Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Písomná informácia pre používateľa - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYtracis
Kód ATC klasifikácieV09
Látkayttrium [90Y] chloride
VýrobcaCIS bio international

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATE ĽOV

YTRACIS, rádiofarmaceutický prekurzor, roztok.

Chlorid ytritý ( 90Y).

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používa ť Váš liek.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno budeotrebné,p aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Ak začnete pociťovať akýko ľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používate ľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozričasť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1.Čo je YTRACIS a na čo sa používa

2.Skôr ako použijete YTRACIS

3.Ako používa ť YTRACIS

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať YTRACIS

6.Ďalšie informácie

1.ČO JE YTRACIS A NA ČO SA POUŽÍVA

YTRACIS je rádioaktívny liek, používaný v kombináci s iným liekom, ktorý sa zameriava na ur čité bunky tela. Pri dosiahnutí cieľa Ytracis vyžiari slabé radiačné dávky na tieto určité miesta.

Ďalšie informácie týkajúce sa liečby a možných ú činkov vyvolaných liekom, ktorý má byť rádioaktívne označený, nájdete v Písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorý má byť rádioaktívne označený.

2. SKÔR AKO POUŽI JETE YTRACIS

Nepoužívajte YTRACIS:

-keď ste precitlivený (alergický) na chlorid ytritý ( 90Y) alebo niektorú zďalších zložiek lieku YTRACIS.

-keď ste tehotná alebo existuje možnosť, že ste tehotná (pozri nižšie).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní YTRACIS:

YTRACIS sa nesmie podávať priamo pacientovi.

Vzhľadom na to, že existujú prísne zákony týkajúce sa používania, manipulácie a likvidácie rádioaktivity, bude YTRACIS vždy používaný v nemocn iciach či podobných zariadeniach. Budú s ním manipulovať a podávať ho ľudia, ktorí sú zacvičení a kvalifikovaní pre bezpečnú manipuláciu s rádioaktívnym materiálom.

Pri podávaní rádioaktívnych liekov treba venovať zvláštnu starostlivosť deťom a mladistvým.

Tehotenstvo:

Skôr ako za čnete užíva ť akýko ľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Je doležité, aby ste svojmu lekárovi oznámili, žexistuje možnos ť, že ste tehotná. Každú ženu, ktorej vynechala menštruácia, treba považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Vždy treba zvažova ť alternatívne metódy, ktoré nezahŕňajú rádioaktívne lieky.

Dojčenie:

Skôr ako za čnete užíva ť akýko ľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vyzvú vás, aby ste prerušili dojčenie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Žiadne štúdie účinkov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje neboli urobené.

Užívanie iných liekov:

Vzájomné pôsobenie chloridu ytria ( Y) s ďalšími liekmi nie je známe, pretože túto otázku žiadne štúdie neskúmali.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

3.AKO POUŽÍVA Ť YTRACIS

YTRACIS sa nesmie podávať priamo pacientovi.

Dávkovanie

Váš lekár rozhodne, aké množstvo lieku YTRACIS sa ám vo vašom prípade použiť.

Spôsob podania

YTRACIS je určený k rádioaktívnemu označeniu liekov na liečenie špecifických chorôb, ktoré sa následne podávajú schválenou cestou.

Ak ste použili viac lieku YTRACIS ako ste mali

Keďže YTRACIS podáva lekár v prísne riadených podmienkach, je len malá pravdepodobnosť možného predávkovania. Pokiaľ však k nemu dôjde, lekár vám poskytne patričnú liečbu.

4.MOŽNÉ VED ĽAJŠIE Ú ČINKY

Tak ako všetky lieky, YTRACIS môže spôsobova ť vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii prepoužívate ľov konkrétneho lieku, ktorý má byť rádioaktívne označený.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchko ľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používate ľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispie ť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.AKO UCHOVÁVA Ť YTRACIS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte po dátume a hodine exspirácie uvedených na štítku.

Uchovávajte v pôvodnom balení.

Uchovávajte v súlade s miestnymi predpismi pre rádioaktívne materiály.

Štítok lieku obsahuje vhodné podmienky na uchovávanie a dátum exspirácie pre túto šaržu lieku. Pracovníci nemocnici zaručia, aby bol liek uchovávaný správne a nebol Vám podaný po uvedenom dátume exspirácie.

6.ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo YTRACIS obsahuje

-Liečivo je chlorid ytritý ( 90Y).

-Každý ml roztoku obsahuje 1,850 GBq chloridu ytrité ho (90Y) v deň kalibrácie.

-Ďalšie zložky sú kyselina chlorovodíková a voda na njekciu.

Ako vyzerá YTRACIS a obsah balenia

YTRACIS je rádiofarmaceutický prekurzor.

Tento liek je číry a bezfarebný roztok, ktorý je balený v injek čnej liekovke z bezfarebného skla typu I obsahujúcej 2 ml, uzavretej teflonom pokrytou zátkou z brómbutylovej gumy a hliníkovou obrubou.

Injekčná liekovka obsahuje 0,5 ml (0,925 GBq pri kalibrácii) až 2 ml (3,700 GBq pri kalibrácii).

Držite ľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

FRANCE

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v ().

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné naternetovejin stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Podrobné informácie nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku YTRACIS.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis