Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYellox
Kód ATC klasifikácieS01BC11
Látkabromfenac sodium sesquihydrate
VýrobcaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.NÁZOV LIEKU

Yellox 0,9 mg/ml očná roztoková instilácia

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 mililiter roztoku obsahuje 0,9 mg bromfenaku (ako sesquihydrát sodný).

Jedna kvapka obsahuje približne 33 mikrogramov sesquihydrátu bromfenaku sodného.

Pomocná látka so známym účinkom:

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mikrogramov chloridu benzalkónia.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia. Číry žltý roztok.

pH: 8,1 – 8,5, osmolalita: 270 – 330 mOsmol/kg

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Yellox je indikovaný dospelm na liečbu pooperačného zápalu oka po extrakcii katarakty.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí a staršie osoby

Dávka je jedna kvapka Yelloxu do postihnutého oka dvakrát denne. Dávkovanie sa začína na ďalší deň po operácii katarakty a pokračuje v priebehu prvých 2 týždňov pooperačného obdobia.

Dĺžka liečby by nemala prekročiť 2 týždne, pretože nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti počas dlhšieho obdobia.

Porucha funkcie pečene a obličiek

Účinky Yelloxu sa neštudovali u pacientov s ochorením pečene alebo poruchou funkcie obličiek.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť bromfenaku u detí a dospievajúcich nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Na podávanie do oka.

Ak používate viacero očných lokálne podávaných liekov, medzi jednotlivými podaniami je potrebné zachovať odstup najmenej 5 minút.

S cieľom zabrániť kontaminácii špičky kvapkadla a roztoku je potrebné dbať, aby nedošlo k dotyku špičky kvapkadla fľaše s očnými viečkami, oblasťou okolo očí ani s inými povrchmi.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na bromfenak, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Yellox je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné lieky s aktivitou inhibície syntézy prostaglandínu spôsobujú záchvaty astmy, žihľavky alebo akútnu nádchu.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všetky lokálne podávané lieky NSAID môžu spomaľovať alebo oneskorovať proces hojenia (napríklad lokálne podávané kortikosteroidy). Súčasné užívanie lieku NSAID a lokálne podaného steroidu môže zvyšovať riziko výskytu problémov s hojením.

Krížová citlivosť

Existuje možnosť krížovej citlivosti na kyselinu acetylsalicylovú, deriváty kyseliny fenyloctovej a iné lieky NSAID. Preto je potrebné pri liečbe pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytla precitlivenosť na tieto lieky vyhnúť sa ich podávaniu (pozri časť 4.3).

Citlivé osoby

U citlivých pacientov môže dlhodobé používanie lokálne podaných liekov NSAID vrátane bromfenaku viesť k poškodeniu epitelu, ako aj ku stenčovaniu, erózii, zvredovateniu alebo perforácii rohovky. Tieto udalosti môžu ohrozovať zrak pacienta. Pacienti s poškodením epitelu rohovky by mali okamžite prestať používať lokálne podané lieky NSAID a stav ich rohovky by mal byť dôkladne monitorovaný. Súbežné používanie očných kortikosteroidov s liekmi NSAID môže u rizikových pacientov viesť k zvýšenému riziku nežiaducich udalostí súvisiacich s rohovkou.

Skúsenosti po uvedení na trh

Skúsenosti s lokálne podanými liekmi NSAID po ich uvedení na trh dokazujú, že u pacientov s komplikovanými operáciami oka, denerváciou rohovky, defektmi epitelu rohovky, cukrovkou a ochoreniami povrchu oka, napríklad syndrómom suchého oka, reumatickou artritídou alebo

opakovanými operáciami oka v krátkom časovom období sa môže zvýšiť riziko nežiaducich udalostí týkajúcich sa rohovky, ktoré môžu ohrozovať zrak pacienta. U týchto pacientov je potrebné uvážlivo používať lokálne podané lieky NSAID.

Dostupné informácie uvádzajú, že očné lieky NSAID môžu v spojitosti s operáciami oka spôsobovať krvácanie očných tkanív (vrátane hyfémy). Yellox by sa mal používať uvážlivo u pacientov so známou náchylnosťou na krvácanie alebo u pacientov užívajúcich iné lieky, ktoré môžu predlžovať dobu krvácania.

Bolo zistené, že po vysadení Yelloxu sa objavila v zriedkavých prípadoch zápalová odpoveď napr. vo forme makulárneho edému, z dôvodu operácie šedého zákalu.

Očná infekcia

Akútnu očnú infekciu možno potlačiť lokálnym podaním protizápalových liekov.

Používanie kontaktných šošoviek

V pooperačnom období po operácii katarakty sa používanie kontaktných šošoviek vo všeobecnosti neodporúča. Pacientov treba poučiť, aby počas liečby Yelloxom nenosili kontaktné šošovky.

Pomocné látky

Keďže Yellox obsahuje chlorid benzalkónia, v prípade častého alebo dlhodobého používania Yelloxu sa vyžaduje dôsledné monitorovanie pacienta.

Zistilo sa, že chlorid benzalkónia mení sfarbenie kontaktných šošoviek. Nesmie sa dostať do kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Chlorid benzalkólia spôsobuje podráždenie oka, bodovú keratopatiu a toxickú hnisavú keratopatiu.

Yellox obsahuje siričitan sodný, ktorý môže u citlivých pacientov spôsobovať reakcie alergického typu vrátane astmatických epizód, ktoré môžu byť menej závažné alebo môžu ohrozovať život.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Nie sú však známe žiadne interakcie s antibiotickými očnými kvapkami používanými v súvislosti s operačným zákrokom.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii nie je dostatočné množstvo údajov týkajúcich sa používania bromfenaku u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Keďže systémová expozícia u negravidných žien po liečbe Yelloxom je zanedbateľná, riziko jeho používania počas gravidity možno považovať za nízke.

V dôsledku známeho vplyvu liekov inhibujúcich biologickú syntézu prostaglandínu na kardiovaskulárny systém plodu (zablokovanie artériového priechodu) by sa Yellox nemal používať počas prvého trimestra gravidity. Používanie Yelloxu sa počas gravidity vo všeobecnosti neodporúča, ak sú prínosy jeho používania menšie než potenciálne riziko.

Dojčenie

Nie je známe, či sa bromfenak alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka. Štúdie na zvieratách dokázali uvoľňovanie bromfenaku do mlieka samíc potkanov po podaní veľmi vysokých perorálnych dávok (pozri časť 5.3). Neočakáva sa žiaden účinok u dojčených novorodencov/dojčiat, keďže systémová expozícia bromfenaku u dojčiacich žien je zanedbateľná. Yellox sa môže používať počas dojčenia.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadny účinok bromfenaku na fertilitu. Systémová expozícia na bromfenak je zanedbateľná a z tohto dôvodu neexistuje žiadny dôvod na tehotenské testovanie ani antikoncepčné opatrenia.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Yellox má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po instilácii sa môže vyskytnúť prechodne rozmazané videnie. Ak po instilácii dôjde k rozmazanému videniu, pacientovi poraďte, aby sa vyhol vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov dovtedy, kým sa videnie nestabilizuje.

4.8Nežiaduce účinky

Zhrnutie profilu bezpečnosti

Na základe dostupných klinických údajov bola u celkom 3,4 % pacientov zistená jedna alebo viac nežiaducich reakcií. Najbežnejšie alebo najdôležitejšie reakcie v štúdiách v obidvoch krajinách boli abnormálne zrakové vnímanie (0,5 %), erózia rohovky (mierna alebo stredne závažná) (0,4 %), svrbenie oka (0,4 %), bolesť oka (0,3 %) a začervenanie oka (0,3 %). Nežiaduce reakcie súvisiace s rohovkou boli pozorované iba u pacientov v Japonsku. Nežiaduce reakcie viedli k ukončeniu účasti v štúdii iba zriedka. V dôsledku nežiaducich reakcií predčasne ukončilo liečbu v rámci štúdie celkom 8 (0,8 %) pacientov. Išlo o 3 (0,3 %) pacientov s miernou eróziou rohovky, 2 (0,2 %) pacientov s

edémom očného viečka a o 1 (0,1 %) pacienta s abnormálnym zrakovým vnímaním, edémom rohovky alebo svrbením oka.

Súhrn nežiaducich reakcií v tabuľkovom formáte

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hodnotené ako nežiaduce účinky súvisiace s liečbou a sú klasifikované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci každého zoskupenia frekvencie výskytu sú nežiaduce účinky uvádzané v poradí podľa znižujúcej sa závažnosti.

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje nežiaduce reakcie v rozdelení podľa triedy systémových orgánov a frekvencie výskytu.

Trieda systémových

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

orgánov MedDRA

výskytu

 

Poruchy oka

Menej časté

Znížená ostrosť videnia

 

 

Krvácavá retinopatia

 

 

Defekt epitelu rohovky**

 

 

Erózia rohovky (mierna alebo stredne závažná)

 

 

Porucha epitelu rohovky

 

 

Edém rohovky

 

 

Exsudáty sietnice

 

 

Bolesť oka

 

 

Krvácanie z očného viečka

 

 

Rozmazané videnie

 

 

Fotofóbia (svetloplachosť)

 

 

Edém očného viečka

 

 

Výtok z oka

 

 

Svrbenie oka

 

 

Podráždenie oka

 

 

Začervenanie oka

 

 

Prekrvenie spojoviek

 

 

Abnormálne zrakové vnímanie

 

 

Očný diskomfort

 

Zriedkavé

Perforácia rohovky*

 

 

Rohovkový vred*

 

 

Závažná erózia rohovky*

 

 

Skleromalácia*

 

 

Rohovkové infiltráty*

 

 

Porucha rohovky*

 

 

Zjazvenie rohovky*

Poruchy dýchacej

Menej časté

Krvácanie z nosa

sústavy, hrudníka a

 

Nádcha

mediastína

 

Výtok z dutiny nosnej (postnazálne kvapkanie)

 

Zriedkavé

Astma*

Celkové poruchy a

Menej časté

Opuch tváre

reakcie v mieste podania

 

 

*Závažné – prípady podľa informácií po uvedení lieku na trh u viac než 20 mil. pacientov. ** Zistené pri podávaní štyrikrát denne.

Pacienti s preukázaným poškodením epitelu rohovky majú byť poučení, aby okamžite prestali používať Yellox a stav ich rohovky by sa mal starostlivo monitorovať (pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Žiadne abnormálne nálezy alebo nežiaduce účinky klinického významu neboli zaznamenané po podaní dvoch kvapiek 2 mg/ml roztoku štyrikrát denne po dobu až 28 dní. Náhodné podanie viac ako jednej kvapky by nemalo mať za následok zvýšenú miestnu expozíciu ako nadmerný objem pri vypláchnutí si oka kvôli obmedzenej kapacite spojovkového vaku.

Neexistuje prakticky žiadne riziko nežiaducich účinkov v dôsledku náhodného použitia. Použitie obsahu 5 ml fľaše zodpovedá perorálnej dávke menej ako 5 mg bromfenaku, ktorá je 30 krát nižšia, než denná dávka bromfenaku v perorálnej forme.

Ak dôjde k náhodnému požitiu Yelloxu, je potrebné prijať dostatočné množstvo tekutín na zriedenie tohto lieku.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká, nesteroidové antiflogistiká, ATC kód: S01BC11

Mechanizmus účinku

Bromfenak je nesteroidný protizápalový liek (NSAID) s protizápalovým účinkom, ktorý je spôsobený schopnosťou bromfenaku blokovať syntézu prostaglandínu v dôsledku primárnej inhibície cyklooxygenázy 2 (COX-2). Cyklooxygenáza 1 (COX-1) je inhibovaná iba v malom rozsahu.

Pri podaní in vitro bromfenak inhiboval syntézu prostaglandínov v riasnatých telieskach dúhovky králikov. Hodnoty IC50 boli nižšie v prípade podania bromfenaku (1,1 μM) než v prípade podania indometacínu (4,2 μM) a pranoprofénu (11,9 μM).

Koncentrácie bromfenaku 0,02 %, 0,05%, 0,1 % a 0,2% inhibovali takmer všetky príznaky očného zápalu v rámci modelu experimentálnej uveitídy u králikov.

Klinická účinnosť

V Japonsku sa uskutočnili dve multicentrické, randomizované, dvakrát zaslepené štúdie fázy II s paralelnými skupinami a v Spojených štátoch sa uskutočnili dve multicentrické, randomizované (2 : 1), dvakrát zaslepené, placebom kontrolované štúdie fázy III s paralelnými skupinami, ktorých cieľom bolo zhodnotiť klinickú bezpečnosť a účinnosť Yelloxu, podaného dvakrát denne, v rámci

liečby pooperačných zápalov u pacientov, ktorí absolvovali operáciu katarakty. V rámci týchto štúdií sa študijný liek podával približne 24 hodín po prvej operácii katarakty a v jeho podávaní sa pokračovalo po dobu ďalších 14 dní. Účinnosť liečby sa hodnotila v priebehu 29 dní.

Na 15. deň štúdie vykázala významne väčšia časť pacientov v skupine s podávaným Yelloxom (64,0 %) v porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo (43,3 %) (p < 0,0001) úplný ústup očného zápalu. V priebehu prvých 2 týždňov po operácii sa vyskytlo výrazne menej buniek v prednej

očnej komore a rozptylu (85,1 % pacientov so skóre svetelného rozptylu ≤ 1) v porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo (52 %). Rozdiel v rýchlosti potlačenia zápalu bol badateľný už

v priebehu 3. dňa.

V rámci rozsiahlej a dobre kontrolovanej štúdie, ktorá sa uskutočnila v Japonsku, bol Yellox rovnako účinný ako očný roztok pranoprofén.

Pediatrická populácia

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Yellox

s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich, týkajúcich sa pooperačného zápalu očí (pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bromfenak účinne preniká do rohovky pacientov s kataraktou: jedna dávka viedla k dosiahnutiu priemerných maximálnych koncentrácií komorovej vody 79 ± 68 ng/ml v čase 150 – 180 minút po podaní dávky. Koncentrácie v komorovej vode sa udržiavali po dobu 12 hodín s merateľnými hladinami v intervale max. 24 hodín v hlavných očných tkanivách vrátane sietnice. Po podaní očnej roztokovej instilácie s obsahom bromfenaku dvakrát denne nebolo možné kvantifikovať koncentrácie v plazme.

Distribúcia

Bromfenak vykazuje vysokú úroveň viazanosti na plazmové proteíny. Pri podaní in vitro sa 99,8 % naviazalo na proteíny v ľudskej plazme.

Pri podaní in vitro sa nezistilo žiadne biologicky relevantné viazanie na melanín.

Štúdie u králikov s rádiologicky označeným bromfenakom ukázali, že najvyššie koncentrácie po lokálnom podaní sa vyskytujú v rohovke, spojovke a komorovej tekutine. V šošovkách a sklovci boli zistené nízke koncentrácie.

Biolotransformácia

Štúdie in vitro uvádzajú, že bromfenak je metabolizovaný najmä enzýmom CYP2C9, ktorý sa nenachádza v riasnatých telieskach dúhovky ani v sietnici/cievovke, a úroveň tohto enzýmu v rohovke je menšia než 1 % (v porovnaní s jeho úrovňou v pečeni).

U perorálne liečených osôb je nezmenená pôvodná zlúčenina hlavnou súčasťou plazmy. Identifikovalo sa niekoľko konjugovaných a nekonjugovaných metabolitov, pričom cyklický amid bol hlavným metabolitom v moči.

Eliminácia

Po podaní do oka je polčas bromfenaku v komorovej tekutine 1,4 h s rýchlou elimináciou.

Po perorálnom podaní 14C-bromfenaku zdravým dobrovoľníkom sa zistilo, že vylučovanie močom je hlavnou cestou rádioaktívnych výlučkov (t. j. približne 80 %), a vylučovanie stolicou predstavovalo približne 13 % dávky.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií bezpečnosti, farmakológie, toxicity opakovania dávky, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Perorálne podávané dávky vo výške 0,9 mg/kg/deň u potkanov (900-násobok odporúčanej dávky podanej do oka) viedla k úmrtnosti embryí/plodov, zvýšenej novorodeneckej úmrtnosti a k zníženému popôrodnému rastu. U gravidných samíc potkanov perorálne liečených dávkou 7,5 mg/kg/deň (7500-násobok odporúčanej dávky podanej do oka) viedla táto liečba k zvýšeným poimplantačným stratám (pozri časť 4.6).

Štúdie na zvieratách dokázali vylučovanie bromfenaku do materského mlieka v prípade perorálneho podania v dávkach 2,35 mg/kg, čo predstavuje 2350-násobok odporúčanej dávky podanej do oka. Hladiny v plazme po podaní do oka však nebolo možné detegovať (pozri časť 5.2).

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Kyselina boritá

Bórax

Siričitan sodný, bezvodý (E221)

Tyloxapol

Povidón (K30)

Chlorid benzalkónia

Edetát disodný

Voda na injekcie

Hydroxid sodný (na úpravu hodnoty pH)

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky.

Po prvom otvorení: 4 týždne.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Pacienta poučte, aby uchovával fľašu riadne zatvorenú, keď sa roztok nepoužíva.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Roztok s objemom 5 ml v polyetylénovej stlačiteľnej fľaši s kvapkadlom a polyetylénovým uzáverom so závitom.

Balenie obsahuje 1 fľašu.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Česká republika

Tel.: +420 234 719 600

Fax.: +420 234 719 619

Email: czech.info@valeant.com

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(A)

EU/1/11/692/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18.05.2011

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11.01.2016

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu a na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv http://www.sukl.sk.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis