Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xgeva (denosumab) – Označenie obalu - M05BX04

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuXgeva
Kód ATC klasifikácieM05BX04
Látkadenosumab
VýrobcaAmgen Europe B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

XGEVA 120 mg injekčný roztok denosumab

2.LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 120 mg denosumabu v 1,7 ml roztoku (70 mg/ml).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ľadová kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420) a voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok.

1 injekčná liekovka na jednorazové použitie.

3 injekčné liekovky na jednorazové použitie.

4 injekčné liekovky na jednorazové použitie.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Príliš netraste.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/11/703/001– 1 kus

EU/1/11/703/002– 4 kusy

EU/1/11/703/003– 3 kusy

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

xgeva

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

XGEVA 120 mg injekcia denosumab

s.c.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1,7 ml

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis