Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yttriga (yttrium [90Y] chloride) – Označenie obalu - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Názov liekuYttriga
Kód ATC klasifikácieV09
Látkayttrium [90Y] chloride
VýrobcaEckert

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE, ALEBO AK LIEK

NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

CÍNOVÁ PLECHOVKA ALEBO OLOVENÝ KONTAJNER

1.NÁZOV LIEKU

Rádiofarmaceutický prekurzor Yttriga, roztok.

Chlorid ytritý (90Y)

2.OBSAH LIEČIVÝCH LÁTOK

Chlorid ytritý (90Y)

Akt.: (Y) GBq/fľaštička

Kal.: {DD/MM/RRRR} (12 hod. SEČ)

Špecifická rádioaktivita pri kalibrácii: (Y) GBq/injekčná liekovka

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina chlorovodíková (0,04 M)

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Rádiofarmaceutický prekurzor, roztok.

1 injekčná liekovka

Obj.: {Z} ml

5.SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA LIEKU

Pre rádioaktívne značenie in vitro. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. LIEK NIE JE URČENÝ NA PRIAME PODÁVANIE PACIENTOM.

6.ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE, ŽE LIEČEBNÝ PRÍPRAVOK SA MUSÍ SKLADOVAŤ

MIMO DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7.ĎALŠIE ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

Injekčná liekovka môže byť kvôli rádiolýze pod vysokým tlakom.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR} (12 hod SEČ)

9.OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UCHOVÁVANIE

Uchovávať v pôvodnom balení.

Uchovávanie musí byť v súlade s miestnymi predpismi pre rádioaktívne látky.

10.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Všetky nepoužité prípravky alebo odpadový materiál treba zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A VÝROBCU

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Nemecko

12.REGISTRAĆNÉ Č

EU/1/05/322/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14.VŠEOBECNÁ KLASIFIKÁCIA PRE VÝDAJ

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

15.NÁVOD NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH

OZNAČENIE NA INJEKČNEJ LIEKOVKE ALEBO PLEXISKLOVOM KRYTE

1.NÁZOV LIEČEBNÉHO PRÍPRAVKU A CESTA(Y) JEHO PODANIA

Rádiofarmaceutický prekurzor Yttriga, roztok.

Chlorid ytritý (90Y)

2.SPÔSOB PODANIA LIEKU

Pre rádioaktívne označovanie in vitro. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

LIEK NIE JE URČENÝ NA PRIAME PODÁVANIE PACIENTOM.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP (12 hod SEČ)

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Obj.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/injekčná liekovka

Kal.: {DD/MM/RRRR} (12 hod SEČ)

6.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTONOM OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEČEBNÉHO PRÍPRAVKU A CESTA(Y) JEHO PODANIA

Roztok Yttriga

Chlorid ytritý (90Y)

2. SPÔSOB PODANIA LIEKU

označovanie in vitro

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Obj.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/injekčná liekovka

Kal.: {DD/MM/RRRR} (12 hod SEČ)

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE, ALEBO AK LIEK

NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

CÍNOVÁ PLECHOVKA ALEBO OLOVENÝ KONTAJNER

1. NÁZOV LIEKU

Rádiofarmaceutický prekurzor Yttriga, roztok.

Chlorid ytritý (90Y)

2. OBSAH LIEČIVÝCH LÁTOK

Chlorid ytritý (90Y)

Akt.: (Y) GBq/fľaštička

Kal.: {DD/MM/RRRR} (12 hod. SEČ)

Špecifická rádioaktivita pri kalibrácii: (Y) GBq/injekčná liekovka

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina chlorovodíková (0,04 M)

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Rádiofarmaceutický prekurzor, roztok.

1 injekčná liekovka

Obj.: {Z} ml

5. SPÔSOB A CESTA(Y) PODANIA LIEKU

Pre rádioaktívne značenie in vitro. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. LIEK NIE JE URČENÝ NA PRIAME PODÁVANIE PACIENTOM.

6. ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE, ŽE LIEČEBNÝ PRÍPRAVOK SA MUSÍ SKLADOVAŤ

MIMO DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

7. ĎALŠIE ZVLÁŠTNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

Injekčná liekovka môže byť kvôli rádiolýze pod vysokým tlakom.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR} (12 hod SEČ)

9. OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UCHOVÁVANIE

Uchovávať v pôvodnom balení.

Uchovávanie musí byť v súlade s miestnymi predpismi pre rádioaktívne látky.

10. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Všetky nepoužité prípravky alebo odpadový materiál treba zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A VÝROBCU

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Nemecko

12. REGISTRAĆNÉ Č

EU/1/05/322/002

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. VŠEOBECNÁ KLASIFIKÁCIA PRE VÝDAJ

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis

15. NÁVOD NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH

OZNAČENIE NA INJEKČNEJ LIEKOVKE ALEBO PLEXISKLOVOM KRYTE

1. NÁZOV LIEČEBNÉHO PRÍPRAVKU A CESTA(Y) JEHO PODANIA

Rádiofarmaceutický prekurzor Yttriga, roztok.

Chlorid ytritý (90Y)

2. SPÔSOB PODANIA LIEKU

Pre rádioaktívne označovanie in vitro. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

LIEK NIE JE URČENÝ NA PRIAME PODÁVANIE PACIENTOM.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP (12 hod SEČ)

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Obj.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/injekčná liekovka

Kal.: {DD/MM/RRRR} (12 hod SEČ)

6. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTONOM OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEČEBNÉHO PRÍPRAVKU A CESTA(Y) JEHO PODANIA

Roztok Yttriga

Chlorid ytritý (90Y)

2. SPÔSOB PODANIA LIEKU

označovanie in vitro

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP.

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Obj.: {Z} ml

 

Akt.: {Y}________GBq/injekčná liekovka

Kal.: {DD/MM/RRRR} (12 hod SEČ)

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis