhibítorov MAO a sympatomimetických liekov boli hlásené liekové interakcie.

Z pohľadu inhibičnej aktivity safinamidu voči MAO si súbežné podávanie Xadaga a sympatomimetík, ktoré sú prítomné v nosných alebo orálnych dekongestívach alebo liekoch na nádchu obsahujúcich efedrín alebo pseudoefedrín, vyžaduje opatrnosť (pozri časť 4.4).

Dextrometorfán

Pri súbežnom užívaní dextrometorfánu a neselektívnych inhibítorov MAO boli hlásené liekové interakcie. Z pohľadu inhibičnej aktivity safinamidu voči MAO sa súbežné užívanie Xadaga a dextrometorfánu neodporúča, ale ak je súbežná liečba nevyhnutná, vyžaduje si opatrnosť (pozri časť 4.4).

Antidepresíva

Je potrebné vyvarovať sa súbežnému užívaniu Xadaga s fluoxetínom alebo fluvoxamínom (pozri časť 4.4). Toto opatrenie je založené na výskyte závažných nežiaducich reakcií (napr. serotonínový syndróm), aj keď zriedkavých, ktoré sa vyskytli, keď boli SSRI a dextrometorfán užívané spolu s inhibítormi MAO. Ak je súbežné užívanie nevyhnutné, majú sa tieto lieky podávať v najnižšej účinnej dávke. Pred začatím liečby Xadagom by sa malo zvážiť obdobie vyplavovania zodpovedajúce 5 polčasom SSRI, podávaného v predchádzajúcom období.

Závažné nežiaduce reakcie boli hlásené pri súbežnom užívaní selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI), selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI), tricyklických/tetracyklických antidepresív a inhibítorov MAO (pozri časť 4.4). Z pohľadu inhibičnej aktivity safinamidu voči selektívnym a reverzibilným MAO-B antidepresíva môžu byť podávané, ale len v najnižších potrebných dávkach.

Interakcia tyramínu a safinamidu

Výsledky jednej intravenóznej a dvoch krátkodobých štúdií na vyvolanie reakcie pri perorálnom podávaní tyramínu, ako aj výsledky sledovania krvného tlaku doma po jedle počas dlhotrvajúceho podávania v dvoch terapeutických skúšaniach na pacientoch s PD, nezaznamenali žiadne klinicky dôležité zvýšenie krvného tlaku. Tri terapeutické štúdie vykonané na pacientoch s PD bez obmedzenia tyramínu takisto nepriniesli žiadny dôkaz zosilnenia účinku tyramínu. Xadago preto môže byť bezpečne používaný bez akýchkoľvek dietetických obmedzení tyramínu.

Farmakodynamické interakcie lieku in vivo a in vitro

U pacientov s PD užívajúcich safinamid ako podpornú liečbu k chronickému podávaniu L-dopy a/alebo agonistov DA neboli pozorované žiadne účinky na klírens safinamidu a liečba safinamidom nezmenila farmakokinetický profil súbežne podávanej L-dopy.

V in vivo liekovej interakčnej štúdii vykonanej s ketokonazolom sa nepreukázali žiadne klinicky významné účinky na hladiny safinamidu. Štúdie na ľuďoch hodnotiace interakciu safinamidu so substrátmi CYP1A2 a CYP3A4 (kofeín a midazolam) nepreukázali žiadne klinicky významné účinky na farmakokinetický profil safinamidu. To súhlasí s výsledkami in vitro testov, v ktorých nebola pozorovaná žiadna významná indukcia CYP alebo inhibícia safinamidom a ukázalo sa, že enzýmy CYP hrajú len malú úlohu v biotransformácii safinamidu (pozri časť 5.2).

Safinamid môže dočasne inhibovať BCRP in vitro. V skúšaní diklofenaku na ľuďoch neboli však pozorované žiadne významné interakcie, interakcie liek – liek. Preto nie sú potrebné žiadne preventívne opatrenie pri užívaní safinamidu spolu s liekmi, ktoré sú substrátmi BCRP (napr. pitavastatín, pravastatín, ciprofloxacín, metotrexát, topotekan, diklofenak alebo glyburid).

Safinamid sa takmer výlučne vylučuje metabolizmom, najmä amidázami s vysokou kapacitou, ktoré ešte neboli špecifikované. Safinamid sa vylučuje najmä močom. U ľudských mikrozómov pečene (human liver microsomes, HLM) sa javí, že N-dealkylácia je katalyzovaná enzýmom CYP3A4, keďže klírens safinamidu v HLM bol inhibovaný ketokonazolom o 90 %. V súčasnosti neexistujú žiadne registrované lieky, o ktorých je známe, že spôsobujú klinicky významné liekové interakcie prostredníctvom inhibície alebo indukcie enzýmov amidázy.

Safinamid inhibuje OCT1 in vitro pri klinicky relevantných koncentráciách v portálnej žile. Preto je nevyhnutná opatrnosť pri užívaní safinamidu súbežne s liekmi, ktoré sú substrátmi OCT1 a majú hodnotu Tmax podobnú ako safinamid (2 hodiny) (napr. metformín, acyklovir, gancyklovir), nakoľko sa môže následne zvýšiť expozícia týmto substrátom.

Metabolit NW-1153 je substrát OAT3 pri klinicky relevantných koncentráciách.

Lieky, ktoré sú inhibítormi OAT3 a sú podávané súbežne so safinamidom môžu znížiť klírens NW- 1153, čo znamená, že tak môžu zvýšiť jeho systémovú expozíciu. Systémová expozícia NW-1153 je nízka (1/10 safinamidu). Toto potenciálne zvýšenie nemá pravdepodobne žiadny klinický význam ako NW-1153, prvý produkt v metabolických dráhach, je ďalej transformovaný na sekundárne a terciárne metabolity.

Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

4.6.Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy vo fertilnom veku

Xadago sa nemá podávať ženám vo fertilnom veku, ak nepoužívajú adekvátnu formu antikoncepcie.

Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku safinamidu. Štúdie na zvieratách preukázali nežiaduce reakcie pri expozícii na safinamid počas gravidity a laktácie (pozri časť 5.3). Plodné ženy majú byť poučené o tom, aby počas liečby safinamidom neotehotneli. Xadago sa nemá podávať počas tehotenstva.

Dojčenie

Predpokladá sa, že safinamid sa vylučuje do materského mlieka, keďže u potkaních mláďat, ktoré boli vystavené mlieku sa vyskytli nežiaduce reakcie (pozri časť 5.3). Riziko u dojčených detí nemôže byť vylúčené. Xadago sa nemá podávať dojčiacim ženám.

Fertilita

Štúdie na zvieratách naznačujú, že liečba safinamidom je spojená s nežiaducimi reakciami na reprodukčný výkon u samičích potkanov a na kvalitu spermií. Fertilita samčích potkanov nie je ovplyvnená (pozri časť 5.3).

4.7.Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Xadago nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, avšak pacienti majú byť obozretní pri používaní nebezpečných strojov, vrátane vedenia vozidiel, až kým si nebudú dostatočne istí, že Xadago ich už nežiaduco neovplyvňuje.

4.8.Nežiaduce účinky

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Celkový bezpečnostný profil Xadaga je založený na klinickom programe vývoja vykonanom na viac ako 3 000 účastníkoch, z ktorých viac ako 500 bolo liečených po dobu dlhšiu ako 2 roky.

Je známe, že závažné nežiaduce reakcie, ako hypertenzná kríza (vysoký krvný tlak, kolaps), neuroleptický malígny syndróm (zmätenosť, potenie, svalová stuhnutosť, hypertermia, zvýšenie CPK), serotonínový syndróm (zmätenosť, hypertenzia, svalová stuhnutosť, halucinácie) a hypotenzia sa vyskytli pri súbežnom používaní SSRI, SNRI, tricyklických/tetracyklických antidepresív a inhibítorov MAO. S inhibítormi MAO sa vyskytli hlásenia o liekovej interakcii pri súbežnom používaní sympatomimetických liekov.

Porucha impulzívneho správania, patologické hráčstvo, zvýšené libido, hypersexualita, kompulzívne míňanie peňazí a nakupovanie, nekontrolované prejedanie sa a kompulzívne jedenie sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených agonistami dopamínu a/alebo inou dopaminergickou liečbou.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje všetky nežiaduce reakcie v klinických skúšaniach, v ktorých sa nežiaduce udalosti považovali za súvisiace.

Frekvencia nežiaducich reakcií je definovaná podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Trieda

Veľmi

Časté

Menej časté

Zriedkavé

orgánových

časté

 

 

 

systémov

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

 

 

Zápal močových ciest

Bronchopneumónia,

 

 

 

 

akné,

 

 

 

 

nazofaryngitída,

 

 

 

 

pyodermia,

 

Trieda

Veľmi

Časté

 

Menej časté

Zriedkavé

 

orgánových

časté

 

 

 

 

 

systémov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rinitída,

 

 

 

 

 

 

zápal zubov,

 

 

 

 

 

 

vírusová infekcia

 

Benígne a malígne

 

 

 

karcinóm bazálnych

akrochordón,

 

nádory, vrátane

 

 

 

buniek

melanocytický névus,

 

nešpecifikovaných

 

 

 

 

seboroická keratóza,

 

novotvarov (cysty a

 

 

 

 

kožný papilóm

 

polypy)

 

 

 

 

 

 

Poruchy krvi a

 

 

 

anémia,

eozinofília,

 

lymfatického

 

 

 

leukopénia,

lymfopénia

 

systému

 

 

 

abnormality v červených

 

 

 

 

 

 

krvinkách

 

 

Poruchy

 

 

 

znížená chuť do jedla,

kachexia,

 

metabolizmu a

 

 

 

hypertriglyceridémia,

hyperkaliémia

 

výživy

 

 

 

zvýšená chuť do jedla,

 

 

 

 

 

 

hypercholesterolémia,

 

 

 

 

 

 

hyperglykémia,

 

 

Psychické poruchy

 

nespavosť

 

halucinácia,

kompulzie,

 

 

 

 

 

depresia,

delírium,

 

 

 

 

 

abnormálne sny,

dezorientácia,

 

 

 

 

úzkosť,

ilúzia,

 

 

 

 

stavy zmätenosti,

impulzívne správanie,

 

 

 

 

afektívna labilita,

strata libida,

 

 

 

 

zvýšené libido,

obsesívne myšlienky,

 

 

 

 

psychotické poruchy,

paranoja,

 

 

 

 

nepokoj,

predčasná ejakulácia,

 

 

 

 

poruchy spánku

nápory spánku,

 

 

 

 

 

 

sociálna fóbia,

 

 

 

 

 

 

samovražedné zmýšľanie

 

Poruchy nervového

 

dyskinéza,

 

parestézia,

abnormálna koordinácia,

 

systému

 

ospalosť,

 

poruchy rovnováhy,

narušenie pozornosti,

 

 

 

závraty,

 

hypoestézia,

dysgeúzia,

 

 

 

bolesť

dystónia,

hyporeflexia,

 

 

 

hlavy,

nepríjemné pocity v hlave,

radikulárna bolesť,

 

 

 

Parkinsonov

dyzartria,

syndróm nepokojných nôh,

 

 

 

a choroba

 

synkopa,

sedácia

 

 

 

 

 

kognitívna porucha

 

 

Poruchy oka

 

katarakta

 

rozmazané videnie,

amblyopia,

 

 

 

 

 

skotóm,

chromatopsia,

 

 

 

 

 

diplopia,

diabetická retinopatia,

 

 

 

 

 

fotofóbia,

erytropsia,

 

 

 

 

 

poruchy retiny,

očné krvácanie,

 

 

 

 

 

konjuktivitída,

bolesť oka,

 

 

 

 

 

glaukóm

edém očného viečka,

 

 

 

 

 

 

hypermetropia,

 

 

 

 

 

 

keratitída,

 

 

 

 

 

 

zvýšená lakrimácia,

 

 

 

 

 

 

nočná slepota,

 

 

 

 

 

 

edém papily,

 

 

 

 

 

 

presbyopia,

 

 

 

 

 

 

strabizmus

 

Poruchy ucha a

 

 

 

Vertigo

 

 

labyrintu

 

 

 

 

 

 

Poruchy srdca a

 

 

 

palpitácie,

infarkt myokardu

Trieda

Veľmi

Časté

Menej časté

Zriedkavé

orgánových

časté

 

 

 

systémov

 

 

 

 

srdcovej činnosti

 

 

tachykardia,

 

 

 

 

sínusová bradykardia,

 

 

 

 

arytmia

 

Poruchy ciev

 

Orthostatic

Hypertension,

Arterial spasm,

 

 

hypotenzia

hypotenzia,

arterioskleróza,

 

 

 

kŕčové žily

hypertenzná kríza

Poruchy dýchacej

 

 

kašeľ,

bronchospazmus,

sústavy, hrudníka a

 

 

dyspnoe,

dysfónia,

mediastína

 

 

Rinorea

orofaryngeálna bolesť,

 

 

 

 

orofaryngeálny spazmus

Poruchy

 

nevoľnosť

zápcha,

peptické vredy,

gastrointestinálneho

 

 

dyspepsia,

nevoľnosti,

traktu

 

 

zvracanie,

krvácanie z hornej časti

 

 

 

sucho v ústach,

gastrointestinálneho traktu

 

 

 

hnačka,

 

 

 

 

abdominálna bolesť,

 

 

 

 

gastritída,

 

 

 

 

plynatosť,

 

 

 

 

abdominálna distensia,

 

 

 

 

zvýšená tvorba slín,

 

 

 

 

ochorenie

 

 

 

 

gastroezofagálneho

 

 

 

 

reflexu,

 

 

 

 

aftózna stomatitída

 

Poruchy pečene

 

 

 

Hyperbilirubinémia

a žlčových ciest

 

 

 

 

Poruchy kože

 

 

hyperhidróza,

alopécia,

a podkožného

 

 

generalizovaný pruritus,

pľuzgier,

tkaniva

 

 

reakcie z fotosenzitivity,

kontaktná dermatitída,

 

 

 

erytém

dermatóza,

 

 

 

 

ekchymóza,

 

 

 

 

lichenoidná keratóza,

 

 

 

 

nočné potenie,

 

 

 

 

bolesť kože,

 

 

 

 

poruchy pigmentácie,

 

 

 

 

psoriáza,

 

 

 

 

seboroická dermatitída

 

 

 

 

 

Poruchy kostrovej a

 

 

bolesť chrbta,

ankylozujúca spondylitída,

svalovej sústavy a

 

 

artralgia,

bolesť boku,

spojivového

 

 

svalové kŕče,

opuch kĺbov,

tkaniva

 

 

svalová stuhnutosť,

muskuloskeletálna bolesť,

 

 

 

bolesť v končatinách,

myalgia,

 

 

 

svalová slabosť,

bolesť krku,

 

 

 

pocit ťažoby

osteoartritída,

 

 

 

 

synoviálna cysta

Poruchy obličiek

 

 

noktúria,

nutkanie na močenie,

a močových ciest

 

 

dyzúria

polyúria, pyúria,

 

 

 

 

oneskorené močenie

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

erektilná dysfunkcia

benígna hyperplázia

reprodukčného

 

 

 

prostaty,

systému a prsníkov

 

 

 

porucha prsníkov,

 

 

 

 

bolesť prsníkov

Trieda

Veľmi

Časté

 

Menej časté

 

Zriedkavé

orgánových

časté

 

 

 

 

 

systémov

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy

 

 

 

únava,

 

znížený účinok lieku,

a reakcie v mieste

 

 

 

asténia,

 

lieková neznášanlivosť,

podania

 

 

 

poruchy chôdze,

 

pocit chladu,

 

 

 

 

periférny edém,

 

nevoľnosť,

 

 

 

 

bolesť,

 

pyrexia,

 

 

 

pocit tepla

 

xerózy

Laboratórne

 

 

 

úbytok hmotnosti,

 

znížený vápnik v krvi ,

a funkčné

 

 

 

prírastok hmotnosti,

 

znížený draslík v krvi,

vyšetrenia

 

 

 

zvýšená kreatinín

 

znížený cholesterol v krvi,

 

 

 

 

fosfokináza krvi,

 

zvýšená telesná teplota,

 

 

 

 

zvýšené triglyceridy v

 

srdcový šelest,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krvi,

abnormálna ergometria,

 

 

 

 

zvýšená glukóza v krvi,

znížené hematokrity,

 

 

 

 

zvýšená močovina v krvi,

znížený hemoglobín,

 

 

 

 

zvýšená alkalická

znížený medzinárodný

 

 

 

 

fosfatáza v krvi,

normalizovaný pomer,

 

 

 

 

zvýšený bikarbonát v krvi,

znížený počet lymfocytov,

 

 

 

 

zvýšený kreatinín v krvi,

znížený počet krvných

 

 

 

 

predĺžený interval QT na

doštičiek,

 

 

 

 

EKG,

zvýšený lipoproteín s

 

 

 

 

abnormálne testy funkcie

veľmi nízkou hustotou

 

 

 

 

pečene,

 

 

 

 

 

 

abnormálny rozbor moču,

 

 

 

 

 

 

zvýšený krvný tlak,

 

 

 

 

 

 

znížený krvný tlak,

 

 

 

 

 

 

abnormálne očné

 

 

 

 

 

 

diagnostické postupy

 

 

Úrazy, otravy

 

pád

 

zlomenina chodidla

 

pomliaždenina,

a komplikácie

 

 

 

 

 

tuková embolizácia,

liečebného postup

 

 

 

 

 

úraz hlavy,

 

 

 

 

 

 

zranenie úst,

 

 

 

 

 

 

zranenie skeletu

Sociálne

 

 

 

 

 

Hráčstvo

podmienky

 

 

 

 

 

 

Opis zvolených nežiaducich reakcií na liek (Adverse Drug Reaction, ADR)

Dyskinéza bola u pacientov užívajúcich safinamid v kombinácii s L-dopa samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na PD najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou. Dyskinéza sa vyskytla na začiatku liečby, bola hodnotená ako „závažná“, viedla k ukončeniu liečby len u málo pacientov (približne 1,5 %) a nevyžadovala si u žiadneho pacienta zníženie dávky.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9.Predávkovanie

U jedného pacienta, u ktorého je podozrenie, že užil viac ako dennú predpísanú dávku 100 mg počas jedného mesiaca boli hlásené príznaky zmätenosti, ospalosti, zábudlivosti a rozšírené zrenice. Tieto príznaky ustúpili po vysadení lieku, bez následkov.

Očakávaný model udalostí alebo príznakov po zámernom alebo náhodnom predávkovaní Xadagom bude spojený s farmakodynamickým profilom: inhibícia MAO-B s inhibíciou kanálov Na+ v závislosti od aktivity. K príznakom nadmernej inhibície MAO-B (zvýšenie hladiny dopamínu) môžu patriť hypertenzia, posturálna hypotenzia, halucinácie, podráždenosť, nevoľnosť, vracanie a dyskinéza.

Na predávkovanie safinamidom neexistuje žiadna známa protilátka alebo špecifická liečba. V prípade výskytu významného predávkovania má byť užívanie Xadaga ukončené a má byť podaná klinicky indikovaná podporná liečba.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparkinsoniká, Inhibítory monoaminooxidázy typu B, ATC kód: N04BD03.

Mechanizmus účinku

Safinamid účinkuje prostredníctvom dopaminergického aj nedopaminergineckého mechanizmu účinku. Safinamid je vysoko selektívny a reverzibilný inhibítor MAO-B, spôsobujúci zvýšenie extracelulárnych hladín dopamínu v striate. Safinamid je spojený s inhibíciou napäťovo riadených sodíkových (Na+) kanálov a moduláciou stimulovaného uvoľňovania glutamátu. Do akého rozsahu nedopaminergický účinok prispieva k celkovému účinku nebolo stanovené.

Farmakodynamické účinky

Populácia PK modelov, ktorá vznikla pri štúdiách pacientov s Parkinsonovou chorobu naznačuje, že farmakokinetické a farmakodynamické účinky safinamidu neboli závislé na veku, pohlaví, hmotnosti, funkcii obličiek a expozícii na levodopu, čo znamená, že nebude potrebná úprava dávky na základe týchto premenných parametrov.

Spoločné analýzy údajov nežiaducich udalostí z placebom kontrolovaných štúdií pacientov s Parkinsonovou chorobou naznačujú, že súbežné podávanie safinamidu spolu so širokým spektrom kategórie bežne užívaných liekov u tejto populácie pacientov (antihypertenzíva, betablokátory znižujúce cholesterol, nesteroidné protizápalové lieky, inhibítory protónovej pumpy, antidepresíva, atď.) nebolo spojené so zvýšeným rizikom výskytu nežiaducich udalostí. Štúdie neboli stratifikované na súbežné lieky a pre tieto lieky neboli vykonané žiadne randomizované interakčné štúdie.

Klinická účinnosť

Štúdie pacientov s PD v strednom až neskorom štádiu

Účinnosť Xanaga ako prídavnej liečby pacientov v strednom až neskorom štádiu PD (LSPD)

s motorickou fluktuáciou, ktorí v súčasnosti užívajú L-dopu samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na PD, bola vyhodnotená v dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách: v štúdii SETTLE (štúdia 27919; 50-100 mg/deň; 24 týždňov), a štúdii 016/018 (50 a 100 mg/deň; 2 roky dvojito zaslepená, placebo kontrolovaná štúdia).

Primárnym parametrom účinnosti bola zmena od úvodnej hodnoty do koncového bodu v čase aktivity

„ON“ bez problematickej dyskinézy.

Sekundárnym parametrom účinnosti bol čas aktivity OFF, UPDRS II a III (Zjednotená hodnotiaca stupnica Parkinsonovej choroyb, Unified Parkinsons Disease Rating Scale – časti II a III) a CGI-C (Celkový klinický dojem zmeny, Clinical Global Impression of Change).

Obe štúdie, SETTLE aj 016/18, indikovali výraznú nadradenosť safinamidu v porovnaní s placebom, pri cieľových dávkach 50 a 100 mg/deň pre primárne a zvolené sekundárne premenné účinnosti, ako je

zhrnuté v tabuľke nižšie. Účinok času „ON“ bol na konci 24-mesačného obdobia dvojito zaslepenej liečby zachovaný pre dávky safinamidu v porovnaní s placebom.

Štúdia

016 (24 týždňov)

016/018 (2 roky)

27919 (SETTLE) (24

týždňov)

 

 

 

 

 

 

Dávka (mg/day) (a)

Placebo

safinamid

Placebo

safinamid

Placebo

safinamid

50-100 (d)

Randomizovaní

Vek (v rokoch) (b)

59,4 (9,5)

60,1

60,1

59,4

60,1

60,1

62,1 (9,0)

61,7 (9,0)

 

(9,7)

(9,2)

(9,5)

(9,7)

(9,2)

Trvanie PD (v rokoch)

8,4 (3,8)

7,9

8,2

8,4

7,9

8,2

9,0 (4,9)

8,9 (4,4)

(b)

(3,9)

(3,8)

(3,8)

(3,9)

(3,8)

Čas ON bez problémovej

dyskinézie

(v hodinách) (c)

 

 

 

 

Úvodná hodnota (b)

9,3 (2,2)

9,4

9,6

9,3

9,4

9,6

9,1 (2,5)

9,3 (2,4)

 

(2,2)

(2,5)

(2,2)

(2,2)

(2,5)

Zmena LSM (SE)

0,5 (0,2)

1,0

1,2

0,8

1,4

1,5

0,6 (0,1)

1,4 (0,1)

 

(0,2)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

(0,2)

LS rozdiel oproti placebu

 

0,5

0,7

 

0,6

0,7

 

0,9

95% CI

 

[0,1,

[0,3,

 

[0,1,

[0,2,

 

[0,6, 1,2]

 

 

0,9]

1,0]

 

1,0]

1,1]

 

 

 

 

 

 

p-hodnota

 

0,00

0,0002

 

0,01

0,0028

 

<0,0001

 

 

 

 

 

 

 

Čas OFF (v hodinách) (c)

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná hodnota (b)

5,3 (2,1)

5,2

5,2

5,3

5,2

5,2

5,4 (2,0)

5,3 (2,0)

 

(2,0)

(2,2)

(2,1)

(2,2)

(2,1)

Zmena LSM (SE)

-0,8

-1,4

-1,5

-1,0

-1,5

-1,6

-0,5

-1,5

 

(0,2

(0,1

 

(0,20)

(0,20)

(0,20)

(0,19)

(0,10)

(0,10)

 

0)

9)

 

 

 

 

 

 

 

LS rozdiel oproti placebu

 

-0,6

-0,7

 

-0,5

-0,6

 

-1,0

95% CI

 

[-

[-1,0,

 

[-

[-0,9,

 

[-1,3,

 

 

0,9,

 

0,8,

 

 

 

-0,4]

 

-0,3]

 

-0,7]

 

 

-0,3]

 

-0,2]

 

 

 

 

 

 

 

 

p-hodnota

 

0,00

<0,0001

 

0,00

0,0003

 

<0,0001

 

 

 

 

UPDRS III (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná hodnota (b)

28,6

27,3

28,4

28,6

27,3

28,4

23,0

22,3

 

(12,

(12,

 

(12,0)

(13,5)

(12,0)

(13,5)

(12,8)

(11,8)

 

8)

8)

 

 

 

 

 

 

 

Zmena LSM (SE)

-4,5

-6,1

-6,8

-4,4

-5,6

-6,5

-2,6

-3,5

 

(0,8

(0,8

 

(0,83)

(0,82)

(0,85)

(0,84)

(0,34)

(0,34)

 

2)

4)

 

 

 

 

 

 

 

LS rozdiel oproti placebu

 

-1,6

-2,3

 

-1,2

-2,1

 

-0,9

95% CI

 

[-

[-3,7,

 

[-

[-3,5,

 

[-1,8,

 

 

3,0,

 

2,6,

 

 

 

-0,9]

 

-0,6]

 

0,0]

 

 

-0,2]

 

0,2]

 

 

 

 

 

 

 

 

p-hodnota

 

0,02

0,0010

 

0,09

0,0047

 

0,0514

 

 

 

 

 

 

 

UPDRS II (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná hodnota (b)

12,2 (5,9)

11,8

12,1

12,2

11,8

12,1

10,4 (6,3)

10,0 (5,6)

 

(5,7)

(5,9)

(5,9)

(5,7)

(5,9)

Zmena LSM (SE)

 

-1,9

-2,3

-1,4

-2,0

-2,5

-0,8 (0,2)

-1,2 (0,2)

 

-1,2 (0,4)

(0,3

 

(0,4)

(0,4)

(0,3)

(0,3)

 

 

 

 

 

)

 

 

 

LS rozdiel oproti placebu

 

-0,7

-1,1

 

-0,6

-1,1

 

-0,4

Štúdia

016 (24 týždňov)

016/018 (2 roky)

27919 (SETTLE) (24

týždňov)

 

 

 

 

 

 

Dávka (mg/day) (a)

Placebo

safinamid

Placebo

safinamid

Placebo

safinamid

50-100 (d)

95% CI

 

[-

[-1,7, -

 

[-

[-1,8, -

 

[-0,9,

 

 

1,3,

 

1,3,

 

 

 

0,5]

 

0,4]

 

0,0]

 

 

-0,0]

 

0,0]

 

 

 

 

 

 

 

 

p-hodnota

 

0,036

0,0007

 

0,06

0,0010

 

0,0564

 

 

 

 

 

 

 

Analýza pacientov s odpoveďou (post-hoc) (e) n (%)

 

 

 

 

Predĺženie času ON o ≥

60 minút

(54,

(57,

(43,9)

(56,0)

(47,2)

(54,2)

(42,5)

(56,3)

 

8)

6)

 

 

 

 

 

 

 

p-hodnota

 

0,02

0,0122

 

0,03

0,1481

 

0,0013

 

 

 

 

 

 

 

Predĺženie času ON o ≥

 

 

 

 

 

 

60 minúť a skrátenie

 

 

 

32 (15,1)

(24,

(19,

24 (8,8)

49 (18,1)

času OFF a ≥ 30%

(25,9)

(13,2)

(19,4)

 

0)

8)

 

 

zlepšenie v UPDRS III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-hodnota

 

0,02

0,0061

 

0,06

0,0827

 

0,0017

 

 

 

 

 

 

 

CGI-C: pacienti, u

 

 

 

 

 

 

ktorých došlo k

 

 

 

42 (19,8)

(33,

(28,

26 (9,5)

66 (24,4)

veľkému/veľmi veľkému

(36,1)

(21,7)

(29,6)

zlepšeniu

 

2)

 

 

6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-hodnota (f)

 

0,00

0,0002

 

0,09

0,0575

 

<0,0001

 

 

 

 

 

 

(a) denná cieľová dávka, (b) priemer (SD), (c) analyzovaná populácia (mITT); MMRM model pre zmenu od úvodného hodnotenia po koncový bod považuje liečbu, oblasť a návštevu za pevné hodnoty a úvodnú hodnotu za premennú; (d) cieľová dávka 100 mg/deň, (e) analyzovaná populácia (mITT), údaje sú uvádzané ako počet (podiel) pacientov v každej skupine, ktorí spĺňajú definíciu pacienta

s odpoveďou, (f) chí-kvadrát test miery pravdepodobnosti liečebných skupín v porovnaní s placebom pomocou logistického modelu regresie s fixnými účinkami pre liečbu a krajinu.

SE štandardná chyba, SD štandardná odchýlka, LSM priemer najmenšieho štvorca, LS Diff. Rozdiel najmenšieho štvorca oproti placebu

Populácia mITT: štúdia 016/018 - placebo (n = 212), safinamid 50 mg/deň (n = 217) a 80 100 mg/deň (n = 216), a SETTLE - placebo (n = 270), safinamid 50-100 mg/deň (n = 273).

Pediatrická populácia

Farmakodynamické účinky safinamidu neboli u detí a dospievajúcich hodnotené.

5.2.Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Safinamid sa rýchlo vstrebáva po jednorazovej alebo viacnásobnej perorálnej dávke a dosahuje Tmax v

časovom rozmedzí 1,8 – 2,8 hodiny po podaní dávky v stave nalačno. Absolútna biodostupnosť je vysoká (95 %), čo naznačuje, že safinamid sa takmer úplne vstrebáva po perorálnom podaní a presystémový metabolizmus (first pass) je zanedbateľný. Vysoká absorpcia klasifikuje safinamid do skupiny vysoko permabilných látok.

Distribúcia

Objem distribúcie (Vss) je približne 165 l, čo je 2,5-násobok telesného objemu, čo naznačuje rozsiahlu extravaskulárnu distribúciu safinamidu. Celkový klírens bol stanovený na 4,6 l/hod., čo zaraďuje safinamid medzi látky s nízkym klírensom.

Viazanie safinamidu na bielkoviny plazmy predstavuje 88-90 %.

Biotransformácia

U ľudí je safinamid takmer výlučne vylučovaný metabolizmom (< 10 % safinamidu sa vylúčilo v moči v nezmenenej forme), čo je umožnené hlavne cez vysoko kapacitné amidázy, ktoré ešte neboli charakterizované. Pokusy in vitro naznačili, že inhibícia amidáz v ľudských hepatocytoch viedla

k úplnej supresii formovania NW-1153. Amidázy prítomné v krvi, plazme, sére, v simulovaných

žalúdočných tekutinách a simulovaných črevných tekutinách, ako aj v ľudskej karboxylesteráze hCE-1 a hCE-2 nie sú zodpovedné za biotransformáciu safinamidu na NW-1153. Amidáza FAAH bola schopná kalalyzovať tvorbu NW-1153 iba pri nízkej rýchlosti. Preto iné amidázy sú tiež pravdepodobne zapojené do konverzie na NW-1153. Metabolizmus safinamidu nezávisí na enzýmoch cytochrómu P450 (CYP).

Objasnenie štruktúry metabolitov ukázalo tri metabolické dráhy safinamidu. Hlavná dráha zahŕňa hydrolýzu amido skupiny, čo vedie k primárnemu metabolitu „kyseline safinamidu“ (NW-1153). Iná dráha zahŕňa oxidačné štiepenie éterovej väzby, čím sa vytvára O-debenzylovaný

safinamid“ (NW-1199). Nakoniec N-dealkylovaná kyselina“ (NW-1689) sa formuje oxidačným štiepením amínovej väzby buď safinamidu (menšie) alebo primárneho metabolitu kyseliny safinamidu (NW-1153) (väčšie). N-dealkylovaná kyselina“ (NW-1689) prechádza konjugáciou s kyselinou glukurónovou k acylglukuronidu. Žiadny z týchto metabolitov nie je farmakologicky aktívny.

Safinamid výrazne neindukuje ani neinhibuje enzýmy v klinicky významných systémových koncentráciách. In vitro štúdie metabolizmu ukázali, že nedochádza k významnej indukcii alebo inhibícii cytochrómu P450, CYP2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A3/5 v koncentráciách, ktoré sú relevantné (Cmax voľného safinamidu 0,4 µmol/l pri 100 mg/deň) u ľudí. Príslušné liekové interakčné štúdie vykonané s ketokonazolom, L-dopou a substrátmi CYP1A2 a CYP3A4 (kofeín a midazolam) nepreukázali žiadne klinicky významné účinky na farmakokinetický profil safinamidu, alebo na L-dopu, kofeín a midazolam.

Štúdia rovnováhy ukázala, že plazmatická hodnota AUC0-24h nezmeneného 14C-safinamidu predstavovala približne 30 % celkovej rádioaktivity AUC0-24h, čo naznačuje výrazný metabolizmus.

Transportéry

Predbežné in vitro štúdie ukázali, že safinamid nie je substrát pre transportéry P-gp, BCRP, OAT1B1, OAT1B3, OATP1A2 alebo OAT2P1. Metabolit NW-1153 nie je substrát pre OCT2, alebo OAT1, ale je substrátom pre OAT3. Táto interakcia má potenciál znížiť klírens NW-1153 a zvýšiť expozíciu, avšak systémová expozícia NW-1153 je nízka (1/10 pôvodného safinamidu) a keďže je metabolizovaný na sekundárne a terciárne metabolity, nie je pravdepodobné, že to má klinický význam.

Safinamid prechodne inhibuje BCRP v tenkom čreve (pozri časť 4.5). Pri koncentráciách 50 µmol/l safinamid inhiboval OATP1A2 a OATP2P1. Relevantné koncentrácie safinamidu v plazme sú výrazne nižšie, preto klinicky významná interakcia so súbežne podávanými substrátmi týchto transportérov nie je pravdepodobná. NW-1153 nie je inhibítorom OCT2, MATE1, alebo MATE2-K až do koncentrácií 5 µmol/l.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika safinamidu je lineárna po jednorazovej alebo po opakovaných dávkach. Nebola pozorovaná žiadna závislosť na čase.

Eliminácia

Safinamid prechádza takmer úplnou metabolickou transformáciou (< 10 % podanej dávky sa vylúčilo v moči v nezmenenej forme). Rádioaktivity spojená s látkou bola vo veľkej miere vylučovaná v moči

(76 %) a iba v malom rozsahu v stolici (1,5 %) po 192 hodinách. Koncový polčas eliminácie celkovej rádioaktivity bol približne 80 hodín.

Polčas eliminácie safinamidu je 20 - 30 hodín. Stabilný stav je dosiahnutý v priebehu jedného týždňa. .

Pacienti s poruchou pečene

Expozícia safinamidu u pacientov s miernou poruchou pečene sa zvýšila marginálne (30 % hodnoty AUC), zatiaľ čo u pacientov so stredne závažnou poruchou pečene sa expozícia zvýšila o približne 80 % (pozri časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Stredne závažné alebo závažné poškodenie funkcie obličiek nepozmenilo expozíciu safinamidu v porovnaní so zdravými účastníkmi. (pozri časť 4.2)

5.3.Predklinické údaje o bezpečnosti

Degenerácia sietnice bola pozorovaná u hlodavcov po opakovanej dávke safinamidu, čo spôsobilo nižšiu očakávanú systémovú expozíciu u pacientov s maximálnou terapeutickou dávkou. U opíc nebola pozorovaná žiadna degenerácia sietnice aj napriek vyššej systémovej degenerácii ako u hlodavcov alebo u pacientov s maximálnou dávkou pre ľudí.

Dlhodobé štúdie na zvieratách ukázali kŕče (1,6 až 12,8-krát vyššia ako klinická expozícia u ľudí, na základe plazmatickej hodnoty AUC). Hypertrofia pečene a tukové zmeny boli pozorované iba v pečeni hlodavcov, pri expozíciách podobných ľudským. Fosfolipidóza bola pozorovaná najmä v pľúcach hlodavcov (pri expozíciách podobných ľudským) a opíc (v hodnotách expozície 12-krát vyšších ako

u ľudí).)

Safinamid nepredstavoval genotoxický potenciál v in vivo a v niektorých in vitro systémoch na bakteriálnych bunkách alebo bunkách cicavcov.

Výsledky získané zo štúdií karcinogenity na myšiach a potkanoch nedokázali tumorogénny potenciál spojený so safinamidom pri systémovej expozícii do 2,3 až 4,0-krát vyššej ako očakávaná systémová expozícia u pacientov užívajúcich maximálnu terapeutickú dávku.

Štúdie fertility na samičích potkanoch ukázali znížený počet implantácií a corpora lutea pri expozíciách 3-krát vyšších ako očakávaná expozícia u ľudí. Samčie potkany vykazovali mierne abnormálnu morfológiu a zníženie rýchlosti spermií pri expozíciách prevyšujúcich očakávanú expozíciu u ľudí 1,4-krát. Fertilita samčích potkanov nebola ovplyvnená.

V embryofetálnych vývinových štúdiách na potkanoch a zajacoch boli malformácie indukované pri expozícii safinamidu 2 a 3-násobne vyššej ako u klinickej expozície u ľudí. Kombinácia safinamidu s levodopou/karbidopou spôsobovala dodatočný účinok v emryofetálnych vývinových štúdiách s vyšším výskytom fetálnych kostných abnormalít ako pri jednej samostatnej liečbe.

V prenatálnych a postnatálnych vývinových štúdiách na potkanoch bola pozorovaná mortalita mláďat, absencia mlieka v žalúdku a neonatálna hepatotoxicita pri dávkach podobných očakávanej klinickej expozícii. Toxické účinky na pečeň a sprevádzajúce príznaky ako žltá/oranžová koža a lebka u mláďat vystavených safinamidu počas laktácie boli sprostredkované hlavne expozíciou v maternici, zatiaľčo expozícia cez materské mlieko mala iba mierny vplyv.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1.Zoznam pomocných látok

Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón typu A

Magnéziumstearát

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Obalový film

Hypromelóza

Polyetylénglykol 6000

Oxid titaničitý (E171)

Oxid železitý (E172)

Sľuda (E555)

6.2.Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3.Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4.Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5.Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenia z PVC/PVDC/hliníka po 14, 28, 30, 90 a 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6.Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zambon S.p.A.

Via Lillo del Duca 10

20091 Bresso (MI) - Taliansko Tel: +39 02 665241

Fax: +39 02 66501492

e-mail: info.zambonspa@zambongroup.com

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(ČÍSLA)

Xadago 50 mg filmom obalené tablety

EU/1/14/984/001

EU/1/14/984/002

EU/1/14/984/003

EU/1/14/984/004

EU/1/14/984/005

Xadago 100 mg filmom obalené tablety

EU/1/14/984/006

EU/1/14/984/007

EU/1/14/984/008

EU/1/14/984/009

EU/1/14/984/010

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 24. februára 2015

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis