Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yervoy (ipilimumab) – Označenie obalu - L01XC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYervoy
Kód ATC klasifikácieL01XC11
Látkaipilimumab
VýrobcaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

YERVOY 5 mg/ml infúzny koncentrát ipilimumab

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml koncentrátu obsahuje 5 mg ipilimumabu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg ipilimumabu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 200 mg ipilimumabu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tris–hydrochlorid, chlorid sodný, manitol (E421), kyselina pentetová, polysorbát 80, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu. Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Infúzny koncentrát

50 mg/10 ml

200 mg/40 ml

1 injekčná liekovka

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Vnútrožilové použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Len na jednorazové použitie.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bristol–Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park – Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH – Spojené kráľovstvo

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/11/698/001

EU/1/11/698/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU

YERVOY 5 mg/ml sterilný koncentrát ipilimumab

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml koncentrátu obsahuje 5 mg ipilimumabu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 50 mg ipilimumabu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 200 mg ipilimumabu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tris–hydrochlorid, chlorid sodný, manitol (E421), kyselina pentetová, polysorbát 80, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Sterilný koncentrát

50 mg/10 ml

200 mg/40 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

i.v. použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Len na jednorazové použitie.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bristol–Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park – Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH – Spojené kráľovstvo

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/11/698/001

EU/1/11/698/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis