Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yentreve (duloxetine hydrochloride) – Označenie obalu - N06AX21

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYentreve
Kód ATC klasifikácieN06AX21
Látkaduloxetine hydrochloride
VýrobcaEli Lilly Nederland B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA S 40 MG TVRDÝMI GASTROREZISTENTNÝMI KAPSULAMI

1.NÁZOV LIEKU

YENTREVE 40 mg, tvrdé gastrorezistentné kapsuly.

Duloxetín

2.LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 40 mg duloxetínu (vo forme hydrochloridu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sacharózu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

28 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

56 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

98 tvrdých gastrorezistentných kapsúl

140 tvrdých gastrorezistentných kapsúl.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu proti vlhkosti. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko.

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO / ČÍSLA

EU/1/04/280/002(28 tvrdých gastrorezistentných kapsúl)

EU/1/04/280/003 (56 tvrdých gastrorezistentných kapsúl)

EU/1/04/280/004 (98 tvrdých gastrorezistentných kapsúl)

EU/1/04/280/005 (140 tvrdých gastrorezistentných kapsúl)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

YENTREVE 40 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŚKATUĽA S 98 KAPSULAMI (40 MG) AKO PROSTREDNÉ BALENIE /

SÚČASŤ MULTIBALENIA (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

YENTREVE 40 mg, tvrdé gastrorezistentné kapsuly.

Duloxetín

2. LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 40 mg duloxetínu (vo forme hydrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sacharózu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

98 kapsúl.

Súčasť multibalenia obsahujúceho 2 balenia, každé po 98 kapsúl.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu proti vlhkosti. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko.

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO / ČÍSLA

EU/1/04/280/006

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

YENTREVE 40 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL NA MULTIBALENIACH (2X98 KAPSÚL, 40 MG) BALENÝCH VO FÓLII (VRÁTANE BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

YENTREVE 40 mg, tvrdé gastrorezistentné kapsuly.

Duloxetín

2. LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 40 mg duloxetínu (vo forme hyrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sacharózu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie obsahuje 2 balenia, každé po 98 kapsúl.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu proti vlhkosti. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko.

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO / ČÍSLA

EU/1/04/280/006

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

YENTREVE 40 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

(40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly)

1. NÁZOV LIEKU

YENTREVE 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Duloxetín

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Lilly

3.DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ SKLADAČKA S 20 MG TVRDÝMI GASTROREZISTENTNÝMI KAPSULAMI

1. NÁZOV LIEKU

YENTREVE 20 mg, tvrdé gastrorezistentné kapsuly.

Duloxetín

2. LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje 20 mg duloxetínu (vo forme hydrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje sacharózu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

56 tvrdých gastrorezistentných kapsúl.

28 tvrdých gastrorezistentných kapsúl.

98 tvrdých gastrorezistentných kapsúl.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu proti vlhkosti. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holandsko.

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO / ČÍSLA

EU/1/04/280/001 (56 tvrdých gastrorezistentných kapsúl)

EU/1/04/280/007 (28 tvrdých gastrorezistentných kapsúl)

EU/1/04/280/008 (98 tvrdých gastrorezistentných kapsúl)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

YENTREVE 20 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

(20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly)

1. NÁZOV LIEKU

YENTREVE 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly

Duloxetín

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Lilly

3. DÁTUM EXPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis