Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Označenie obalu - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYellox
Kód ATC klasifikácieS01BC11
Látkabromfenac sodium sesquihydrate
VýrobcaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE KARTÓN NA JEDNU FĽAŠU S OBJEMOM 5 ML

1.NÁZOV LIEKU

Yellox 0,9 mg/ml očná roztoková instilácia. bromfenak

2.LIEČIVO

1 ml roztoku obsahuje 0,9 mg bromfenaku (ako sodný sesquihydrát). Jedna kvapka obsahuje približne 33 mikrogramov bromfenaku.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina boritá, bórax, bezvodý siričitan sodný (E221) (ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa), tyloxapol, povidón, edetát disodný, chlorid benzalkónia (ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov), voda na injekcie, hydroxid sodný (na úpravu hodnoty pH).

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia 1 x 5 ml

5.SPÔSOB A CESTA(-Y) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Podanie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(-A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4 týždne po prvom otvorení zlikvidujte všetok nepoužitý obsah. Otvorené:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Česká republika

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/11/692/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Yellox

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA FĽAŠI

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Yellox 0,9 mg/ml očná roztoková instilácia. bromfenak

Podanie do oka

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

5 ml

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis