Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Písomná informácia pre používateľa - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYellox
Kód ATC klasifikácieS01BC11
Látkabromfenac sodium sesquihydrate
VýrobcaPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

Písomná informácia pre používateľa

Yellox 0,9 mg/ml očná roztoková instilácia. bromfenak

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Yellox a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Yellox

3.Ako používať Yellox

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Yellox

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Yellox a na čo sa používa

Yellox obsahuje bromfenak a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Jeho účinok sa dosahuje blokovaním niektorých látok obsiahnutých v príčine zápalu.

Yellox sa používa na obmedzovanie očných zápalov po operácii katarakty u dospelých pacientov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Yellox

Nepoužívajte Yellox

-keď ste alergický na bromfenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-keď sa u Vás vyskytla astma, kožná alergia alebo silný zápal v nose po použití iných liekov NSAID. Príklady liekov NSAID: kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, ketoprofén, diklofenak.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať tento liek, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-ak používate lokálne podávané steroidy (napr. kortizón), keďže ich podanie môže viesť k nežiaducim vedľajším účinkom,

-ak máte problémy s krvácaním (napr. hemofília) alebo ste ich mali v minulosti, alebo ak užívate iné lieky, ktoré môžu predlžovať dobu krvácania (napr. warfarín, klopidogrel, kyselina acetylsalicylová),

-ak máte problémy so zrakom (napr. syndróm suchého oka, problémy s rohovkou),

-ak máte cukrovku,

-ak máte reumatickú artritídu,

-ak ste v krátkom časovom intervale absolvovali opakovanú operáciu oka.

Po operácii šedého zákalu sa nosenie kontaktných šošoviek neodporúča. Preto nenoste kontaktné šošovky pri používaní Yelloxu.

Deti a dospievajúci

Yellox sa nemá používať u detí a dospievajúcich.

Iné lieky a Yellox

Ak teraz užívate/používate, alebo ste v poslednom čase užívali/používali, či práve budete užívať, používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať Yellox.

Yellox by sa nemal používať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva. Lekár môže predpísať tento liek počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos pre matku je väčší ako možné riziko pre dieťa.

Yellox môže byť predpísaný dojčiacej žene a nemá žiadny významný vplyv na plodnosť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po použití týchto očných kvapiek sa u vás môže na krátky čas vyskytnúť rozmazané videnie. Ak po vkvapkaní dôjde k rozmazanému videniu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje dovtedy, kým sa videnie nestabilizuje.

Yellox obsahuje siričitan sodný, chlorid benzalkónia

Siričitan sodný môže spôsobovať alergické reakcie alebo astmatické záchvaty, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch závažné a život ohrozujúce.

Chlorid benzalkónia je konzervačná látka, ktorá môže spôsobiť podráždenie očí alebo problémy na povrchu oka. Nepoužívajte Yellox, ak nosíte kontaktné šošovky, pretože chlorid benzalkónia spôsobuje zmenu ich sfarbenia.

3.Ako používať Yellox

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka

Odporúčaná dávka je jedna kvapka Yelloxu do postihnutého oka dvakrát denne (ráno a večer). Nepoužívajte viac ako jednu kvapku do postihnutého oka (očí) dvakrát denne.

Začnite ho používať na ďalší deň po operácii katarakty.

Spôsob podávania

Yellox je na podanie do oka

-Pred podaním očných kvapiek si umyte ruky.

-Zaujmite vhodnú a stabilnú polohu.

-Odskrutkujte uzáver nádobky.

-Uchopte nádobku medzi palec a prsty hrdlom nadol.

-Zakloňte hlavu.

-Čistým prstom natiahnite dolné viečko oka smerom nadol.

-Priblížte špičku nádobky k oku.

-Kvapkadlom sa nedotýkajte oka ani očného viečka, okolitých oblastí ani iných povrchov.

-Opatrne stlačte nádobku a aplikujte jednu kvapku Yelloxu.

-Ihneď po použití riadne uzavrite viečko nádobky.

-Ak liek nepoužívate, nádobka musí byť riadne zatvorená.

Ak používate iné očné kvapky, medzi použitím Yelloxu a iných očných kvapiek zachovajte odstup najmenej päť minút.

Dĺžka liečby

Pokračujte s podávaním po dobu 2 týždňov po operácii. Nepoužívajte Yellox dlhšie ako 2 týždne.

Ak použijete viac Yelloxu, ako máte

Vypláchnite oko teplou vodou. Nekvapkajte si ďalšie kvapky Yelloxu dovtedy, kým nenastane čas na ďalšiu dávku. Ak náhodne požijete (prehltnete) Yellox, na zriedenie lieku vypite dostatok tekutín (napr. pohár vody alebo inej tekutiny).

Ak zabudnete použiť Yellox

Ihneď ako si spomeniete, aplikujte jednu dávku. Ak už takmer nastal čas na ďalšiu dávku, dávku, ktorú ste zabudli podať, vynechajte. Pokračujte ďalšou naplánovanou dávkou. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Yellox

Neprestávajte používať Yellox bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.

Bolo zistené, že po vysadení Yelloxu sa objavilo v zriedkavých prípadoch znovu prepuknutie zápalovej odpovede napr. vo forme makulárneho edému (opuchu sietnice), z dôvodu operácie šedého zákalu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak pocítite zhoršenie videnia alebo rozmazané videnie po týždni od skončenia liečby, musíte okamžite vyhľadať pomoc lekára.

Keď počas používania kvapiek začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď sa obráťte na svojho lekára:

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)

Pocit cudzieho telesa v oku, začervenanie a zápal oka, poškodenie a zápal povrchu oka, výtok z oka, svrbenie, podráždenie alebo bolesť v oku, opuchnutie alebo krvácanie očného viečka, zhoršené videnie v dôsledku zápalu, plávajúce bodky pred okom alebo zhoršujúce sa videnie, ktoré môžu indikovať krvácanie alebo poškodenie zadnej časti oka (sietnica), problémy s očami, citlivosť na svetlo, obmedzené alebo rozmazané videnie, opuch tváre, kašeľ, krvácanie z nosa alebo nádcha.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)

Poškodenie povrchu oka, začervenanie oka, astma.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Yellox

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a vonkajšom balení po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Fľašu zlikvidujte 4 týždne po prvom otvorení (aj keď sa v nej nachádza zvyšok roztoku), aby nedošlo k infekcii.

Dátum otvorenia si poznamenajte do vyhradeného priestoru na štítku škatuľky.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Yellox obsahuje

-Liečivo je bromfenak (0,9 mg/ml). Jeden ml roztoku obsahuje 0,9 mg bromfenaku (ako sodný sesquihydrát). Jedna kvapka obsahuje približne 33 mikrogramov bromfenaku.

-Ďalšie zložky sú: kyselina boritá, bórax, bezvodý siričitan sodný (E221), chlorid benzalkónia (pozri časť 2), tyloxapol, povidón (K30), edetát disodný, voda na injekciu, hydroxid sodný (na zachovanie normálnej úrovne kyslosti).

Ako vyzerá Yellox a obsah balenia

Yellox je číta žltá tekutina (roztok), ktorá sa dodáva v balení s jednou 5 ml plastovou fľašou s uzáverom so závitom.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republikaczech.info@valeant.com

Výrobca

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BE/LU/NL

CY

Bausch & Lomb Pharma nv/sa, Belgium

Kypropharm Ltd.

Tel: 00 31 (0) 20 20 61 682

Τηλ: + 357 22 43 46 99

BG

LV

PharmaSwiss EOOD

UAB „PharmaSwiss“

Teл.: + 359 2 89 52 110

Tel: + 371 67502185

CZ

LT

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

UAB „PharmaSwiss“

Tel: + 420 234 719 600

Tel. +370 5 2790 762

IE /UK

HU

Bausch & Lomb U.K., Ltd.

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +44 (0) 1748 828864

Tel: +36 1 345 5900

DE

MT

Dr. Gerhard MannChem.- Pharm Fabrik GmbH

Laboratoire Chauvin, FranceTél: + 33 (0)4 67 12

Tel: + 49 (0)30 33093 0

30 30

EE

AT

PharmaSwiss Eesti OÜ

Dr. Gerhard Mann Chem.- Pharm Fabrik GmbH

Tel: + 372 6827403

Tel: + 49 (0)30 33093 0

GR

PL

Pharmaswiss Hellas A.E.

Valeant Pharma Poland sp. z o. o.

Τηλ: +30 210 8108 460

Tel.: +48 17 865 51 00

ES

PT

Bausch & Lomb, S.A.

Bausch & Lomb, S.A. (Sucursal Portugal)

Tel: + 34 91 657 63 36

Tel: + 351 21 424 15 10

FR

RO

Laboratoire Chauvin SAS

Valeant Pharma S.R.L.

Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

Tel: +40 374 102 600

IT

SI

Bausch & Lomb-IOM S.p.A.

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: + 39 (0)2 27407300

Tel: + 386 1 2364 700

HR

SK

PharmaSwiss d.o.o.

Valeant Slovakia s.r.o.

Tel: +385 1 6311 833

Tel: + 421 3233 4900

 

DK/NO/FI/SE/IS

 

Bausch & Lomb Nordic AB

 

+46 8 616 95 00

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu a na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv http://www.sukl.sk.

Táto písomná informácia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis