Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Označenie obalu - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuXydalba
Kód ATC klasifikácieJ01XA04
Látkadalbavancin hcl
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals International Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa

1.NÁZOV LIEKU

Xydalba 500 mg prášok na infúzny koncentrát

Dalbavancín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá liekovka obsahuje dalbavancín hydrochlorid v množstve zodpovedajúcom 500 mg dalbavancínu.

Po rekonštitúcii každý ml obsahuje 20 mg dalbavancínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Manitol (E421)

Monohydrát laktózy

Hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

prášok na infúzny koncentrát

1 liekovka

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení.

Len na jednorazové použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals International Ltd., Clonshaugh Industrial Estate, Coolock, Dublin 17,

Írsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/986/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Označenie injekčnej liekovky

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Xydalba 500 mg prášok na infúzny koncentrát

Dalbavancín

Intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

6.INÉ

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis